Jaka jedność?

Kazanie Pawła Jurkowskiego pt. “Jaka jedność?” poświęcone jest analizie i kontemplacji słów apostoła Pawła z Drugiego Listu do Koryntian w kontekście całej Ewangelii.

Zakładki

00:00Ewangelia Jana 17:11 16:171 List do Koryntian 1:10 20:48List do Galacjan 6:8 35:08List do Rzymian 17:18 42:371 List do Koryntian 11:18 59:36List do Efezjan 4:1 63:59List do Rzymian 15:5 68:232 List do Koryntian 13:11 70:56List do Filipian 1:27

Transkrypcja

Przepisywanie pliku audio jest automatyczne, dlatego zawierać może błędy, literówki i służy raczej do odnajdywania danego fragmentu kazania, niż do czytania go w formie tekstowej.

00:00:00
Ewangelia Jana 17. Rozdział.
00:00:05
Przeczytamy kilka wierszy stego długiego rozdziału, gdzie mamy zapisaną modlitwę Pana Jezusa o nas o cały swój kościół.
00:00:17
Przeczytajmy wiersz 11 2 część tego wiersza i później wiersze od 21 do 23.
00:00:26
Jeden pan Jezus modli się swoich uczniów, modli się o swój Kościół słowami, ojcze Święty.
00:00:36
Zachowaj ich w twoim imieniu, które objawiłeś przeze mnie.
00:00:44
Aby byli jedno jak my.
00:00:53
I od wiersza 21. Pragnę, by wszyscy byli jedno jak ty ojcze jak ty, ojcze we mnie, a ja w tobie.
00:01:09
Niech oni w nas.
00:01:12
Będą jedno.
00:01:15
Aby świat przez to uwierzył?
00:01:19
Że ty mnie posłałeś?
00:01:23
Ja im dałem chwałę, którą ty mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy.
00:01:37
Ja w nich, a ty we mnie?
00:01:41
Niech się staną. Doskonali w jedności, aby świat przez to poznał, że ty mnie posłałeś.
00:01:52
I u Kochałeś ich tak, jak u kochałeś mnie.
00:02:02
Jest to modlitwa, do której dzisiaj często ludzie się odwołują, mówiąc o jedności, o potrzebie jedności kościoła.
00:02:13
Wiecie, że wśród chrześcijan mamy ogromne rozczłonkowanie i chrześcijanie próbują się jednoczyć na różne sposoby.
00:02:25
Mamy różnego rodzaju ruch ekumeniczne modlitwy, ekumeniczne spotkania ekumeniczne, próby zjednoczenia chrześcijan.
00:02:38
Jak wiecie, wielu z was wie w ostatnich dniach byłem na takim spotkaniu braterskim, gdzie przyjechało nas koło 70. Nie wiem, nie liczyłem, ile tam było, ale między 60, 70 osób, myślę, było.
00:02:54
Braci z różnych stron z różnych kościołów z różnych denominacji.
00:03:00
Czy też niezwiązanych z żadnymi denominacja mi tak jak my tutaj nie jesteśmy częścią żadnej denominacji. Jesteśmy zupełnie niezależną społecznością.
00:03:10
Zjechaliśmy się razem, by tak jak to czynimy regularnie przez tą pandemię, teraz tego nie robiliśmy przez 1,5 roku, ale wcześniej przez kilkanaście lat.
00:03:21
Regularnie co 3 miesiące spotykamy się na post i modlitwa. Spotykamy się, by się wzajemnie.
00:03:30
Budować w wierze, zachęcać, pobudzać do pobożności i dążyć do jedności.
00:03:37
Do Wspólnoty ducha, do jedności, myśli Poznania zrozumienia.
00:03:42
Rozmawiamy ze sobą, modlimy się razem. Rozważamy boże słowo.
00:03:48
Jednym z tematów, który był poruszony, był właśnie temat jedności tego, na czym polega prawdziwa jedność.
00:03:55
Jakiej modlitwy mamy, jakiej jedności mamy szukać w kościele i to mnie zainspirowało, by podzielić się z wami moim zrozumieniem tego tematu, moim podejściem do tego tematu.
00:04:10
W tym fragmencie widzimy Pana Jezusa, który gorąco modli się o jedność jego uczniów, aby byli doskonale zjednoczeni, tak jak on sam jest doskonale zjednoczony ze swoim ojcem.
00:04:28
Między jezusem a ojca nie ma żadnego rozdźwięku.
00:04:32
Boży SYN i Bóg ojciec stanowią absolutną doskonałą jedność, w której nie ma żadnego rozdźwięku.
00:04:43
I Jezus o taką modlą o taką jedność modli się o swój Kościół, żeby byli jedno tak jak on jest jedno z ojcem, żeby doszli do takiej jedności.
00:04:57
I mam w związku z tym 3 pytania.
00:05:00
Na które?
00:05:02
Spróbują odpowiedzieć z pewnością nie wyczerpująco.
00:05:08
Ale chcę z Wami wspólnie zastanowić się nad tymi 3 pytaniami. Po pierwsze, czy modlitwa Pana Jezusa została wysłuchana?
00:05:27
Czy Bóg ojciec?
00:05:33
Na tę modlitwę swojego syna?
00:05:36
Czy jego kościół jest jedno i czy staje się jednością z jezusem i z ojcem i czy ostatecznie będzie?
00:05:50
W doskonałej jedności.
00:05:54
Żeby na to pytanie odpowiedzieć, musimy odpowiedzieć na 2 pytanie, czyli.
00:06:02
O jaką jedność modlił się Jezus?
00:06:10
Czy o taką, o którą my dzisiaj zabiegamy? Czy szeroko pojęty Kościół zabiega?
00:06:18
W swoich ekumenicznych wysiłkach.
00:06:23
Czy o jedność, jaka jest reprezentowana w niektórych grupach religijnych, jak świadkowie Jehowy, gdzie Wszystko jest takie samo we wszystkich krajach, gdzie mamy jakąś centralną władzę, która wszystkim nakazuje czynić i postępować w taki sam sposób? I ta ich jedność jest jedno litością.
00:06:50
O jaką jedność modlił się pan Jezus?
00:06:56
I na sam koniec chciałbym wezwać nas.
00:07:04
Do zrobienia wszystkiego, co w naszej gestii leży.
00:07:13
Być częścią odpowiedzi.
00:07:16
No modlitwę naszego pana?
00:07:20
Co możemy zrobić? To jest moje 3 pytanie, co możemy zrobić, aby być częścią odpowiedzi na modlitwę naszego pana?
00:07:31
W jaki sposób my tutaj możemy budować jedność?
00:07:37
I z tym się wiążą różne jeszcze pomniejsze pytania.
00:07:41
Jak do tej pory.
00:07:42
Budowaliśmy tę jedność, czy ją rozbijaliśmy?
00:07:47
Jak wygląda nasza postawa wobec Kościoła Bożego wobec braci i sióstr?
00:07:54
I jak przykładamy się do tego, żeby jego kościół był jednym, tak jak Jezus się modlił.
00:08:03
I co zamierzamy z tym zrobić?
00:08:10
Na całym świecie dzisiaj istnieje około 50000 chrześcijańskich wyznań.
00:08:25
1000 tylu ilu mieszkańców wejherowa tyle mamy chrześcijańskich wyznań na całym świecie.
00:08:33
Różnych denominacji różnych ugrupowań różnych kościołów.
00:08:41
Wewnątrz tych ugrupowań.
00:08:44
Nie ma Wielkiej jednolitości.
00:08:47
Ale wewnątrz tych 50000 ugrupowań jest wiele odmienności i pomniejszych odłamów.
00:08:58
Ruch protestancki jest najbardziej rozczłonkowana tą oficjalną formą chrześcijaństwa, licząc dziesiątki 1000 odłamów.
00:09:15
Wewnątrz wielkich protestanckich denominacji mamy ogromne spektrum odmienności.
00:09:25
Kościół Ewangelicki Kościół Anglikański Kościół Baptystów czy Kościół Zielonoświątkowy nie stanowią jednolitych ugrupowań, ale wewnątrz tych denominacji mamy cały wachlarz różnorodności.
00:09:45
Są charyzmatyczni baptyści i anty charyzmatyczni są konserwatywni baptyści i liberalni baptyści są baptyści pełnej Ewangelii.
00:10:00
Kamińscy baptyści kładący akcent na suwerenność Boga i są baptyści wolnej woli to tylko kilka przykładów i nie mam nic do baptystów. To samo ma miejsce wśród zielonoświątkowców, anglikanów i innych denominacji protestanckich.
00:10:21
Mamy mnóstwo odmian.
00:10:24
Baptystów zielonoświątkowców, anglikanów prezbiteriatu w Metodystów Adwentystów i wielu innych.
00:10:31
Te kościoły nie są jednolite, chociaż mają jakieś tam wspólne wyznanie wiary. Tak, jeśli pójdziemy do jednej społeczności i odwiedzimy tydzień później następną, zobaczymy wiele różnic. Może nam się uda, że będą podobne w jakiś spos.
00:10:47
Ale jest naprawdę ogromny wachlarz odmienności w tych ewangelicznych kościołach i protestanckich. Ogólnie rzecz biorąc, ale to samo dotyczy Kościoła Rzymskokatolickiego, który chociaż formalnie stanowi jedną całość, wewnętrznie jest podzielony i rozczłonkowany są konserwatywni i liberalni katolicy.
00:11:15
Są pro papiescy katolicy i są anty papiescy katolicy. Nawet w naszym kraju coraz więcej katolików mówi otwarcie przeciwko papieżowi.
00:11:28
Są charyzmatyczni katolicy i nawet ultra charyzmatyczni katolicy oraz katolicy, którzy otwarcie walczą z wszelkimi przejawami ruchów charyzmatycznych, twierdząc, że pochodzą one z piekła.
00:11:47
W łonie Kościoła Rzymskokatolickiego mamy tak odmienne stanowiska.
00:11:53
Są rzymscy rzymskokatoliccy teologowie otwarcie popierający teorię wielkiego wybuchu i teorię ewolucji oraz są też gorliwi jej przeciwnicy w kościele rzymskim.
00:12:09
Wśród rzymskich katolików jest wiele odmienności teologicznych i masa różnych, specyficznych, lokalnych odmian obrzędowości, jak na przykład w naszym kochanym Wejherowie mamy specyficzną odmianę katolicyzmu, gdzie w podczas jednego ze świąt mamy tańczące obrazy skłaniające się sobie kręcące się w kółko prawie walczące ze sobą możecie zobaczyć na youtubie, jeśli nie widzieliście tego.
00:12:40
Cudu wejherowskiego.
00:12:43
Takiego katolicyzmu nie spotkacie w żadnej innej części naszego kraju, tylko tu lokalnie mamy taką odmianę kultu maryjnego i kultu obrazów.
00:12:53
Kościół rzymski w wielu regionach Ameryki Łacińskiej w ogóle nie przypomina Kościoła rzymsko katolickiego w Ameryce Północnej czy w Australii.
00:13:06
Tam te kościoły są bardziej podobne do naszego w Australii pójdziecie do wielu kościołów rzymskokatolickich. Żadnych obrazów, żadnych figur. Ksiądz normalnie ubrany.
00:13:16
Śpiewają tę pieśń i comy ksiądz Biblia głosi.
00:13:21
Coś zupełnie innego, nie, a w Ameryce Łacińskiej. Co tam spotkacie? Jakieś straszne, potworne maszkary, która oni noszą w swoich pochodach kult zmarłych do tego stopnia, że to przypomina jakieś średniowieczne pogaństwo. Karmienie zmarłych świętych, nie wyobrażalne formy, jakieś ciemności.
00:13:51
Niektóre lokalne rzymsko katolickie obrzędy ściśle związane z pierwotnymi pogańskimi wierzeniami afrykańskich plemion, budzą strach i odrazę wśród europejskich rzymskich katolików, a znowu dla tamtych afrykańskich rzymskich katolików. Odmiana europejskiego katolicyzmu jest postrzegana jako zimna, sformalizowana.
00:14:21
I bezduszna.
00:14:24
W szeroko pojętym łony chrześcijaństwa.
00:14:28
Mamy też pomniejsze sekty, jak właśnie świadkowie Jehowy czy mormoni, które na zewnątrz prezentują się jako monolity i stosują różne formy zarządzania i kontroli, aby utrzymywać wewnętrzną jedność, ale to tylko pozory jedności.
00:14:53
Jeśli znacie ludzi, którzy wyszli z tych opresyjnych sekt, to wiecie, ile tam jest niepewności i tłumionych ukrywanych wątpliwości co do słuszności poglądów i praktyk, które mają tam miejsce.
00:15:12
A więc jest to fałszywa jedność, pozorna jedność, jedność, którą chlubią się przed tym światem przed ludźmi, do których idą i mówią, zobaczcie, my jesteśmy jedno.
00:15:22
Ale jak tam pójdziesz, to przekonasz się na czym oparta jest ta jedność, na jakim reżimie, na jakim zastraszeniu, na jakich formach opre sji członków tej organizacji, czy tych organizacji i im podobnych.
00:15:36
A więc niektórzy budują jedność siłą.
00:15:47
Czy pierwszy?
00:15:49
Pierwotny chrześcijański kościół był.
00:15:54
Doskonałą jednością.
00:15:57
O, którą modlił się pan Jezus?
00:16:04
Tak czy nie?
00:16:06
Niestety nie.
00:16:08
Otwórzmy pierwszy list do koryntian, pierwszy rozdział.
00:16:17
Pierwszy list do koryntian pierwszy rozdział i przeczytajmy od 10 wiersza.
00:16:25
Apostoł Paweł mówi, proszę więc bracia.
00:16:30
Przez imię naszego Pana Jezusa Chrystusa.
00:16:36
Żebyście wszyscy to samo mówili, dosłownie tam jest napisane, żebyście wszyscy wyznawali to samo, żeby nie było tak, że jeden wyznaje to a 2 wyznaje coś innego.
00:16:50
Mówi, proszę was.
00:16:52
Żebyście mówili to samo i żeby nie było wśród was rozłamów.
00:17:00
Ale abyście byli zespoleń i zjednoczeni jednakowym myśleniem, żebyście tak samo myśleli.
00:17:12
I jednakowym, zdaniem żebyście dochodzili do tych samych wniosków.
00:17:22
Dlaczego Paweł to mówi?
00:17:24
Dlatego, że tak nie było?
00:17:28
Dlatego, że nie myśleli tak samo nie mówili tego samego.
00:17:32
I nie mieli jednego zdania, mieli odmienne zdania na różne tematy i wyrażali to.
00:17:43
I kłócili się i dzielili się o tym mówią następne wiersze. Zobaczcie, doniesiono mi bowiem o was.
00:17:51
Moi bracia przez Domowników chloé, że są wśród was spory, a więc byli donosiciele w pierwszym kościele.
00:18:06
Bracia i siostry z domu Chlo i, którzy pojechali do Pawła i mówią, jest tak źle jest są podziały, są kłótnie w naszym zborze. Pomóż nam.
00:18:15
Czasami są wiecie, donosicielstwo jest, jest czymś okropnym, ale są sytuacje, w których jak to nie możemy sami poradzić z czymś, to musimy pójść do kogoś i poprosić o pomoc. I to jest taka dobra forma donosicielstwa. Kiedy idziemy do mądrego człowieka.
00:18:35
Do brata lub siostry i donosimy na sytuację w naszym domu. Na przykład, że nie dajemy sobie Rady, potrzebujemy pomocy, potrzebujemy porady.
00:18:46
Nie radzimy sobie w zborze z tym, czy w tamtym i szukamy pomocy braci, żeby nam pomogli.
00:18:53
Tak zrobili domownicy chloé i skorym DU poszli do Pawła i donieśli mu, że w ich zborze są spory i dalej. Paweł wyjaśnia, na czym to polega. Mówię to dlatego.
00:19:07
Że każdy z was twierdzi, ja Jestem Pawła, ja Jestem apollos, a ja Jestem kleofasa.
00:19:17
A ja Chrystusa.
00:19:22
A więc jak widzimy, zbór się podzielił na stronników różnych apostołów i samego Chrystusa ci byli w tej najlepszej grupie. Można powiedzieć, chociaż obawiam się, że w tej sytuacji to była tylko jedno ze stronnictw.
00:19:41
I Paweł pyta, czy Chrystus jest podzielony?
00:19:47
Czy Chrystus jest podzielony, czy on jest tak rozczłonkowany jak wy czem? Nie stanowicie jedność i czemu nie myślicie tak samo? Czemu nie wyznajecie tego samego, o co chodzi? W czym jest problem?
00:20:02
No studiowaliśmy tutaj cały ten pierwszy list do koryntian i widzieliśmy, jakie tam były problemy. Rozdział po rozdziale rozdział po rozdziale Studiowaliśmy i Widzieliśmy, jakie tam były problemy.
00:20:15
O co oni się kłócili, jak siedzieli do tego stopnia? Niektórzy się kłócili, że szli do świeckich sądów.
00:20:23
Sądzić się z bratem o jakieś majątkowe sprawy?
00:20:33
Tak wyglądał pierwotny kościół w koryncie, ale czy tylko w koryncie był taki problem? Otwórzmy list do Galacjan pierwszy rozdział.
00:20:48
List do Galacjan pierwszy rozdział Czytajmy od 6 do 8 wiersza.
00:20:55
Paweł mówi do nich, dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusa do innej Ewangelii do innej dobrej nowiny, czyli Paweł zakładał zbór Galactic. Głosił im ewangelię, czyli dobrą nowinę o zbawieniu w jezusie chrystusie oni ją przyjęli.
00:21:25
Do czasu, kiedy nie przyszli kolejni mieniący się apostołami i zaczynali głosić inną dobrą nowinę inną ewangelię. O tym, że Chrystus nie wystarczy, że jeszcze coś trzeba dołożyć, trzeba się obrzezać.
00:21:45
Trzeba zachowywać prawo mojżeszowe. Trzeba obchodzić Szabat, trzeba jeść odpowiednie rzeczy, a innych nie jeść. Trzeba przestrzegać świąt żydowskich obchodzić.
00:21:56
Nowie księżyca i tak dalej i tak dalej o tym dalej czytamy w tym liście, więc wiemy, jaki był problem.
00:22:03
I Paweł mówi.
00:22:07
Głoszą wam inną, mówimy, a wy tak prędko dajecie się odwieść.
00:22:16
Mówi jednak nie ma innej Ewangelii, nie ma innej dobrej nowiny. Są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić.
00:22:29
To, co przekazał nam Chrystus?
00:22:34
Ale choćby nawet ktoś z nas, albo sam Anioł z nieba głosił wam ewangelię inną od tej, którą my wam przekazaliśmy. Niech będzie przeklęty.
00:22:51
Apostoł Paweł mówi ta ewangelia, którą my wam przynieśliśmy, jest tą pierwotną Ewangelią, którą głosił Chrystus i powołał swoich apostołów, wiernych świadków jego życia, jego męki, jego śmierci, jego zmartwychwstania.
00:23:09
I mówimy tą ewangelię wam przekazaliśmy. Teraz przychodzą do was jacyś inni ludzie i wy im wierzycie i dajecie się odwieść się tej od tej Ewangelii, co oczywiście powoduje napięcia w zborze, co oczywiście powoduje spory podziały.
00:23:24
No bo ci już nie wierzą. Niektórzy z nich już nie wierzą tej pierwotnej Ewangelii, ale wierzą tej nowej Ewangelii.
00:23:33
I Paweł mówi, że choćbyśmy to my sami nawet przyszli do was i teraz wam mówili coś innego niż to, co wam mówiliśmy na początku, albo nawet jak by wam się ukazał jakiś Anioł z nieba.
00:23:46
Słyszycie te słowa? Choćby matka boska się objawiła, choćby nie wiadomo, jaka święta zjawa się objawiła i mówiła coś innego niż to, czego nauczał Jezus Chrystus. Paweł mówi, niech będą przeklęci.
00:24:02
Bardzo silne słowa, nie moje słowa, słowa Apostoła Pawła Powane powołanego przez Jezusa Chrystusa do głoszenia tej prawdziwej Ewangelii mówi, nie ma miejsca na inną Ewangelię, nie ma miejsca na innego Chrystusa niż tego, którego wanny głosiliśmy. Ktokolwiek to czyni, niech będzie przeklęty, to znaczy odrzucony.
00:24:30
Wyłączony spośród Was nie przyjmujcie tego nie słuchajcie tego. Wrzucie takiego, który by coś takiego wam głosił.
00:24:40
Mocne słowa.
00:24:43
Ale niestety Kościół już w pierwszych wiekach, jak widzimy, był skłonny słuchać takich ludzi, przyjmować nauki odstęp zé niezgodne z Ewangelią Pana Jezusa, niezgodna, niezgodnych z nauką apostolską ludzi, którzy nie mieli żadnego osobistego kontaktu z jezusem chrystusem, ale którzy weszli do Kościoła i sobie uzurpował Ali autorytet apostolski, którego pan Jezus im nie nadał.
00:25:14
I głosili zwodnicze nauki, a inni jak widzimy z łatwością, to przyjmowali. Słuchali ich tak, jakby ich głos był głosem Boga, a nie był był głosem zwodziciela głosem szatana i robiły się rozdźwięk i podziały.
00:25:37
Otwórzmy lis i Judy kolejny list kolejnego Apostoła Brata Pańskiego.
00:25:45
List Judy pierwszy rozdział tam właściwie jest tylko jeden rozdział w tym liście i przeczytajmy 3 4 wiesz?
00:25:57
Juda mówi, kochani.
00:26:01
Zabierając się z całą starannością do napisania wam o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za wskazane wezwać was do podjęcia poważnej walki w obronie wiary raz.
00:26:20
Na zawsze przekazanej świętym i tutaj juda używa tego słowa. Wiara nie w takim potocznym sensie osobistej wiary, ale używa tego słowa wiara w odniesieniu do tego WCO wierzymy. Czyli mówi, mamy bronić tego w co wierzymy, czyli tych doktryn wiary prawdy wiary.
00:26:43
Tego, kim jest Chrystus, co Chrystus uczynił dla nas, gdzie leży nasze zbawienie, gdzie leży źródło życia? W jaki sposób mamy żyć?
00:26:53
W jakiś sposób mamy postępować, aby podobać się Bogu, aby Wielbić Boga, aby służyć Bogu i Paweł mówi, Przepraszam, juda mówi, wzywam was do walki o to.
00:27:06
To nie jest zajmowanie jakiejś biernej postawy, to nie jest przesłuchiwanie się tym nowinkom. Przesłuchiwanie się tym dziwnym nauczycielom, tym dziwnym ludziom, którzy zaprzeczają temu, co jest napisane, którzy przekręcają to, co jest napisane, przeinaczają to własność, zgubię dalej judeo nich mówi.
00:27:30
Wsi znali się między was pewni ludzie. To używa takiego słowa, które mówi o takich pełzających jakiś plazach, które wiecie się w pełzał y do społeczności.
00:27:43
Tak nikt ich nie zauważył, jak oni weszli, tak niepostrzeżenie weszli mówi między was nawet nie wiecie, że kim oni są.
00:27:52
Nie wiecie, jak to się stało, że oni chcą w ogóle jest z wami, kiedy oni nie wierzą w to, co wy wierzycie, nie wyznają tegoco wy wyznajecie?
00:28:00
Mówi, wsi znali się między was.
00:28:05
Na których już dawno został wydany wyrok potępienia. Są to ludzie bezbożni łaskę naszego Boga traktują jako przyzwolenie na rozwiązłość.
00:28:19
W tym przypadku byli to ludzie, którzy twierdzili, że są wierzący i mówili, że łaska boża jest tak wielka, że możemy żyć, jak nam się podoba.
00:28:30
Ba że, jeśli tylko wierzymy w Jezusa jako naszego Zbawiciela, to nieważne jak żyjemy. Nie ważne jak postępujemy, wszyscy jesteśmy grzeszni, wszyscy jesteśmy słabi, wszyscy robimy błędy, więc nieważne, jak żyjemy, ważne, że dobrze wierzymy, że uznajemy, że Jezus jest synem Bożym.
00:28:53
Ale w związku z tym jak żyjecie, to już nie było takie ważne dla nich obracali łaskę w bezbożność. Mówili, że łaska wystarczy łaska Wszystko zakrywa.
00:29:04
Ważne, że wierzysz. Ważne, że do dobrego, do dobrej społeczności należysz do dobrego kościoła chodzisz, to wystarczy nie ważne, jak Żyjesz.
00:29:13
Nie obraz obracają łaskę Boga w przyzwolenie na rozwiązłość pozwalali ludziom grzeszyć, jak tylko chcieli mówił to Wszystko ok. Jezus za was umarł. Jezus zapłacił za wasz grzech jego krew oczyszcza was wszelkiego grzechu, więc no.
00:29:32
Róbta co chceta? Ważne, żebyście tylko dobrze. Jeżeli przychodzili do Kościoła i dawali pieniądze na tacę i Wszystko będzie dobrze.
00:29:42
Zapierają się też naszego jedynego władcy.
00:29:48
I Pana Jezusa Chrystusa.
00:29:53
Widzisz, jeśli Jezus jest twoim jedynym władcą i panem nie ma mowy, żebyś zrobił to, co tobie się podoba. Nie ma mowy, żebyś sobie żył, jak tobie się podoba, żebyś robił to co masz, na co masz ochotę i co chcesz? Jeśli Jezus jest twoim jedynym władcą i panem to będziesz żył tak jak Jezus naucza.
00:30:14
To będziesz się słuchał jego przykazań i będziesz postępował według jego woli, a oni się tego zabierali swoim życiem, swoim postępowaniem, swoim przyzwoleniem na nieprawość, na powtórne rozwody, na rozwody i powtórne małżeństwa, na różnego rodzaju formy niemoralności. O czym dalej? Juda mówi w tym liście, jacy to byli ludzie.
00:30:38
Dogadza jące swoim przyjemnością, swoim pasjom, niemoralni ludzie, ale chcieli być w kościele, chcieli być wśród zbawionych, wierząc w Jezusa, uznając go za Zbawiciela, ale nie za pana dzisiaj też wie ludzie.
00:30:55
Uważajcie na tych ludzi, którzy mówią Wam, przyjmij do swojego serca Jezusa jako Zbawiciela i na tym się kończy, to za mało.
00:31:04
Nigdzie Biblia nie mówi, że masz go przyjąć jako swojego zbawiciela. Nigdzie nie ma takiego ani jednego miejsca, które mówi przyjmie Jezusa do swojego serca jako swojego zbawiciela.
00:31:12
Nie ma takiego miejsca. Biblia tego nie naucza. Biblia mówi, przyjmij go jako pana pan musi stać się twoim panem, a jeśli stanie się twoim panem, wtedy staje się twoim zbawicielem. Wtedy ci jest.
00:31:25
Ale jeśli nie jest twoim panem, jeśli nie oddajesz mu swojego życia w posłuszeństwo, to nigdy nie będzie twoim zbawicielem. Możesz sobie go wyznawać, możesz go zapraszać, to nic nie da.
00:31:38
Musisz się odwrócić od grzechu i oddać mu swoje życie. Jest posłuszeństwo jako panu, tylko wtedy cię zbawi. Zauważcie, że pismo wszędzie w ten sposób mówi o naszym zbawieniu.
00:31:52
Gdy Chrystus panuje w nas, gdy jest naszym jedynym władcą, kiedy już nie należymy do siebie samych, ale z chrystusem jesteśmy ukrzyżowani i żyjemy już nie dla siebie dla zaspokajania własnych pożądliwości, ale żyjemy dla Chrystusa, on jest naszym panem, on nam rozkazuje, on decyduje na co nam wolno, a czego nam nie wolno, gdzie mamy iść, gdzie nie mamy iść, gdzie mamy mieszkać, gdzie nie mamy mieszkać, z kim się mamy pobrać. Aski mnie.
00:32:23
On jest panem naszego życia i tylko wtedy jest naszym zbawcą.
00:32:27
Natomiast ci powoływali się na jego łaskę, ale odrzucali jego panowanie.
00:32:35
Otwórzmy list do Rzymian 16 rozdział.
00:32:39
Dzisiaj widzicie ludzie tak z taką z takim sentymentem mówią o pierwotnym kościele, oo, żebyśmy byli jak ten pierwszy kościół.
00:32:48
Co mają na myśli, kiedy tak mówią, żeby siedziały to cuda, co tam się działy, żeby się uzdrowienia działy, żeby zmarli, byli w zbudzeni. Tego wszyscy chcą. Tak.
00:32:58
Tego mówią o tym mówią, kiedy mówią pierwszy kościół, wspaniały pierwszy kościół, jedność, miłość, jedność, cuda, znaki wow. Chyba nie czytają dokładnie nowego Testamentu nie widzą, że oni mieli też swoje problemy.
00:33:15
Że to nie było tak wow z dnia na dzień Wszystko super.
00:33:19
Ale byli tacy ludzie w kościele, którzy takie rzeczy głosili i zbory były zakażone taką nauką. Apostoł Paweł pisze do Kory do Koryntian, że jest tam kwas, który ich wszystkich zarazi, jak go nie usunął spośród siebie.
00:33:38
W zborze w koryncie był człowiek, który mieszkał. Żył seksualnie ze swoją własną macochą.
00:33:45
Ich chorym cianie to tolerowali w tak, co mieli wielką miłość do wszystkich tolerancyjną, że akceptowali takiego człowieka, który w ich kościele żył ze swoją macochą.
00:33:59
I w ogóle z tym nic nie robili, ale za to ciągnęli brata do sądu, że coś tam był mu dłużny i nie chciał oddać, czy jakikolwiek tam był problem. Nie znamy szczegółów.
00:34:10
Więc nie było tak nie było tak pięknie bracia siostry nie było Wszystko tak super i bezproblemowe, jak nam się czasami w naszej naiwności wydaje. Owszem, były dobre rzeczy.
00:34:21
Ale było też wiele problemów.
00:34:24
Było też wiele podziałów.
00:34:27
Tak jak i dzisiaj.
00:34:30
Są dobre rzeczy, ale są też problemy.
00:34:33
I albo się nimi zajmiemy, albo weźmiemy sobie do serca te apostolskie napomnienia i będziemy korygować nasze błędy i będziemy się odwracać od nich i będziemy pracować ze wszystkich sił, które Bóg nam daje, żeby pełnić jego wolę albo zlekceważymy to i wspania my się jedną z wielu grupek, które mienią się, że żyją, a są martwe.
00:34:59
Są rozczłonkowane, podzielone i nie ma w nich.
00:35:03
Błogosławieństwa Bożego i życia Wiecznego.
00:35:08
Nic do Rzymian 16 rozdział Czytajmy od 17 wiersza 17 i 18, wiesz?
00:35:18
Apostoł Paweł pisze do Rzymian.
00:35:22
A proszę was bracia.
00:35:25
Strzeżcie się ludzi, którzy wywołują podziały.
00:35:34
Uderzające w naukę, którą przyjęliście?
00:35:39
Unikajcie ich. Dlaczego Paweł pisze To do Rzymian?
00:35:43
Dlatego, że tacy się pojawiali wśród nich dlatego, że tacy ludzie przychodzili do Kościoła. Ludzie wywołujący podziały.
00:35:54
Rozi dźwięki.
00:35:56
Rozdwojenia skandale.
00:36:00
Paweł mówi, strzeżcie się, Uważajcie na takich ludzi.
00:36:06
Uderzają w naukę Apostolską, którzy próbują coś zmieniać, którzy próbują coś lekceważyć, który, którzy próbują coś dodawać.
00:36:18
Świętą tradycję do Pisma Świętego niektórzy dodali, inni mają swoje kościelne nauki, których nie znajdziecie w piśmie świętym, ale których oni się pilnie trzymają.
00:36:34
Te społeczności amiszów, którzy tak pobożnie wyglądają i niektórzy z nich są bardzo pobożni, ale trzymają się tylu tradycji, których w ogóle nie znajdziecie w piśmie świętym, które oni przyjęli, uważają za świętość i wszystkich, którzy ich nie przyjmują, odrzucają.
00:36:56
Jedni amisze kłócą się z innymi, a mistrzami, którzy mają inne tradycje, troszeczkę, inny ubiór, troszeczkę, inny sposób uczesania.
00:37:05
Troszeczkę inne zwyczaje i oni już nie mogą mieć ze sobą społeczności. Nie mogą mieć jedności, bo mają swoje ludzkie tradycje, które przyjęli.
00:37:15
I się dzielą między sobą i się kłócą ze sobą i nienawidzą się nawet ze sobą.
00:37:25
Ludzie wywołujący podziały.
00:37:30
Skandale uderzające w nauką, które przyjęliście Paweł mówi, Unikajcie takich ludzi, nie miejcie z nim wspólnego. Widzicie, że on coś mówią przeciwko zdrowej nauce? Po prostu ignorujcie ich i starajcie się z nimi unikać z nimi kontaktu.
00:37:48
Tacy bowiem nie służą naszemu Panu chrystusowi, ale własnemu brzuchowi.
00:37:57
Mają swoje własne interesy.
00:38:00
Mają swoje własne ja, które zmusza ich do tego, że muszą tym się dzielić. Muszą to robić, muszą powodować kłótnie, podziały, roz dźwięki.
00:38:13
A niektórzy wiemy, że ten, że to służenie brzuchowi polegało na tym, że po prostu ciągnęli zyski.
00:38:19
Chodziło mi o pieniądze, chodziło im o to, żeby inni ich opłacali w ich apostolskich podróżach wich głoszeniu swoich nauk prostu szukali ludzi, którzy będą ich sponsorować w ich pracy. I takich dzisiaj też nie brakuje ludzi, którzy myślą, że z pobożności można ciągnąć zyski.
00:38:40
Biblia przestrzega nas przed takimi ludźmi, którzy chcą zrobić pieniądze w kościele, którzy dużo mówią o pieniądzach, ciągle są im potrzebne pieniądze na ich służbę, na to na tamto na siamto.
00:38:55
Paweł mówi, Uważajcie na takich ludzi. Oni nie służą chrystusowi, ale własnemu brzuchowi.
00:39:02
Za pomocą gładkich oszustw.
00:39:05
Oraz pochlebstw zwodzą serca ludzi prosto dusznych.
00:39:12
Będą schlebiać, będą mówić, jacy to wspaniali jesteście, jacy to jesteście hojni, jacy to dobrzy jesteście, jacy też święci jesteście?
00:39:22
Żeby tylko was uśpić i sprzedać wam swoje gładkie oszustwa, a potem was wyzyskiwać i widzimy, jak wiele kościołów jest bogatych.
00:39:35
Księża biskupi żyjący w pałacach w do statkach. Kiedy ludzie nie mają co jeść, zabiorą wdowie ostatni grosz na pogrzeb na na Chrzest na wszystkie te rzeczy, które darmo powinniśmy dawać, pan Jezus mówi, darmo, wzięliście darmo dawajcie, a za Wszystko jest.
00:39:55
Trzeba płacić, płacić, płacić, płacić. Za Wszystko są oczywiście tacy, którzy nie są tacy. Nie wszyscy są tacy chytrzy, nie wszyscy są tacy, że wyciągają rękę. Są też miłosierni, którzy zrobią to za darmo. Nie mówię, że wszyscy.
00:40:09
Ale niestety, cały system jest zbudowany na pieniądzu. Cały system jest zbudowany na ludziach, którzy chcą sobie wygodnie żyć z religii i dziwna mówi. To nie są słudzy Chrystusa. Wystrzegajcie się takich.
00:40:26
I w kościołach protestanckich nie brakuje takich pastorów i biskupów, którzy trzymają się swoich stołków, trzymają się swych posad, jak tylko mogą, bo mają swego dobre pensje, bo sobie podróżują po świecie za kościelne pieniądze.
00:40:45
To jest niegodziwe, to nie ma nic wspólnego z naśladowaniem Chrystusa, który wiemy, jak skromnie żył.
00:40:54
Który jak umierał?
00:40:55
To miał tylko na sobie. To co miał na sobie i to Wszystko, co miało jego szatę, zdjęli z niego i nią o nią kości rzucali. To było cały jego majątek.
00:41:07
On nie szukał wygód, nie mieszkał w hotelach, tylko spał z uczniami, często na zewnątrz już jak się urodził, to nawet nie było mu gdzie w gospodzie nie było dla niego miejsca, tylko urodził się w ubogiej stajence.
00:41:23
A dzisiejsi słudzy Boga, którzy ciągle o pieniądzach mówią, którzy ciągle domagają się pensji, domagają się za Wszystko, żeby im płacić, co to jest? To jest naśladowanie Chrystusa.
00:41:39
Nie, to nie ma nic wspólnego w Chrystusa.
00:41:44
Jeszcze na koniec tej smutnej listy pierwszy list do koryntian 11 rozdział.
00:41:55
Apostoł Paweł tutaj mówi o sytuacji, w której wierzący ludzie spotykają się, aby świętować śmierć Pana Jezusa, aby jeść chleba i pić z kielicha na pamiątkę tego, co Jezus uczynił.
00:42:14
Jakże to święta okazja.
00:42:16
Jakże to święta pamiątka, ale coś się dzieje w koryncie podczas tego tego wspominania śmierci Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, do czego chrześcijanie potrafią dojść, że w takich sytuacjach najbardziej świętych mogą się ze sobą dzielić.
00:42:37
11 rozdział pierwszego listu do koryntian wiersz 18 19 Paweł mówi przede wszystkim, więc słyszę, że gdy się schodzicie jako kościół, powstają między wami podziały.
00:42:55
I kontekst przeżywajcie jest kontekstem obchodzenia wieczerzy pańskiej.
00:43:02
Schodzili się, by wspominać śmierć Jezusa.
00:43:06
I powstawały między nimi podziały.
00:43:09
I Paweł dalej opisuje, na czym to polegało. Niektórzy po prostu zabierali się do tego, co przynieśli do jedzenia pili wino, które przynieśli, a potem przychodzili biedni niewolnicy, którzy nic nie mieli i dla tych już nie było. Wieczerzy pańskiej, nikt o nich nie myślał.
00:43:27
Byli w pogardzie.
00:43:28
Podsumuj coś takiego przy wspominaniu śmierć Jezusa, pogardzać e tymi biednymi, braćmi, którzy nic nie mają.
00:43:39
Dokąd doszliście w swojej głupocie w swej ślepocie?
00:43:44
Żeby coś takiego miało miejsce podczas wieczerzy pańskiej.
00:43:51
I dalej Paweł dodaje prawdę mówiąc.
00:43:55
Nawet powinno dochodzić między wami do rozłamów. To jest tragedia tragiczne, że tak musi być, ale tak musi być. Niestety takie sytuacje pokazują prawdę.
00:44:08
Jest to smutna prawda i bolesna, prawda? Ale konieczna. Dlatego Paweł mówi powinno nawet dojść do rozłamów, aby wyszło na jaw.
00:44:19
Kto wśród was prawdziwie wiesz, a więc co to znaczy, że nie wszyscy, którzy przychodzą do Kościoła, nie wszyscy, którzy przychodzą na nabożeństwo, prawdziwie wierzą? Jest wielu, którzy przychodzą z innych pobudek.
00:44:35
Mają swoje personalne potrzeby, spotkania się z miłymi ludźmi po śpiewania piosenek z jedzenia, wspólnego obiadu. Niektórzy przychodzą, bo potrzebują pomocy materialnej z różnych przyczyn ludzie przychodzą albo mają taką religijną potrzebę, że nie chcą siedzieć w niedzielę sami w domu, lepiej gdzieś pójść i po prostu się z kimś spotkać. No po wielbić Boga pośpiewać mają taką potrzebę, żeby zaliczyć chrześcijańską, niedzielną powinność, ale nie są prawdziwie wierzący.
00:45:05
I to wychodzi mówi to wychodzi w różnych sytuacjach. Widać właśnie przez te podziały, przez to jak się zachowują, jak traktują innych, widać, że nie są prawdziwie wierzący.
00:45:16
Nie bije od nich ciepło, nie pije od nich łagodność, pokora, miłość, ale coś innego wychodzi. Jak otworzą swoje usta. To od razu słychać, że to nie ma nic wspólnego z chrystusem.
00:45:30
Będą rozmawiać o polityce, o o sytuacji gospodarczej, o koronawirusie, o tym o tamtym musiałam tym ovan tym, ale nie o chrystusie.
00:45:41
Jak przychodzi do rozmowy o chrystusie, to jakoś milkną, ale wszystkie inne tematy o tak chętnie rozmawiają.
00:45:51
I tak jak mówię swoim postępowaniem swoim tros sposobem traktowania innych pokazują, że nie są naprawdę wierzącymi.
00:45:59
Nie podejdą do nowej osoby, nie zapytają się i Beata siostry. Jak się czuję, to słychać tylko od razu podchodzą i osobie będą mówić to oni myśląc oni uważając oni czują ja, ja, ja, ja, ja mnie moje i tak dalej.
00:46:13
Nie są prawdziwi wierzący ludzie.
00:46:16
Moją poseł pobożności.
00:46:19
Ale ich życie ich słowa jest zaprzeczeniem prawdziwej pobożności.
00:46:26
I Paweł mówi, to musi wyjść. Niestety takie rzeczy muszą wyjść, żeby się pokazało, kto jest bratem, a kto nie jest, kto jest siostrą, a kto nie jest przykre. To ale tak było wtedy tak było w koryncie i tak jest dzisiaj.
00:46:41
A więc podziały rozłamy rozdwojenia nie mają swoich korzeni w późniejszych wiekach chrześcijaństwa w średniowieczu czy w wyniku reformacji i oświecenia to tylko były kolejne włodzice ludzkiej grzeszności.
00:47:06
Czasami niemożności zniesienia bezdusznej religijności, odstępstwa od słowa Bożego różne były przyczyny, niektóre były złe, niektóre były dobre.
00:47:19
Ale widzimy, że te rzeczy miały miejsce już wśród pierwszych uczniów Jezusa, którzy kłócili się między sobą o to, kto z nich jest najważniejszy w Królestwie Bożym.
00:47:31
Kto z nich będzie miał najlepsze miejsca przy jezusie po jego prawicy i po jego lewicy najlepsi jego uczniowie o to się kłócili.
00:47:39
Jan i Jakub nawet matkę swoją poprosili, żeby się za nimi wstawił, a u Jezusa, żeby oni mieli te najlepsze miejsca koło Jezusa, to proszę cię sobie.
00:47:50
A inni uczniowie, jak to już słyszeli, to się zdenerwowali. To my to dla nas te miejsca, nie dla masowej się pchacie przed nas.
00:47:58
Faksy byli pokorni, jego uczniowie.
00:48:03
Przy wieczerzy pańskiej, kiedy pan Jezus zapowiadał im swoją śmierć, oni się kłócili między sobą. Kto z nich jest pierwszy?
00:48:12
Kto z nich jest najważniejszy? Jezus mówi o swojej śmierci. Oni się kłócą. Kto jest najważniejszy między nami? Kto jest pierwszy, kto tu będzie przewodził?
00:48:26
I w końcu jeden z 12, jeden z 12 najbliższych uczniów Jezusa zdradził swojego mistrza i sprzedał go.
00:48:39
Wydał go na śmierć za 30 srebrników. Jeden z uczniów Jezusa, ten, który chodził z nimi, wyglądał jak uczeń, który być może został przez Jezusa wysłany, aby uzdrawiać chorych, wypędzać demony czynić cuda.
00:48:55
I ten oto uczeń.
00:48:58
Zdradza swojego mistrza, sprzedaje go jak niewolnika.
00:49:04
Okazuje się obłudnikiem, oszustem, zdrajcą chociażby w gronie tych najbliższych jezusowi.
00:49:15
Czyli widzimy, że wśród tych naśladowców pierwszych naśladowców pierwszych uczniów Jezusa też nie brakowało problemów z jednością.
00:49:26
Kiedy czytamy dzieje apostolskie, kiedy uczniowie już zostali napełnieniu duchem Świętym?
00:49:34
Czytamy, że i tam nie brakuje rozdźwięków między nimi w Jerozolimie jest problem opieki nad wdowami. Jedne wdowy były bardziej otoczone, lepszą opieką, a inne wdowy były zaniedbywane, bo te były żydówkami, a tamte nie były żydówkami, więc tym już bufkami lepiej się zajmowano, a tamte lekceważono i się zrobił. Problem zrobił się konflikt. Trzeba było to rozwiązywać.
00:49:59
Potem zrobił się konflikt na tle prawa mojżeszowego cocoa cocoa z 10 przykazaniami, co sprawa nim ujrze shaco, jak chrześcijanie się mają do tego odnieść?
00:50:10
Czy my mamy przestrzegać te wszystkie dotychczasowe żydowskie zwyczaje, bo przecież Kościół się zaczynał od Żydów? Pan Jezus był Żydem, wszyscy jego uczniowie byli Żydami i pierwszy kościół był kościołem żydowskiej w Jerozolimie, ale kiedy zaczęli się nawracać poganie no to pytanie się pojawiło, co teraz z tymi jedni mówili taak, tak powinni Wszystko przyjąć dalej.
00:50:31
Robisz to Wszystko, co Żydzi, a inni mówią, nie, nie, nie, nie ma takiej potrzeby.
00:50:37
Chrystus wystarczy?
00:50:40
Wiara w Jezusa Chrystusa i posłuszeństwo chrystusowi wystarczy, nie trzeba teraz tych wszystkich rzeczy, które były tylko cieniami i zapowiedziami Chrystusa i zaczęło się gorąco robi, zaczęły się spory kłótnie, aż musieli zwołać sobór w Jerozolimie i tam dyskutować długie czytamy. Dyskusje i gorliwe żarliwe były.
00:50:59
Ale z łaski Bożej doszli do jedności Sławski Bożej doszli do pojednania.
00:51:05
I coś wspólnie postanowili, chociaż widzimy, że i tak później inni się tego nie słuchali, tak robili swoje, mimo że oni tam to coś ustalili. Mimo że się zgodzili, to i tak później inni szli i dalej robili swoje.
00:51:21
Widzimy Apostoła Pawła i Barnabę, którzy razem jadą na misję. Modlą się o nich, poszczą, wkładają na nich ręce, posyłają ich, aby głosili ewangelię.
00:51:36
Ale dochodzi do sporu między nimi.
00:51:39
Bo kuzyn barnaby.
00:51:43
Opuszcza ich w czasie jednej z ich podróży.
00:51:47
Nie jedzie z nimi do końca tej podróży misyjnej, tylko zawraca do domu i barnaba chce go znowu zabrać. W kolejną podróż misyjną.
00:51:54
A Paweł mówi, nie więc zabieramy go. On na zostawił, opuścił nas, nie będziemy teraz stracić pieniędzy dla takiego człowieka, który jest nie spolegliwym, a barnaba mówi, daj mu szansę tego, no on jest naprawdę on żałuje on on chce teraz dobrze, pan nie wie i się nie mogą dogadać o taką rzecz i czytamy, że się rozchodzą.
00:52:14
Barnaba bierze tego swojego kuzyna i jedzie w jedną stronę, a Paweł bierze sobie innego współpracownika sylas a i jedzie z nim w inną stronę.
00:52:22
Nie dogadali się, nie udało im się porozumieć.
00:52:26
Tacy ludzie przywódcy kościoła.
00:52:33
I jak widzieliśmy w listach apostolskich?
00:52:37
Czytając listy Apostolskie, widzimy różne roz dźwięki, spory, czy to w pojedynczych wspólnotach, czy między pojedynczymi członkami tych wspólnot. A więc wracam do mojego pierwszego pytania.
00:52:50
Jeden czy modlitwa Pana Jezusa o jedność wśród jego naśladowców.
00:52:57
Zostało, czyli nie została wysłuchana.
00:53:02
No ktoś powie, no została wysłuchana, bo przecież ojciec słuchał tak ojciec zawsze Wszystko słyszy, więc w takim sensie go wysłuchał. No słuchał go, ale no, ale widzimy, że tak się nie stało.
00:53:16
Czy też wysłuchał go w takim sensie, że do pomagał?
00:53:20
Zachowywać tą jedność i budować tą jedność.
00:53:25
Jeśli patrzymy na mnogość kościelnych, denominacji i różnych organizacji religijnych, jeśli patrzymy na historię chrześcijaństwa pełnej wojen religijnych, prześladowań, torturowania, zadawania bólu i uśmiercania jednych przez 2.
00:53:50
To z pewnością można mieć poważne wątpliwości co do jedności chrześcijan i wysłuchania przez Boga modlitwy Pana Jezusa, jeśli tylko na to patrzymy, jeśli to jest Wszystko, co widzimy i tak często takie zarzuty często słyszymy od ludzi.
00:54:09
Chrześcijaństwo popatrz na historię. Zobacz, ile tam ognia, ile tam miecza ile tam prześladowań, ile tam kłótni ile.
00:54:18
Tam cierpienia ile krzywdy, ile niesprawiedliwości, ile rabunku i tak dalej i tak dalej. To Wszystko jest prawda. Nie możemy temu zaprzeczyć. Tak jest, taka jest historia Kościoła.
00:54:31
W sensie tego, co świat nazywa kościołem i tego, co się zwie kościołem.
00:54:40
Natomiast zasadnicze pytanie, jakie musimy sobie zadać, jest takie?
00:54:47
Czy to jest kościół Jezusa Chrystusa?
00:54:53
Czy to prawdziwi chrześcijanie?
00:54:59
Ilu prawdziwych chrześcijan jest w gronie nominalnych chrześcijan różnej maści.
00:55:10
Którzy nazywają się chrześcijanami, ale nimi nie są.
00:55:16
Jezus nie jest ich panem?
00:55:22
Owszem, wielu z nich mówi do Jezusa, panie.
00:55:27
Że Jezus mówi, wielu przyjdzie w owym dniu w dniu sądu i powiedzą, panie, panie, 2 razy nawet z fazą to dwukrotne powtórzenie oznacza, że oni są głęboko przekonani, że on jest ich panem.
00:55:42
Panie, panie, czy w twoim imieniu nie robiliśmy tego tamtego wam tego, a Jezus mówi, nie, nie Jestem waszym panem, nie każdy, kto do mnie mówi, panie panie, wejdzie do Królestwa Bożego, ale tylko ten, kto pełni wolę mojego ojca, który jest w niebie.
00:56:00
Więc tu jest kwestia panowania, nie to, że mówisz, panie, nie to, że wyznajesz go panem, ale czy czynisz wolę ojca, który jest w niebie?
00:56:09
Wtedy Jezus jest twoim panem, bo on czynił wolę swojego ojca, jeśli on jest naszym panem, to my będziemy czynili wolę naszego ojca, który jest w niebie.
00:56:21
Więc w gronie nominalnych chrześcijan, to znaczy tych, którzy się nie nią chrześcijanami. Nominalny chrześcijanin to ktoś, kto mówi o sobie, że jest chrześcijaninem? To jest nominalny chrześcijanin.
00:56:36
W gronie tych wielu nominalnych chrześcijan jest wąskie grono prawdziwych chrześcijan. Pan Jezus mówi, jest szeroka droga.
00:56:47
Po której quot rok kroczą tłumy na swoje zatracenie.
00:56:52
Ale jest też mówi wąska droga, przed którą stoi wąska brama i mówi, niewielu jest tych, którzy znajdują tą wąską bramę, którą jest sam Jezus Chrystus i niewielu idzie tą wąską drogą, którą jest sam Jezus Chrystus.
00:57:06
On mówi o sobie, ja Jestem bramą tutaj Robert dzisiaj czytał nam fragment z Ewangelii Jana, Gdzie Jezus mówi o sobie, że jest bramą, a w innym miejscu mówi, Ja Jestem drogą, prawdą i życiem.
00:57:18
Niewielu Jezus mówi, jest takich, którzy znajdują tą bramę i idą tą wąską drogą. Jest wielu, którzy mówią, panie, panie, ale nie czynią jego woli, więc ich słowa, ich wyznanie są daremne.
00:57:33
To są tylko bierni lub aktywni członkowie różnych kościołów czy społeczności ugrupowań. Jak to chcemy nazywać, ale oni robią więcej szkody niż pożytku.
00:57:50
Swym życiem i swoją postawą i swoim wyznaniem zaprzeczają nauce Chrystusa i nie odzwierciedlają jego ducha, miłości, łagodności i pokory i posłuszeństwa woli ojca w niebie.
00:58:10
Natomiast ci, którzy prawdziwie narodzili się z ducha z Ducha Świętego, oddali całe swoje życie w posłuszeństwo panu jezusowi.
00:58:23
I prowadzą nowe uświęcone życie, to znaczy za dedykowanemu poświęconemu jezusowi życia, bez względu na to, do jakiej denominacji należą.
00:58:39
Bez względu na to, czy są członkami jakiegoś religijnego ugrupowania, czy też nie.
00:58:46
Ci wszyscy mają ze sobą szczególną prawdziwą duchową jedność i wspólnotę i do nich kierowane są liczne napomnienia pisma Świętego.
00:59:01
Aby zachowywać tę jedność i aby pielęgnować daną im przez Boga jedność. Ta jedność nie jest wynikiem ich ekumenicznych działań, nie jest wynikiem ich.
00:59:17
Starań jakiś kościelnych, ale jest im dana w jezusie chrystusie.
00:59:24
Są jedno dlatego, że są w jezusie.
00:59:29
I przez to stanowią z nim jedną i automatycznie ze sobą wzajemnie.
00:59:36
Przeczytajmy na koniec jeszcze kilka fragmentów list do Efezjan 4 rozdział czytajmy od pierwszego do 6 wiersza.
00:59:46
Apostoł Paweł mówi, Tak, zachęcam was zatem ja więzień w panu, abyście żyli w sposób godny waszego powołania.
01:00:02
Którego staliście się uczestnikami?
01:00:05
Postępujcie z wszelką pokorą.
01:00:11
I łagodnością to są cechy chrześcijan. Jezus mówi, uczcie się ode mnie, że Jestem cichy i pokornego serca.
01:00:21
I Paweł wzywa tych, którzy są powołani, żeby żyli godnie z tym powołaniem.
01:00:28
Postępując wszelką pokorą, nie wynosząc się, nie stawiając się na pierwszym miejscu, nie oczekując od wszystkich poddaństwa.
01:00:39
Nie rządzący innymi alès pokorą mówi i łagodnością.
01:00:45
Nie agresywnie, nie jakiś przymus wywierając na innych, ale łagodnie.
01:00:52
Z łagodnością, nauczając, przemawiając, będąc przykładem wzorem mówi Cierpliwie z noście jedni 2.
01:01:02
Z miłości tak jesteśmy różni. Niektórzy są trudni w swym charakterze, w sposobie bycia, ale my mamy znosić jedni 2 w miłości.
01:01:16
W ten sposób jest budujemy jedność, znosząc się wzajemnie, tylko krytykując u każdego, co tam zobaczymy, od razu wyrzucając wszystkim, starając się wszystkich naprawić i.
01:01:29
Tak jakbyśmy nie mieli ze sobą sami problemów różnych i nie mieli nad czym pracować u siebie samych.
01:01:38
Owszem, mamy sobie pomagać, mamy się korygować, ale mamy to czynić w pokorze z łagodnością z miłością.
01:01:48
Dokładaj ć. Zobaczcie dokładaj ć starań, aby coś aby zachować.
01:01:55
Jedność ducha w spójni pokoju zachować to znaczy, że to jest nam dane, tylko to musimy z tym robić, zachowywać to, co nam zostało dane i dalej widzimy w jakiś sposób nam to zostało dane. Na jakiej podstawie możemy być jedno?
01:02:11
Jedno ciało Chrystus nie jest rozczłonkowany. Jak czytaliśmy, nie jest podzielony Chrystus ma jedno ciało, mam jeden kościół, nieważne jaki szyld wisi na drzwiach.
01:02:21
Nieważne, jaka jest to denominacja, ważne, czy w nich życiu jest prawdziwie Chrystus. Jeśli Chrystus tam jest, to jest mój brat.
01:02:30
Nieważne, pod jakim szyldem się spotyka czy bez szyldu to nie jest ważne. Jeśli ja Jestem w chrystusie i on jest w chrystusie, to jesteśmy jedno.
01:02:41
Jedno ciało i jeden Duch mamy tego samego ducha. Bóg dał nam swojego świętego ducha, tego samego ducha do wszystkich serc wierzących.
01:02:53
Jak też zostaliście wezwani w jednej nadziei, mamy tę samą nadzieję zmartwychwstania i wiecznego życia.
01:03:02
W jednej nadziei związanej z waszym powołaniem, jeden pan, jedna wiara, jeden Chrzest, jeden bóg i ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi we wszystkich i przez wszystkich.
01:03:23
To jest fundament jedności chrześcijan.
01:03:26
Nie przynależność do jakiejś organizacji, nie przynależność, brak przynależności tuczytam, ale te rzeczy to stanowi o prawdziwej jedności chrześcijan.
01:03:40
Jeden pan jedna wiara, jeden Chrzest to Wszystko, co znajdujemy w Bożym słowie w nauce Pana Jezusa i jego apostołów to jednoczy prawdziwych chrześcijan nic innego list do rzymian. Otwórzmy 15 rozdział.
01:03:59
List do Rzymian 15, rozdział, wiersz 5 i 6.
01:04:07
Abuk wytrwałości.
01:04:11
I pociechy niech darzy was jednomyślnością na wzór Jezusa Chrystusa, abyście tak połączeni jednym głosem chwalili Boga i ojca naszego Pana Jezusa Chrystusa.
01:04:35
Paweł modli się o Rzymian, aby.
01:04:43
Darzył ich jednomyślnością, aby Bóg obdarzał ich, czynił ich jednomyślny mi jednego serca jednej duszy, jednej myśli, jednego wyznania jednym głosem, by chwalili Boga.
01:04:59
To jest, to jest coś, o co musimy się modlić tak jak Paweł się modlił o Rzymian, żeby Bóg nam to dało.
01:05:06
My sami tego nie jesteśmy w stanie wypracować cieleśnie w naszej różnorodności w naszych naszym cząstkowym Poznaniu, niezrozumieniu różnym rzeczy różnych rzeczy, patrzeniu inaczej na różne rzeczy.
01:05:19
To jest coś, co Bóg daje do serc tych, którzy są w jezusie, to Bóg darzy jednomyślnością, więc musimy się o to modlić.
01:05:27
Bracia siostry módlmy się o jedność, jeśli tutaj będą rozbrzmiewały modlitw ość modlitwy o naszą jedność. Czy myślicie, że ktoś się waży?
01:05:37
Siać między nami jakieś rozłamy przez dźwięki, kiedy bracia i siostry będą się modlić o jedność.
01:05:45
Nikt nie będzie się ważył?
01:05:48
Robić jakieś tutaj kłótni i rozdźwięków i my modląc się o to, nie pozwolimy na to.
01:05:56
Pierwszy list do koryntian, pierwszy rozdział 10 wiersz.
01:06:02
Teraz wzywam was bracia przez wzgląd na imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, a więc tam widzimy, że Bóg daje jednomyślność, że od niego pochodzi ta jednomyślność, ale tutaj zobaczcie Paweł mówi, wzywam was bracia.
01:06:25
Przez wzgląd na imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, bądźcie jednomyślni.
01:06:32
A więc też i my mamy coś tutaj do zrobienia. Owszem, jeśli tylko my robimy bez modlitwy bez Boga, to nic nie wskóramy.
01:06:39
Ale jeśli się modlimy, to teraz zakasaj my rękawy i bądźmy.
01:06:46
Przyłożymy rękę do tego dzieła, o które się modlimy. Wielu chrześcijan modli się o różne rzeczy, ale nic z tym nie robi.
01:06:53
Biblia nie mówi, że mamy się tylko modlić. Biblia mówi, nie bicie się o Wszystko, ale to nie znaczy, że mamy być bierni.
01:07:01
Może musimy zrobić Wszystko, co do nas należy, aby Bóg pobłogosławił nasze dzieła, aby Bóg przyznał się do tego, o co go prosimy. Paweł mówił, wzywam was bracia, bądźcie jednomyślni. Nie dopuszczajcie między sobą do rozłamów, nie dopuszczajcie do tego.
01:07:21
Kiedy widzicie, że coś jest nie tak, zróbcie Wszystko, żeby nie było rozłamu. Módlcie się łagodnie, rozmawiajcie, tłumaczcie, podejmiecie wysiłki, żeby nie było rozłamów.
01:07:33
Są ludzie, którzy wszczynają rozłamy, wszczynają kłótnie tak, przychodząc nastawieniem oni tutaj będą wszystkich pouczać, oni są, oni wiedzą najlepiej i będą się wspierać ciągle o Wszystko czy o swoje.
01:07:45
Jakieś racje o swoje przekonania i Paweł, gdy Dopuszczajcie do tego, nie pozwólcie na to, żeby były między wami rozłamy.
01:07:54
Niech was łączy jedna myśl i jedno zdanie, jedna myśl i jedno zdanie to samo przekonanie. Do tego musimy dążyć ze wszystkich sił. Jesteśmy do tego wzywani. 2 list do Koryntian 13 rozdział.
01:08:14
11, wiesz, wiem, że długo ciągnę, ale już zaraz kończę jeszcze wytrzymajcie chwile zaraz skończymy, kocham.
01:08:23
2 list do Koryntian 13, rozdział 11 wiersz w końcu Bracia Radujcie się bądźcie otwarci na połączenie napomnienie jesteśmy otwarci czy no to mieście jest on nam się zło, będziemy się. Wziąłem się 5 na pięści brak będziemy się spierać, kłócić.
01:08:51
Bądźmy otwarci na pouczenie bądźmy otwarci na napomnienie. Jeśli coś jest nie tak, jeśli ja coś źle mówię, to powiedzcie mi to w łagodności w pokoju nie bijcie mnie, nie wyrzucajcie mnie za drzwi, ale porozmawiajcie ze mną łagodnie ja posłucham was, jeżeli coś źle powiedziałem, to wstanę tutaj i się poprawię.
01:09:09
Nie ma problemu. Możecie mi powiedzieć, w czym się mylę, co mnie tak mówię? Śmiało zawsze wam to powtarzam. Wiecie, nigdy tutaj się nie uważałem za alfę i omegę za nieomylnego człowieka. Jestem tylko zwykłym człowiekiem.
01:09:23
I oczekuję, że będziecie mówili mi, jeżeli coś nie tak powiem i wtedy was za to przeproszę i się poprawię, bo Jestem tylko człowiekiem i robię błędy jak każdy człowiek.
01:09:35
I tak samo wy bądźcie otwarci na pouczenie bądźcie otwarci na napomnienie. Miejcie postawę, że już Wszystko wiecie, że już wam nie trzeba nic mówić, że nie trzeba was napominać.
01:09:47
Jak dalej coś, co tak myśli osoby nie jest prawdziwym chrześcijaninem. To pokazuje na zwołanie odrodzone zbuntowany serce, ale chrześcijan oto człowiek pokory to człowiek, który słucha napomnienia, rozważa napomnienie, zastanawia się i z łagodnością ewentualnie będzie podejmował dyskusję, ale nie żeby wszczynać spory, nie żeby prowadzić do podziałów nie po to, żeby się wynosić i kłócić.
01:10:16
Dalej Paweł mówi po zostawajcie w jednomyślności po zostawajcie w jednomyślności i zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami.
01:10:31
Jeśli my będziemy pozostawać w jednomyślności i zachowywać pokój, to bóg miłości i pokoju będzie z nami.
01:10:43
Dzień do Filipian, pierwszy rozdział 27. Wiesz?
01:10:48
List do Filipian pierwszy rozdział 27 wiersz.
01:10:53
Tylko postępujcie.
01:10:56
Jak ludzie wolni w sposób godny dobrej nowiny o chrystusie, tak abym niezależnie od tego, czy przyjdę i was zobaczę, czy jako nieobecny tylko o was usłyszę wiedział, że stoicie w jednym duchu jednomyślnie.
01:11:19
Ramię w ramię walczycie wierze podanej w dobrej nowinie.
01:11:30
Dzisiaj bez tych wezwań do jedności Paweł ciągle musiał chrześcijan tamtych czasów wzywać do jedności. My musimy słyszeć te napomnienia, by zabiegać o tę jedność, by dbać o nią.
01:11:44
I ostatni fragment z 2 rozdziału tego listu uważnie wsłuchajmy się w ten fragment. Kluczowy fragment.
01:11:52
On nam pokazuje na.
01:11:55
Który jest dla nas wzorem?
01:11:58
Pokory, uniżenia i ostatecznego wywyższenia i chwały 2. Rozdział listy do filipian od pierwszego wiersza.
01:12:10
Jeśli więc w chrystusie jest jakaś zachęta, jest zachęta w chrystusie, wszelka zachęta, nie brak tam żadnej zachęty, jeśli w chrystusie nie jest jakaś zachęta, jest jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakaś serdeczność i miłosierdzie. To Wszystko jest jezusie.
01:12:37
Paweł mówi, jeśli jest, jeśli to wy, to widzicie notowany jest, jeśli to rozumiecie, że tam jest.
01:12:42
Jeśli tam jest to Wszystko, to co mówi, pomnóżcie moją radość i bądźcie jednomyślni.
01:12:52
Pomógł pomnóżcie moją radę, jak ja się cieszę, kiedy jesteście jednomyślni Paweł mówi do Filipian, nie ma dla mnie większej radości. Kiedy bracia i siostry w zgodzie żyją tak jak dzisiaj. Na początku czytaliśmy w psalmie 139.
01:13:07
Jak to dobrze, jak to miło, gdy bracia w zgodzie żyją, Paweł się cieszy, mój to moja radość, kiedy jesteście jednomyślni, ale kiedy są podziały, kiedy są spory, kiedy jakieś tam siostry w filippi się kłóciły ze sobą, to panu moje serce złamane Boże serce jest złamane, bo to nie świadczy dobrze o chrystusie. To to nie jest świadectwo, żadne to to jest zgorszeniem.
01:13:33
To jest anty świadectwo.
01:13:38
Pomnóżcie Paweł mówi moją radość, im bądźcie jednomyślni związani tą samą miłością, skupieni na wspólnym celu.
01:13:53
Złączeni jednym zdaniem widzicie to cały czas to w siebie powtarzania.
01:14:04
Myślcie nie o tym, jak się wybić kosztem innych lub zaspokoić własną próżność, ale raczej w pokorze.
01:14:16
Uważajcie innych za ważniejszych od siebie.
01:14:22
Czy tak patrzysz na innych?
01:14:25
Czy ty jesteś najważniejszy, czy ja Jestem najważniejszy, czy inni są ważniejsi? Ja Jestem gotów uwierzyć się i służyć innym i zrobić Wszystko, żeby o innych się zatroszczyć, a nie siebie stawiać na pierwszym miejscu i moje racje i moje zdanie i ja, ja ja tylko w chrystusie nie ma mówi.
01:14:47
Tego nie ma w chrystusie.
01:14:51
W pokorze, Uważajcie innych za wyższych, za ważniejszych od siebie. Niech każdy dba nie tylko o to, co jego.
01:15:01
Mecz i o to co cudze. Czy troszczysz się o brata, o siostrę, o ich potrzeby, o ich problemy? Modlisz się za nimi, odwiedzasz, ich, rozmawiasz z nimi.
01:15:12
Jak możesz pomagasz w taki czy w inny sposób, czy tylko troszczysz się o siebie, o swoją rodzinę, o swoje potrzeby?
01:15:19
I Cię nie obchodzą imię to nie jest chrystusowe. Jezus tak nie robił. Jezus nie troszczył się o siebie. Gdyby tak było, to by nie przyszedł tutaj do nas.
01:15:29
Ale on Wszystko zostawił swoje całe bogactwo, cały swój majątek, całą swą chwałę i przyszedł, aby nam służyć. Zatroszczył się o nas.
01:15:38
Jeśli należysz do Jezusa, jeśli Jezus jest twoim panem, to jesteś tego samego ducha. Masz tą samą postawę, twoje życie nie kręci się wokół ciebie, ale Żyjesz dla innych to jest z nami, to jest, znam jej prawdziwego chrześcijaństwa. To jest z nami Chrystus, a życie dla innych.
01:15:56
Życie dla Jezusa.
01:15:58
Nie dla siebie, jeśli Żyjesz dla siebie, niczym się nie różnisz od ludzi tego świata religijnych ludzi niczym.
01:16:08
Nie myślcie tylko o tym, co wasza, ale myślcie o tym, co należy do innych.
01:16:14
Bądźcie względem siebie, tacy jak Chrystus Jezus, tak mamy wokół się być wobec siebie nastawieni i rakoń jak on był nastawionemu Paweł dalej pisze.
01:16:26
On chociaż istniał w tej postaci cobo.
01:16:29
Jezus dokładnie jest jak Bóg. Ojciec jest w tej samej postaci.
01:16:36
Istniał jak ojciec. W jedności z nim zawsze nie był kimś mniejszym, nie był jakimś stworzonym aniołem, jak niektórzy twierdzą. Nie był jakąś istotą, mniejszą od Boga. On istniał w tej samej postaci Coi Bóg.
01:16:54
Ale nie dbał o to, żeby być równym Bogu. To znaczy nie to, że my nie zależało na tym, ale nie upierał się przy tym zachłannie.
01:17:01
Tam jest takie słowo, które oznacza. Nie, nie pozwolił sobie tego wydrzeć. Nie umiemy takiej postawy, żeby teraz to świat kurczowo tego trzymać, ale on to oddał, mając powstać Boga, będąc Bogiem prawdziwie pozwolił.
01:17:16
Były, zostało mu to na jakiś czas zabrane dla nas, dla naszego zbawienia.
01:17:23
Czytamy dalej, że on co zrobił?
01:17:28
Przed wyrzec się siebie.
01:17:31
Wyrzec się siebie.
01:17:33
To nie znaczy, że przestał być Bogiem, ale przestał istnieć w tej postaci jako Bóg, w sensie takim, że stając się człowiekiem, przychodząc tutaj na ziemię pełnia bóstwa w nim mieszkała, ale żył tak jak my żył w ograniczeniach ludzkiego ciała.
01:17:50
Był dzieckiem, który potrzebował opieki matki karmienia matki. Był młodzieńcem, zmagał się z różnymi rzeczami, z którymi my się zmagamy. W ciele był głodny.
01:18:02
Kiedy go bito czuł ból?
01:18:05
Kiedy go obrażano, czuł się obrażony, czuł się zraniony emocjonalnie.
01:18:10
Wyparł się tego, jako miał jako Bóg, kiedy nie musiał tego wszystkiego znosić, kiedy nie musiał tego wszystkiego doświadczać, ale on, ale on dla nas to Wszystko zrobił.
01:18:21
Uniżył się ze swoimi Gdańskiej chwały, stał się człowiekiem, stał się sługą wszystkich, przyjął rolę sługi i był jak ludzie.
01:18:33
A gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny aż do śmierci i to śmierci na krzyżu najgorszej, najbardziej bolesnej śmierci, jaką wtedy znano w państwie rzymskim śmierci dla największych przestępców najstraszniejszej śmierci, jaką Rzymianie potrafili człowiekowi zadać najbardziej podłej śmierci najbardziej bolesnej śmierci Jezus.
01:19:02
Na taką śmierć się zgodził dla nas.
01:19:09
I dlatego Bóg szczególnie go wywyższył i obdarzył go imieniem znaczącym więcej niż wszelkie inne imiona, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano w niebie, na ziemi pod ziemią i aby każdy język wyznawał, że Jezus Chrystus jest panem ku chwale Boga ojca na chwałę Boga ojca, kiedy my wyznajemy Jezusa Chrystusa panem.
01:19:39
Bóg ojciec odbiera chwałę nasz Bóg. Ojciec jest wywyższony, kiedy oddajemy się w posłuszeństwo chrystusowi. Dlaczego? Dlatego, że on tak bardzo się uniżył, dlatego, że on tak takie rzeczy dla nas zrobił.
01:19:51
Paweł mówi, teraz popatrzcie Phillipie, a nie na Jezusa. Zobaczcie w nim zachętę, pociechę miłości, wspólnotę ducha i wy tak samo jak on postępujcie, tak się uniża ycie bądźcie gotowi cierpieć choćby niewiadomoco tak jak Chrystus cierpiał największe cierpienia żeby was zbawić.
01:20:10
Żeby was przywieść do Boga i za to został wywyższony, otrzymał imię ponad wszelkie imiona.
01:20:16
I mówi to samo będzie z wami, jeśli wy teraz się Unii życie, jeśli wy teraz będziecie służyć jedni 2 w miłości, jeśli wy teraz będziecie sługami dla siebie Bóg swego czasu i was wywyższy. Wiecie o tym, że pismo o tym mówi.
01:20:30
Że jeśli my dzisiaj się uniża my, to Bóg nazwy wyższy. Ale co, jeśli my się tutaj teraz wywyższa? My to co Bóg z nami zrobi, Bóg nas poniża.
01:20:41
A więc musimy zdecydować, czy chcemy być przez Boga wywyższenie, czy chcemy sami się wywyższać.
01:20:48
Jeśli chcemy się sami wywyższać, to Bóg nas poniża, ale jeśli się jesteśmy gotowi umierać teraz tutaj i służyć tak, jak Chrystus służył swojego dnia, będziemy wielce wyższej.
01:21:01
I na samą koniec już 2 praktyczne wskazówki króciutko już się nie będę rozwodził. Pierwsza to tak jak powiedziałem wcześniej módlmy się o jedność. Kochani.
01:21:13
Módlmy się, żeby Bóg pomógł nam zachowywać jedność tutaj w tej społeczności i z innymi braćmi i siostrami w różnych innych społecznościach, żebyśmy mieli tą prawdziwą chrześcijańską jedność i miłość do siebie wzajemnie.
01:21:29
2 rzecz.
01:21:31
Podejmujemy wszelkie wysiłki, aby pielęgnować naszą jedność.
01:21:40
I w związku z tym mam pewną propozycję do rozważenia mamy miesiąc czasu, żeby się nad tym zastanowić. Mam taką propozycję bracia i siostry, żeby nasze nabożeństwa w niedzielę raz w miesiącu albo 2 razy w miesiącu. Według naszego uznania wyglądały trochę inaczej niż dzisiaj niż zazwyczaj, bo zazwyczaj tak samo wyglądają.
01:22:05
Dlatego, że nie wszyscy przychodzą w środę. Tak naprawdę niewielu z nas przychodzi w środę, kiedy mamy możliwość ze sobą rozmawiać o tym, co przeżywamy, o tym, co tu się dzieje.
01:22:17
Niestety, często jest tak, że ja mówię, czy Sławek mówi, czy Adam mówi, Czy jacyś Goście mówią i potem tak naprawdę nie wiemy, czy to dotarło, czy to jest zrozumiałe, czy może mamy właśnie jakieś rzeczy?
01:22:30
Które inaczej troszeczkę widzimy i dobrze byłoby o tym porozmawiać. Dobrze byłoby do tego dojść. Niestety, często zostaje to bez echa i obawiam się, że to nie jest droga dochodzenia do jedności, że jeden mówi, a reszta słucha.
01:22:46
Myślę, że jedność buduje się zawsze w relacji, kiedy się rozmawia w moim domu z moją żoną. Nie dochodzimy do jedności, dlatego, że ona cały czas mówiła, ja słucham cały czas, albo że ja mówię cały czas, a ona cały czas słucha, nie.
01:23:00
Budujemy jedność, rozmawiając ze sobą.
01:23:04
Ja słucham, jak ona odbiera to co ja mówię?
01:23:08
Ja staram się jej mówić, jak ja odbierał, co ona do mnie mówi, jak ona postępuje, jak to na mnie wpływa i w ten sposób staramy się szukać tej drogi, jedności, wspólnoty i myślę, że w kościele musi być tak samo.
01:23:21
Od lat zachęcamy do tego, byśmy ze sobą rozmawiali, to się w jakiejś mierze dzieje z niektórymi z was to się dzieje.
01:23:28
Ale z niektórymi nie ma Zero kontaktu. Niestety przykro to powiedzieć, ale z niektórymi totalnie nie wiem co o tym myślicie, co tu się dzieje poza waszymi uśmiechami i amen i czasami modlitwą, którą zniesiecie i to jest ok. To mi coś mówi, ale myślę, że to za mało, że.
01:23:43
Jak sobie myślę o tym naszym braterskim poście, kiedy tam się zjechaliśmy, tak jak mówię, bracia z różnych stron kraju z różnych ugrupowań i tam mówię od lat się zjeżdżamy, rozmawiamy, spędzamy ze sobą też te 3 dni.
01:23:56
Powiedzmy czwartek wieczór cały piątek i połowę soboty No 2 dni powiedzmy i rozmawiamy ze sobą i modlimy się razem i dyskutujemy czasami, ale wy łagodności w miłości. Powiem wam, że od lat czuję naprawdę jedność z tymi braćmi.
01:24:13
Ta wiem, gdzie oni stoją i oni wiedzą, gdzie ja stoję.
01:24:17
Mogę powiedzieć, że jesteśmy jednego ducha, to znaczy, że we wszystkim się w 100 procentach zgadzamy, ale wiemy, co myślimy i staramy się zrozumieć. Jedni 2 staramy się rozmawiać ze sobą.
01:24:29
I myślę, że przyszedł czas, bracia i siostry, żebyśmy dołożyli więcej starań tutaj, żeby tak było między nami.
01:24:37
Tak jak mówię, jest to propozycja. Rozważcie to.
01:24:40
I dajcie znać.
01:24:42
Bo jak nic nie powiecie? No to no, to wtedy znowu to ja sam mam decydować za darmo.
01:24:49
Sławkiem czy jeszcze jak nie chcemy, żebyście tż özgür powiedział, czy tak czy tego chcecie czy czy czy chcecie iść do przodu tak czy chcemy żeby było bliżej między nami czy czy jesteście zainteresowani tym co bracia siostry myślą czy tylko jesteście zainteresowani tym co ja myślę czy inni kaznodzieje? No przecież wszyscy jesteśmy członkami tego ciała.
01:25:12
Więc yy, to jest moja propozycja, żebyśmy to rozważyli, jeśli się zgodzicie, żebyśmy po po wakacjach, bo wiadomo wakacje, to mamy dużo różnych gości i oni nie są w temacie.
01:25:23
Nie Wszystko wiedzą, coś się dzieje, więc nie ma problemu, żeby ich zaprosił takiego stołu, ale myślę, że przede wszystkim to to my jako zbór musimy to praktykować, więc moja propozycja jest taka, żebyśmy wtedy w taką niedzielę co 2 mówi niedzielę czy raz miś.
01:25:37
W końcu wrócimy do tego, co było tydzień wcześniej. Czy jeśli to będzie raz w miesiącu do tego, co było na przestrzeni tych tygodni, więc musicie to sobie jakoś notować?
01:25:46
Musicie to jakoś zapamiętać, musicie swoje pytania, notować swoje uwagi, cokolwiek, żebyście potem mogli to powiedzieć tak, bo wiadomo, czas leci człowiek zapomina i żebyśmy wtedy rozstawili tu sobie stoły usiedli wokół stołu, pomodlili się i rozmawiali tak jak to czyniliśmy w takie soboty. Czasami, kiedy puściliśmy tu razem jako zbór.
01:26:04
Myślę, że tak trzeba zrobić w niedzielę, dlatego, że w środę do tego zachęcamy i to robimy, ale to mała garstka.
01:26:11
Ani chcemy, żeby tak było. Nasz zbór liczy koło 50 członków. Dzisiaj tylu widać nie ma część na wakacjach. Wiadomo też wakacje, ludzie jeżdżą i tak dalej, więc chcemy, żeby te 50 osób było tutaj, żebyśmy rozmawiali, żebyśmy się dzielili, żebyśmy dochodzili do tej jedności w łagodności w pokorze. Nie chcemy, nie chcemy soborów na to nie pozwolimy.
01:26:32
Ale chcemy rozmawiać o tym, co jest głoszona. Chcemy o tym rozmawiać. Chcemy wiedzieć, co myślicie, jak to rozumiecie i wzajemnie się korygować.
01:26:40
Jeśli jest taka potrzeba, wzajemnie się budować, dochodzić do tej jedności, upewniać się, że tak samo myślimy, że to samo wyznajemy, że nie ma między nami podziałów czy to ukrytych, czy jawnych mamy.
01:26:52
Także rozważcie to kochani bracia i siostry. Dajcie znać, co o tym myślicie. Módlcie się o to i pamiętajcie, by modlić się o tą jedność tutaj w sporze powstanie proszę wszyscy do modlitwy.
01:27:15
Kochany nasz ojcze, przychodzimy do ciebie źródło miłości źródło pokoju źródło o naszej jedności.
01:27:27
Ty dałeś nam swego ducha, który jednoczy nasze serca, który objawia nam prawdę, który pozwala nam przemóc nasze ludzkie słabości, naszą porywczość, nasze moc je naszą ludzką, nieprzejednana ność.
01:27:47
Chcemy to złożyć u Twoich stóp i prosić Cię, byś pomagał nam budować i jedność tego zboru i jedność twojego kościoła, tak jak możemy w tych relacjach, które mamy z braćmi siostrami z innych zborów.
01:28:01
Chcemy się też o nich modlić. Chcemy być dla nich wzorem. Chcemy być dla nich zachętą. Chcemy być dla nich pomocą.
01:28:09
Chcemy ich kochać, nie chcemy kochać tylko tych, którzy tutaj są, ale chcemy kochać wszystkie twoje dzieci gdziekolwiek są.
01:28:18
Panie, nasz dopomóż nam w tym prosimy. Poprowadź nas w tym.
01:28:24
Kształtuje w nas tę postawę, którą widzimy w jezusie chrystusie twoim synu.
01:28:31
Prosimy przemieniaj nas na jego obraz, na jego wzór.
01:28:36
Aby twoje błogosławieństwo mogło na nas spoczywać jeszcze w większej mierze, aby życie.
01:28:44
Mogło płynąć przez ten zbór, aby nowe osoby, które przychodzą, mogły doświadczać, że jest między nami żywy Bóg.
01:28:53
Że jesteśmy braćmi i siostrami Zjednoczonymi więzami miłości, że nie troszczymy się tylko każdy o siebie samego, ale miłujemy braci, siostry i troszczymy się o siebie.
01:29:05
Pomagamy sobie, wspieramy się, zachęcamy się, mamy ze sobą prawdziwe bliskie relacje, nie jakieś sztuczne, religijne uśmiechy, ale prawdziwe, głębokie relacje braci i sióstr w Jezusie Chrystusie. Dopomóż nam w tym prosimy.
01:29:22
Poprowadź nas, panie, daj nam twoją jedność i daj nam dbać o tą jedność i pogłębiać tę jedność.
01:29:34
Zachęcam jeszcze bracia siostry, jeśli ktoś z was chciałby się pomodlić, jest na to czas.

Skip to content

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia podczas przeglądania. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij