Księga Estery – streszczenie

Dwunaste kazanie z cyklu podsumowującego całe Pismo Święte. W każdą ostatnią niedzielę miesiąca Paweł Jurkowski, starszy brat kościoła w Wejherowie, podsumowuje jedną z 66 ksiąg Nowego i Starego Testamentu, dlatego cykl trwać będzie aż 5 lat. Kolejne kazanie streszcza Księgę Estery.

Zachęcamy do słuchania cyklu online, do przychodzenia na kazania do zboru w Wejherowie, a przede wszystkim do samodzielnego czytania Pisma Świętego. Przed wysłuchaniem kazania poświęconego danej księdze, warto ją wcześniej przeczytać. Paweł zachęca również do zadawania pytań dotyczących lektury ksiąg, które pomogą mu przygotować kolejne podsumowania.

Zakładki

03:49Księga Estery 1:1 12:51Księga Estery 2:19 13:35Księga Estery 3:01 15:23Księga Wyjścia 17:8 16:11Księga Powtórzonego Prawa w 25:17 33:52Psalm 7:15

Video

Wkrótce…

Transkrypcja

Przepisywanie pliku audio jest automatyczne, dlatego zawierać może błędy, literówki i służy raczej do odnajdywania danego fragmentu kazania, niż do czytania go w formie tekstowej.

00:00:00
Otwórzmy księgę Estery.
00:00:08
Księga estery.
00:00:10
Należy do kolekcji 5 zwojów zwanych po hebrajsku megii lot.
00:00:21
Tych 5 krótkich ksiąg rt.
00:00:27
Kaznodziei Salomona pieśń nad pieśniami.
00:00:32
Lamentacje i księga estery należy do sekcji pism, które zamykają hebrajski kanon.
00:00:46
Każda z tych 5 ksiąg jest czytana w różne świąteczne dni. Księga estery jest odczytywana corocznie podczas obchodzenia święta purim.
00:01:07
Co znaczy?
00:01:11
Tekst księgi estery znacznie się różni od tekstów hebrajskiej Biblii.
00:01:21
I tekstów greckiej Biblii zwanej Septuaginta, czyli przekładu.
00:01:29
Na język grecki, który został dokonany na 3 wieki przed chrystusem.
00:01:35
Księga estery w greckim przekładzie septuaginty jest znacznie dłuższa, ma ponad 100 więcej wierszy i zawiera modlitwy Mordechaja i estery.
00:01:51
Najprawdopodobniej zostały one dodane później przez Rabinów, aby uczynić tę księgę bardziej religijną. W swoim przekazie, gdyż ta księga, podobnie jak pnp ani razu bezpośrednio nie wymienia Boga.
00:02:13
Jego świętego imienia.
00:02:20
Nie ma żadnego odniesienia do prawa mojżeszowego.
00:02:26
Jest to niezwykła księga napisana świeckim językiem, najprawdopodobniej w pogańskim środowisku.
00:02:38
Natchnione świadectwo o Bożej Opatrzności nad jego ludem.
00:02:47
Niektórzy uważni czytelnicy hebrajskiego tekstu. Te księgi doszukali się imienia Yahwe w 4 Akros Tychach.
00:03:00
Akros Tychy składają się z kolejnych słów, w których pierwsze lub ostatnie litery.
00:03:08
Tworzą tetragram, czyli imię yahwe.
00:03:14
Mamy więc księgę, w której Bóg wydaje się być ukryty.
00:03:21
Choć aktywnie działający poza kulisami rozgrywających się wydarzeń.
00:03:31
Wszelkie przypadkowe w cudzysłowie zbiegi okoliczności opisane w tej księdze są historycznymi ilustracjami.
00:03:43
Działania Bożej niewidzialnej ręki.
00:03:49
Przeczytajmy pierwsze 3 wiersze otwierające tą księgę.
00:03:57
Za panowania ahah herosa.
00:04:02
Aah sferą sz sprawował władzę nad 127 prowincjami od Indii.
00:04:10
Aż do Etiopii.
00:04:13
W czasie, gdy król Aha swe Rosz zasiadał na swym Królewskim tronie na zamku w suzie w 3 roku swego panowania wydał on ucztę dla wszystkich swoich książąt i podwładnych.
00:04:33
Przybyli do niego wojskowi perscy i medycy.
00:04:40
I książęta prowincji.
00:04:42
Tak oto rozpoczyna się księga estery, która podobnie jak księga ezdrasza i księga nehemiasza.
00:04:54
Zawiera fragment historii Żydów żyjących na wygnaniu w babilonie.
00:05:03
Jak pamiętacie po barbarzyńskich najazdach, Asyrii i Babilonu na Izrael opisanych w ostatnich rozdziałach ksiąg Królewskich?
00:05:17
Księgi kronik 2 księgi kronik następuje wieloletni okres niewoli.
00:05:25
I życia Izraela na wygnaniu z ich ziemi obiecanej.
00:05:32
Imperium perskie zostało ustanowione przez cyrusa, który w 539 roku przed Chrystusem pokonał babilończyków.
00:05:46
I jak czytaliśmy w księdze Ezdrasza?
00:05:51
Cyrus był wspaniałomyślny dla różnych grup religijnych i narodowych w swoim królestwie i zezwolił również Żydom na powrót do Jerozolimy po latach wygnania.
00:06:10
Niektórzy Żydzi.
00:06:12
Pozostają jednak rozproszeni po całym imperium perskim i to właśnie część ich historii opowiada księga estery.
00:06:25
Następcą cyrusa został Dariusz, który ustanowił administrację tego potężnego imperium. O nim będziemy czytali w księdze Daniela.
00:06:40
Ponieważ księga Daniela i księga ezechiela również jest pisana w tym okresie.
00:06:47
Następcą Dariusza został jego syn Aha sfer osz, który panował od 486 do 465 roku przed chrystusem.
00:07:01
Grecki historyk herodot napisał swoje historyczne dzieła w 5 wieku przed Chrystusem, a więc właśnie w tych czasach. Niedługo po panowaniu ahah warosza.
00:07:16
Opisuje on tego wielkiego króla jako okrutnego i nieprzewidywalnego.
00:07:24
W perso Police znaleziono pomnik, na którym zapisane są słowa tego perskiego władcy, którego imię po persku brzmi xerxes.
00:07:37
I on takie słowa o sobie pisze Ja Jestem kserkses, wielki król, jedyny król król wszystkich krajów, które mówią wszystkimi językami, król Wielkiej i dalekiej ziemi.
00:07:56
A więc ahah fer Osz sorry kserkses to jest jego greckie imię czy perskie imię, a nam jest znany pod hebrajskim imieniem. Aha swe roche.
00:08:09
Jego imperium było ogromne, bo rozciągało się od Indii aż po Północną Afrykę.
00:08:20
Akcja naszej powieści rozgrywa się w suzie.
00:08:25
Było to starożytne miasto Elamu, które Dariusz odbudował, który ma answer orz miał swój zimowy pałac.
00:08:38
Czytamy, że król Aha swe Roche zaprasza czołowe osobistości swojego rządu i armię na wystawną ucztę.
00:08:51
Ahah feros chwalił się przed nimi bogactw em świadczącym o potędze jego Królestwa, o jego nadzwyczajnym blasku i wielkości.
00:09:05
I jak 4 wiersz mówi nam. Trwało to 180 dni, 6 miesięcy się przechwala swoim bogactwem i osiągnięciami.
00:09:18
W 5 wierszu, że czytamy, że po upływie tego czasu król wydał ucztę kolejną ucztę dla wszystkich przebywających na zamku w suzie od osób najważniejszych do najmniej ważnych uczta ta trwała 7 dni, a miała miejsce na dziedzińcu ogrodu pałacu królewskiego.
00:09:42
Podczas tej uczty, Aha, swe Roche wzywa swoją małżonkę królową wahd i aby zaprezentowała swoją urodę.
00:09:53
Ale ona odmawia pojawienia się na królewskiej uczcie.
00:10:00
I ten akt kobiecego sprzeciwu.
00:10:05
Zostaje uznany za niebezpieczny przykład dla wszystkich żon w całym Królestwie.
00:10:15
Królowa zostaje pozbawiona tronu i wygna nas pałacu na mocy królewskiego dekretu, którego.
00:10:26
Nikt nie może zmienić.
00:10:30
Widzimy tu zarówno styl sprawowania władzy w perskim imperium.
00:10:37
Jak również charakter króla persji.
00:10:41
Kserksesa czy ahah warosza?
00:10:46
Król daje się łatwo prowadzić swoim doradcom, którzy sugerują mu następnie, że powinien wybrać nową królową spośród najpiękniejszych dziewic.
00:11:01
W całym imperium.
00:11:04
Wśród nich wśród tych dziewic mieszka w suzie.
00:11:08
Hadassa, czyli Estera Hadassa to hebrajskie imię, które oznacza mirrę.
00:11:20
Stera może być perskim imieniem oznaczającą oznaczającym gwiazdę.
00:11:28
Lub babilońskim imieniem odnoszącym się czy pochodnym od imienia Bogini Isztar.
00:11:39
Ta młoda kobieta żyje pod opieką swojego starszego kuzyna Mordechaja. Kiedy nadchodzi czas, by estera udała się do króla.
00:11:52
Zdobywa jego serce, swoją czystą urodą i zachowaniem.
00:11:59
Aż pharos czyni ją nową królową z wielką pompą.
00:12:06
Tymczasem mordechaj siedzi przy Królewskiej Bramie.
00:12:12
Być może po to, żeby mieć kontakt z esterą albo.
00:12:17
W rzeczywistości został Królewskim urzędnikiem nadzorującym sprawy pałacowe w pewnych archeologicznych odkryciach znaleziono kamień z imieniem jednego z urzędników Królewskich z tamtych czasów, którego imię tam jest marduk i niektórzy myślą, że to może być forma imienia mordo.
00:12:47
Z tego miejsca, czyli przy Bramie Królewskiej.
00:12:51
Mordechaj czy mordechaj wykrywa spisek związany z zamachem na życie króla. O tym czytamy w 2 rozdziale od 19 do 23 wiersza.
00:13:04
Murdocha i ostrzega esterę przed niebezpieczeństwem, dzięki czemu życie króla zostaje ocalone.
00:13:13
A dobra służba Mordechaja zostaje zapisana w oficjalnych Królewskich annałach, o czym czytamy w dalszej części opowieści.
00:13:27
Jednak mordechaj wchodzi w konflikt z niejakim h manem.
00:13:35
Który został wyróżniony wśród Królewskich Dostojników w 3 rozdziale od pierwszego wiersza czytamy, że Królach aż feros w szczególny sposób wyróżnił hamana.
00:13:51
Syna hamme daty.
00:13:58
Postawił go na stanowisku wyższym niż pozostałych książąt. Z tego powodu wszyscy poddani króla zasiadający w Bramie Królewskiej.
00:14:13
Klękali przed Hermanem i oddawali mu pokłon.
00:14:20
Tak zresztą zarządził co do niego sam król.
00:14:26
Murdocha jednak nie klękał.
00:14:30
I nie kłaniał się h Manowi. Dlaczego?
00:14:35
Haman jest nazywany, a gagi tą potomkiem agajaga.
00:14:43
Brzmi znajomo?
00:14:49
Może to oznaczać, że był potomkiem agajaga am, ale kity.
00:14:55
Króla Amalekitów.
00:14:57
Agat był tytułem Królewskim Amalekitów i stego powodu.
00:15:05
Haman, jeśli on znał swoją historię i historię Izraela, był zawziętym wrogiem Izraela, przeczytajmy kilka miejsc, które mówią nam więcej o am ale kitach.
00:15:21
Księga wyjścia.
00:15:23
17, rozdział 8 wiersz.
00:15:28
W czasie pobytu Izraelitów w Re Filim wyruszyli przeciwko nim, a male kici.
00:15:37
I stanęli do walki.
00:15:41
W 14 wierszu tego samego rozdziału czytamy, że po bitwie yahwe polecił Mojżeszowi.
00:15:49
Zapisz to na pamiątkę na zwoju?
00:15:54
I wbij to w głowę ją złemu.
00:15:59
Że całkowicie wymażę spodnie ba pamięć o ama leku.
00:16:08
W 5 księdze Mojżeszowej.
00:16:11
W księdze powtórzonego prawa w 25 rozdziale od 17 do 19 wiersza czytamy Pamiętaj.
00:16:22
Co uczynił ci a malek?
00:16:25
Gdy byliście w drodze, kiedy wychodziliście z Egiptu, wyruszył on przeciw tobie i lekceważąc Boga, wybił wam wszystkich tych, którzy byli wycieńczeni i pozostawali w tyle.
00:16:43
A ty sam także byłeś znużony i zmęczony?
00:16:50
Gdy więc ja chcę Twój Bóg da ci wytchnienie od wszystkich okolicznych wrogów ziemi, którą daje ci w dziedziczne posiadanie.
00:17:03
Wymażesz podnie bem pamięć o am ale kitach.
00:17:10
Nie zapomnij o tym.
00:17:14
I co ciekawe, śledząc dalej historię biblijną, widzimy, że amalekitów i coraz to pojawiają się w różnych miejscach. Niby już są wybici, a jednak wciąż i wciąż się pojawiają aż do księgi samuela, gdzie w pierwszej księdze samuela w 15 rozdziale mamy zapisane słowa Proroka Samuela do króla Saula.
00:17:38
Tak mówi yahwe zastępów pierwsza księga samuela 15, rozdział 2 i 3. Wiesz?
00:17:47
Tak mówi jahwe zastępów. Postanowiłem zająć się tym, jak amalekitów i postąpili z Izraelem, gdy Izrael wychodził z Egiptu, stanęli mu wówczas na przeszkodzie. Wyrusz więc teraz i pobij amalekitów.
00:18:10
Wytępić ich jako obłożonych klątwą?
00:18:15
Ich samych.
00:18:17
I Wszystko, co do nich należy?
00:18:21
Jednak soul.
00:18:23
Oszczędził agajaga.
00:18:26
Wbrew wyraźnemu nakazowi Boga.
00:18:32
Co ciekawe Mordo Haj.
00:18:35
Jest plemienia Beniamina.
00:18:38
Tak jak król saul?
00:18:42
Jeśli haman jest potomkiem agajaga.
00:18:46
To samo zabicie Mordechaja wydaje mu się zbyt małą rzeczą.
00:18:54
Haman dąży do eksterminacji całej żydowskiej ludności w całym perskim imperium. O tym mówi 3 rozdział tek się.
00:19:08
Jeśli Żydzi mają być zabici w całym imperium, to także w Jerozolimie.
00:19:15
I w całej judzie.
00:19:17
Do której powrócili pobożni wygnańcy pod przewodnictwem zerooo babella, kilka naście czy kilkadziesiąt lat wcześniej.
00:19:28
Aby wyznaczyć datę dokonania rzezi, haman zleca rzucenie losu, czyli właśnie pur.
00:19:39
To jest perskie słowo i to słowo też znajduje się w historycznych zapiskach perskich.
00:19:49
Ten los ma wskazać właściwy dzień.
00:19:54
I właściwy miesiąc, w którym ma się dokonać Rzeź Izraela.
00:20:02
Jest początek roku.
00:20:05
Los pada na miesiąc adar.
00:20:08
Czyli na ostatni miesiąc roku.
00:20:14
Na 13 dzień tego miesiąca.
00:20:19
Czy był to szczęśliwy traf?
00:20:22
Czy też Bóg stał za rzucaniem losów przez pogańskich magów?
00:20:31
To właśnie pur, czyli los.
00:20:35
Da nazwę żydowskiemu Świętu Purim. To jest liczba mnoga od słowa pur, czyli losy.
00:20:45
Haman jednak nie wie.
00:20:48
Że nie dożyje dnia tego święta.
00:20:54
Króla swe roche zgadza się, by haman wydał królewski dekret nakazujący zagładę wszystkich Żydów w całym imperium.
00:21:09
Haman oferuje ogromną ilość srebra, aby zapłacić tym wszystkim, którzy dokonają rzezi. Co więcej, obiecuje im zagarnięcie całego majątku Żydów.
00:21:27
Ahah feros odmawia przyjęcia pieniędzy od hamana.
00:21:32
Daje natomiast chanowi swój osobisty pierścień.
00:21:37
Do sygnowania rozkazów.
00:21:40
Haman jest więc teraz wielkim wezyrem króla, który ma nieograniczoną władzę.
00:21:49
Rozkaz królewski zostaje rozesłany do każdej prowincji we wszystkich językach imperium przy użyciu doskonałej sieci pocztowej stworzonej przez cyrusa w 3 rozdziale i 13 wierszu.
00:22:05
Czytamy, że Rozesłano te te te te te te tłumaczenia dekretów rozesłano za pośrednictwem gońców do wszystkich prowincji Królewskich.
00:22:19
Treść listów głosiła, że należy wytępić.
00:22:26
I zniszczyć wszystkich Żydów od chłopca?
00:22:31
Do starca z dziećmi i kobietami, mienie ich.
00:22:37
Zależy zagarnąć. Należy tego dokonać w ciągu jednego dnia.
00:22:46
A ma być to dzień 13?
00:22:51
12 miesiąca.
00:22:53
Czyli miesiąca adar.
00:22:57
Raz wydany.
00:22:59
Królewski dekret.
00:23:02
W persji.
00:23:04
Nie mógł być zmieciony ani odwołany.
00:23:10
Na wieść o tym Królewskim dekrecie Murdocha i inni zrozpaczeni Żydzi przywdziewają wory.
00:23:20
Posypują się popiołem i głośno lamentują.
00:23:26
Jest to wyraz publicznego protestu.
00:23:31
Jak również bólu i rozpaczy w obliczu nadchodzącej zagłady.
00:23:40
Groźby zagłady.
00:23:43
Gdy Estera dowiaduje się o zachowaniu mordechaja.
00:23:48
Wysyła do niego eunucha.
00:23:51
Aby dowiedział się, coś się stało?
00:23:55
Mordo High opowiada temu eunuchowie o strasznej sytuacji i przekazuje mu kopię dekretu. Wysyła wiadomość, w której prosi esterę, aby błagała.
00:24:08
Króla o litość.
00:24:10
Dla Izraela.
00:24:13
Nie jest to jednak takie proste, jak się wydaje.
00:24:18
Estera odsyła Murdocha jovic wiadomość, że nawet królowa nie może stawić się przed obliczem króla bez jego wezwania.
00:24:31
Jeśli to zrobi, grozi jej natychmiastowy wyrok śmierci.
00:24:35
Jeden po.
00:24:37
Nadto sfera nie jest pewna, czy nadal cieszy się przychylnością króla, ponieważ był to człowiek niezwykle zmienny.
00:24:50
Odpowiedź Murdocha ja jest punktem kulminacyjnym.
00:24:55
W tej historii i najdobitniejszym wyrazem jego wiary w moc Boga, który może ich wybawić chociaż nawet w tym miejscu nie ma wyraźnego odniesienia do Boga.
00:25:11
4, rozdział 13 i 14 wiersz Murdocha i pisze do Estery.
00:25:18
Nie wyobrażaj sobie.
00:25:21
Że będąc w pałacu Królewskim, unikniesz losu wszystkich Żydów.
00:25:29
Jeśli w takiej chwili jak ta?
00:25:33
Zachowasz milczenie.
00:25:36
Uwolnienie i ocalenie dla Żydów przyjdzie skąd innąd.
00:25:42
Lecz ty.
00:25:44
I dom twojego ojca Zginiecie?
00:25:48
A kto wie, czy Godności królewskiej nie dostąpił, aś ze względu na taki czas jak ten.
00:26:00
W kolejnych wierszach.
00:26:02
Czytamy, że Estera przekazała mordechai owi taką odpowiedź, Idź.
00:26:08
Zbierz wszystkich Żydów, którzy mieszkają w suzie i poście za mnie.
00:26:16
Nie jedzcie.
00:26:18
I nie pijcie.
00:26:20
Przez 3 dni.
00:26:23
Dzień i noc.
00:26:26
Ja i moje służące.
00:26:28
Też tak będziemy pościć?
00:26:32
Potem udam się do króla.
00:26:35
Mimo że jest to wbrew prawu.
00:26:41
Jeśli mam zginąć?
00:26:44
To zginę.
00:26:47
Czy było to pozytywne wyznanie?
00:26:50
Czy było to negatywne wyznanie?
00:26:55
Czy Bóg może się przyznać do takiego wyznania?
00:27:00
Gotowości na śmierć.
00:27:03
To jest punkt zwrotny w całej tej historii.
00:27:07
Sfera kładzie swoje życie.
00:27:11
Aby ratować cały naród.
00:27:15
W tym akcie poświęcenia Estera jest proroczym cieniem nadchodzącego zbawiciela ludzkości.
00:27:24
Który położy swoje życie za swój lud.
00:27:31
Tak jak astera przez 3 dni i 3 noce trwa w śmiertelnym boju. Tak nasz Zbawiciel leży w grobie przez 3 dni i 3 noce w więzach śmierci, aby z nastaniem 3 dnia je rozerwać.
00:27:49
2 3.
00:27:50
I pokonać śmierć przez chwalebne zmartwychwstanie.
00:27:57
Kiedy Estera staje przed aż herosem?
00:28:02
Ten łaskawie wyciąga do niej swoje berło, znak miłosierdzia i pozwolenie na zbliżenie się do jego tronu.
00:28:12
Zaprasza królową, by przedstawiła swoją prośbę ale Estera.
00:28:19
O dziwo nie prosi go o nic, tylko zaprasza go na ucztę kolejną ucztę w tej księdze.
00:28:29
Wyjątkowy wspólny posiłek.
00:28:33
Shaman M.
00:28:37
Hamon jest podekscytowany tym zaszczytem.
00:28:42
Tylko jedna rzecz.
00:28:44
Zakłóca jego zadowolenie.
00:28:48
A mianowicie widok Mordechaja.
00:28:51
Który uparcie odmawia złożenia mu pokłonu.
00:28:59
Kiedy haman przychodzi do domu i chwali się przed swoją żoną, jak to jest wielki w oczach króla i królowej.
00:29:08
Jego żona.
00:29:10
I jego przyjaciele radzą mu, by zbudował wysoką szubienicę.
00:29:18
I uzyskał zgodę króla na powieszenie na niej Mordechaja.
00:29:24
Następnego dnia.
00:29:28
Nie sposób nie zauważyć kontrastu między mądrością i pokorą Mordechaja i estery.
00:29:37
Którzy w poście szukają bożych wskazówek.
00:29:41
Aha Mannem którym rządzi ambicja.
00:29:46
Zazdrość gniew zabobony.
00:29:51
I presja otoczenia.
00:29:57
Kolejnego niezwykłego zbiegu okoliczności.
00:30:03
Tej nocy król nie może spać?
00:30:07
Być może dochodziły go odgłosy, stukając ych młotów cieśli budujących wielką szubienicę.
00:30:17
Nie wiemy, z jakiego powodu nie może spać, ale z pewnością jest to Boże zrządzenie.
00:30:23
Aby umilić sobie czas, król posyła po kronikę swojego panowania i każe ją czytać na głos.
00:30:34
Wśród czytanych fragmentów kroniki znajduje się relacja o mordo haju, który uratował królowi życie.
00:30:45
Ahah feros zapomniał o tym wszystkim i z zaskoczeniem stwierdza, że mordo High nigdy nie został za to nagrodzony.
00:30:56
Postanawia uczcić Mordechaja tak szybko, jak to tylko możliwe. Wczesnym rankiem przybywa Haman.
00:31:05
Aby prosić o śmierć?
00:31:09
Murdocha ja.
00:31:14
Król nie daje mu dojść do słowa.
00:31:17
Pyta o Radę, jak uczcić człowieka, który się królowi bardzo przysłużył.
00:31:26
Jest ironiczna scena, w której.
00:31:30
Ahah feros myśli o mordo haju.
00:31:34
Aha, mam myśli o sobie?
00:31:40
Haman zakłada, że to jego król chce wywyższyć, wyróżnić i Hamon proponuje przemarsz ulicami miasta w Królewskich Szatach i na Królewskim koniu.
00:31:56
Król jest bardzo zadowolony z tego pomysłu i rozkazuje chanowi, aby go zrealizował w najdrobniejszych szczegółach na cześć Mordechaja, wyobrażacie sobie jak hamman?
00:32:13
Się czuł. Jak mu?
00:32:16
Nos z Wisłą.
00:32:19
Sam haman ma prowadzić procesję i wykrzykiwać.
00:32:26
Zasługi Mordechaja.
00:32:29
Przyszła, więc kolej na hamana, by ze wstydem i ubolewaniem nakryć swoją głowę.
00:32:38
Tego wieczoru.
00:32:40
Król i królowa znowu.
00:32:43
Jedzą kolację.
00:32:45
I Haman jest uroczystym gościem.
00:32:49
Aha, sferą aż ponownie zaprasza esterę, by przedstawiła swoją prośbę.
00:32:57
W końcu Estera uznaje, że nadszedł właściwy moment.
00:33:04
Opowiada królowi o dekrecie mającym na celu zagładę jej ludu i błaga, by zarówno ona, jak i jej lud zostali oszczędzeni.
00:33:21
Przerażony haman.
00:33:25
Próbuje błagać o litość.
00:33:27
Ale to zostaje źle odczytane przez króla i hamman zostaje wyprowadzony przez straże z zakrytą twarzą.
00:33:36
Gdy aż feros dowiaduje się, że haman przygotował dla Mordechaja jego wybawcy szubienice rozkazuje, by wielki wyzysk.
00:33:48
Sam na niej zawisł.
00:33:52
W psalmie 7 od 15 do 17 wiersza czytamy takie słowa.
00:34:00
Oto człowiek poczyna nieprawość.
00:34:04
Staje się brzemienny intrygą?
00:34:10
Rodzi zdradę.
00:34:13
Zastawia pułapkę.
00:34:16
Drąży ją wytrwale.
00:34:19
I nagle sam wpada w dół, nad którym wcześniej się męczył.
00:34:27
Wróci intryga na głowę matacza.
00:34:32
A gwałt, który obmyślił?
00:34:36
Spadnie na jego własną skroń.
00:34:42
Gdy haman zostaje upokorzony i zgładzony.
00:34:48
Król przekazuje jego majątek, este że pierścień, który król podarował szamanowi, zostaje przekazany Murdocha jowi, który zostaje nowym wielkim wezyrem.
00:35:05
Murdocha i wydaje nowy dekret.
00:35:07
W którym przyznaje Żydom prawo do zjednoczenia się i obrony, ponieważ wcześniejszego dekretu nie można cofnąć.
00:35:18
Pierwszy dekret nie może zostać odwołany.
00:35:22
Ale można dać można wydać nowy dekret, który daje Żydom szansę na obronę.
00:35:30
Gdy ten nowy dekret dociera do prowincji, do wszystkich prowincji Imperium perskiego w każdej żydowskiej społeczności panuje radość i świętowanie.
00:35:43
Oto zagłada, która była pewna.
00:35:49
Ile rzeczy wydaje się być pewnych tym świecie.
00:35:53
Ta zagłada, która nieuchronnie wisiała nad nimi, w jednej chwili została zmieniona.
00:36:01
Ich los.
00:36:03
Został zmieniony.
00:36:05
Kiedy nadchodzi 13 dzień miesiąca, adar.
00:36:10
Żydzi są przygotowani.
00:36:13
Wielu z ich wrogów nie odważyło się targnąć na nich.
00:36:18
A ci, którzy to zrobili, zostali zniszczeni.
00:36:24
Estera prosi króla o zgodę na przedłużenie czasu zemsty. Synowie hamana zostają powieszeni.
00:36:35
Zgodnie z żydowską tradycją ich imiona są pisane pionowo z góry w dół, tak jakby wciąż wisieli.
00:36:46
Kiedy księga estery jest czytana publicznie w święto purim, kiedy czytają imię hamana, Żydzi tupią wrzeszczą Stukają w garki, a za każdym razem, kiedy imię Murdocha jest czytane, kłaniają się.
00:37:08
Tak jak pismo mówi imię bezbożnego zgnije.
00:37:12
Ale pamięć o sprawiedliwych trwa na wieki.
00:37:18
Żydzi. Zobaczcie jednak odmawiają wzięcia łupów.
00:37:24
Aby zamanifestować, że ich działanie nie jest podyktowane chciwością czy chęcią zysku.
00:37:35
Księga estery.
00:37:38
Kończy się opisem święta purim.
00:37:41
I sposobu jego obchodzenia.
00:37:45
A także odesłaniem czytelnika do oficjalnych zapisków króla Królów, Medów i Persów.
00:37:56
W nich są zapisane rozmiary imperium ahah Herosa i wybitna rola Żyda Mordechaja, który cieszył się szacunkiem w całym imperium.
00:38:10
Podobnie jak Józef w Egipcie.
00:38:14
I, Daniel w babilonie.
00:38:17
Murdocha jest człowiekiem, który dzięki Bożej Opatrzności.
00:38:23
Został uznany za godnego najwyższej odpowiedzialności w ługańskiej administracji.
00:38:32
I ratuje życie.
00:38:35
Swojemu narodowi.
00:38:38
Księga estery.
00:38:40
Pozostaje jedną z najbardziej popularnych ksiąg Starego testamentu, zwłaszcza w świeckim środowisku. Byłem zdumiony, ile filmów zostało nakręconych w ostatnich latach na podstawie księgi estery.
00:38:59
Nie ma żadnej innej księgi biblijnej, na podstawie której tyle filmów ten świat nakręcił.
00:39:07
Panie, wielka księga.
00:39:09
Nieustannie przypomina, że Bóg jest suwerenny. On jest najwyższym władcą ponad królami Ziemi.
00:39:21
Jego moc zwycięża tych wszystkich, którzy usiłują zniszczyć jego wyznawców, chociaż czasami wydaje się, że Bóg zwleka.
00:39:35
Ta księga przypomina nam, że Bóg ma specjalny cel dla każdego z nas i że powinniśmy być gotowi ufać Bogu.
00:39:46
I szukać jego planów, podążać za jego planami.
00:39:52
Musimy być gotowi wykorzystać każdą okazję do wypełniania Bożej woli.
00:39:59
Gdy Bóg stawia nas w miejscach?
00:40:03
W których mamy wpływ na to, co się dzieje.
00:40:08
Nie powinniśmy milczeć?
00:40:11
Gdy ktoś zagraża bezpieczeństwu innych ludzi.
00:40:17
Zwłaszcza bożych dzieci.
00:40:22
Kiedy trzeba?
00:40:24
Musimy być gotowi poświęcić nasze życie.
00:40:28
Aby pomóc innym.
00:40:31
Post ma szczególne znaczenie.
00:40:35
W naszym szukaniu.
00:40:38
Boga i jego pomocy.
00:40:42
Bóg posługuje się nawet nie wierzącymi ludźmi, aby wypełniać swoją wolę.
00:40:51
To wielkie lekcje.
00:40:53
Które płyną dla nas z tej księgi?
00:40:56
Powstańmy i podziękujmy Bogu za jego słowa.
00:41:03
Kochany nasz ojcze.
00:41:06
Dziękujemy tobie za całe twoje słowo?
00:41:10
Za każdą księgę.
00:41:13
Za każdą lekcję.
00:41:16
Dziękujemy tobie.
00:41:18
Za to objawienie Twojej suwerenności?
00:41:22
Nawet w obcej ziemi w tak niesprzyjających okolicznościach.
00:41:29
W sytuacjach, w których wydaje się nie ma wyjścia, nie ma ratunku.
00:41:36
Których wydaje się, że zagłada jest postanowiona.
00:41:40
Tak jak dzisiaj patrzymy na naszych braci i siostry z Ukrainy, patrzymy na tą sytuację z naszą granicą.
00:41:50
Wydaje się wielkie imperium wobec małego stosunkowo małego państwa.
00:41:56
Boże, nasz daj nam ufać tobie?
00:42:00
Daj nam nie lękać się.
00:42:03
Ale patrzeć na ciebie Boga, który ma wszelką moc na niebie i na Ziemi.
00:42:10
W którego rękach są ludzkie losy?
00:42:15
Którego rękach jest tchnienie każdego z nas?
00:42:19
I każdego władcy i każdego.
00:42:25
Tych, którzy wydają się być ponad władzą.
00:42:30
Jest nad nimi większa, wyższa władza.
00:42:35
Ty Boże, jesteś?
00:42:37
Ostatecznym władcom na całej Ziemi.
00:42:41
Ponad królami.
00:42:44
Ty jesteś królem królów i panem panów.
00:42:50
Daj nam pani o tym pamiętać?
00:42:53
I daj nam szukać ciebie w godzinach, w których.
00:42:58
Ogarnia nas lęk, gdy jakiś człowiek nastaje na nasze życie.
00:43:07
Okoliczności są niesprzyjające, czy czasy są złe?
00:43:14
Daj nam szukać ciebie, jeśli trzeba w poście w modlitwie.
00:43:20
Daj nam panie.
00:43:22
Patrzeć w Objawienie twoich dzieł spisanych dla nas w tym słowie, abyśmy czerpali pociechę.
00:43:31
I abyśmy żyli godnym ciebie życiem, pozostawiając po sobie chwalebne świadectwo.
00:43:42
Bądź Wywyższony, Panie i Boże nasz.
00:43:48
Niechaj TWE słowa mieszkają w naszych sercach obficie.
00:43:54
Niechaj będą lampą dla naszych na naszych drogach.
00:43:58
Światłem na wszystkich naszych drogach.

Skip to content

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia podczas przeglądania. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij