Księga Ezdrasza – streszczenie

Jedenaste kazanie z cyklu podsumowującego całe Pismo Święte. W każdą ostatnią niedzielę miesiąca Paweł Jurkowski, starszy brat kościoła w Wejherowie, podsumowuje jedną z 66 ksiąg Nowego i Starego Testamentu, dlatego cykl trwać będzie aż 5 lat. Kolejne kazanie streszcza Księgę Ezdrasza.

Zachęcamy do słuchania cyklu online, do przychodzenia na kazania do zboru w Wejherowie, a przede wszystkim do samodzielnego czytania Pisma Świętego. Przed wysłuchaniem kazania poświęconego danej księdze, warto ją wcześniej przeczytać. Paweł zachęca również do zadawania pytań dotyczących lektury ksiąg, które pomogą mu przygotować kolejne podsumowania.

Zakładki

00:00Księga Ezdrasza 1:1 04:35Księga Izajasza 45:1 20:19Księga Ezdrasza 1:5 40:16Księga Ezdrasza 4:3 45:26Księga Ezdrasza 6:2

Video

Wkrótce…

Transkrypcja

Przepisywanie pliku audio jest automatyczne, dlatego zawierać może błędy, literówki i służy raczej do odnajdywania danego fragmentu kazania, niż do czytania go w formie tekstowej.

00:00:01
Otwórzmy księgę Ezdrasza.
00:00:05
Nie przypominałem ostatnio, ale mam nadzieję, że pamiętaliście, by czytać kolejne księgi, które rozważamy w naszym cyklu podróż przez Biblię.
00:00:18
I dzisiaj.
00:00:19
Pochylimy się nad księgą ezdrasza.
00:00:23
W pierwszym rozdziale w pierwszych 3 wierszach czytamy słowa, które przypominają nam słowa kończące 2 księgę kronik, którą ostatnio w tym cyklu rozważaliśmy.
00:00:40
W pierwszym roku panowania cyrusa.
00:00:44
Króla Persji.
00:00:47
Po to, aby spełniło się słowo ja chcę wypowiedziane ustami jeremiasza.
00:00:57
Yahwe pobudził cyrusa króla persji w głębi jego ducha.
00:01:05
Aby ogłosił postanowienie w całym swoim królestwie, a także przekazał na piśmie.
00:01:16
To co następuje?
00:01:18
Tak mówi cyrus, król perski.
00:01:22
Ja chcę Bóg niebios dał mi władzę nad wszystkimi Królestwami Ziemi.
00:01:30
On też polecił mi, abym zbudował mu świątynię w Jerozolimie, która leży w judzie.
00:01:40
Kto zatem wśród was należy do jego ludu? Niech jego Bóg będzie z nim.
00:01:48
Niech wyrusza on do Jerozolimy leżącej w judzie i niech buduje tam świątynię. Ja chwałę Bogu Izraela.
00:02:00
On bowiem.
00:02:01
Ten w Jerozolimie.
00:02:04
Jest prawdziwym Bogiem.
00:02:09
A więc księga jest strasza?
00:02:11
Kontynuuje narrację księgi kronik i opisuje powrót Żydów z Babilonu po siedemdziesięcio letniej niewoli oraz odbudowę świątyni w Jerozolimie.
00:02:29
Celem księgi ezdrasza.
00:02:32
Jest pokazanie, w jaki sposób Bóg wypełnił swoją obietnicę daną przez proroków.
00:02:44
Obiecał, że.
00:02:47
Jeśli będą nieposłuszni, wygna ich do niewoli i był wierny tej obietnicy.
00:02:55
Ale również złożył obietnicę, że.
00:02:59
Po czasie karcenia.
00:03:02
Przywróci swój wygnany lud do Ziemi?
00:03:07
I uczyni to.
00:03:09
Za pośrednictwem pogańskich władców.
00:03:15
Cyrus pokonał imperium babilońskie w 539 roku przed chrystusem.
00:03:24
Ustanowił na jego miejscu imperium perskie.
00:03:29
Inni, późniejsi królowie perscy wspominani w tej księdze to Dariusz.
00:03:35
Kserkses syn Dariusza i Artakserkses.
00:03:41
Dekret cyrusa jest jednym z najbardziej niezwykłych dowodów na to, że Duch Boga przemawia do tych, którzy go nie znają, do tych, którzy nie są objęci przymierzem jego łaski.
00:04:01
70 lat wcześniej jeremiasz przepowiedział powrót synów Izraela z Babilonu w tym czasie.
00:04:11
Izajasz 170 lat wcześniej przepowiedział, że ten, który nie zna Boga.
00:04:21
Ale, którego Bóg zna po imieniu cyrus miał wykonać Bożą wolę w przywróceniu jego ludu, Bożego ludu do jego ziemi.
00:04:35
Izajasza 45 rozdział, pierwsze 6 wierszy.
00:04:40
W 1879 roku po Chrystusie iracki, archeolog, chorym uzda, raz sama.
00:04:51
Odkrył w fundamentach świątyni marduka w babilonie Cylinder cyrusa wielkiego.
00:04:59
Gliniany walec, na którym król perski Cyrus 2 Wielki nakazał wyryć pismem klinowym napisy stanowiące jego polityczną deklarację po zajęciu Babilonu.
00:05:17
Obecnie ten cylinder cyrusa znajduje się w muzeum brytyjskim w Londynie.
00:05:23
Ale możecie go zobaczyć też w Internecie i stanowi niezwykły Archeologiczny dowód na prawdziwość biblijnej relacji. Linie 22 do 34 na tym cylindrze opisują nastanie pokoju oraz mówią o tym, jak przywrócono kult bogów i pozwolono na odbudowę ich świątyń.
00:05:50
Cyrus był wyjątkowym królem, jak do tej pory w historii narodów ogłosił wolność religijną podbitym narodom i umożliwił czciciel Om różnych bogów odbudowę ich świątyń, aby w tych świątyniach modlić się o pomyślność dla cyrusa i jego Królestwa.
00:06:15
A więc to nie jest tak, że cyrus wiecie, był tylko przychylny Żydom. To był taki król, który pomyślał sobie, po co im zabraniać się modlić do swoich bogów i czcić swoich bogów.
00:06:26
A kto wie, kto jest prawdziwym Bogiem? Niech si każdy modli do swojego Boga za mnie to wtedy może któryś z tych bogów wysłuchaj i będzie mnie błogosławią, a więc taka była ta polityka cyrusa.
00:06:41
To, co my znajdujemy tutaj w księdze Ezdrasza, to jest to, co on powiedział do Żydów.
00:06:47
A więc tam on powołuje się na ich Boga. Ja chcę widocznie skonsultował się z Żydami w persji i odpowiednio stworzył takie pismo, żeby Żydzi byli tym zainspirowani, by iść i budować świątynię.
00:07:03
Ale wygląda na to, że cyrus to samo mówił do innych ludów, więc tak jak powiedziałem, nie jest to człowiek, który zna Boga.
00:07:14
Nie jest to człowiek, który rzeczywiście nawraca się do Boga. Yahwe, chociaż mówi o nim w tym fragmencie, tak jakby to uczynił, ale jest to sprytny przebiegły polityk religijny, który.
00:07:31
Wszystkim daje wolność philby się modlili do swoich bogów, ale najwyraźniej jest to człowiek powołany przez Boga. Przecież Izajasz 170 lat wcześniej już mówi o cyrusie po imieniu.
00:07:46
A więc tutaj mamy jeden z takich niezwykłych przykładów, Bracia i siostry tego jak Bóg działa w sercach ludzi, którzy go nie znają.
00:07:55
Dlatego módlmy się o naszych prowadzących nasz kraj. Nie przejmujmy się, że oni tacy siatce owacy, módlmy się za nimi.
00:08:03
Biblia mówi, módlcie się za rządzących. Módlcie się za tymi, którzy są nazwami postanowień i wołajcie, żeby Bóg dawał im mądrość, żeby ich prowadził. Czy to jest możli?
00:08:15
Pewnie, że jest możliwe, Wszystko jest uboga możliwe i jego słowo dowodzi nam w historii, że już niejednokrotnie Bóg to czynił.
00:08:23
Także nie zniechęcaj my się nie zwiesza ymy nosa na kwintę, nie marudzimy na nasz rząd, ale módlmy się, błogosław my ich prośmy Boga o światło dla nich o mądrość, dla nich, o prowadzenie dla nich i nie tylko dla nich, ale dla wszystkich rządzących, bo tego potrzebują i my do tego jesteśmy powołani, aby to z wiarą czynić.
00:08:46
To był rok 538 przed chrystusem. To, o czym od czego zaczyna się ta księga?
00:08:56
Wraz z upadkiem Jerozolimy w roku 586 boży lud wkroczył w nową fazę swojej historii okres od roku 586 do 538, czyli te 70 lat. Nawet nie tutaj nie ma 70 pięćdziesią.
00:09:22
Jest nazywany okresem wygnania okresem.
00:09:28
Niewoli babilońskiej natomiast wiemy, że te deportacje do Babilonu zaczęły się wcześniej 20 lat wcześniej, już przed 6/100 rokiem przed chrystusem, więc tutaj jesteś 70 lat. Tyle że na początku oni wywieźli tych największych. Pamiętacie tych najbardziej za.
00:09:49
I myśleli, że to wystarczy, ale to nie wystarczyło, więc zrobili kolejną deportację tych rzemieślników i ludzi, którzy byli tą siłą przemysłową, tą siłą ekonomii i myśleli, że to wystarczy.
00:10:06
Ale to też nie wystarczyło i w końcu właśnie najechali świątynie najechali, rozdzielimy, zburzyli Jerozolimę w 586 i zabrali całą biedotę i Wszystko, a potem jeszcze to nie wystarczyło nawet bo dalej się buntowali do Egiptu chcieli uciekać. Pamiętacie i tam też ich złapali tą całą resztkę. Znowu tak, że tam były w sumie aż 4 deportacje.
00:10:28
Do tej niewoli.
00:10:31
Jedna po 2 po potam po kilkunastu kilkudziesięciu latach, więc to się działo na przestrzeni wielu lat, a jeszcze wcześniej mam nadzieję, że pamiętacie całe Północne Królestwo w 722 roku, a więc dużo, dużo wcześniej już zostało deportowane do Asyrii, czyli 10 plemion już wcześniej zostało zabrane do niewoli asyryjskiej.
00:10:56
Po bitwie pod kartke niż znanej takiej historycznej Wielkiej bitwie, o której wielu historyków się rozpisuje. Po tej bitwie pod karke niż na Zachodnim Brzegu eufratu w 609 roku przed chrystusem Babilończycy pokonali Asyryjczyków i zastąpili ich jako światowe mocarstwo. I właśnie Bóg użył ich babilończyków.
00:11:26
Jako narzędzia swego sądu.
00:11:29
Aby deportowali judejczyków 605 w 597, 586 i 580.
00:11:38
2 przed.
00:11:40
Jeden, wyobrażam sobie, że ci deportowani Izraelici musieli zadawać sobie wiele pytań.
00:11:51
Biorąc pod uwagę, że Bóg obiecał ziemię kanaan.
00:11:58
Potomkom Abrahama na zawsze.
00:12:02
Jak to jest, że?
00:12:05
Ta ziemia jest teraz kontrolowana przez pogan.
00:12:10
Podczas gdy my boży lud.
00:12:14
Zostaliśmy z niej wypędzeni.
00:12:19
Jeśli Bóg wybrał dynastię Dawida, aby rządziła wiecznie.
00:12:24
Tak jak o tym czytamy w 2 księdze samuela w 7 rozdziale.
00:12:29
Dlaczego nie ma teraz panującego potomka Dawida?
00:12:39
Jak Bóg może pozwolić, by miejsce, które sam wybrał.
00:12:45
By tam zamieszkała jego chwała, jego obecność Jerozolima i boża świątynia legło w gruzach.
00:12:55
Znalazło się.
00:12:57
Pod obcą kontrolą.
00:13:02
Odpowiedź była taka.
00:13:06
Że ciągłe grzeszenie.
00:13:09
Przywódców oraz ludu izraelskiego i Judzkiego.
00:13:14
Doprowadziło do Bożego Sądu nad nimi.
00:13:17
To Bóg im zapowiedział.
00:13:21
Boży lud nie pokutował.
00:13:25
Nie opamiętał się w swojej w swoim buncie i w swoim grzechu.
00:13:31
Pomimo usilnych.
00:13:33
Wielokrotnych nawoływań bożych proroków, których Bóg do nich posyłał.
00:13:42
Spadły na nich przekleństwa.
00:13:47
Które zawarli z Bogiem?
00:13:50
Przekleństwa opisane w księdze powtórzonego prawa w 28 rozdziale.
00:13:56
Z księgi kapłańskiej 26, rozdziału.
00:14:02
To właśnie w tym okresie pytań i wygnania.
00:14:08
Została napisana księga królów, nasza pierwsza i 2 Królewska, aby pokazać Izraelowi, jakich nieposłuszeństwo oraz nieposłuszeństwo ich przodków na przestrzeni minionych 400 lat doprowadziło do zniszczenia Jerozolimy i świątyni oraz opłakanego stanu dynastii Dawida.
00:14:36
Ale tak jak powiedziałem, jak Boże słowo mówi Bóg. Obiecał również, że po sądzie.
00:14:44
Po wymierzeniu kary.
00:14:47
Nastąpi odnowa?
00:14:51
539 roku przed chrystusem, po tym, jak persowie zastąpili babilończycy.
00:15:00
Jako światowe mocarstwo.
00:15:03
Król perski cyrus wydał dekret, że Żydzi.
00:15:08
Którzy tego pragną, mogą powrócić do judy i odbudowywać swoją świątynię.
00:15:16
W rzeczywistości miały miejsce 3 wyprawy powrotne z Babilonu opisane w księgach ezdrasza i księdze nehemiasza.
00:15:30
Tak naprawdę Żydzi traktowali księgę Ezdrasza i Nehemiasza jako jedną księgę.
00:15:36
Jak przyjrzycie się strukturze obu ksiąg? Zobaczycie, że one idealnie się pokrywają.
00:15:42
Jeśli umiecie rozpoznać strukturę tych ksiąg, jeśli czytacie je w ogóle rozważając jak dana księga jest zbudowana.
00:15:51
Jaki jest wstęp? Jakie jest rozwinięcie, jakie jest zakończenie, jeśli się temu przyjrzycie, jeśli chodzi o te 2 księgi idealnie się pokrywają.
00:16:03
Po pierwsze nastąpił powrót za czasów Zerooo Babella.
00:16:11
Kiedy świątynia została odbudowana?
00:16:16
Po 2 powrocie za czasów ezdrasza.
00:16:21
I po 3 powrocie za czasów Nehemiasza mury Jerozolimy zostały odbudowane wydarzenia z księgi estery natomiast przypadają na okres między pierwszym a 2 powrotem.
00:16:38
Czyli między 6 a 7 rozdziałem księgi Ezdrasza.
00:16:44
Więc te 3 księgi?
00:16:46
Księga ezdrasza nehemiasza jest ery.
00:16:50
Są osadzone w tym samym czasie.
00:16:54
I ważne jest, gdy je czytamy. Czytacie jako całość? Wtedy nam się maluje pewien obraz powracających Żydów.
00:17:01
I Żydów, którzy pozostali.
00:17:06
Jak się okazuje, ta niewola nie była taka ciężka, jak na przykład w Egipcie.
00:17:11
Tutaj nie byli traktowani jak niewolnicy, zmuszani do jakiejś ciężkiej pracy bici i tak dalej. Raczej.
00:17:18
Całkiem dobrze im się powodziło w babilonii, a później w persji.
00:17:25
Rozkwitały ich interesy.
00:17:28
I niewielu chciało wracać, kiedy usłyszeli o tym, że mogą wracać do Ziemi.
00:17:37
To nie było tak, że jak z Egiptu wiecie ani na ani jeden nie został. Wszyscy tam wyrwali z tego Egiptu, bo tam im było źle, bo tam byli ciemiężeni.
00:17:48
Widzicie ja tutaj?
00:17:51
W obcym kraju, ale już wiecie, interesy się rozwinęły. Chałupa pobudowana zagroda pełna dzie tam teraz wracać do Jerozolimy, gdzie tam zgliszcza, gdzie tam ruina, gdzie tam już jacyś obcy zasiedlenie.
00:18:09
A więc to nie było takie. Wiecie, radosne poruszenie w Izraelu, że mogą wracać o nie ociągali się.
00:18:18
Większość została.
00:18:21
Tak naprawdę niewielka grupa wróciła.
00:18:27
Dekret cyrusa.
00:18:30
Spowodował pierwszy powrót pod wodzą szesz basara.
00:18:34
W 538 roku, później różnego rodzaju.
00:18:41
Zmagania problemy przeciwności, o których czytamy w pierwszych 6 rozdziałach.
00:18:49
Ale w końcu odbudowano świątynię w 516 roku.
00:18:55
I technicznie oznaczało to, że niewola babilońska dobiegła końca.
00:19:02
Natomiast tak jak mówię, większość Żydów mieszkających poza ziemią obiecaną nie była zainteresowana powrotem.
00:19:12
Do swojego rodzimego kraju czy danego im przez Boga kraju i.
00:19:19
Odbudowy świątyni odbudowy miast i tak dalej.
00:19:24
Czytamy, że w księgach innych poza biblijnych, historycznych czytamy, że żydowskie społeczności w tamtym czasie kwitły w Egipcie, w Syrii i w Azji Mniejszej.
00:19:38
I tak było aż do czasów Nowego Testamentu widzimy Żydów rozproszonych. Dzisiaj Adam czytał z pierwszego listu Piotra w kącie bitynii Azji i tak dalej. Mamy ich tam w różnych częściach świata. Dalej tam siedzą.
00:19:56
Natomiast księga ezdrasza skupia się na tych.
00:20:01
Poruszonych przez Boga, judejczycy kach.
00:20:06
Na tych, którzy poruszeni przez ducha Bożego.
00:20:11
Postanowili powrócić do ojczyzny?
00:20:14
I podjęli tego trudu odbudowy.
00:20:19
W księdze Ezdrasza w pierwszym rozdziale od 5 do 8 wiersza. Czytamy, że powstali naczelnicy rodów.
00:20:29
Pochodzący z judy.
00:20:36
I Lewici.
00:20:40
Których Bóg pobudził w głębi ducha.
00:20:47
Aby pójść.
00:20:48
Budować świątynię yahwe.
00:20:52
W Jerozolimie.
00:20:55
A wszyscy, którzy mieszkali wokół nich.
00:20:58
Wsparli ich srebrnymi naczyniami złotem.
00:21:04
Mieniem bydłem i kosztownościami, a więc się tam dobrze dorobili.
00:21:12
Mieli złoto, srebro, bydło kosztowności mówimy, nie pójdziemy, ale macie.
00:21:19
Weżcie, budujcie.
00:21:22
Chociaż w ten sposób ich zachęcili i wsparcie.
00:21:27
Ofiar wali to Wszystko dobrowolnie.
00:21:31
Król cyrus kolei kazał wydać sprzęty pochodzące ze świątyni yahwe, które nabył carnes, a kazał sprowadzić z Jerozolimy.
00:21:43
I, które złożył w świątyni swojego Boga?
00:21:48
Cyrus, król perski powierzył je Skarbnikowi Mitrydates owi.
00:21:55
A ten rozliczył się z nich w księciem judzkim szesz baza.
00:22:01
I w 2 rozdziale tej księgi czytamy, że wygnańcy, którzy powrócili z niewoli.
00:22:08
Jeden to wygnańcy, których nabył carnes a król Babiloński Uprowadził do Babilonu. Powrócili oni do Jerozolimy i do judei, każdy do swojego miasta.
00:22:22
Przybyli Zoro Babel M.
00:22:25
Jeżu ło.
00:22:27
Nehemiasz M serej aham.
00:22:31
Realia cham mordo hivem Bill Shanem Miss parem Big 2 N Rychu Mem i Baną Piękne imiona.
00:22:42
Zoba zoba B SYN Szalki Ela.
00:22:48
Był potomkiem wziętego do niewoli króla je honia sza.
00:22:55
A więc tutaj mamy linię królewską, która zaczyna.
00:22:59
Jest Nadzieja, że zostanie odbudowana.
00:23:03
Prawdopodobnie ze względu na swoje królewskie pochodzenie, został przez cyrusa uczyniony przywódcą wyprawy i Królewskim Namiestnikiem Jerozolimy.
00:23:17
2 na tej liście jeszua albo jozue, albo Jezus był pierwszym arcykapłanem w 2 świątyni był wnukiem Arcykapłana Sre Jasza, który został zabity przez Nabuchodonozora Wróbla, o czym czytamy w pierwszej księdze Kronik w 6 rozdziale.
00:23:41
Oprócz zeru babella i o złego.
00:23:44
Kolejnych 9 lub według zapisów w księdze Nehemiasza 10 osób.
00:23:51
Których imiona niektóre brzmią, brzmią nam znajomo, ale to nie są ci to są jacyś inni, o których niewiele więcej wiemy.
00:24:02
Duch Boga działał wśród jego ludu, przekonując.
00:24:09
I pobudzając niektórych z nich do skorzystania z tej okazji, by powrócić do Jerozolimy i odbudować świątynię.
00:24:23
Liczyli oni w sumie prawie 50000 osób.
00:24:29
Była to bardzo mała resztka. W porównaniu z liczbą z dawnych dni pomyślności Izraela, a także w porównaniu do liczby tych, którzy pozostali w obcej ziemi.
00:24:44
Tak jak powiedziałem, te pierwsze 6 rozdziałów opisuje pracę i zmagania tych ludzi, którzy powrócili, aby odbudować Bożą świątynię w Jerozolimie. Natomiast w kolejnych rozdziałach od 7 do 10 czytamy o ezdrasz u.
00:25:04
Potomku aarona.
00:25:07
Który poprowadził kolejnych wygnańców z powrotem do ziemi Izraela. Tym razem była. To była to grupa około 1800 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.
00:25:24
Podczas gdy głównym zadaniem zerooo babella była odbudowa świątyni, głównym zadaniem ezdrasza.
00:25:34
Była odbudowa ludu.
00:25:39
Napominanie go do posłuszeństwa Bogu.
00:25:45
Wiecie, że czasami jest tak, że Bóg smaga karci. Człowiek żałuje, obiecuje, podnosi się, mija tydzień, miesiąc, rok.
00:25:56
I znowu wraca do swojego wszeteczeństwa, niewierności, bo w uchwal stwa chciwości.
00:26:05
Co jest z nami?
00:26:07
Co jest z ludzkim sercem, że jest tak przewrotne?
00:26:11
Że jest tak podła, że jest tak niewdzięczna.
00:26:15
Że Bóg musi na nowo i na nowo i na nowo smagać, karcić, chłostać.
00:26:21
Wzywać, prosić.
00:26:24
Żeby ludzie chcieli w niego wierzyć, żeby chcieli mu ufać, żeby chcieli mu służyć.
00:26:32
Tak było i w tamtych czas.
00:26:37
Ponadto Bóg wzbudził wielkich proroków, chociaż księgi są małe, krótkie.
00:26:45
A grusza i Zachariasza.
00:26:49
Którzy prorokowali, którzy wzywali tych judejczyków, którzy powrócili do pracy, żeby się nie leni, żeby nie zajmowali się swoimi tylko sprawami, ale żeby patrzyli na Dom Boga na świątynie, żeby tam przykładali rękę, żeby nie, nie nie szczędzili trudu, nie szczędzili środków, aby Boże dzieło.
00:27:15
Rozwijało się.
00:27:18
Czyż i my dzisiaj nie mamy podobnego zadania?
00:27:22
Trzeba wierzących ciągle napominać, żeby się brali za Boże dzieło.
00:27:29
Ja iluż to wierzących tylko widzi swoje dzieło w przyjściu w niedzielę i zagrzaniu krzesełka.
00:27:37
Iluż to wierzących nie widzisz, że praca boża jest tak wielka, że robotników wciąż mało, że rąk do pracy brakuje?
00:27:44
Wciąż ilu to czeka, żeby pastor ich wyznaczył i potem jeszcze ich im podziękował? Jeszcze ich zachęcał. Jeszcze mówił, jaką wspaniałą robotę wykonują.
00:27:55
Zamiast sami służyć Bogu jako odrodzeni z ducha, jako zbawieni przez drogocenną krew Chrystusa, widząc zgubione dusze.
00:28:06
Trzeba cię bracie wysłać, trzeba ci pieczątkę gdzieś przystawić. Co ty jeszcze chcesz?
00:28:13
Żeby przyłożyć rękę do dzieła Bożego, co ci trzeba jeszcze dać, jakiego namaszczenia jeszcze potrzebujesz, którego nie otrzymałeś od Boga.
00:28:24
Dzieło jest wielkie, Jezus się modlił.
00:28:27
I mówi do uczniów, by się modlili, żeby Bóg powołał i posłał pracowników, bo tak wielka praca.
00:28:35
Robotników tak niewiele.
00:28:37
A wielu wierzących wciąż nie wiadomo na co czeka.
00:28:42
Nie bądźmy wśród tych leniwych.
00:28:45
Wśród tych gnuśny, których ciągle trzeba za kołnierz ciągnąć do pracy.
00:28:51
Ale tak jak pismo mówi oho tnym duchem panu służmy.
00:28:56
Płomiennym duchem słuszny naszemu panu, który nas umiłował i wydał samego siebie za nas.
00:29:03
Którys tak wielkiego zła nas wykupił i obdarował nas tak wielkim zbawieniem, jakże mielibyśmy mu nie służyć, jakże mielibyśmy go nie kochać.
00:29:17
Tych 2 proroków.
00:29:20
AG uszi zachariasz.
00:29:23
Wzywali boży lud do oddawania Bogu należnej mu czci.
00:29:29
I skończenia.
00:29:30
Ice kompromisem z pogaństwem.
00:29:35
Kluczowym przesłaniem tej księgi jest duchowa odnowa.
00:29:39
Ponieważ w tej wiernej resztce mamy obraz odbudowy, są odstępstwa przywrócenia do wierności Bogu.
00:29:51
I prawdziwych starań o bliską społeczność z Bogiem.
00:29:57
Zaświadczenie i niewiara.
00:30:01
Które widzimy wokół nas we współczesnym kościele, są wielką przeszkodą w wiernym chodzeniu z Bogiem.
00:30:11
Bóg wzywa nas do wyjścia ze świata.
00:30:15
Oddzielenia się od grzechu.
00:30:18
I wiernego poświęcenia się mu, tak jak dzisiaj Adam czytał z listu Piotra.
00:30:24
Poświęcenia się Bogu we wszystkim.
00:30:28
Wzywa nas, abyśmy byli święci świętym ludem.
00:30:32
Poświęconym jemu ludem.
00:30:37
Wydaje się, że ta odnowiona resztka zaczęła od samego sedna problemu.
00:30:45
Tak jak powinni byli zacząć?
00:30:48
Pracowali od wewnątrz.
00:30:51
Na zewnątrz.
00:30:53
Bardzo ważne bracia i siostry, jeśli chcemy odnowy w naszym życiu, nie zaczynajmy od czyszczenia na zewnątrz misy i kielicha wyczyść my wewnątrz najpierw, jeśli wyczyścimy nasze serca. Nasze wnętrza wtedy i zewnątrz będzie.
00:31:09
Jeśli chcemy się reformować na zewnątrz, poprawiając jakieś rzeczy zewnętrzne.
00:31:15
Zawiedziemy się zniechęcimy się, jeśli w sercu nie będzie porządku, to możemy sobie reformować zewnątrz cały czas, a i tak to ten brud będzie się wylewał ze środka.
00:31:27
Najpierw trzeba oczyścić wnętrze.
00:31:31
Trzeba zacząć od świątyni.
00:31:37
Ci powracający z niewoli nie zaczęli od wznoszenia murów miasta.
00:31:44
Zaczęli od zbudowania ołtarza.
00:31:48
Panu Bogu Izraela.
00:31:52
Postawili ołtarz.
00:31:54
Aby na nim składać ofiary całopalną.
00:31:59
Tak jak jest napisane w prawie Mojżesza Bożego męża.
00:32:04
I obchodzili święta zaczęli znowu świętować swojego Boga.
00:32:09
Pamiętać, co dla nich uczynił dziękować mu.
00:32:15
W samym sercu tej księgi widzimy Chrystusa i jego wielkie dzieło przebłagania i odkupienia jego ludu. W obrazie składanych tam ofiar całopalną.
00:32:30
Każda dusza, która powraca z upadku.
00:32:35
Musi zacząć na nowo u stóp krzyża.
00:32:41
Następnym krokiem było położenie fundamentów pod świątynie w atmosferze uwielbienia i dziękczynienia.
00:32:51
Ale niektórzy starcy, którzy pamiętali chwałę poprzedniego domu poprzedniej świątyni.
00:32:58
Płakali donośnym głosem.
00:33:04
Także nawet nie dało się odróżnić tych okrzyków radości od płaczu.
00:33:10
Gdy odnowiona Dusza.
00:33:13
Spoczywa spowrotem na jedynym zbawczym fundamencie.
00:33:18
Na jezusie.
00:33:20
Smutek z powodu zmarnowanych dni.
00:33:24
Miesza się z radością przywróconej społeczności.
00:33:29
Tu mieliśmy wczoraj wyznanie jednego brata. Posłuchajcie.
00:33:36
Jego złamane serce jego łzy.
00:33:41
Odstępstwa od Boga.
00:33:44
Utraty społeczności z nim zerwania z kościołem.
00:33:52
Mam nadzieję, że przyjdzie dzień, że jeszcze będziemy tutaj razem z nim się radować i weselić.
00:34:00
Ale dzisiaj jego serce jest pełne bólu.
00:34:04
Pełne płaczu.
00:34:07
Oby był to zbawienny smutek od Boga.
00:34:13
Którego nikt nie żałuje?
00:34:22
W kolejnym 4 rozdziale tej księgi.
00:34:27
Widzimy pierwsze ekumeniczne wysiłki współpracy.
00:34:33
Psełdo wierzących w prawdziwymi wierzącymi.
00:34:38
Czytamy, że gdy wrogowie judy i Beniamina usłyszeli, że wygnańcy odbudowują przybytek, ja chwałę Bogu Izraela.
00:34:50
Przyszli do zorro babella?
00:34:54
Oraz do naczelników rodów.
00:34:57
O naczelników rodów.
00:34:59
I zaproponowali.
00:35:02
Pozwólcie, że będziemy budować razem z wami.
00:35:09
Ponieważ podobnie jak wy.
00:35:13
I my czcimy Waszego Boga?
00:35:18
My także składamy mu ofiary od czasów arch.
00:35:25
A hado na króla Asyrii.
00:35:29
Który nas tutaj sprowadził?
00:35:34
Kim byli ci ludzie?
00:35:37
Mam nadzieję, że uważnie czytaliście Księgi Królewskiej Księgi Kronik, w których dowiadujemy się, kim byli ci ludzie.
00:35:45
Byli to.
00:35:49
Pół Izraelici.
00:35:56
Potomkowie synów Izraela.
00:36:00
I Pogan, których schulman azr król asyryjski Przesiedlił do miast Izraela na miejsce jeńców, których zabrał do Asyrii w czasie niewoli 10 plemion z północy.
00:36:18
Pełną relację tych wydarzeń możecie znaleźć w 2 księdze kronik w Przepraszam 2 Księdze Królewskiej w 17 rozdziale.
00:36:28
Czytamy tam, że król Asyrii Fil wysłał spowrotem z Asyrii jednego z pojmanych kapłanów.
00:36:39
Aby nauczał tych ludzi tego, co nazywał sposobem postępowania Boga w tej ziemi.
00:36:49
I rezultatem tego.
00:36:52
Była taka mieszanka Izraelitów z poganami lud, który bał się Boga yahwe.
00:37:02
A jednocześnie służył.
00:37:06
Pogańskim bogom.
00:37:08
Także to możliwe.
00:37:11
Mieli pięcioksiąg Mojżesza.
00:37:14
Którego się trzymali aż do czasów Pana Jezusa.
00:37:19
W którym wyraźnie jest powiedziane, co Bóg myśli na temat obcych bogów.
00:37:25
A oni czytali ten pięcioksiąg Mojżesza?
00:37:29
I Czcili Boga yahwe, o którym ten pięcioksiąg świadczył i czcili innych bogów.
00:37:37
Wydaj nam się to dziwne.
00:37:39
Nie, niektórzy ukrywają je, wcale nie dziwię.
00:37:41
Bo mamy wokół siebie pełno takiej religii.
00:37:44
Niby chrześcijańskiej.
00:37:46
W której mają w ręce Biblię starej nowy testament czytają i czczą Jezusa i całą plejadę Bożków, których sobie postawili obok niego.
00:38:01
O których to pismo w żadnym miejscu nie mówi, że są jakimiś pośrednikami.
00:38:06
Że są jakimiś współ Zbawiciel ami?
00:38:09
Że w jakikolwiek sposób mogą nam tu pomóc.
00:38:13
A jednak.
00:38:15
Stawiają figurę Jezusa i obok stawiają figurę jakiś innych.
00:38:20
O których to pismo co prawda mówi, ale nie w taki sposób, w jaki oni ich podnieśli i ich dzisiaj czczą i do nich się modlą i polegają na ich wstawiennictwie.
00:38:39
I oni przychodzą.
00:38:41
I mówią.
00:38:43
My wierzymy w Waszego Boga?
00:38:46
My chcemy z wami budować świątynie uśmiechają się miło.
00:38:52
Są sympatyczni.
00:38:55
Gotowi do pracy narzędzia przywieźli może ze sobą taczkami. Wiecie, przywieźli kielnie innemu. Zobaczcie, jaki mamy sprzęt.
00:39:03
No jak z nami się skumajcie, to zobaczycie, jak budowa szybko pójdzie.
00:39:11
Czyż nie należało wejść z nimi w ekumeniczną jedność i wspólnie budować świątynie yahwe?
00:39:18
O dziwo, niektórzy dzisiaj ewangeliczni chrześcijanie twierdzą, że tak.
00:39:26
Byłem zdumiony w świecie, przygotowując się do tego tutaj rozważania.
00:39:31
Co, niektórzy dzisiejsi ewangeliczni chrześcijanie twierdzą.
00:39:37
Że powinni byli się z nimi, powinni byli.
00:39:40
Przyjąć i razem budować.
00:39:44
A tu jest na początku napisane, że to wrogowie Izraela już od razu i tutaj nam autor daje daje nam wskazuje teczkę, że to nie są wcale przyjaciele, tylko to są wrogowie, którzy mają swoje ukryte intencje.
00:39:59
A niektórzy dzisiaj.
00:40:01
Wy ślepi jacyś?
00:40:05
Byłem stłumiony.
00:40:07
Jak niektórzy to interpretują dzisiaj, ale to wciąż Jestem zdumiony różną różnymi interpretacjami, na które trafią.
00:40:16
Natomiast w 4 rozdziale 3 wierszu. Czytamy, że Zoro Bobel je Szyła i pozostali naczelnicy rodów Izraela odpowiedzieli tak.
00:40:28
Właściwie to nic nas ze sobą nie łączy.
00:40:33
Tamci mówili, przecież ja w to my wierzymy w Waszego Boga Yahwe, a ci patrzą na nich miał wiecie coi, nic nas ze sobą nie łączy.
00:40:44
Nic nas ze sobą nie łączy na tyle, byśmy mieli wspólnie budować świątynię dla naszego Boga. My sami chcemy budować ją dla Yahwe Boga Izraela.
00:41:00
Jak wam się podoba taka postawa?
00:41:03
Niektórym się bardzo nie podoba.
00:41:06
Niektórzy mówią właśnie, że to takie konserwy.
00:41:09
Które nie umieją zobaczyć, że w jedności siła.
00:41:15
No tak, ale w jakiej jedności skim z wrogami?
00:41:22
W obecnych czasach.
00:41:24
Narasta, pragnienie dialogu.
00:41:28
I zjednoczenia ewangelicznych chrześcijan z kościołem rzymskim w dziele wspólnej ewangelizacji i budowania.
00:41:40
Duchowej wspólnoty Kościoła.
00:41:45
Ale jest to duchowe oszustwo.
00:41:49
I brak rozpoznania, że tak naprawdę mamy do czynienia z przeciwnikami.
00:41:57
Owszem, oni mogą być szczerzy w swoich poglądach i dążeniach, ale jeśli chodzi o prawdę Ewangelii są przeciwnikami.
00:42:09
Z którymi nie możemy się w żaden sposób formalnie kumać i wspólnie ewangelizować.
00:42:18
I się jednoczyć z nimi. To nie znaczy, że jeśli mamy okazję im zaświadczyć, dlatego nie mamy czynić nie mylmy tego.
00:42:27
Niektórzy to mylą.
00:42:29
Jak ja bym miał zaproszenie tutaj od księdza Proboszcza, żeby przyjść na mszę i powiedzieć kazanie, myślicie, że bym nie poszedł? Poleciał bym od razu.
00:42:39
Jak miałem kiedyś okazję na jednym katolickim pogrzebie tutaj w Wejherowie głosić to poszedłem i tyle, ile mi dali czasu tyle wykorzystałam na maksa, żeby tam głosić Chrystusa i Ewangelii i wszędzie pojadę, gdzie mnie katolicy zaproszą.
00:42:54
Nie po to, żeby teraz się z nimi jednoczyć.
00:42:57
Nie po to, żeby udawać, że jesteśmy braćmi.
00:43:00
Ale, żeby im głosić Chrystusa i jego prawdę.
00:43:04
Bo oni tego potrzebują?
00:43:09
Natomiast tutaj mamy podstępy.
00:43:12
Mamy właśnie te ekumeniczne podstępy, w których każdy chce coś ugrać, ale ci mężowie nie dali się na to nabrać i zobaczcie, jak szybko wyszło Szydło z worka. Kim byli ci?
00:43:24
4 rozdział od 4 wiersza czytamy, że wtedy okoliczne ludy zaczęły studzić zapał judejczyków i odstraszać ich odbudowę.
00:43:36
Chcąc udaremnić ich plany, prze kupywali nawet przeciwko nim urzędników.
00:43:43
Miało to miejsce przez cały okres rządów cyrusa króla Persji.
00:43:49
I aż do początku panowania króla Perskiego Dariusza.
00:43:56
Dręczyli oni lud łódzki?
00:44:01
Przeszkadzali im w pracy i w końcu ich zatrzymali.
00:44:07
Natomiast w 5 rozdziale czytamy, że w tym czasie Age Urz i Zachariasz zaczęli prorokować.
00:44:17
I w związku z tym Zoro Babel.
00:44:21
Syn Szal Steela i Jeszua SYN juz od AK wznowili budowę świątyni Bożej w Jerozolimie. Chociaż im państwo zakazało.
00:44:33
Chociaż im król perski obecny w tamtejszych, który wtedy rządził, zakazał formalnie.
00:44:40
I oni na jakiś czas zatrzymali się, ale kiedy wystąpili prorocy boży?
00:44:45
A geniusz i zachariasz.
00:44:48
Oni mówili.
00:44:49
Musimy budować mimo Wszystko.
00:44:52
I wzięli się znowu do roboty?
00:44:54
No i wyobrażacie sobie wtedy ci namiestnicy się bardzo zdenerwowali i napisali znowu do króla Dariusza, który wtedy rządził, że oni powołują się na jakiś tam dekret cyrusa, który rzekomo im kazał odbudowywać. Już zapomnieli już to Wszystko. To jest niesamowite jest jak na przestrzeni kilkunastu kilkudziesięciu może lat.
00:45:17
Wszystko idzie w niepamięć. Ludzie już nie pamiętają. Ludzie już mówią, że tak nie było. Nie są w ogóle cyrus niczego takiego nie nakazał.
00:45:26
Ale jak czytamy w 6 rozdziale 2 wierszu Dariusz.
00:45:31
Nakazał poszukiwania tego dekretu cyrusa.
00:45:35
I został on odnaleziony w Ek BAT, a nie w twierdzy położonej w prowincji Medycejskiej i w wyniku tego odkrycia Dariusz nie tylko po.
00:45:47
Na wznowienie odbudowy świątyni, ale nakazał wszelkie wsparcie tego dzieła. To jest coś pięknego. Jak czytam te słowa taż Jestem Boże, jaką ty masz moc.
00:45:59
Zobaczcie 6 rozdział od 8 wiersza co Dariusz pisze do tych Namiestników? Zarządzam też jak macie postępować względem starszyzny judzkiej, zajętej budową świątyni Boga, aby nie wstrzymywać.
00:46:17
Koszty budowy należy niezwłocznie pokryć z Królewskich dochodów podatkowych pochodzących z prowincji za eufratem należy też bez jakichkolwiek zaniedbań dostarczać. Zgodnie z przedstawionym przez kapłanów zapotrzebowaniem wszystkiego, co im potrzeba.
00:46:38
Cielców Baranów i jagniąt na ofiary Całopalną dla Boga niebios, a także pszenicy, soli wina i oliwy, tak aby mogli składać ofiary zgodnie z upodobaniem Boga niebios i zanosić modły za życie króla.
00:46:58
I jego synów, a więc Dariusz szedł dalej tą samą drogą, co cyrus niech się modlą za króla i za jego synów.
00:47:07
Zarządzam ponadto, że każdy, kto zmieni niniejsze zarządzenie, ma ponieść karę. Niech wyrwą belkę z jego domu. Podniosą go, czyli powieszą go na tej belce i ukażą na niej dom. Jego natomiast zamienią w kupę gruzu.
00:47:25
Bóg natomiast, który uczynił tam mieszkanie dla swojego imienia. Niech powali każdego króla i każdy lud, który ośmieliłby się zmienić. To zarządzenie i zburzyć tę świątynię Boga w Jerozolimie.
00:47:43
Zobaczcie, jak Bóg jest w stanie odmienić w jednej chwili całą sytuację.
00:47:49
Jeden władca przychodzi i mówi, koniec nie ma budowy.
00:47:53
I co wtedy robi boży lud?
00:47:56
Jak nie można, to nie można. Mamy swoje sprawy. My mamy swoje przecież interesy do tego, żeby się nimi zajmować.
00:48:04
I Bóg musi posłać proroków i mówi, a wy coś robicie, a wy coś się swoimi domami ciągle zajmujecie Kafelku jecie sobie ściany, a boża świątynia w gruzach do roboty tam zabierać się za Boże dzieło.
00:48:19
I jak oni się posłuchali, to Bóg wtedy odmienia serce Dariusza i zobaczcie, jakie rezultaty.
00:48:27
Weźmy sobie to do serca, kochani?
00:48:30
Nie zniechęcaj my się przeciwnościami, nie zniechęcaj my się wrogością tego świata. Nie film nie zniechęcaj my się może marnymi rezultatami.
00:48:39
Róbmy co do nas należy?
00:48:42
Przykładamy rękę do dobrego dzieła, a nasza zapłata jest wielka. U Boga nie bądźmy sługami złymi i leniwymi.
00:48:51
Wstydźmy się.
00:48:53
Jeśli nie reprezentujemy godnie naszego pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
00:48:59
Nie pracując ochotnie gorliwie na jego niwie i przykładając rękę do wszelkiej dobrej sprawy.
00:49:08
Świątynia została ukończona i po poświęceniu świątyni Żydzi obchodzili Paschę.
00:49:17
Niestety nie często czytamy o obchodzeniu tego święta w starym testamencie.
00:49:22
W czasach odstępstwa Izrael zaniedbywał.
00:49:27
Świętowanie na cześć yahwe i radość znikała z ich życia.
00:49:33
Ale ilekroć czytamy o obchodzeniu Paschy.
00:49:38
Przenosi to nasze myśli wstecz?
00:49:41
Do pierwszej paschy do odkupienia Izraela z Egiptu.
00:49:47
I przenosi nasze myśli.
00:49:50
Do tej Wielkiej paschy golgoty.
00:49:55
Odkupienia wszystkich ludzi.
00:49:58
Na tym krzyżu zbro czonym krwią Jezusa.
00:50:06
Poświęceniem świątyni, a powrotem kolejnej resztki pod wodzą ezdrasza w 7 i 8 rozdziale jest około sześćdziesięcioletnia przerwa w historii tej księgi. Wtedy najprawdopodobniej rozgrywają się te wydarzenia w księdze estery.
00:50:27
Po tym czasie Bóg wzbudza do pracy wielkiego reformatora w osobie zraszacz.
00:50:36
Był on z urodzenia kapłanem.
00:50:39
Ale w babilonii w babilonie nie było ani świątyni, ani ołtarza.
00:50:46
Więc co miał robić kapłan?
00:50:49
Ezdrasz jak czytamy, poświęcił się Studiowaniu Bożego Prawa.
00:50:57
Był pilnym studentem prawa, ponieważ jak czytamy, przygotował sobie serce.
00:51:05
Przygotował swoje własne serce, aby szukać.
00:51:11
Boga yahwe.
00:51:13
Więcej aby czynić.
00:51:17
Toco yahwe nakazuje.
00:51:20
I po 3 nauczać w Izraelu ustaw.
00:51:29
I to jest wzorzec dla każdego z nas, bracia i siostry.
00:51:33
Po pierwsze.
00:51:35
Przygotować nasze serca, aby szukać naszego Boga?
00:51:39
Tego wszyscy musimy zacząć.
00:51:43
Nasze serca mają być poświęcone jezusowi chrystusowi.
00:51:48
I w nich musimy go święcić jako naszego pana.
00:51:51
Po 2.
00:51:54
Pełnić jego wolę w naszym własnym życiu?
00:51:58
I po 3 nauczać innych.
00:52:01
Niestety, niektórzy.
00:52:03
Od razu przechodzą do tego 3.
00:52:06
Nie szukają Boga, nie poświęcają się mu, nie czynią jego wola, ale chętnie będą wszystkich dookoła pouczać. Nie tędy droga, kochani.
00:52:16
Te 3 kroki są krokami Bożego błogosławieństwa.
00:52:24
I oby one były w życiu każdego z nas.
00:52:28
Obyśmy szukali naszego Boga z naszych serc obyśmy pełnili jego wolę w naszym codziennym życiu.
00:52:36
I wtedy byśmy nauczali innych.
00:52:40
Prawo Boga było wypalone w duszy ezdrasza.
00:52:46
I przeżywane w jego życiu?
00:52:50
Zanim z aut zaczął nauczać innych?
00:52:54
Natomiast kiedy zaczął nauczać?
00:52:58
To miało bożą moc.
00:53:02
To pozwoliło mu pracować i nauczać innych z zapałem i głębokim przekonaniem i wielkim Bożym Błogosławieństwie.
00:53:13
Niestety, pomimo tego wszystkiego ostatnie rozdziały tej księgi zawierają smutne świadectwo.
00:53:23
Ponownego sprzeniewierzenia się Izraelitów. To jest to jest.
00:53:29
Dramat całego Starego Testamentu.
00:53:33
I obawiam się dramat wielu historii.
00:53:38
W nowym testamencie.
00:53:40
Który trwa do dzisiaj, nie myślę tylko o tym, co mamy zapisane w nowym testamencie, ale w tym nowym przymierzu, które trwa, zobaczcie, co tam się stało, bo tej Wielkiej odnowie w po tym wielkim błogosławieństwie po tym zbudowaniu świątyni po tym ratowaniu się w Bogu.
00:54:00
W 9 rozdziale tej księgi.
00:54:03
Czytamy, że lud izraelski.
00:54:06
Nie wyłączając kapłanów i lewitów.
00:54:12
Nie żył w oddzieleniu od okolicznych ludów.
00:54:18
Nie trzymali się z dala od obrzydliwości kananejczyków hetytów, pary z ytów jebus ytów, amonitów, moabit ów, Egipcjan i Amor Ytów. Przeciwnie, wielu z nich.
00:54:34
Pobrało ich córki za żony?
00:54:38
Dla siebie.
00:54:40
I dla swoich synów.
00:54:43
Ice powinowaci li się z ludami tych ziem?
00:54:48
Zamiast świętego potomstwa mówią, mamy dzieci o mieszanym pochodzeniu.
00:54:55
A ludzie stojący na czele?
00:55:00
Wiedli prym.
00:55:02
W tym wiarołomstwo.
00:55:07
Kapłani lewici przywódcy.
00:55:12
Jak reagujemy na takie wieści?
00:55:18
Jak reagujemy na grzech?
00:55:22
Pośród Bożego Ludu.
00:55:27
Co robimy z tym?
00:55:29
Czy wytykamy to palcami?
00:55:31
Czy wysyłamy linki na fejsbuka, żeby inni się dowiedzieli o wiarołomstwo o grzechu? Tu tam się w kościele.
00:55:40
Czy zaczynamy krytykować i się wynosić?
00:55:45
Jak faryzeusze, którzy mówili, że ich ojcowie pozabijali proroków, ale oni to by tego nie zrobili.
00:55:53
Jak reagujemy, kiedy widzimy grzech w pośród Bożego ludu?
00:56:00
W księdze Ezdrasza w 9 rozdziale widzimy reakcję tego człowieka tego pobożnego człowieka. Zobaczcie, są zrobił, gdy usłyszał o tym wiarołomstwo. O tym o tym wspomina. W ocenił się z poganami.
00:56:15
Czytamy tutaj.
00:56:17
Słowa ezdrasza, który mówi tak, gdy ja o tym usłyszałem.
00:56:23
Rozdarłem swoją szafę i mój płaszcz.
00:56:28
Zacząłem rwać sobie włosy na głowie.
00:56:31
I na brodzie.
00:56:36
Byłem zdruzgotany.
00:56:41
Róży NI wiarołomstwo M przybyłych z niewoli.
00:56:46
Zgromadzili się przy mnie ci, których słowa Boga Izraela napawały lękiem.
00:56:54
A ja siedziałem przybity aż do wieczornej ofiary.
00:57:00
W czasie jej składania powstałem wciąż czując upokorzenie niczym podczas postu w Rozwartych Szatach i Płaszczu padłem na kolana, zniosłem dłonie ku jahwe mojemu Bogu i zawołałem, Boże mój jest mi Wstyd.
00:57:22
Nie ośmielam się nawet podnieść ku tobie oblicza.
00:57:27
Bo nasze winy Boże wyrosły nam nad głowę. Nasze odstępstwa dosięgły samych Niemiec.
00:57:38
I możecie dalej czytać jego modlitwę?
00:57:41
Jak wyznaje grzech swojego ludu, jak się utożsamia z nimi WI grzechu jak boleje, jak prosi Boga o miłosierdzie i łaskę.
00:57:55
Ale ezdrasz nie kończy na modlitwie.
00:58:00
Zawsze winniśmy zaczynać Wszystko od modlitwy, kochani.
00:58:05
I oby nasza modlitwa była taką modlitwą, o byśmy uczyli się od tych mężów. Słowa modlitwy, jak się modlić?
00:58:14
W godzinach kryzysu.
00:58:17
W godzinach odstępstwa.
00:58:19
Jak się modlić, żeby Bóg nas wysłuchał?
00:58:25
Ale ezdrasz wiedział, że to nie wystarczy.
00:58:29
Od tego trzeba zacząć, ale trzeba coś z tym zrobić.
00:58:34
I pytanie, co zrobić w obliczu takiego odstępstwa od Bożego nakazu?
00:58:41
Przecież oni zawarli małżeństwa, mają dzieci już w tych nowych małżeństwach. Co z tym zrobić?
00:58:48
Jak rozwiązać zawarte małżeństwa i co zrobić z tymi dziećmi?
00:58:57
Wiecie, że i dzisiaj kościoły są pełne podobnych dylematów.
00:59:03
Ludzie nawracają się do Chrystusa z bolesną historią rozwodów i zawartych powtórnych cudzołożnik związku.
00:59:17
Jakże teraz wzywać nich do posłuszeństwa nauce Jezusa.
00:59:22
I Apostołów.
00:59:23
Którzy nie dają żadnego przyzwolenia na zawarcie powtórnego związku po rozwodzie.
00:59:31
Wiele kościołów.
00:59:33
Poszło na kompromis.
00:59:36
Z z domagania mi się wyrozumiałości.
00:59:41
Wobec grzechów przeszłości.
00:59:44
Zrozumieniu ludzkich potrzeb, intymności fizjologicznych potrzeb.
00:59:52
Jednak ta księga daje nam przykład radykalnej pokuty.
00:59:57
I gotowości do poniesienia bolesnych konsekwencji popełnionych błędów.
01:00:06
Widzicie, nasz problem jest taki, że my chcemy Bożego przebaczenia. My chcemy Bożej Odnowy.
01:00:15
Ale bez bólu.
01:00:19
Bez ofiar.
01:00:22
Chcemy żeby.
01:00:25
Ta ofiara, którą Jezus złożył na krzyżu.
01:00:31
W pełni wystarczającą ofiarą bez jakiegokolwiek zaangażowania i cierpienia z naszej strony.
01:00:43
Oczywiście nic nie możemy dodać do tej doskonałej ofiary. Oczywiście ta ofiara jest wystarczal na i doskonała.
01:00:52
Ale to wcale nie oznacza.
01:00:55
Że gdy my przyjmujemy.
01:00:58
Moc tej ofiary.
01:01:00
Nie będziemy z tego powodu cierpieć?
01:01:04
Kwestii niesienia konsekwencji naszych przeszłych grzechów.
01:01:11
Jeśli byłeś złodziejem, kradłeś?
01:01:15
I nawracasz się do Chrystusa?
01:01:19
To, czy powinieneś coś zrobić z tym, co zrobiłeś innym ludziom, czy po prostu powiedzieć, Jezus zapłacił za moje złodziejstwa i te wszystkie bandyctwa i te rzeczy, których narobiłem.
01:01:31
Czy powinieneś podjąć starania tak jak zacheusz?
01:01:35
By wynagrodzić, by naprawić, by oddać swój majątek, który nagromadził aś.
01:01:42
Krzywdą innych.
01:01:44
Tym, których skrzywdziłeś?
01:01:48
Wielu ludzi powołuje się na wiersze typu stare przeminęło. Oto Wszystko stało się nowe filmy.
01:01:56
Jeden w takim stanie, w jakim cię pan powołał pozostań.
01:02:01
Wyrywają z kontekstu, nie patrzą, o czym jest mowa.
01:02:06
I chcą tak łatwo.
01:02:09
Uczynić odnowę.
01:02:11
Ale niestety często od nowa z wielkich grzechów nie jest łatwo.
01:02:16
Kiedy popadniemy w ciężkie grzechy?
01:02:20
Odnowa może być bolesna i musi być bolesna.
01:02:25
Bądźmy tego świadomi.
01:02:28
Znowu zachęcam was posłuchajcie świadectwa tego brata, który wczoraj się dzielił swoim upadkiem.
01:02:36
I teraz jest ma przed sobą ciężką drogę odnowy. To nie jest łatwa droga.
01:02:42
Ale konieczna, jeżeli ma być odnowiony, jeżeli pójdziemy na kompromis i wiecie, pomodlimy się po niego za niego gdzieś tam z boku nie każemy mu stanąć przed zborem.
01:02:52
Nie każemy mu wyznać grzechu, nie każemy mu Unii żyć się to to się nic nie zmieni. To już przerabialiśmy to takie ciche modlitwy wiecie na zapleczu, gdzie nikt nie widzi.
01:03:03
Niestety, kiedy się na grzeszy publicznie trzeba publicznie się do tego przyznać i trzeba publicznie pokutować, żeby zacząć naprawę i odnowę.
01:03:15
Kiedy dopuści się takich grzechów jak ci?
01:03:19
Odnowa nie będzie łatwa. Zobaczcie ostatni rozdział tej księgi 10 rozdział czytamy, że gdy ezdrasz się modlił.
01:03:28
I wyznawał grzech.
01:03:30
Płacząc i klęczących przed domem Bożym zebrało się przy nim bardzo wiele osób z Izraela.
01:03:41
W Zgromadzeniu byli mężczyźni, Kobiety i dzieci. Lud zanosił się od płaczu.
01:03:50
Wtedy odezwał się rzech aniasz syn je hielo, jeden z synów E Lama.
01:03:58
Zwrócił się on do ezdrasza.
01:04:01
Sprzeniewierzyli śmy się naszemu Bogu.
01:04:04
Sprowadziliśmy sobie Kobiety z obcych plemion należących do ludów tej ziemi i zamieszkaliśmy z nimi.
01:04:13
Ale mimo to jest Nadzieja dla Izraela.
01:04:18
Otóż zawrzyjmy wobec Boga Przymierze.
01:04:23
Zobowiąże myśę.
01:04:26
Że odprawimy wszystkie obco plemienne Kobiety oraz dzieci, które nam one urodziły.
01:04:37
Postąp ny według radnego pana.
01:04:41
Oraz tych, którzy drżą wobec przykazań naszego Boga.
01:04:47
Niech się stanie zgodnie z prawem.
01:04:52
I od 10 wiersza.
01:04:54
Wtedy powstał ezdrasz kapłan.
01:04:57
I powiedział do nich sprzeniewierzy liście się i Zamieszkaliście wspólnie z obco plemiennymi kobietami. Pomnoży liście w ten sposób winę Izraela.
01:05:11
Oddajcie teraz chwałę, ja chwałę Bogu waszych ojców i spełnijcie jego wolę. Odłączcie się od ludów tej ziemi od obco plemiennych kobiet.
01:05:26
Całe Zgromadzenie odpowiedziało donośnie.
01:05:30
Dobrze postąpimy zgodnie z twoimi słowami.
01:05:36
I teraz zobaczcie na 15 wiersz.
01:05:43
Jonatan syn Asa Ela.
01:05:48
Ich ejj aż syntetic qwy.
01:05:52
Byli przeciwni.
01:05:54
Takiemu rozwiązaniu.
01:05:57
Poparli zaś ich.
01:05:59
Masz ulam.
01:06:03
Sza beta.
01:06:06
Dzicie kiedy?
01:06:07
Trzeba podjąć trudne decyzje.
01:06:12
Kiedy się pragnie odnowy, to nie jest tak.
01:06:15
Że wszyscy.
01:06:16
Pójdą tą ciężką drogą?
01:06:19
Zawsze znajdą się.
01:06:21
Tacy, którzy będą przeciwni takiemu rozwiązaniu, którzy powiedzą, że to nieludzkie.
01:06:27
Że to zbyt bolesne.
01:06:29
Że tak nie można, bo to krzywda taka siaka owaka i w tym momencie już się nie mówię o tym, co mówi słowo Boga.
01:06:39
Tylko podejmuje się rozmowę o tym, jak to będzie bolało.
01:06:47
Ile to będzie kosztowało?
01:06:51
I w takich sytuacjach naprawdę bracia siostry. Musimy być ostrożni, ponieważ naszą tendencją moją również.
01:07:01
Jest skłonność do.
01:07:07
Tak, żeby nie bolało.
01:07:10
Zrobienia wszystkiego, żeby ktoś nie musiał cierpieć?
01:07:16
Wiecie, to to zawsze jest przykre.
01:07:19
Kiedy zdajesz sobie sprawę, że teraz, żeby coś naprawić, żeby coś pójść dalej z Bogiem.
01:07:27
Ktoś musi cierpieć z tego powodu, Twój brat, twoja siostra.
01:07:36
Do czego wzywa nas Jezus?
01:07:40
Czy Jezus mówi?
01:07:42
Moja droga jest łatwa.
01:07:50
Czy Jezus mówi, popatrzcie na mnie?
01:07:53
Zobaczcie, ile ja zostawiłem. Zobaczcie, ile ja wycierpiałem.
01:07:59
Zobaczcie, jaką ja cenę zapłacę za wasze zbawienie.
01:08:05
I czy Jezus mówi, wy nie musicie iść tą drogą, bo ja nią poszedłem.
01:08:09
Czy tak Jezus mówi, czy Jezus mówi?
01:08:13
Wstęp ujcie.
01:08:15
W moje ślady.
01:08:19
Musimy biblijnie podchodzić do moralnych problemów.
01:08:24
Musimy biblijnie podchodzić do ludzkiego cierpienia i ludzkich zmagań w obliczu grzechu i odstępstwa od Boga.
01:08:33
I ta księga.
01:08:35
Jaki kolejna księga nehemiasza?
01:08:39
Pokazuje nam jakaś boża droga?
01:08:42
I nie jest to łatwa droga.
01:08:45
I są ci jak i ona tam jakichs ziarz.
01:08:50
Jak mężul am, jak szab taj.
01:08:53
Którzy będą oponować, którzy będą przedstawiać inne możliwości, którzy będą również sięgali po pismo i mówili, że można inaczej nie trzeba, tyle bólu nie trzeba tyle cierpienia, ale obawiam się, że ich droga nie prowadzi do odnowy. Obawiam się, że ich droga prowadzi do.
01:09:16
Bożego Kościoła na kompromis z grzechem.
01:09:21
Na akceptację nieposłuszeństwa.
01:09:26
W rezultacie do kolejnych odstępstw.
01:09:30
Popatrzmy na historię kościoła.
01:09:34
Popatrzmy na czasy odnowy.
01:09:36
To były zawsze czasy, które rozpoczynały się od głębokiej bolesnej pokuty.
01:09:42
Tylko wtedy przechodziła od nowa, kiedy ludzie byli gotowi przyznać się do swojego grzechu.
01:09:49
I byli gotowi naprawiać swoje grzechy w wyrazie szczerości pokuty.
01:09:56
Jeśli nie jesteśmy gotowi iść tą drogą w naszym osobistym życiu.
01:10:01
A tym bardziej w życiu Kościoła.
01:10:04
To obawiam się, że jesteśmy skazani na klęskę i śmierć.
01:10:09
Jeśli chcemy prawdziwej odnowy, jeśli chcemy prawdziwie na nowo doświadczać Boga, jego mocy, jego łaski jego życia.
01:10:19
Musimy być bezwzględni wobec grzechu.
01:10:23
Bezwzględni wobec grzechu w naszym własnym życiu.
01:10:27
I w życiu tych, którzy przychodzą w życiu tych, którzy się chcą nawrócić do Chrystusa, jeśli będziemy szukali łatwej drogi, jeśli będziemy szukali bezbolesnej drogi.
01:10:40
To z grzechem nie wygramy w ten sposób.
01:10:43
Walka z grzechem jest kosztowna i jest bolesna.
01:10:46
I ta księga.
01:10:48
Składa nam o tym świadectwo.
01:10:52
Powstańmy kochani do modlitwy.
01:11:12
Kochany panie.
01:11:15
Dziękujemy tobie za.
01:11:17
Tę księgę za naukę, jaka płynie?
01:11:23
I dla nas dzisiaj z tej księgi?
01:11:27
Za trudne lekcje, ale konieczne, żebyśmy je przerobili.
01:11:34
Prosimy kochany panie, byś zachował nas od obierania drogi.
01:11:42
Tych, którzy.
01:11:45
Wydają się dobrze mówić.
01:11:48
Uśmiechają się są przyjaźni.
01:11:53
Mówią, że.
01:11:55
Tak będzie lepiej, ale nie jest to wierne twojemu słowo panie, daj nam łaskę, by to dostrzec byśmy nie dali się oszukać ich uśmiech om, ich perswazji, ich argumentacji, która opiera się na człowieku, opiera się na.
01:12:16
Zaspokojeniu potrzeb i.
01:12:20
Pragnień ludzkich.
01:12:23
Która nie je zasadza się na fundamencie Twojej Sprawiedliwości Twojej Świętości twoich słusznych wymagań.
01:12:31
Które darzą życiem tych, którzy są mu posłuszni, którzy podchodzą z drżeniem do twego słowa.
01:12:39
Daj nam panie takie serca.
01:12:44
Szukające ciebie daj nam serca ezdrasza.
01:12:50
Przygotowane, by szukać ciebie?
01:12:53
Wypełnić twą wolę.
01:12:56
By nauczać innych Twojej prawdy, nawet jeśli o nas przez spotyka się ze sprzeciwem.
01:13:02
Z drwiną.
01:13:05
Z gniewem.
01:13:07
Obyśmy się nie cofnęli.
01:13:10
Przed życiem i głoszeniem Twojej prawdy?
01:13:15
W miłości w pokorze.
01:13:18
Swą postawą sługi, jaką widzimy w ezdrasz u z tą modlitwą, rozdzielającą nasze serca.
01:13:26
Panie, pomóż nam, pomóż nam służyć, pomóż nam budować Twoje Królestwo.
01:13:32
I zachowaj nas.
01:13:34
Od złych kompromisów.
01:13:37
Zachowaj nas od tolerancji grzechu.
01:13:40
Zachowaj nas.
01:13:42
Od drogi upadku.
01:13:45
I zniszczenia.
01:13:46
Daj nam iść drogą życia, drogą twojego błogosławieństwa Twojej społeczności.
01:13:57
Zachęcam jeszcze kochani do modlitwę.

Skip to content

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia podczas przeglądania. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij