Czy zawarcie powtórnego związku jest cudzołóstwem?

Siódme kazanie z cyklu poświęconego małżeństwu, rozwodom i powtórnym związkom. Paweł Jurkowski gruntownie analizuje wszystkie fragmenty Pisma Świętego, które nauczają na ten temat.

Podczas tego wykładu Paweł przeprowadza nas przez cały pierwszy rozdział Listu do Koryntian.

Transkrypcja

Przepisywanie pliku audio jest automatyczne, dlatego zawierać może błędy, literówki i służy raczej do odnajdywania danego fragmentu kazania, niż do czytania go w formie tekstowej.

00:00:00
Jest to już 3 z kolei rozważanie pierwszego listu Apostoła Pawła do koryntian 7 rozdziału 10 11 wiersza w 2 poprzednich naszych.
00:00:13
Tutaj rozważania tego fragmentu mówiłem o rzeczach pewnych o rzeczach, na których mocno możemy się oprzeć rzeczach, które winny być punktem wyjścia do rozważania tego typu.
00:00:30
Trudnych tematów to, o czym dzisiaj będę chciał mówić, nie będzie takie jednoznaczne.
00:00:39
Spróbuję wam przedstawić różnego rodzaju możliwości interpretacji pewnej trudnej klauzuli zawartej w słowie Bożym i pozostawiam waszej ocenie i Waszemu roz sądzeniu na podstawie tej znajomości słowa Bożego, jaką posiadacie tego coz tym zrobić?
00:01:01
Przeczytajmy, najpierw te 2 wiersze ponownie z pierwszego listu Apostoła Pawła do koryntian 7 rozdział wiesz 10 i 11. Tym więc, którzy są w małżeństwie, rozkazuję nie ja, lecz pan żona niech się nie oddziela od swojego męża.
00:01:26
A jeśli została oddzielona, niech pozostanie niezamężna, albo niech się pojedna z męża.
00:01:37
A mąż niechaj nie oddala żony 2 tygodnie temu przyglądaliśmy się doskonałości Bożego charakteru.
00:01:49
Jego sprawiedliwości, miłosierdziu i wierności objawiony nam pełen chwały i miłości, charakter Boga w winien być dla nas ostatecznym probierzem wszelkiej moralności.
00:02:09
W świetle tego, jakim jest Bóg, patrzymy na nasze życie.
00:02:17
Na niedoskonałość ludzkiej miłości, która jakże często okazuje się niewierna.
00:02:25
Niesprawiedliwa, a czasami bezlitosna.
00:02:30
Czego gorzkim owocem jest zerwanie małżeńskiego ślubowania, kiedy dochodzi do załamania małżeńskiej relacji i ci, którzy wcześniej się kochali, teraz nie mogą na siebie patrzą.
00:02:47
Szeć, a czasami pałają do siebie nienawiścią.
00:02:51
Rozpoczyna się, czy raczej toczy się bolesny proces rozdzielenia tego, co zostało złączone w jedno przez samego Boga.
00:03:05
Co może prowadzić do separacji rozwodu i w niektórych przypadkach niektórzy decydują się na zawieranie kolejnych związków.
00:03:16
Jak widzieliśmy w nauczaniu Pana Jezusa, do którego w tym fragmencie odnosi się Apostoł Paweł Bożym Zamysłem? Od początku stworzenia jest nierozerwalny związek jednego mężczyzny z jedną kobietą na całe życie. Świętość i moc małżeńskiego ślubowania jest taka, że złamanie go i intymny związek z kolejną osobą.
00:03:47
Jest określany mianem cudzołóstwa.
00:03:51
Przeczytajmy ponownie słowa Pana Jezusa z Ewangelii. Najpierw z Ewangelii Marka z 10 rozdziału od 2 do 12 wiersza i przystąpi wszy faryzeusze pytali GO Kusząc, czy wolno mężowi rozwieść się z żoną?
00:04:08
A on odpowiadając rzekł im.
00:04:12
Co Wam nakazał Mojżesz?
00:04:14
Oni na to Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić ją, a Jezus im rzekł z powodu zatwardziałości waszego serca napisał wam to przykazanie, ale od początku stworzenia uczynił ich bóg mężczyzną i kobietą.
00:04:36
Dlatego opuści człowiek ojca swego oraz matkę i połączy się ze swoją żoną i będą ci dwoje jednym ciałem, a tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało.
00:04:53
Co tedy Bóg złączył człowiek niechaj nie rozłącza.
00:04:58
A w domu pytali go uczniowie znowu o to samo i rzekł im, ktokolwiek by rozwiódł się z żoną swoją i poślubił inną, popełnia wobec niej cudzołóstwo.
00:05:13
A jeśliby sama się rozwiodła ze swoim mężem i poślubiła innego, dopuszcza się cudzołóstwa.
00:05:22
Podobnie w Ewangelii Łukasza w 16 rozdziale i 18 wierszu pan Jezus mówi, każdy, kto opuszcza swoją żonę, a pojmuje inną cudzołoży.
00:05:35
A kto poślubia opuszczoną przez męża cudzołoży?
00:05:40
Całkiem niedawno zetknąłem się z bardzo prostym i rzeczowym uzasadnieniem rozwodu, które jest rozpowszechniane przez niektórych Żydów meh ja mistycznych.
00:05:55
Zasadza się ono na założeniu, że nauczanie Pana Jezusa nie może stać w sprzeczności z nauczaniem tory, czyli prawa mojżeszowego pięcioksięgu.
00:06:08
Pan Jezus nie przyszedł anulować prawa mojżeszowego, ale je wyjaśnić i je wypełnić, przestrzegając wszystkich jego przepisów.
00:06:21
Skoro więc prawo mojżeszowe z powodu zatwardziałości serc jak mówi pan Jezus, dopuszczał o rozwód w pewnych okolicznościach, to rozumują i pan Jezus musi dopuszczać taką możliwość, aby nie być w sprzeczności z nauką pięcioksięgu.
00:06:40
Aby rozwód był prawny, musiał być przeprowadzony w ścisłej zgodzie z wymogami prawa.
00:06:48
Musiały być dopełnione wszystkie niezbędne formalności, a w szczególności musiało nastąpić wręczenie listu rozwodowego.
00:06:59
Według tej interpretacji pan Jezus nazywał cudzołoży mi tylko te osoby, które zawarły kolejne związki bez dopełnienia prawnych formalności.
00:07:13
Według nich wszędzie tam, gdzie w ewangeliach znajdujemy zwrot odprawić żonę, mowa jest o nielegalnym odprawieniu, czyli wypowiedzeniu samych słów.
00:07:27
Już nie jesteś moją żoną. Nasze małżeństwo jest skończone albo coś w tym rodzaju i ewentualne wyrzucenie kogoś za.
00:07:37
Drzwi bez dopełnienia wszystkich koniecznych formalności, a w szczególności Dania listu rozwodowego.
00:07:47
W takim wypadku, jeśli by tak się stało, że ktoś by coś takiego zrobił. Zgodnie z żydowskim prawem małżeństwo nie zostało rozwiązane.
00:07:57
A więc osoba odprawiona w takiej nieformalny sposób, jeśli zawrze kolejny związek. Oczywiście dopuści się cudzołóstwa, bo jest nadal w prawnym związku małżeństw.
00:08:09
Jeśli zaś wszystkie formalności zostaną dopełnione, a w szczególności nastąpi wręczenie listu rozwodowego, małżeństwo zostaje całkowicie rozwiązane i byli małżonkowie są wolni, jeśli chcą, to mogą zawrzeć kolejne związki.
00:08:28
Czy rzeczywiście powiem wam, że jak słuchałem tego wykładu, byłem zdumiony szczerością wykładowcy?
00:08:36
Ale nie zajęło mi więcej niż 10 minut, żeby dowieść kłamstwa tego, coo nauczał.
00:08:42
Jeśli uważnie prześledzimy ewangeliczny zapis, to z łatwością dostrzeżemy, że słowo odprawić, które rzekomo oznacza nielegalne odprawienie bez listu rozwodowego, pojawia się dokładnie w ewangeliach jako konsekwencja procedury przekazania listu rozwodowego.
00:09:04
Czytaliśmy w 4 wierszu 10 rozdziału Ewangelii Marka Mojżesz.
00:09:10
Pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić ją tu. Pojawia się to wyrażenie, które oni twierdzą, że oznacza nielegalne odprawienie bez listu rozwodowego.
00:09:24
Ale tu jest wyraźnie napisane, że Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i odprawić. W konsekwencji dając ten list, a więc to wyrażenie nie może być tak traktowane sobie w innych miejscach.
00:09:35
Bez kontekstu jakoby było to nielegalne odprawienie. Nie ma na to podstaw. Dokładnie to samo jest w Ewangelii Mateusza w 19 rozdziale i 7 wierszu.
00:09:45
Zapytali Jezusa Faryzeusza, czemuż jednak Mojżesz nakazał dać list rozwodowy i odprawić dokładnie to samo.
00:09:55
Nie możemy więc stwierdzić, że słowo odprawić użyte w ewangeliach oznacza nielegalny rozwód. Ten wniosek jest całkowicie nieuzasadniony i błędne.
00:10:07
Większość pro ponętów rozwodów i powtórnych związków odwołuje się do tak zwanej klauzuli Mateusz owej, gdyż tylko w Ewangelii Mateusza w 2 miejscach pan Jezus mówiąc o rozwodzie, zawiera jeden szczególny wyjątek. Otwórzmy najpierw ewangelię Mateusza 5 rozdział.
00:10:31
Jak widzieliśmy w Ewangelii Marka i w Ewangelii Łukasza nie ma żadnego wyjątku. Jest mowa o wszystkich, którzy przeżyli rozwód i wstąpili w kolejne związki jako akcie cudzołóstwa.
00:10:47
Tutaj natomiast w Ewangelii Mateusza w 2 miejscach tej Ewangelii znajdujemy wyjątek.
00:10:53
Mateusza 5/30 jeden i następne wiersze to jest fragment kazania na Górze. Powiedziano też, ktokolwiek by opuścił swoją żonę, niech jej da list rozwodowy, a ja wam powiadam, że każdy, kto opuszcza swoją żonę w wyjąwszy albo z wyjątkiem powodu wszeteczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa.
00:11:18
A kto by opuszczoną poślubił cudzołoży?
00:11:23
Podobnie w Ewangelii Mateusza w tej relacji dłuższej z spotkań as faryzeuszami w 19 rozdziale od 3 do 12 wiersza znajdujemy te same słowa, które czytaliśmy wcześniej w Ewangelii Marka, czyli bardzo podobne z wyjątkiem wiersza 9, gdzie pan Jezus mówi, powiadam Wam, ktokolwiek by odprawił swoją żonę? Z wyjątkiem przyczyny wszeteczeństwa i poślubił inną.
00:11:55
A kto by odprawioną poślubił cudzołoży i w dalszych wierszach czytamy o reakcji uczniów. Przeczytajmy jeszcze te kolejne wiersze.
00:12:05
Wtedy rzekli uczniowie. Jeśli tak się przedstawia, sprawa męża i żony nie warto się żenić.
00:12:13
A o nim powiedział, nie wszyscy pojmują ten sprawę, tylko ci, którym jest to dane, albowiem są trzebień cy, to bardzo rzadko używane. Dzisiaj słowo trzebień cy oznacza ludzi niezdolnych do kontaktów seksualnych.
00:12:30
I pan Jezus mówi, są 3 klasy Trzebień Ców. Po pierwsze mówi są trzebień cy, którzy takimi się po prostu urodzili.
00:12:39
Po 2 mówi są też trzebień cy, którzy zostali wy trzebień i przez ludzi, tak jak w tamtych czasach Eunuchowie, którzy zajmowali się królewskimi Harem Ami i Pan Jezus jeszcze mówi o 3 grupie są trzebień cy, którzy sami się wytrze bili dla Królestwa niebios.
00:13:01
W historii kościoła był pewien znany nauczyciel w pierwszych wiekach Orygenes, który wziął te słowa dosłownie i się wykastrował.
00:13:11
Ale czy pan Jezus mówił o czymś takim, żeby ci, którzy mają problemy ze swoją seksualnością, wykastrowali się dla Królestwa Bożego? Nie wydaje mi się.
00:13:21
Jeśli dobrze rozumiem, to co pan Jezus tutaj mówi, chodzi tutaj o ludzi, którzy spowodu życiowych konieczności być może uprzedniego rozwodu w ich życiu sami wyrzekli się dalszego życia seksualnego, aby zyskać królestwo niebios.
00:13:42
Pan Jezus mówi, kto może pojąć, niech to pojmie.
00:13:46
Kilka lat temu, kiedy badałem tę kwestię, natrafiłem na wielo stronicową dogłębną analizę tego zwrotu, z wyjątkiem przyczyny wszeteczeństwa napisaną przez znawcę języków biblijnych doktora Lesli Maxwella Scam Brydż Wielkiej Brytanii.
00:14:08
Zadzwoniłem do niego i prosiłem go o wyjaśnienie jego wywodów na temat błędu. Erazma z Rotterdamu, który na początku 16 wieku w swoim greckim wydaniu nowego testamentu dodał krótkie greckie słowo Ej w Ewangelii Mateusza 19 Rozdziale i 9 wierszu, które zmieniło oryginalne znaczenie.
00:14:35
Nie dla wszeteczeństwa na to, które obecnie jest najczęściej stosowane w większości naszych tłumaczeń nowego testamentu, z wyjątkiem przyczyny wszeteczeństwa i chociaż późniejsze greckie edycjia nowego testamentu nie zawierają tego błędu, erazma wróciły do pierwotnego tekstu. To niemal wszystkie pory formacyjne tłumaczenia konsekwentnie powielają tą interpretację, jaka wynika.
00:15:05
Z błędu erazma.
00:15:07
I według wyjaśnień, które otrzymałem od dr ale z Limak Fola wyrażenie nie dla wszeteczeństwa nie jest klauzulą wyjątku czy przyzwolenia na rozwód z powodu niemoralności, ale raczej stanowi w wykluczenie wszelkich powodów do rozwodu, łącznie z Wszeteczeństwa em. Według jego badań nad tekstem wyrażenie nie dla wszeteczeństwa jest kategorycznym przeoczeniem odnoszącym się do pytania faryzeuszy.
00:15:39
Wokół którego toczy się cała ta rozmowa, czy wolno odprawić swoją żonę dla każdej przyczyny.
00:15:47
Według niego i według jego badań nad tekstem nie nawet w przypadku wszeteczeństwa, nie wtedy, kiedy nad tym się pochylał em i czytałem to i próbowałem to badać.
00:16:01
Jego wyjaśnienia wydały mi się wielce prawdopodobne i dopiero kilka lat później, gdy analizowałem komentarze żyjących w pierwszych wiekach po chrystusie, tak zwanych ojców kościoła, dostrzegłem, że niektórzy z nich powoływali się na to wyrażenie nie dla wszeteczeństwa.
00:16:21
Jako wyjątek dopuszczający rozwód w przypadku niemoralności.
00:16:28
Choć niemal wszyscy konsekwentnie zabraniali zawierania kolejnych związków i taka była powszechna chrześcijańska praktyka przez kolejne długie wieki aż do 11 wieku, w zasadzie kiedy na wschodzie jest zaczęły się zmiany.
00:16:45
Ci pierwsi ojcowie Kościoła, którzy posługiwali się językiem greckim jako swoim pierwszym językiem, twierdzili, że w tym zwrocie nie dla wszeteczeństwa jest wyjątek zezwalający na rozwód w przypadku niemoralności.
00:17:01
Natomiast twierdzili, że nie ma tam przyzwolenia na zawarcie kolejnego związku i takie było stanowisko Kościoła przez całe długie wieki i z tego powodu zacząłem kwestionować argumentację doktora. Ale z limak, fola i ostatecznie odstąpiłem od jego rozumienia tego zwrotu.
00:17:22
Zaczęłam natomiast analizować znaczenie samego słowa wszeteczeństwa.
00:17:27
Jest to słowo opornej, a?
00:17:30
Zasadniczo to słowo oznaczało sprzedawać swoje ciało, czyli uprawiać prostytucję. Z czasem jednak to słowo nabrało szerszego znaczenia.
00:17:44
I używano go na określenie szeroko pojętej bezprawnej aktywności seksualnej, a więc wszelkie intymne kontakty przedmałżeńskie. Czy pozamałżeńskie cudzołóstwo akty gwałtu przemocy seksualnej, relacje homoseksualne, pedofilia, kazirodztwo i wszelkie inne dewiacje wykraczające poza.
00:18:14
Prawy czysty Święty związek męża i żony.
00:18:21
Niestety, w tych badaniach nad znaczeniem tego słowa historycy i ci badacze języka różnią się w swoich opiniach. Nie wiemy dokładnie, w którym momencie to słowo nabierało, jakiego znaczenia i jak precyzyjnie było używane przez pisarzy nowego Testamentu.
00:18:42
Jeśli przyjmiemy, to szerokie znaczenie słowa por neya tak jak robią to prawosławni i większość protestantów, to ta interpretacja uznaje wszelkie wykroczenia natury seksualnej, ale szczególnie cudzołóstwo, czyli zdradę małżeńską jako usprawiedliwienie rozwodu.
00:19:03
I tutaj znowu mamy 2 obozy. Jedni mówią, że w związku z tym, że nastąpił rozwód, można zawrzeć kolejny związek.
00:19:13
Inni natomiast obstają przy tym, że przyzwolenie na rozwód tak możemy w tej klauzuli znaleźć, ale nie przyzwolenie na zawarcie kolejnego związku i toczy się spór. Niektórzy protestanci nawet twierdzą, że jeśli nastąpi zdrada małżeńska, to rozwód jest konieczny, niezbędny.
00:19:34
Że w takiej sytuacji tolerowanie małżonka, który zdradził, jest uczestniczeniem w jego grzechu.
00:19:42
Paweł pisze, Ktokolwiek łączy się sprzed lecznicą, staje się z nią jednym ciałem i idąc tym tokiem argumentacji, niektórzy twierdzą, że jeśli nastąpi zdrada małżeńska, to masz przed lecznicę czy statecznika, z którym się łączysz i stajesz się jednym ciałem.
00:19:58
A więc w jakiejś mierze uczestniczysz w jego grzechu? Niektórzy idą tak daleko w tej interpretacji inni mówią, nie, to trzeba wybaczyć. Jeżeli to powtarza się i powtarza się i powtarza się, wtedy można się rozwieść.
00:20:14
Niektórzy protestanci mówią, że jeżeli już nastąpił rozwód, to ta niewinna strona, która nie dopuściła się wszeteczeństwa, jest wolna, aby zawrzeć kolejny związek.
00:20:28
Natomiast ta, która spowodowała rozpad małżeństwa, nie może wstępować w kolejne związki i dla niej zawarcie kolejnego związku jest cudzołóstwem.
00:20:40
Problem w tym, że często jest to bardzo trudno zbadać. Bardzo trudno jest do tego dojść. Najczęściej do kościoła trafia jedna ze stron. Nie ma możliwości skonfrontować jej relacji z 2.
00:20:52
Bardzo często to, że 2 strona zdradziła wcale nie oznacza, że ta pierwsza nie doprowadziła do tej zdrady w taki czy w inny sposób.
00:21:04
To nie jest takie proste, to nie jest takie oczywiste. To są trudne, bolesne, delikatne tematy.
00:21:12
I tutaj zderzamy się z ogromnymi wyzwaniami na polu radzenia sobie z tym w kościele.
00:21:20
Poza tym w praktyce większości protestanckich kościołów po jakimś okresie pokuty nawet osoba, która spowodowała rozwód, nawet osoba, która sama jest przyczyną rozwodu poprzez własne zdrady cudzołóstwa czy inne działania.
00:21:39
Żałuję, pokutuje, przeprasza i uznaje się, że już pokutował, a żałowała, więc każdy grzech Bóg przebacza. To nie jest grzech, nie przebacza lny, więc należy jej również przebaczyć i pozwolić jej na zawarcie kolejnego związku. Taka jest praktyka w wielu kościołach protestanckich.
00:22:01
Jeżeli w danej społeczności nie uzyska takiego pozwolenia, zawsze może to zrobić poza kościołem. Potem przyjść spowrotem do Kościoła i powiedzieć takim przychodzę takim nie kochajcie, Przyjmujcie mnie tak jak pan nie przyjął. Cóż, mamy zrobić? No przychodzi już w takim stanie. Przecież nie będziemy rozbijać kolejnego małżeństwa.
00:22:21
W liberalnych chrześcijańskich kręgach szeroko pojęta niemoralność kryjąca się pod słowem porn aya jest uznawana jako jedna z wielu przyczyn uzasadnionego rozwodu.
00:22:35
Mówią pan Jezus co prawda użył tego słowa i powiedział, że z powodu wszeteczeństwa, ale pan Jezus nie miał na myśli tylko samego wszeteczeństwa, ale wszeteczeństwa jest jednym z przykładów poważnych problemów, które mogą wystąpić w małżeństwie, które są podstawą do prawidłowego.
00:22:56
I podają takie inne przyczyny jak przemoc fizyczna czy psychiczna, emocjonalne lub duchowe znęcanie się alkoholizm, narkomania, hazard i inne uzależnienia lub kompulsywne zachowania stanowią według nich uzasadnioną przyczynę separacji rozwodu i w konsekwencji wolność by zawrzeć.
00:23:26
Kolejne związki.
00:23:28
Podobnie w kościół prawosławny obecnie uznaje 21 powodów do udzielenia rozwodu i w konsekwencji można zawrzeć kolejne związki.
00:23:40
W prawosławiu zmiany w tej materii rozpoczęły się na początku 11 wieku, kiedy to ówczesny patriarcha Alex udzielił pozwolenia na rozwód i zawarcie powtórnego związku w wyniku cudzołóstwa.
00:23:56
Natomiast po upadku Konstantynopola w 15 wieku zaczęto dodawać kolejne usankcjonowane prawem kanonicznym przyczyny udzielania rozwodu i przyzwolenia na zawarcie kolejnych związków. W rezultacie obecnie w prawosławnym prawie kanonicznym znajduje się lista 21 uzasadnionych przyczyn do udzielenia rozwodu, a w konsekwencji można zawrzeć nowe związki.
00:24:26
Ciekawe też jest prawo kanoniczne Kościoła Rzymskokatolickiego. Tam nie ma czegoś takiego jak rozwód, gdyż prawnie zawarte małżeństwo według nauki Kościoła Rzymskokatolickiego może być rozwiązane wyłącznie przez śmierć jednego ze współmałżonków.
00:24:45
Takie jest doktrynalne stanowisko Kościoła Rzymskokatolickiego w tej kwestii.
00:24:51
Jednak w szczególnych wypadkach kościół może stwierdzić nieważność zawartego małżeństwa, co oznacza de facto, że małżeństwa w ogóle nie było.
00:25:04
Było tylko coś innego, ale nie małżeństwo. Aktualnie kodeks prawa kanonicznego Kościoła Rzymskokatolickiego wymienia 12 przeszkód, które powodują nieważność małżeństwa i pozwólcie, że w króciutko je przeczytam, ponieważ one nie są stosowane wyłącznie w kościele rzymskokatolickim. Tą samą listą posługują się protestanci.
00:25:30
Tyle że nie nazywają tego nieważnością małżeństwa.
00:25:33
A więc po pierwsze jest konieczny wiek do zawarcia związku małżeńskiego, który dla mężczyzny wynosi 16 lat, a dla Kobiety 14 lat. Małżeństwo zawarte poniżej tej granicy nie jest ważne.
00:25:50
Po 2, jeśli przed zawarciem małżeństwa jedna ze stron posiadała nieuleczalną niezdolność do współżycia małżeńskiego, takie małżeństwo jest nieważne i może być prawnie anulowane.
00:26:06
Oczywiście bigamia, czyli wielożeństwo, jest kolejną przeszkodą zawarcia ważnego związku. Jeśli ktoś już ma prawdziwego męża lub żonę, ale to ukrywa i zawiera kolejny związek, to taki związek jest nieważny.
00:26:25
Jest też przeszkoda różnej religii, która dotyczy osób, z których jedna została ochrzczona w Kościele Katolickim, a 2 nie jest ochrzczona i w takich przypadkach małżeństwo może być uznane przez Kościół za nieważne.
00:26:41
Przeszkoda dotycząca osób związanych z wiecznym ślubem czystości, instytucjach zakonnych to protestantów raczej nie dotyczy.
00:26:51
Jest też przeszkoda uprowadzenia, która dotyczy wypadku porwania i przemocą zmuszenia do zawarcia małżeństwa.
00:27:01
Przeszkoda występku odnosi się do sytuacji, w której ktoś ze względu na chęć zawarcia małżeństwa z określoną osobą powoduje śmierć jej współmałżonka albo morduje własnego małżonka, żeby mieć wolność do zawarcia związku.
00:27:19
I ostatnią przeszkodę tworzy Bliski Związek Osób oparty na wspólnocie krwi, czyli przeszkoda pokrewieństwa. Małżeństwo jest nieważne, aż do 4 stopnia pokrewieństwa, czyli między kuzynami.
00:27:35
Jak widzicie, jest tutaj złożony temat, o którym oni tam dużo myśleli. Dyskutowali, rozważali. Myślę, że widzimy zasadność niektórych, przynajmniej jeśli nie wszystkich tych przypadków, o których oni mówią.
00:27:49
Według prawa kanonicznego Kościoła Rzymskokatolickiego stwierdzenie nieważności małżeństwa może nastąpić nawet po kilku latach trwania małżeństwa z przyczyn, które objawiły się z czasem.
00:28:03
Ktoś mógł o czymś nie wiedzieć, ale dopiero po latach się dowiedział, że to jego kuzyn, albo że ma tam 2 żonę gdzieś w innym kraju.
00:28:12
Wspominam to i podaję wam te rzeczy, abyście zobaczyli na złożoność problemu i dlatego, że choć protestanci czy ewangeliczni chrześcijanie nie mają prawa kanonicznego, to w praktyce uznają te same i wiele jeszcze innych przyczyn jako uzasadnionych podstaw do rozwodu czy uznania małżeństwa za nieważne.
00:28:36
Natomiast dla tych wszystkich, którzy nie liczą się z żadnymi kościelnymi przepisami, a nawet słowa zapisane w ewangeliach czy listach apostolskich, nie stanowią dla nich ostatecznego autorytetu.
00:28:50
Najważniejsze są ich własne osobiste odczucia.
00:28:56
I dzisiaj chrześcijaństwo jest pełno takich ludzi, dla których liczy się to, co oni czują.
00:29:03
Subiektywne uczucie pokoju lub niepokoju dla wielu stanowi wystarczającą i niepodważalną podstawę do oceny właściwości lub nie właściwości danego postępowania.
00:29:21
A więc jeśli ktoś szczerze gorliwie modlił się w sprawie rozwodu czy zawarcia powtórnego związku i w ich odczuciu w ich mniemaniu pan przemówił, co najczęściej oznacza, że przyszła im do głowy jakaś myśl.
00:29:41
To znaczy, że tak należy czynić takie słuszne, bo Pan im powiedział i nie masz nic do gadania.
00:29:49
Różne subiektywne, duchowe doznania czy odczucia są nie tylko decydującym czynnikiem w podejmowaniu osobistych decyzji, ale coraz powszechniej stają się źródłem nauk, które ludzie na podstawie swoich przeżyć i doświadczeń rozgłaszają wszem i wobec, a inni mówią temu bratu pan powiedział, nawet do nich już nie musi powiedzieć, ale temu bratu powiedział tamtej siostrze.
00:30:21
Ci ludzie przedstawiają te swoje doświadczenia, przeżycia głosy, które słyszeli ze emocjonalnym zaangażowaniem i z wielką siłą przekonywania i w dobie duchowego chaosu tego typu idee również zyskują dzisiaj popularność.
00:30:40
A więc wielu ludzi nie trudzi się nawet, żeby czytać, co tam jest napisane w ewangeliach czy w listach. Oni po prostu się w pomodlą i oni wiedzą.
00:30:49
Pan im powie albo sobie znajdą w Internecie kogoś, kto tak już otrzymał taki głos i takie światło zielone w swoim życiu i uważają, że można tak działać. Wykład Bożego słowa dla takich ludzi jest nauczaniem litery, która zabija.
00:31:06
Natomiast ich osobiste doświadczenie i objawienie jest postrzegane jako działanie ducha i jako takie dominuje nad literą. Dla takich ludzi nie mam nic do powiedzenia poza tym, że potrzebują się opamiętać i nawrócić się do Pana Jezusa i zacząć poznawać jego nauk.
00:31:29
Możliwa interpretacja Mateusz owego wyjątku wszeteczeństwa w konserwatywnych, ewangelicznych kręgach opiera się na żydowskich zwyczajach zawierania małżeństwa.
00:31:44
Odbiorcami Ewangelii Mateusza byli Żydzi, którzy praktykowali szczególny rodzaj zawierania małżeństwa, które było rozciągnięte w czasie.
00:31:57
Historia Józefa i Marii, opisana w pierwszym rozdziale Ewangelii Mateusza ilustruje taki pozorny przypadek Wszeteczeństwa i być może właśnie dlatego Mateusz jako jedyny ewangelista zawarł ten wyjątek w 5 i w 19 rozdziale.
00:32:17
Zgodnie z tradycją Żydzi zawierali formalne małżeństwo, które przez pewien okres nie było w pełni konsumowane.
00:32:30
Zazwyczaj przez rok czasu małżonkowie nie mieszkali razem, chociaż byli już formalnie małżeństwem. Tak jak Józef zaś lubił Marię, ale z nią jeszcze nie współżył.
00:32:40
Nie żyli razem zazwyczaj przez rok Małżonkowie nie mieszkali razem i nie mieli ze sobą intymnych kontaktów. Jeśli przed upływem tego okresu kobieta okazała się być w ciąży lub w noc poślubną, okazało się, że nie jest dziewicą.
00:32:58
Oznaczało to, że jest swiateczna i jej mąż mógł ją oddać w ręce sądu, który po zbadaniu sprawy zgodnie z prawem mojżeszowym winien ją był skazać na śmierć przez ukamienowanie.
00:33:13
Takie było prawo mojżeszowe?
00:33:16
Jednak w czasach Nowego testamentu Żydzi znajdowali się pod okupacją rzymian i nie mieli prawa do wykonywania wyroków śmierci.
00:33:27
Jedyne co mogli zrobić, to odprawić taką kobietę, dając jej list rozwodowy. Jak wiemy zamierzał uczynić Józef, gdy dowiedział się, że Maria jest w ciąży, zamierzał ją potajemnie opuścić, dając jej list rozwodowy.
00:33:44
Zgodnie z takimi obyczajami słowo opornej, a w Mateusza 5 czy 19, gdzie mamy ten wyjątek może odnosić się wyłącznie do takich przypadków w środowisku żydowskim?
00:33:58
A więc jeśli coś takiego się wydarzy, jeżeli okaże się, że w tym okresie, kiedy ona już jest prawnie, małżonką już jest żoną, ale okaże się, że jest w ciąży.
00:34:11
Wtedy można ją śmiało odprawić i wtedy można zawrzeć kolejny związek. Nawet ponieważ się z nią nie współżył. O i ten związek jest całkowicie rozwiązany.
00:34:20
Takie rozumienie jest nadal obecne, w dużej części konserwatywnego, ewangelicznego chrześcijaństwa.
00:34:27
Ewangeliści Marek i Łukasz w swoich relacjach w ogóle nie wspominają wyjątków Wszeteczeństwa. Co może wynikać z tego, że oni kierowali swe ewangelię do pogan do Rzymian, do Greków, którzy nie mieli takiego zwyczaju narzeczeństwa jak Żydzi?
00:34:47
Natomiast Mateusz pisał swoją Ewangelię do Żydów, dla których takie zrozumienie słowa por neya było zrozumiałe.
00:34:56
Jeszcze jedna możliwość wyjaśnienia znaczenia słowa por neya w Mateusza 19 czy Mateusza 5 ta możliwość wynika z analizy innych miejsc nowego testamentu, gdzie to słowo pojawia się w kontekście innych grzechów? W Mateusza 15 19 czytamy, słowa Jezusa, który mówi serca, bowiem pochodzą złe myśli zabójstw.
00:35:24
Trwa cudzołóstwa, a więc tu mamy słowo, które precyzuje słowo moi heja, greckie słowo, które precyzuje zdradę małżeńską.
00:35:35
I następne słowo, które u nas jest przetłumaczone rozpusta, czyli porn Aya, a więc mamy te 2 słowa obok siebie moi heja niewierność małżeńska i por neya tłumaczone jako rozpusta. Te same 2 słowa występują dokładnie obok siebie na liście w Ewangelii Marka w 7 Rozdziale 21 i 22. Wiesz?
00:36:01
Cudzołóstwo greckie, moi heyah i rozpusta czy wszeteczeństwa greckie porn aya występują obok siebie, co sugeruje, iż nie mają takiego samego znaczenia, gdyż wtedy byłoby to puste powtórzenie dokładnie tego samego.
00:36:17
W dziejach apostolskich w 15. Rozdziale czytamy o zaleceniach skierowanych do nawracających się Pogan w związku z rozpowszechnionym nauczaniem z ksiąg Mojżeszowych. Po wielu miastach, w których poganie się znajdowali.
00:36:33
W 15 rozdziały dziejów Apostolskich mamy tam całą dyskusję między apostołami i w końcu wstaje Jakub i w swojej przemowie od wiersza 19 mówi, takie słowa nie należy czynić trudności tym spośród pogan, którzy nawracają się do Boga, ale polecić im, żeby się wstrzymywali od rzeczy splugawione ich przez bałwany od nierządu. I tu używa słowa por neya.
00:37:02
Od tego coza dławią EI od krwi Mojżesz bowiem od dawien dawna ma po miastach takich, którzy go opowiadają, gdyż czyta się go w synagogach w każdy szabat i tutaj musimy zadać sobie pytanie, gdzie w księgach mojżeszowych znajdziemy zestawienie rzeczy splugawione ich przez bałwany nierząd borne? Ja to coza dławią EI krew.
00:37:32
Nie sądzę, że ktokolwiek z was wie, ja też nie wiedziałem, ale znalazłem w 3 księdze mojżeszowej w 17 i 18 rozdziale mamy te wszystkie kwestie, które Jakub wymienia tutaj razem zebrane.
00:37:46
Oczywiście nie ma gwarancji, że Jakub myśli o tym właśnie miejscu i że odwołuje się do tego miejsca. Niemniej jednak jest to ciekawe, co tam znajdujemy.
00:37:57
W 17 rozdziale widzimy te wcześniejsze elementy, czyli rzeczy splugawione Bałwany to coza dławią EI krew. O tym mówi 17 rozdział 3 księgi mojżeszowej, natomiast 18. Rozdział wymienia różne przypadki.
00:38:17
Związane z jednym grzechem seksualnym.
00:38:21
Jeśli prześledzić e 18 rozdział, zobaczycie o czym tam jest mowa tam jest mowa o relacjach z bliskimi krewnymi.
00:38:29
Jest więc bardzo prawdopodobne, chociaż nie ma pewności, że słowo opornej a w dziejach apostolskich 15 rozdziale jak i w ewangeliach odnosi się do niezgodnych z prawem kazirodczych małżeństw, które jak wiecie nie należały do rzadkości.
00:38:46
Wśród pogan w tamtym czasie byli władcy, którzy byli właśnie w takich kazirodczych związkach i wśród pogan było to powszechne.
00:38:56
W wielu krajach, szczególnie w rodzinach szlacheckich Królewskich zawieranie związków z bliskimi krewnymi było na porządku dziennym.
00:39:06
Jeśli pamiętacie, kiedy rozważaliśmy parę tygodni temu pierwszy list Apostoła Pawła do Koryntian 5 rozdział czytaliśmy tam o pewnym kazirodczym przypadku w kościele.
00:39:19
Apostoł Paweł w 5 Rozdziale pierwszego listu do koryntian używa słowa por neya na opisanie grzechu kazirodztwa, który miał miejsce w kościele.
00:39:30
Mówi tak, 5 rozdział pierwszy wiesz, słyszy się powszechnie o wszeteczeństwa Eporner ja.
00:39:38
O wszeteczeństwa między wami i to takim wszeteczeństwa E takim por neya jakiego nie ma nawet między poganami.
00:39:48
Mianowicie, że ktoś żyje z żoną swego ojca, tak jak mówi, między poganami były powszechne związki kazirodcze, ale nie tego rodzaju, żeby ktoś żył z żoną swojego ojca. Nawet wśród pogan tego typu kazirodztwo było uznawane za obrzydliwość.
00:40:09
A w zborze w koryncie coś takiego miało miejsce.
00:40:13
Tutaj bez wątpienia termin por neya opisuje kazirodczy związek i jest to ten sam termin, który został użyty w klauzuli. Mateusz owej w 5 rozdziale i 19 rozdziale.
00:40:29
Tak jak mówię, nie mamy stuprocentowej pewności, że o to właśnie chodzi, ale bardzo możliwe jest i wielu teologów. I jeśli chodzi o teologię katolicką, właśnie na tym jest oparta na takiej interpretacji, że tutaj jest mowa o małżeństwie, które jest z gruntu nie prawne.
00:40:48
Nie można zawierać takiego małżeństwa. Zgodnie z prawem jest to małżeństwo, które jest nieważne. Ludzie, którzy zawierają takie małżeństwa, wchodzą w związek, który nie jest małżeństwem.
00:40:59
I w związku z tym, jeśli o to chodzi, to pan Jezus może powiedzieć, z wyjątkiem czegoś takiego oczywiście.
00:41:06
A więc jak widzicie, jest tego dużo i ja tutaj nie przedstawiłem wszystkiego, bo to by trwało. Nie wiem ile czasu i tak się zmagałem, żeby to zmieścić w ciągu tej jednej godziny.
00:41:17
Nie ma jasnej jednoznacznej pewnej odpowiedzi na pytanie, czego dotyczy klauzula wyjątku z Mateusza 5 czy 19? Ci, którzy upierają się przy takiej czy innej interpretacji, czynią to albo w poczuciu konieczności opowiedzenia się po jakiejś stronie konieczności zajęcia jednoznacznego stanowiska.
00:41:45
Albo nie przyjrzeli się uważnie innym możliwością interpretacyjnym albo po prostu wybierają to, co im najbardziej pasuje.
00:41:55
Co więcej, ta sama niepewność pojawia się w odniesieniu do tego, czy ta klauzula obejmuje tylko sam rozwód.
00:42:05
Czy też obejmuje zawarcie kolejnego związku małżeńskiego?
00:42:10
Mam taką książkę w domu 4 spojrzenia na małżeństwo, rozwód i powtórne związki w 4 stanowiska Gorliwych, znających języki biblijne braci.
00:42:23
Każdy z nich przyjmuje inne stanowisko, badając te same fragmenty, znając grekę, gramatykę grecką. Jeden twierdzi, że nie ma żadnego przyzwolenia na żadne rozwody w żadnym wypadku.
00:42:35
A więc to co lesli mag Full prezentuje 2 twierdzi, że jest przyzwolenie na rozwody, ale absolutnie nie na kolejne związki.
00:42:44
3 mówi jest przyzwolenie na kolejne związki, ale tylko w przypadku zdrady małżeńskiej a 4 mówi jest przyzwolenie i na rozwody, i na powtórne związki i jest wiele różnych przyczyn.
00:42:59
Ręce opadają w takich czasach żyjemy.
00:43:02
Tak wygląda kościół.
00:43:04
Jak już wcześniej wspomniałem, pierwsi Wcześni czytelnicy Nowego Testamentu, dla których greka była pierwszym językiem, zakazywali rozwodów, ale jeśli nastąpił rozwód bezwzględnie zakazywali zawierania powtórnych związków.
00:43:23
Ci wszyscy, którzy są oponentami takiego myślenia, mówią oni w wielu innych kwestiach się myli, więc nie możemy poważnie traktować tego, co mówili w tej kwestii.
00:43:34
Podsumowując, po przeanalizowaniu i bardzo pobieżnym przedstawieniu wam różnych możliwości interpretacji tej niejednoznacznej klauzuli, wyjątku z Ewangelii Mateusza osobiście pozostaję przy nierozerwalności małżeństwa aż do śmierci jednego z małżonków. To jest bezpieczny grunt, na którym mogę stać i wiedzieć, że nie popełniam błędu.
00:44:04
Widzę konieczność ostrzegania przed ogromnym duchowym niebezpieczeństwem zawierania kolejnych związków, jeśli dojdzie do rozwodu.
00:44:19
Rozumiem, że są przyczyny są sytuacje, w których separacja jest koniec.
00:44:26
Jednak widzę ogromne duchowe niebezpieczeństwo zawierania kolejnych związków, jeśli dojdzie do rozwodu.
00:44:34
Wszyscy, którzy się na to decydują, wchodzą w szarą strefę, stąpają po grząskim gruncie i narażają się na potępienie w grzechu cudzołóstwa.
00:44:48
Nie Jestem w stanie bez cienia wątpliwości stwierdzić, że każdy rozwód i kolejny związek to jednoznaczne cudzołóstwo. Obawiam się, że tak jest w bardzo wielu przypadkach.
00:45:02
Być może jest to uniwersalna zasada dotycząca wszystkich powtórnych związków, ale przyznaje, że nie mam takiej pewności.
00:45:11
Nie mam co do tego nie zbitej pewności i dlatego wstrzymuję się od jednoznacznego osądu wszystkich sytuacji, bez żadnego wyjątku.
00:45:24
Ostateczna odpowiedzialność spoczywa na osobach, które decydują się na podjęcie takich kroków.
00:45:33
Im więcej się temu wszystkiemu przyglądam, im więcej przypadków analizuje, tym bardziej widzę jak skomplikowane potrafią być ludzkie losy i jak niejednoznaczne sytuacje, w których grzeszni ludzie mogą się znaleźć.
00:45:51
Są w tej sferze absolut YI pewniki, na których możemy się bezpiecznie oprzeć, o których mówiłem w tych 2 poprzednich kazaniach.
00:46:02
Jest też niepewny śliski grunt, na który uważam lepiej nie wchodzić, gdyż konsekwencje mogą być tragiczne. W skutkach powstanie proszę do modlitwy.
00:46:16
Kochany, panie, jakże?
00:46:18
Bolejemy nad tym, co dzieje się w kościele, co dzieje się w pośród swojego ludu, kiedy widzimy, że ludzie, którzy stawali na ślubnym kobiercu z miłością z wiarą w szczęście, które ich czeka po jakimś czasie nie mogą na siebie patrzeć.
00:46:36
Nie chcą ze sobą rozmawiać w ich sercach jest nie przebaczenie, nienawiść jest ból, zranienie to nie wymowne morze, cierpienia tragedii ludzkich, nad którymi bolejemy i płaczemy i wołamy do ciebie panie o miłosierdzie, o łaskę o pomoc.
00:46:55
Przychodzi nam też stawiać czoła tym wyzwaniom, które się z tym wiążą. Ludźmi, którzy trafiają do kościoła, pokiereszował ani poranieni w kolejnych związkach.
00:47:08
Wstaje przed nami wyzwanie, coo mamy z tym zrobić? Jak im doradzić, jakim pomóc?
00:47:15
W kościele mamy ludzi, którzy w swojej rozpaczy czy mimo swoich starań utracili małżeństwa i zastanawiają się, co dalej, albo już podjęli jakieś kroki i wszyscy stajemy przed dylematem, jak ich traktować panie prosimy o twoją pomoc i mądrość i łaskę w obliczu tych różnych opcji w obliczu tak różnego stanowiska, które widzimy bracia w kościele, przyjmuj.
00:47:43
Szczerzy bracia, którzy Zgłębiają TWE słowo, którzy starają się szukać tego, co dobre to sprawiedliwe. A jednak są sprawy, w których wydaje się, że nie możemy znaleźć jasnej odpowiedzi, albo dzisiaj żyjemy w takich czasach, w których trudno jest nam dotrzeć do tej odpowiedzi panie wołamy do ciebie o mądrość, o to, byś pomógł nam miłować tych wszystkich, którzy przeszli przez te rodzinne tragedie, ale oby nasza miłość.
00:48:13
Nie była fałszywą miłość.
00:48:16
Nie była miłością, która popchnie ich do jakiejś przepaści. Zguby, Panie dają twoją miłość, która jest dobra, ale i czasami bywa surowa, która wymaga od nas, zaparcia się samych siebie i cierpienia w imię sprawiedliwości.
00:48:32
Pomóż nam pani, nie chcemy popaść w żadną skrajność, nie chcemy dopuścić się grzechu w tej sprawie. Wołamy do ciebie o łaskę i mądrości. Działanie w naszych sercach i umysłach.
00:48:45
I pomóc w każdym jednym przypadku, z którym się stykamy.
00:48:49
Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.

Skip to content

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia podczas przeglądania. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij