Gdy dwoje staje się jednym ciałem

Piąte kazanie z cyklu poświęconego małżeństwu, rozwodom i powtórnym związkom. Paweł Jurkowski gruntownie analizuje wszystkie fragmenty Pisma Świętego, które nauczają na ten temat.

Podczas tego wykładu Paweł przeprowadza nas przez cały pierwszy rozdział Listu do Koryntian.

Transkrypcja

Przepisywanie pliku audio jest automatyczne, dlatego zawierać może błędy, literówki i służy raczej do odnajdywania danego fragmentu kazania, niż do czytania go w formie tekstowej.

00:00:00
Pierwszy list Apostoła Pawła do Koryntian 7 rozdział wiersz 10 i wiersz 11. Tym więc, którzy są w małżeństwie, rozkazuję nie ja, lecz pan żona niech się nie oddziela od swojego męża albo dosłownie nie może zostać oddzielona. Wiesz? 11, ale jeśli.
00:00:31
Została oddzielona, niech pozostanie niezamężna.
00:00:37
Albo niech się pojedna z mężem, a mąż niech nie oddala żony. Te 2 wiersze rozpoczynają dłuższy.
00:00:48
Fragment w tym rozdziale, w którym Apostoł Paweł zajmuje się z jednej strony kwestią nierozerwalności małżeństwa, a z 2 mówi o obowiązkach małżonków w sytuacji, gdy małżeństwo przestaje normalnie funkcjonować lub gdy wspólne życie staje się niemożliwe.
00:01:16
I w pierwszej kolejności Apostoł Paweł odwołuje się do słów Pana Jezusa, które w tamtym czasie były już znane. W kościele zostały przekazane w ewangelicznym świadectwie przez pierwszych apostołów Apostoł Paweł streszcza naukę Pana Jezusa w 3 zasada.
00:01:41
Po pierwsze, żona niech się nie oddziela od swojego męża i co się z tym ściśle wiąże? 2 zasada mąż niechaj nie oddala żony.
00:01:56
I 3 zasada jeżeli z jakiejś przyczyny Paweł tutaj się tym nie zajmuje, nie roztrząsa przeróżnych powodów.
00:02:08
Dla których mogłoby do tego dojść, ale mówi, jeśli tak się stanie, jeśli żona zostanie oddzielona od swojego męża, ma 2 opcje, albo niech pozostanie niezamężna, albo niech się pojedna z mężem.
00:02:27
I to oczywiście zakłada, że on także nie zawiera kolejnego związku, gdyż to uniemożliwiłoby jej pojednanie się z nim.
00:02:38
Przyjrzyjmy się dzisiaj pokrótce słowo naszego Pana zapisanym w ewangeliach zaczniemy od Ewangelii Marka 10 rozdziału Apostoł Paweł na te słowa się powołuje z tych słów Pana Jezusa wyciąga te 3 zasady.
00:02:57
Ewangelia Marka 10 rozdział Czytajmy od 2 do 12 wiersza i przystąpi wszy faryzeusze pytali GO Kusząc, czy wolno mężowi rozwieść się z żoną?
00:03:15
No a on oczywiście mowa o panu Jezusie, odpowiadając rzekł im, co Wam nakazał Mojżesz?
00:03:24
A oni na to Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić ją.
00:03:32
A Jezus im rzekł z powodu zatwardziałości waszego serca napisał wam to przykazanie.
00:03:42
Ale od początku stworzenia uczynił ich bóg mężczyzną i kobietą, dlatego opuści człowiek swego ojca oraz matkę i połączy się swoją żoną i będą ci dwoje jednym ciałem.
00:04:02
A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało.
00:04:08
Co tedy Bóg złączył człowiek niechaj nie rozłącza.
00:04:15
A w domu pytali go uczniowie znowu o to samo i rzekł im, kto kolwiek by rozwiódł się ze swoją żoną i poślubił inną, popełnia wobec niej cudzołóstwo. A jeśliby sama rozwiodła się z mężem swoim i poślubiła innego, dopuszcza się cudzołóstwa.
00:04:42
Faryzeusze przyszli do Pana Jezusa i kusząc go, a więc podstępnie pytali, czy wolno rozwieść się z żoną. Pan Jezus, jak często to robił? Odpowiedział im pytaniem.
00:04:58
Co Wam nakazał Mojżesz?
00:05:00
Odsyła ich do pisma, gdzie wierzący ludzie zawsze powinni szukać odpowiedzi na ważkie życiowe prog.
00:05:11
Rozumiem, że są skomplikowane przypadki, na które można by wskazać jako uzasadniony powód podjęcia kroków do rozwodu. Są tragiczne, bolesne historie, które budzą nasze oburzenie, gdy o nich słyszymy, budzą w nas współczucie i chęć ulżenia w bólu osobom, które zostały głęboko zranione.
00:05:41
W najbardziej intymnym związku, jaki mogą ludzie mieć ze sobą na ziemi.
00:05:47
I oczywiście nikt z nas. Mam nadzieję nie chce dodawać do bólu tych osób ani go pogłębiać.
00:05:55
Dzisiejsze chrześcijaństwo przesiąknięte świecką psychologią rozpatruje problemy małżeńskie. Na tym właśnie psychologicznym gruncie, szukając złagodzenia ludzkiego bólu przyniesienia ulgi w cierpieniu zadowolenia osób, które są niezadowolone ze swojego małżeństwa, zaspokojenia ich potrzeb.
00:06:20
Pan Jezus jednak każe szukać odpowiedzi w natchnionym Bożym słowie odsyła faryzeuszy do słowa Bożego i to jest nasz stały, niewzruszony punkt odniesienia.
00:06:36
Nasza pewna skała, na której musimy wznosić nasz dom wiary. Pan Jezus pyta uczonych w piśmie faryzeuszy, co Wam nakazał Mojżesz?
00:06:50
Mojżesz nakazał wiele rzeczy.
00:06:53
W 5 księgach Mojżesza były setki przykazań.
00:06:59
O co konkretnie pytał pan Jezus, zwracając się do faryzeuszy w słowach? Co Wam nakazał Mojżesz faryzeusze? Najwyraźniej sądzili, że Jezus pyta ich o jakieś przyzwolenie na rozwód?
00:07:15
Będąc znawcami pisma powołują się na fragment z 5. Księgi mojżeszowej z 24 rozdziału i odpowiadają, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić żonę.
00:07:32
O dziwo pan Jezus w ogóle tego nie komentuje. W ogóle nie wdaje się w dyskusję na temat znaczenia tej regulacji. Wyjaśnia tylko, że to przykazanie.
00:07:44
Tę zasadę, Mojżesz napisał Spowodu Zatwardziałości ich serca.
00:07:52
Krnąbrność i dogłębnego skażenia grzechem nieposłuszeństwa Bożym Przykazaniom.
00:08:00
A więc wyraźnie pokazuje, że ta zasada, którą Mojżesz tam zawarł, nie wynika z woli Bożej nie jest wynikiem dobrego Bożego wskazania swemu ludowi. Coi mają robić jest raczej reakcją na krnąbrność ich serc na ich ub.
00:08:22
I następnie pan Jezus przechodzi nie do 5 księgi mojżeszowej, ale do pierwszej księgi mojżeszowej do samego początku i tam wskazuje na to, co Mojżesz mówi w odniesieniu do Bożej koncepcji małżeństwa.
00:08:40
Od początku stworzenia uczynił ich bóg mężczyzną i kobietą, dlatego opuści człowiek swojego ojca oraz swoją matkę i połączy się ze swoją żoną i ci dwoje będą jednym ciałem, a tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało.
00:09:01
Pan Jezus na to wskazuje. To jest jego odpowiedź na pytanie, co wam powiedział Mojżesz z tego połączenia? Dwojga w jedno wynika jednoznaczny wniosek i nakaz Pana Jezusa.
00:09:17
Co tedy Bóg złączył człowiek niechaj nie rozłącza i tu pojawia się kluczowe pytanie o trwałość małżeństwa.
00:09:31
Czy człowiek przez formalny rozwód jest w stanie rozłączyć to, co zostało złączone przez samego Boga?
00:09:42
Uczniowie najwyraźniej zadawali sobie to pytanie, byli zdumieni i zaskoczeni wyjaśnieniem ich pana i jak mówi wiesz, 10 ponownie będąc z nim na osobności w domu, pytali go znowu o to samo.
00:10:00
I wiesz, 11 czytamy, że Jezus im rzekł, ktokolwiek by rozwiódł się ze swoją żoną i poślubił inną, popełnia wobec niej cudzołóstwo, a jeśliby sama rozwiodła się z mężem swoim i poślubiła innego, dopuszcza się cudzołóstwa.
00:10:22
To budzi.
00:10:23
Pytanie, czy jeśli rozwód został przeprowadzony legalnie, czy rzeczywiście anulował, rozwiązał wszelkie więzy, którymi małżonkowie byli związani.
00:10:40
Jeżeli tak, to dlaczego zawarcie kolejnego związku jest nazywane przez Pana Jezusa Cudzołóstwem?
00:10:49
Jeśli oni już nie są małżonkami, jeśli ten związek pierwszy został rozerwany, to nie ma mowy już o cudzołóstwie. Pan Jezus mówi jednak, że jeśli oni wejdą w kolejny związek, dopuszczą się cudzołóstwa wobec małżonka, któremu pierwotnie ślubowali.
00:11:10
Cudzołóstwo może mieć miejsce wyłącznie w akcie zdrady małżeńskiej.
00:11:18
Jakże więc pan Jezus nazywa cudzołóstwem. Kolejny legalny związek ludzi, którzy się uprzednio rozwiedli.
00:11:28
To jest pytanie, nad którym się musimy poważnie zastanowić.
00:11:33
Co gorsza osoby, które wchodzą w związek z takimi osobami, również stają się winne cudzołóstwa w Ewangelii Łukasza w 16 rozdziale i 18 wierszu. Pan Jezus dodaje, każdy, kto opuszcza swoją żonę, a pojmuje inną cudzołoży.
00:11:55
A kto poślubia opuszczoną przez męża cudzołoży?
00:12:01
A więc nie tylko te osoby, które same były częścią tego małżeństwa, które się rozpadło i które zawarły kolejne związki, stają się winne cudzołóstwa. Również te osoby, które wchodzą z nimi w związek małżeński również według słów Pana Jezusa Cudzołożą.
00:12:23
I to są bardzo jednoznaczne, radykalne i stanowcze słowa Bożego Syna, których nie możemy zlekceważyć, których nie możemy jakoś łatwo wytłumaczyć i je odgonić od siebie. Musimy stawić im czoła.
00:12:41
Jest wiele pytań, które mogą się rodzić przy czytaniu tak radykalnych stwierdzeń. Na pewno dzisiaj na nie nie zdążymy odpowiedzieć, jeśli Bóg pozwoli, spróbujemy się zająć nimi w naszych kolejnych rozważaniach.
00:12:54
Otwórzmy jeszcze ewangelię Mateusza rozdział 19, gdzie mamy analogiczną sytuację do tej, którą przedstawia Marek w swojej Ewangelii 19, 3 i przyszli do niego faryzeusze kusząc go i mówiąc, czy wolno odprawić żonę swoją dla każdej przyczyny.
00:13:17
A on odpowiadając rzekł, czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę i rzekł, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją i będą ci dwoje jednym ciałem, a tak już nie są dwoje, ale jedno ciało.
00:13:40
Co tedy Bóg złączył człowiek? Niechaj nie rozłącza mówią mu. Czemuż jednak Mojżesz nakazał dać list rozwodowy i odprawić.
00:13:50
Rzecze im Mojżesz pozwolił wam odprawiać swoje żony ze względu na zatwardziałość waszych serc, ale od początku tak nie było, a powiadam wam ktokolwiek by odprawił swoją żonę, z wyjątkiem przyczyny wszeteczeństwa.
00:14:12
I tutaj jest wyjątek, który się pojawia, któremu poświęcimy odrębnie cały kazanie, próbując zrozumieć cóż może się kryć za tym wyjątkiem, gdyż tak naprawdę nie ma żadnej pewności, o co tutaj chodzi, ale są różne możliwości próby wyjaśnienia tego i zrozumienia tego i przyjrzymy się tym różnym możliwościom w każdym bądź razie. Pan Jezus mówi tutaj o pewnym wyjątku, ktokolwiek by odprawił swoją żonę, z wyjątkiem.
00:14:43
Przyczyny wszeteczeństwa i poślubił inną cudzołoży.
00:14:48
A kto by odprawioną poślubił cudzołoży?
00:14:52
Rzekli mu uczniowie, jeśli tak się przedstawia, sprawa męża i żony nie warto się żenić, a on im odpowiedział, nie wszyscy pojmują tę sprawę, tylko ci, którym jest dane, albowiem są trzebień cy, ludzie, którzy nie mają stosunków seksualnych, są trzebień cy, którzy się takimi urodzili z żywota matki.
00:15:21
Są też trzebień cy, którzy zostali wy trzebień i przez ludzi są również trzebień cy, którzy sami siebie wytrze bili dla Królestwa niebios, a więc sami siebie pozbawili życia seksualnego.
00:15:38
Kto może to pojąć? Jezus mówi, niech to pojmie.
00:15:43
Za czasów Pana Jezusa, rozwody i zawieranie kolejnych związków, tak jak dzisiaj nie należało do rzadkości.
00:15:53
Było powszechnym zjawiskiem zarówno wśród pogan, jak i Żydów. Wśród Żydów istniały 2 szkoły, 2 interpretacje dotyczącej rozwodów w odniesieniu do prawa mojżeszowego.
00:16:10
Był rabin hillel, który twierdził, że można odprawić żonę. Można się rozwieść z żoną z jakiejkolwiek przyczyny.
00:16:21
Cokolwiek mężowi nie odpowiadało w żonie, było podstawą do tego, żeby ją odprawić.
00:16:29
I był 2 rabin bardziej konserwatywny szamaj, który twierdził, że rozwód jest możliwy tylko w jednym przypadku, kiedy żona zdradzi męża w akcie cudzołóstwa.
00:16:45
Obie te szkoły opierały się o dziwo na tym samym wierszu ze Starego Testamentu. Właśnie tego wiersza, do którego faryzeusze wracają. No bo oni od tego wszystkiego zaczęli tą rozmowę. Jest to wyjeż zapisany w 5 księdze mojżeszowej w 24 rozdziale i tak naprawdę ten wiersz jest częścią dłuższej klauzuli. Oni natomiast wybierali z tego wiersza pewien warunek, który się znajduje w tej klauzuli.
00:17:14
Iz tego warunku czynili zasadę.
00:17:17
Otwórzmy ten fragment i zobaczmy, jak wygląda tutaj ta klauzula. Mamy tutaj całą serię wydarzeń, które dzieją się jedno po 2 i one są pewnymi warunkami, które muszą zostać spełnione, aby w końcu to, co jest opisane w 2 wierszu, czyli zawarcie ponownego związku z kobietą, którą się wcześniej odprawiło, jest zakazane.
00:17:46
24, rozdział 5 księgi mojżeszowej pierwszy wiersz. Jeżeli ktoś pojmie kobietę za żonę, a potem zdarzy się, że ona nie znajdzie upodobania w jego oczach, gdyż on odkrył w niej coś odrażającego, wypisze jej list rozwodowy, wręczy jej go i odprawi ją ze swego domu. To i tam jest dalej konkluzja.
00:18:15
Natomiast to co Żydzi robili i co nawet tłumacze Biblii Warszawskiej zrobili, dodali słowo to przed słowem wypisze, którego nie ma w oryginale.
00:18:27
To wyrażenie wypisze jej list rozwodowy jest częścią kolejnych kroków, które były podejmowane. To nie ma już jeszcze wniosku. Wniosek jest dopiero w następnym wierszu, natomiast tłumacze Biblii Warszawskiej na przykład dodali słowo to to wypisze jej list rozwodowy, a więc jeśli ona zrobi to to on powinien jej wypisać list rozwodowy.
00:18:50
To nie jest zgodne z oryginałem w oryginale tutaj jest to jeden z warunków tak jak to przeczytałem. Jeżeli ktoś pojmie kobietę, a potem zdarzy się, że ona nie znajdzie upodobania w jego oczach, gdyż on odkrył w niej coś odrażającego wypisze jej list rozwodowy, wręczy jej go i odprawi ją ze swego domu i dopiero tutaj mamy to tak jak mówię, jest to fragment dłuższej zasady odnoszącej się do zakazu.
00:19:21
Ponownego zawarcia małżeństwa z wcześniej odprawioną małżonką.
00:19:27
Jednak tocząca się dyskusja faryzeuszów i tych stronnictw tych 2 rabinów dotyczyła zwrotu coś odrażającego.
00:19:39
O co tutaj chodziło? Co to było, to coś odrażającego, coon znalazł w swojej żonie dla chili wiela i jego zwolenników liberalnej szkoły mogło być to cokolwiek w jej wyglądzie, w jej zachowaniu.
00:19:56
Źle przygotowana potrawa, niewłaściwe słowa.
00:20:00
Jakikolwiek sprzeciw woli męża.
00:20:04
To mogło być dla niego odrażające i to mogło być podstawą, żeby ją oddalić.
00:20:09
Hilaire twierdził, że jeżeli cokolwiek ci się nie podoba w Twojej żonie, daj jej list rozwodowy odpraw ją i znajdź sobie inną, która ci się będzie bardziej podobać.
00:20:20
Według szyma i i jego zwolenników to wyrażenie mogło opisywać wyłącznie sferę niemoralności seksualnej.
00:20:31
Dopuszczenie się jakiegoś czym łamiącego wierność małżeńską i oczywiście motywem tego pytania, które faryzeusze zadali Jezusowi nie było ostateczne rozstrzygnięcie toczącej się dyskusji.
00:20:47
Czytamy, że oni chcieli go schwytać w podstępne sidła, Kusili go, Wystawiali go na próbę, dlatego, że jakąkolwiek opinię pan Jezus by tutaj wyraź.
00:20:59
Naraziłby się jednej grupie albo 2 grupie, albo na radzi. Naraziłby się tym, którzy szli za tą liberalną szkołą, albo naraziłby się tym, którzy szli za tą konserwatywną szkołą i widzimy, że wielokrotnie o to faryzeuszom chodziło, kiedy przychodzili do Jezusa, nie szukali prawdy, nie byli zainteresowani Poznaniem Bożej woli raczej wydawało im się, że mieli takie pytania, na które Jezus czy odpowie tak, czy tak to się wkopie?
00:21:28
To będzie miał swoich przeciwnik?
00:21:31
Pan Jezus jednak w swojej mądrości.
00:21:34
Nie daje się uwikłać w te dyskusje nad rabin mistycznymi opiniami, ale odsyła swoich oponentów.
00:21:43
Do Bożego słowa, nie do tego, co ten rabin myśli. Co tam ten rabin myśli, co ten brat powiedział, co tam ta siostra powiedziała, co ten pastor powiedział Cotam ten pastor powiedział, nie Jezus odsyła ich do słowa i mówic o powiedział Mojżesz.
00:22:02
Przeczytajcie, co jest napisane w Bożym słowie i na tym się o przyjdzie. Nie na tym, co ludzie mówią nie na jakichś dyskusjach i argumentach w oparciu o doświadczenia przeżycia ludzi, ich świadectwa, ich wizje, ich przekonania nie.
00:22:18
Co jest napisane w Bożym słowie, czy nie czytaliście Jezus mówi.
00:22:24
Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę i rzekł, dlatego opuści człowiek ojca i matkę położy połączy się z żoną swoją i będą ci dwoje jednym ciałem, a tak już nie są dwoje, ale jedno ciało.
00:22:43
Co tedy Bóg złączył człowiek niechaj nie rozłącza i ta odpowiedź powinna być wystarczająca zarówno dla faryzeuszy, jak i dla nas. Małżeństwo jednego mężczyzny.
00:22:57
Z jedną kobietą.
00:22:59
Nierozerwalną jednością, której sprawcą jest sam Bóg.
00:23:07
I człowiek nie ma ani prawa, ani mocy rozdzielić tej jedności.
00:23:13
Myślę, że ta wizja małżeństwa tak dramatycznie różni się od zrozumienia małżeństwa dzisiaj i w kościołach jest mnogość opinii w tej kwestii.
00:23:28
Chrześcijanie bezradnie rozkładają ręce, widząc ogrom problemu, widząc prawdziwy dramat ludzi, którzy są dotknięci tą zatwardziałość ją serca jest totalne zagubienie w tym temacie.
00:23:45
Obawiam się, że główną przyczyną tego, iż ta wizja małżeństwa przedstawiona przez Pana Jezusa jest totalnie niezrozumiała dla współczesnego człowieka jest fakt, że świat, w którym żyjemy, stawia na piedestale samego człowieka.
00:24:05
Człowiek jest głównym bożkiem tego świata.
00:24:10
Wokół człowieka jest kult, który sprowadza się dzisiaj w zachodnim świecie do rozrywki. To jest największy akt uwielbienia, jakie się odbywa na tej ziemi.
00:24:22
Próba zabawienia człowieka, dostarczenia człowiekowi nowej i nowej i nowej porcji rozrywki. Największe świątynie, jakie są na tej ziemi, to telewizja i Internet.
00:24:39
Tam nieustannie specjaliści od rozrywki zaspokajają ludzką żądzę bycia rozbawionym.
00:24:50
Bycia zadowolonym bycia spełnionym.
00:24:54
I, jeśli chodzi o kwestię moralności w tych świątyniach tego świata nie znajdziemy odniesienia do bożych norm. Oczywiście jakieś tam szczątkowe znajdziemy, ale tak naprawdę jest wielka promocja seksualnej wolności. Jest wielka promocja seksu dla przyjemności.
00:25:18
Jeśli my w jakiejś mierze ulegamy tej iluzji kultu człowieka i jeśli my stawiamy rzeczywiście człowieka na pierwszym miejscu, to co pan Jezus mówi na temat małżeństwa okaże się i dla nas nie do zrozumienia nie do pojęcia.
00:25:37
Uczniowie Pana Jezusa byli zdumieni jego radykalnym stanowiskiem.
00:25:43
I pan Jezus powiedział, nie wszyscy pojmują ten sprawę, tylko ci, którym jest dane.
00:25:49
W swoich wywodach na temat zasadności rozwodu Rabini Hillier i Szema i skupiali się na tym fragmencie z 5 księgi Mojżeszowej, a pomijali wyższą pierwotną zasadę rządzącą małżeństwem ustanowioną podczas stworzenia i zawarcia pierwszego związku małżeńskiego. Do tej właśnie zasady odwołuje się Jezus.
00:26:21
Przeczytajmy zatem słowa z pierwszej księgi mojżeszowej z 2 rozdziału wiersz 7 i 8 Ukształtował Yahwe Bóg, Człowieka Ice prochu Ziemi i pchnął w jego nozdrza dech życia.
00:26:38
Wtedy stał się człowiek istotą żywą, potem zasadził. Ja chcę Bóg, ogród w edenie na wschodzie, tam umieścił człowieka.
00:26:51
Którego stworzył i od wiersza 18.
00:26:56
Potem rzekł, ja chcę Bóg, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam, uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego utworzył więc Jahwe Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jakie nazwie, a każda istota żywa miała mieć taką nazwę, jaką nada jej człowiek nadał, tedy człowiek nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwo.
00:27:27
Niebios i wszelkim dzikim zwierzętom?
00:27:30
Lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia.
00:27:36
Wtedy zesłał, ja chcę Bóg głęboki sen na człowieka także zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce, a z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował. Ja chcę Bóg, kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Wtedy rzekł człowiek.
00:28:00
Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem. Z mojego ciała będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta.
00:28:14
Tutaj w języku hebrajskim mamy 2 słowa, jedno jest rodzaju męskiego, 2 jest rodzaju żeńskiego. Mąż to, iż mężatka to, iż a więc mamy tutaj tę samą istotę, tyle że rodzaju męskiego i rodzaju żeńskiego.
00:28:36
Dlatego opuści mąż ojca swego, wiesz, 24 opuści ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem.
00:28:50
Czytamy też w wierszu 25, że człowiek i jego żona oboje byli nadzy, lecz się nie wstydzi.
00:28:57
I zanim będziemy w stanie właściwie ocenić zło rozwodów i ich konsekwencji, musimy pojąć istotę związku małżeńskiego przedstawionego w Bożym słowie, kiedy Bóg uczynił z prochu Ziemi pierwszego człowieka Adama przez pewien czas celowo nie zapewnił mu żadnego ludzkiego towarzysza. W ten sposób dowiódł człowiekowi.
00:29:28
Pewnej istotnej prawdy dotyczącej jego własnej nad.
00:29:34
Człowiek miał z jednej strony bliską więź i społeczność ze swoim stwórcą ze Świętym Bogiem, a z 2 strony miał towarzystwo mnóstwa zwierząt, jednak czegoś człowiekowi brakowało głęboko w jego naturze Bóg zaszczepił pragnienie towarzystwa społeczności dzielenia swojego życia z równym sobie.
00:30:05
I to wyrażenie, pomoc odpowiednia dla niego to oddaje w oryginale tutaj są 2 słowa pomoc i przeciwna część przeciwny odpowiednik.
00:30:20
Ktoś, kto byłby uzupełnieniem, będąc jednocześnie tej samej natury na tym samym poziomie. Ktoś, kto odzwierciedlałby istotę człowieka, jednocześnie uzupełniając go.
00:30:36
I o tym czytamy tutaj, że Bóg zesłał Sen Wyjął Żebro i taką istotę uczynił człowiekowi i gdy ten ją zobaczył, to się nią zachwycił kość skoś ci moich ciało z mojego ciała.
00:30:54
I Bóg uczynił ich jednym ciałem?
00:30:58
Te wyrażenia odzwierciedlają boży zamysł jedności małżonków, bliskości intymności relacji, która przewyższa wszelkie inne związki międzyludzkie, nawet pokrewieństwo z rodzicami, z którymi małżonkowie muszą się rozstać, aby ich jedność była zupełna.
00:31:24
Słowo ciało użyte w Biblii często wykracza znaczeniowo poza ten nasz fizyczny namiot i obejmuje całość naszej istoty składającej się z fizycznego ciała, ale też niematerialnej duszy i ducha.
00:31:43
I według pierwotnego Bożego zamierzenia zawarcie związku małżeńskiego oznaczało zespolenie jednego mężczyzny z jedną kobietą w nierozerwalną całość. Takiż w oczach Bożych.
00:32:00
Już nie są dwoje, ale stanowią jedno ciało, jedną całość.
00:32:06
Nagość tej pierwszej pary, pozbawiona wstydu, świadczy o ich całkowitej swobodzie i radości bycia tym, kim byli bez potrzeby ukrywania czegokolwiek. Było to widocznym wyrazem ich wzajemnej, bezgranicznej akceptacji.
00:32:26
Tak więc małżeństwo według Bożej koncepcji charakteryzuje się pełnią intymności, dzieleniem wszystkiego, gdyż małżonkowie stanowią jedno ciało.
00:32:41
Co za tym idzie nierozerwalności ich związku.
00:32:45
Jeśli masz tylko jedno ciało, to jak możesz je rozdzieli?
00:32:51
Ale ktoś powie, że to tylko taka piękna poetycka przenośnia, a ponadto to był EDEN, idealny stan pierwszych ludzi, którzy nie znali grzechu.
00:33:02
To prawda jednak pan Jezus w swojej argumentacji odwołuje się właśnie do tego pierwszego małżeństwa.
00:33:11
I objawionego w nim Bożego zamysłu, zawężając nasze obserwacje do sfery intymności międzyludzkiej możemy dostrzec dzisiaj mnogość dewiacji i odstępstw od tego pierwotnego modelu z ogrodu. Eden bardzo wcześnie w ludzkiej historii jedność małżonków została rozbita przez poligamię.
00:33:36
Mężczyźni nie zadowalali się jedną żoną, ale kierowani cielesną żądzą chęcią budowania jak największych rodzin gromadzenia majątków, budowaniem układów społecznych dodają kolejne żony do żon mnożą nałożnicę i konkubiny, które służą jedynie zaspokajaniu ich męskich przyjemności.
00:34:02
Nieopanowany pas je prowadzą ludzi do gwałtów, do molestowania dzieci, wszelkich aktów przemocy seksualnej.
00:34:12
I wychodząc naprzeciw ludzkiemu pożądaniu, pojawia się prostytucja.
00:34:18
Wielu religiach usankcjonowany Nierząd kultowy, święta i Obrzędy pełne niemoralności, a bardzo często dzikich orgii.
00:34:31
Powstają nowe dziedziny sztuki, obrazy rzeźby, a obecnie zdjęcia, filmy sycące niezaspokojone oczy i OPANOWUJĄC E serca upadłych ludzi.
00:34:45
Podsycana przez piekielne moce ciekawość i poszukiwanie coraz to nowych, mocniejszych wrażeń popycha ludzi w takie rzeczy jak homoseksualizm, zoofilia, nekrofilia i wszelkie inne niegodziwe formy seksualnych dewiacji. Świat jest tego pełen żyjemy w takim świecie.
00:35:08
I w tym szambie perwersji. Ludzie tracą z oczu wystarczalność i piękną intymność i małżeństwa.
00:35:19
Małżeństwa, jakie usankcjonował sam Bóg?
00:35:23
Małżeństwo oczywiście jako takie przypominające pierwotną formę nie przestało istnieć. Nadal pozostaje podstawowym modelem funkcjonowania rodzin, ale w obliczu tych wszystkich innych opcji coraz bardziej zmienia się stosunek do małżeństwa, stosunek do intymności, która jak Boże słowo mówi, powinna mieć miejsce wyłącznie w bezpiecznych granicach małżeństwa.
00:35:53
I nigdzie indziej.
00:35:55
Szatan próbuje zniszczyć ten świat, zniszczyć społeczeństwo, dyskredytując autorytet słowa Bożego i atakując Centrum Bożego życia na Ziemi, jakim jest rodzina.
00:36:11
Przedstawia seks jako zabawkę.
00:36:13
A małżeństwo jako związek, który można dowolnie konfigurować, modyfikować.
00:36:20
Zrywać i ponownie zawierać.
00:36:24
I obawiam się, że Wielka część współczesnego Kościoła akceptuje argumenty tego świata, próbuje usprawiedliwiać, a w wielu przypadkach nawet zachęcać ludzi do rozbijania małżeństw i zawierania kolejnych związków.
00:36:43
To jest smutna prawda, której dowodzą statystyki. Smutne statystyki dotyczące również chrześcijan.
00:36:53
Wszelka poza małżeńska aktywność seksualna jest wyraźnie potępiona przez Boże słowo.
00:37:00
I przed nami wszystkimi stoi wyzwanie do posłuszeństwa Bogu i polegania na jego łasce, która uzdalnia nas do prowadzenia czystego moralnego życia.
00:37:14
Zdaję sobie sprawę, że dzisiaj tylko włożyłem kij w mrowisko i musimy tutaj kolejno zająć się rodzącymi się pytaniami, jak Bóg pozwoli, będziemy to robić. Zachęcam was do rozważenia tego, o czym tutaj mówimy.
00:37:30
Zastanowienia się w to wierzymy w tych kwestiach szukania pomocy dla tych wszystkich, którzy stali się ofiarami zatwardziałości ludzkich serc w rozwodach, rozbitych domach w rozbitych małżeństwach.
00:37:46
Bądźmy świadomi, że na tym polu toczy się wielki bój. Szatan robi Wszystko, aby zniweczyć to dzieło Boga, w którym Bóg Łącząc dwoje ludzi, pragnie objawiać swoją chwałę.
00:38:01
Pragnie objawiać swoją miłość, pragnie objawiać swoją naturę, w której on sam, choć jest jeden, nie istnieje jako jedyny, ale istnieje jako ojciec, jako syn, jako Duch wiecznej miłości jest ta jedność Boga, która w jakiejś mierze jest odzwierciedlona w jedności mężczyzny i Kobiety.
00:38:24
Więcej ten związek mężczyzny i Kobiety staje się obrazem Związku Boga z jego ludem Kościoła i Chrystusa. Jeśli szatanowi uda się zmodyfikować koncepcję małżeństwa, jeśli uda mu się doprowadzić do sytuacji, w którym ludzie w kościele nie będą rozumieli, jak Bóg widzi małżeństwo, uda mu się też zniweczyć obraz samego Boga i obraz relacji, jaką Bóg ma ze swoim ludem.
00:38:54
I obawiam się, że w Wielkiej mierze już mu się to udało.
00:38:58
Niechaj Bóg nam dopomoże w rozważaniu i zrozumieniu tego tematu i niesieniu pomocy tym wszystkim, którzy są w tym temacie zranieni, ich życie potrzebuje Bożej pomocy Bożego Ratunku. Powstańmy proszę do modlitwy.
00:39:16
Kochany, panie przed nami po raz kolejny ten trudny temat i nie chcemy uciekać od niego. Nie chcemy go potraktować. Po łebkach pobieżnie, ale chcemy zatrzymać się i wpatrywać w twoje słowo, aby szuka.
00:39:32
Twojej wizji małżeństwa Twojej wizji naszego życia, w tym bezbożnym cudzołoży nym świecie.
00:39:39
Abyśmy nie ulegli presji tego świata i nie zaczęli myśleć, jak myśli ten świat i postępować jak postępuje ten świat, ale byśmy panie byli gotowi, jeśli trzeba cierpieć.
00:39:53
Aby żyć z tobą, aby żyć dla ciebie, aby w naszym życiu nie dopuścić do jakiejś iluzji wiary.
00:40:02
W której postępujemy tak jak postępuje ten świat amini, my się twoimi uczniami, panie, pomóż nam zrzucić z tronu tego bożka ludzkiego ego i dać tobie to najwyższe miejsce pana i króla w naszym życiu, w naszych domach, abyśmy nie pozwolili.
00:40:21
By człowiek zajmował to najwyższe miejsce, gdyż ty jedynie panie jesteś godzien tego miejsca.
00:40:28
Ty jedynie jesteś źródłem życia źródłem prawdy, ty jedynie jesteś Bogiem godnym chwały i czci naszego poddania się tobie.
00:40:40
Błagamy, pomóż nam w tym, panie.
00:40:43
Dopomóż nam w tym czasie, w którym żyjemy trwać w twoim słowie.
00:40:49
I być błogosławionymi wykonawcami twego słowa przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.

Skip to content

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia podczas przeglądania. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij