Księga Powtórzonego Prawa – streszczenie

Piąte kazanie z cyklu podsumowującego całe Pismo Święte. W każdą ostatnią niedzielę miesiąca Paweł Jurkowski, pastor kościoła w Wejherowie, podsumowuje jedną z 66 ksiąg Nowego i Starego Testamentu, dlatego cykl trwać będzie aż 5 lat. Piąte kazanie streszcza całą Księgę Powtórzonego Prawa.

Zachęcamy do słuchania cyklu online, do przychodzenia na kazania do zboru w Wejherowie, a przede wszystkim do samodzielnego czytania Pisma Świętego. Przed wysłuchaniem kazania poświęconego danej księdze, warto ją wcześniej przeczytać. Paweł zachęca również do zadawania pytań dotyczących lektury ksiąg, które pomogą mu przygotować kolejne podsumowania.

Zakładki

00:00V Księga Mojżeszowa 1:1 09:13V Księga Mojżeszowa 18:15 12:06Dzieje Apostolskie 3:18 15:54Ewangelia Jana 1:15 21:34V Księga Mojżeszowa 28:69 43:05V Księga Mojżeszowa 26:16

Video

Transkrypcja

Przepisywanie pliku audio jest automatyczne, dlatego zawierać może błędy, literówki i służy raczej do odnajdywania danego fragmentu kazania, niż do czytania go w formie tekstowej.

00:00:01
Księga powtórzonego prawa, czyli 5 Mojżeszowa pierwszy rozdział przeczytajmy pierwszych 8 wierszy.
00:00:09
Z tej księgi.
00:00:12
Oto słowa tak to w języku hebrajskim zaczyna się ta księga i tak też jest nazwana debatujmy słowo.
00:00:27
Oto słowa, które Mojżesz wypowiedział do całego Izraela za jordanem na pustyni w araba naprzeciw suf pomiędzy param a tofel Laban Chaser.
00:00:50
Pani di z Ahab, wszyscy wiecie, gdzie są te miejsca, prawda?
00:00:57
Jak czytacie takie miejsca i nic wam to nie mówi. To dobrze jest otworzyć sobie mapę i poszukać tych miejsc, żeby zobaczyć, gdzie oni się znajdowali.
00:01:10
Po zachodniej stronie rzeki Jordan.
00:01:16
Shor ebu, czyli od góry Synaj góra Synaj tutaj w tej księdze bardzo często jest nazywana chore bem. To jest to samo miejsce shor ebu do kadesz Barney’a 2 przez góry sayer jest 11 dni.
00:01:40
A w 40 roku.
00:01:44
W 11 miesiącu.
00:01:47
I w pierwszym dniu tego miesiąca Mojżesz przemówił do Izraelitów i przekazał im to, co w związku z nimi powiedział mu ja chcę.
00:02:06
11 dni shor ebu do Kadesz Barney’a.
00:02:13
A oni tam 40 lat wędrowali ozyl.
00:02:18
Wyście już tam wcześniej byli raz, ale później krążyli, którą żyli i teraz już widzicie 40 lat i 11 miesięcy od czasu, kiedy opuścili Egipt, tyle czasu minęło.
00:02:32
I Mojżesz przekazuje im to, co w związku z nimi.
00:02:39
Powiedział mu, ja chcę.
00:02:44
Jego mowy.
00:02:46
Miały miejsce po zwycięstwie nad królem Amor Ytów Psycholem usiadłem w Herz Bonie i królem Blaszaną Bogiem zamieszkałym w UE aż tarot w Andrei za jordanem, zatem w Ziemi morawskiej.
00:03:11
Mojżesz postanowił wyłożyć to prawo izraelitą, a więc w tej księdze mamy zapisane 3 mowy Mojżesza 3 jego przemowy po tych wydarzeniach, których tu jest mowa po tych pierwszych zwycięstwach nad królami znajdującymi się po zachodniej stronie Jordanu, o czym mówiła poprzednia księga księga.
00:03:40
Liczb 4, księga mojżeszowa.
00:03:45
I Mojżesz postanawia im wyłożyć Boże prawo, ja chcę nasz Bóg przemówił do nas na chore bie na Górze Synaj.
00:04:00
Dość już powiedział waszego przebywania na tej Górze.
00:04:05
Wyruszcie w kierunku gór amo rytów i w kierunku wszystkich ich sąsiadów araba na pogórzu i na Nizinie zme gebie i na wybrzeżu Morza udajcie się do Ziemi Kanale i do Libanu, do 3 aż do Wielkiej rzeki.
00:04:35
Eufrat spójż.
00:04:38
Położyłem tę ziemię przed wami, wejdźcie i weźcie ją w posiadanie tę ziemię, którą ja chcę przysiągł dać waszym ojcom abrahamowi, izaakowi i jakubowi im i ich potomstwu po nich.
00:05:08
Po 40 latach kluczenia po pustyni?
00:05:13
Wymarło całe pokolenie Izraelitów, którzy wpośród cudów wyszli z Egiptu, ale z powodu niewiary nie weszli do ziemi obiecanej ziemi obiecanej im przez Boga. Wszyscy powyżej 20 roku życia, którzy zamiast wejść do kanaanu i walczyć.
00:05:43
Skalnej czekami.
00:05:46
Biadoli narzekali i zbuntowali się wobec Boga. Ci wszyscy zostali skazani na powolną śmierć na pustynnych bezdrożach.
00:06:00
Ponownie po 40 latach. Bóg zwraca się przez Mojżesza z wezwaniem do objęcia tej Ziemi w posiadanie.
00:06:13
Przez nowe pokolenie.
00:06:17
Nowe pokolenie, które stacjonuje po wschodniej stronie rzeki Jordan.
00:06:27
Po zachodniej stronie Jordanu znajduje się kanałem.
00:06:32
Obiecana im przez Boga.
00:06:35
Ziemia płynąca mlekiem i miodem to znaczy ziemia obfitości i błogosławieństwa wszelkiego zaopatrzenia. Ich ojcowie nie zaufali Bogu i jego dobrym obietnicom, aby wejść do tej ziemi i posiąść ją w wieczne dziedzictwo, ale stchórzyli w obliczu historii o olbrzymach i obdarowanych miastach.
00:07:08
Za brak wiary i nieposłuszeństwo wobec bożych nakazów przez kolejne 40 lat błąkali się po pustyni, gdzie kolejno wymierzali, aż nie pozostał nikt z dorosłych, którzy opuścili Egipt oprócz Jozuego.
00:07:30
Kalu Caleba i Mojżesza.
00:07:35
Mojżesz niestety też zawiódł Boga w chwili swojej słabości i gniewu.
00:07:41
W rezultacie stracił możliwość wejścia do kanaanu, co jednak nie powstrzymało go przed udzieleniem ostatnich lekcji nowemu pokoleniu Izraelitów, którzy mieli szansę wejść do ziemi obiecanej i ta księga jest właśnie zbiorem ostatnich przemówień ostatnich Kazań Mojżesza.
00:08:11
Skierowanych do nowego pokolenia Izraelitów.
00:08:17
Stojących przed zadaniem, które przerosło ich ojców.
00:08:23
Pierwsze 4 rozdziały tej księgi poświęcone są przypomnieniu tej tragicznej historii niewiary i nieposłuszeństwa ich ojców oraz niedawnej historii pierwszych zwycięstw i podbojów dokonanych po wschodniej części Jordanu.
00:08:47
Następne 24, rozdziały od 5 do 28.
00:08:53
Są przypomnieniem Bożego prawa nadanego na Górze Synaj nadal obowiązującego to nowe pokolenie, jak również wszystkie następne pokolenia Izraela aż.
00:09:11
Do przyjścia.
00:09:13
Proroka na wzór Mojżesza Otwórzcie 18 rozdział tej księgi.
00:09:22
I przeczytajmy wiersze od 15 do 19.
00:09:29
18 rozdział.
00:09:31
Od 15 do 19 wiersza.
00:09:36
Ja chcę Twój Bóg.
00:09:40
Wzbudzi ci proroka pochodzącego spośród ciebie?
00:09:47
Spośród twoich braci, podobnego do mnie?
00:09:54
Niego będziecie słuchać. Stanie się dokładnie tak, jak prosiłeś. Ja chcę twojego Boga na chorobie.
00:10:05
W dniu Zgromadzenia, gdy mówiłeś, nie chcę już słuchać głosu yahwe mojego Boga. Nie chcę też już patrzeć na ten wielki ogień, abym nie umarł. Ja chcę powiedział wówczas do mnie mają słuszność w tym, co mówią.
00:10:26
Znany był im proroka spośród ich braci, takiego jak ty włożę moje słowa w jego usta.
00:10:40
I ona i on oznajmi im Wszystko, co mu nakażę i ja rozliczę każdego albo rozprawie się ice każdym, kto nie posłucha moich słów, które ten prorok oznajmi w moim imieniu.
00:11:03
Dalej Mojżesz mówi o fałszywych prorokach.
00:11:07
Którzy przyjdą?
00:11:11
Kim miał być ten niezwykły prorok?
00:11:15
Prorok, któremu Izrael miał się oddać w całkowite posłuszeństwo.
00:11:22
Na przestrzeni kolejnych wieków Bóg powoływał wielu proroków Izraelu, ale żaden z nich nie kwalifikował się do wypełnienia tego proroctwa.
00:11:36
Wszyscy kolejni prorocy wskazywali na wyjątkowego proroka, który miał nadejść szczególnego Bożego wybrańca.
00:11:50
Pomazańca po grecku Chrystusa.
00:11:55
Pomazańca świętym olejem.
00:11:59
Stwórzmy dzieje apostolskie 3 rozdział.
00:12:06
Dzieje apostolskie 3 rozdział i czytajmy od 18 wiersza.
00:12:16
Bóg wypełnił w ten sposób to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, mianowicie, że jego pomazaniec będzie cierpiał. Dlatego opamiętajcie się i nawróćcie się, aby zostały usunięte wasze grzechy, aby za sprawą pana.
00:12:47
Nastał czas wytchnienia.
00:12:50
Oraz aby posłał wam wybranego już wcześniej pomazańca Jezusa, musi on pozostać w niebie do czasu odnowy wszystkiego Bóg mówił o tym od wieków.
00:13:08
Przez usta swoich świętych proroków. Mojżesz powiedział również, pan Wasz Bóg wzbudzi wam spośród waszych braci proroka podobnego do mnie jemu.
00:13:28
Jemu będziecie posłuszni.
00:13:33
We wszystkim cokolwiek wam powie i stanie się tak, że każdy, kto nie posłucha tego proroka, będzie całkowicie usunięty z ludu.
00:13:52
Dni te zapowiadali wszyscy prorocy, którzy przemawiali kolejno, począwszy od samuela. Wy jesteście synami tych proroków i Przymierza, które Bóg zawarł z waszymi ojcami oświadczył on abrahamowi. W twoim Potomstwie będą błogosławione wszystkie narody Ziemi.
00:14:22
Bóg zatem wzbudził swego sługę.
00:14:27
Przede wszystkim dla was.
00:14:30
Posłał go, aby wam błogosławił, dając każdemu z was możliwość odwrócenia się od własnej niegodziwości.
00:14:46
Kiedy faryzeusze i uczeni w piśmie Posłali do Jana Chrzciciela, aby zapytać go, czy on jest tym prorokiem.
00:14:58
Miałam wyraźnie stwierdził, że nie jest tym prorokiem.
00:15:03
Ale jest głos.
00:15:05
Wołającego na pustyni, przygotujcie drogę yahwe.
00:15:13
Jan zapowiadał przyjście Boga yahwe do swojego ludu, aby go odwrócić od jego niegodziwości.
00:15:26
Oto miał przyjść ten wyjątkowy prorok Pomazaniec, w którym jest imię. Ja chcę także wraz z jego przyjściem sam yahwe na nowo będzie przemawiał.
00:15:42
Do swojego ludu.
00:15:45
Otwórzcie ewangelię Jana Pierwszy rozdział.
00:15:54
Ewangelia Jana Pierwszy rozdział i Czytajmy od 15 wiersza.
00:16:00
Jan mowa jest o Janie Chrzcicielu. Jan świadczył o nim donosie wołając.
00:16:11
To o nim powiedziałem ten, który idzie za mną, pojawił się przede mną, był on wcześniej niż ja z jego pełni. My wszyscy wzięliśmy.
00:16:30
Łaskę za łaską.
00:16:34
O ile bowiem prawo zostało nadane przez Mojżesza.
00:16:41
Łaska i prawda nastały dzięki jezusowi Chrystusowi Boga. Nikt nigdy nie widział.
00:16:56
Objawił go on, jedyny zrodzony Bóg.
00:17:02
Który jest w łonie ojca?
00:17:06
Te wiersze zawierają Święty klucz do zrozumienia różnicy między starym a nowym przymierzem.
00:17:17
Stare przymierze w całej swojej chwale i wspaniałości miało ograniczony zakres etniczny czasowy.
00:17:30
Oraz bardzo ograniczone możliwości wpływania na ludzi i zmiany ludzi poprzez nadanie im prawa.
00:17:42
Nowe przymierze daleko przewyższa swą chwałą i mocą stare przymierze, gdyż zasadza się na lepszych obietnicach i wyrasta z łaski i prawdy, które są doskonałe w jezusie, który jedynie w pełni.
00:18:07
Zna Boga.
00:18:13
Mojżesz proroczo zapowiadał jego przyjście i nakazywał jemu pełne posłuszeństwo.
00:18:26
Dlatego my dzisiaj czytając księgi Mojżeszowe, czy też inne fragmenty starego Przymierza.
00:18:35
Nie zatrzymujemy się, nie wolno nam zatrzymywać się na ich tylko pierwotnym poselstwie do ludzi tamtych czasów.
00:18:44
Ale szukamy ich wypełnienia w jezusie pomazańców, gdyż o nim Mojżesz i wszyscy prorocy składali świadectwo, mówiąc jego, słuchajcie jemu bądźcie posłuszni, a kto nie będzie go słuchał, będzie wycięty spośród jego ludu.
00:19:11
Tylko dzięki jezusowi człowiek może doświadczać Bożej łaski, poznać Boga i żyć w jego prawdzie. Księga powtórzonego prawa jest jedną z najczęściej cytowanych ksiąg w nowym testamencie, zajmując 3. Miejsce po księdze Psalmów i księdze Izajasza.
00:19:42
W samej tylko Ewangelii Jana znajduje się ponad 100 aluzji lub odniesień do księgi powtórzonego prawa.
00:19:54
Pan Jezus podczas kuszenia na pustyni odpowiadał szatanowi, cytując słowa z 6 i 8 rozdziału księgi powtórzonego prawa.
00:20:07
Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem pochodzącym z ust Boga nie będziesz wystawiał na próbę. Ja chwałę swego Boga yahwe samemu Bogu będziesz oddawał pokłon i tylko jemu będziesz służył.
00:20:33
To są dobrze nam znane nakazy?
00:20:37
Które były w ustach Pana Jezusa zaczerpnięte w wprost.
00:20:43
Księgi powtórzonego prawa.
00:20:47
Choć 5 księga mojżeszowa zawiera wiele powtórzeń, sprawa zapisanego w 2 księdze mojżeszowej stąd też bierze swoją nazwę późniejszą nadaną przez Greków. Czy tych, którzy tłumaczyli.
00:21:05
Tą księgę na język grecki. Oni nazwali ją księgą 2 prawa tak naprawdę, a później w naszym języku zmienili to na powtórzonego prawa, gdyż nie jest to jakieś 2 prawo, ale jest to w dużej części powtórzone prawo.
00:21:24
Jednak w tej 5 księdze mojżeszowej pojawia się też wiele nowych elementów prawa, a inne zostają poszerzone lub przedstawione w nowy.
00:21:34
Sposób wracamy do 5 Mojżeszowej otwórzcie 28 rozdział.
00:21:44
I przeczytajmy, wiesz 69.
00:21:49
28, rozdział 69 wiersz.
00:21:56
Oto słowa przymierza.
00:22:02
Które ja chcę?
00:22:04
Nakazał mojżeszowi zawrzeć z izraelitami WMO Abie.
00:22:13
Oprócz przymierza.
00:22:16
Które zawarł z nimi nacho rebie, czyli na Górze Synaj.
00:22:24
Zauważcie, że wielokrotnie w tej księdze, jak również w 2 księdze Mojżeszowej Bóg podkreśla, że to przymierze jest przymierzem zawartym z Izraelem.
00:22:39
Nie ze wszystkimi narodami, nie ze wszystkimi ludami wszystkich czasów, ale jest to przymierze, które Bóg zawiera ze swoim wybranym ludem i jemu nadaje to Prawo i od niego oczekuje wypełniania tego prawa. Wszyscy inni ludzie.
00:23:00
Mieli aspekty tego prawa wypisane na ich sercach.
00:23:06
O czym też pismo wyraźnie mówi, że to Boże prawo niezmienne, wieczne Boże prawo jest wypisane na ludzkich sercach i człowiek wie, że kraść to zła rzecz kłamać to zła rzecz.
00:23:20
Gwałcić kobietę, zła rzecz brak sobie cudzą żonę, zła rzecz, to ludzie to to wiedzą intuicyjnie to mają wypisane na swoich sercach. Oczywiście przez grzech, przez zatwardziałość, przez czynienie tych rzeczy.
00:23:37
Ludzkie serca się zatwardza ją i przestają być wrażliwe na ten głos sumienia, który mówi, że to jest złe. Niemniej jednak to prawo jest zapisane na ludzkich sercach.
00:23:48
Natomiast z Izraelem ze swoim wybranym ludem Bóg zawiera szczególne przymierze, w którym jest wiele elementów dotyczącym ich wyjątkowej relacji z Bogiem, których nie ma w ludzkich sercach zapisanych na przykład, że trzeba czcić szabat.
00:24:07
Tego nie ma w ludzkim sercu. Naturalnie to było elementem tamtego przymierza, które Bóg zawarł ze swoim ludem i wiele innych tego typu rzeczy, które znajdziemy w tej księdze.
00:24:20
To, co jest niezwykle ważne w rozważaniu tego wielkiego zbioru nakazów i zakazów jest ich zakres. Obejmują one są cały wachlarz tematów poczynając od należytej czci Boga poprzez relacje rodzinne, relacje zawodowe, higienę osobistą.
00:24:47
Zarządzanie finansami, prowadzenie wojen.
00:24:53
Traktowanie sług niewolników, opiekowanie się biednymi, chorymi aż po najbardziej intymne.
00:25:05
Relacje i czynności.
00:25:08
Ta księga otwarcie mówi o tych wszystkich rzeczach.
00:25:13
Bóg jest zainteresowany całym naszym życiem.
00:25:21
Pobożne postępowanie nie ogranicza się do odmówienia kilku pacierzy i pójścia od czasu do czasu na nabożeństwo.
00:25:33
Ale pobożne postępowanie obejmuje całe nasze życie, Wszystko.
00:25:42
Wielu żydowskich domach w toalecie jest modlitwa.
00:25:50
Związana z tym, co robi się w toalecie.
00:25:54
Z naszych domach w mojej na przykład toalecie jest dużo książek różnych i, ale tam nie ma modlic odpowiedni do tego, co się robi w tej w tej toalecie.
00:26:06
Bo to takie, no bardzo nie.
00:26:10
Ale to myśmy o tym.
00:26:12
W tej księdze Bóg mówi, co trzeba robić, jak się chce ulżyć sobie.
00:26:19
Jak to trzeba dobrze zrobić i Bóg mówi, bo ja Jestem Święty wtedy dodaje, to mówi, idź tam za obóz wykup wykop dołek wrzuc to tam gdzie trzeba zasyp bo ja Jestem Święty tak Bóg mówi.
00:26:36
Parę rzeczy.
00:26:39
Mam to tak niezręcznie nawet o tym mówić publicznie, czytać te miejsca, ale w Bożym słowie to jest zapisane takie rzeczy jeszcze bardziej intymne są tam zapisane.
00:26:49
Dlatego, że Bóg jest zainteresowany całym naszym życiem.
00:26:54
Ja tylko tym, co tutaj robimy, nie tylko tym, co religijne, nie ta Boga nie ma czegoś takiego jak religijne życie.
00:27:04
Niereligijne życie jest życie, albo nie ma życia, albo jest coś w rękach Boga i twoje życie jest w jego ręku ze wszystkim swoją pracą, swoimi zabawami, rozrywką, czasem wolnym.
00:27:21
Twoim czasem tylko dla ciebie o tym, co myślisz głęboko w sercu, czego pragniesz, za czym tęsknisz?
00:27:30
Bóg jest tym wszystkim zainteresowany całym naszym życiem i ta księga może nam się wydawać zlepkiem różnych przepisów. Nie o tym o tamtym musiałam.
00:27:39
Tymu wam tym cowy jak gotować, czego nie gotować, coś z czym łączyć? Jakie tkaniny można ze sobą łączyć, jak ich nie można łączyć?
00:27:48
Co to jest?
00:27:50
To jest właśnie Bóg Bóg. Tak właśnie patrzy na nasze życie, Wszystko go interesuje, co na siebie zakładasz? Co je?
00:27:58
Jak się odżywiasz, czy myślisz, czy pchasz w siebie bezmyślnie, a potem się dziwisz i prosisz bracia i siostry módlcie się, bo brzuch mi do podłogi Obwisła ratujcie Boże Kochany, No nie bracie, musisz się wziąć za siebie, Bóg ci mówi w swoim słowie, jak masz jeść, jak masz o siebie dbać?
00:28:21
Tak Bóg jest wszystkim zainteresowany każdą jedną sferą naszego życia, nawet naszym snem.
00:28:30
Odpoczynkiem wszystkim.
00:28:35
Istnieje właściwy miły Bogu sposób wykonywania wszystkiego w naszym życiu.
00:28:46
Bóg pragnie, żebyśmy byli sprawiedliwi.
00:28:50
Abyśmy byli pobożni, czyli żyli po bożemu i chwalili go w każdej dziedzinie naszego życia.
00:29:00
Apostoł Paweł Zsumuje to w jednym wierszu mówi, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie Wszystko czyńcie na chwałę Boga.
00:29:13
Wielkim tematem tej księgi powtórzonego prawa.
00:29:19
Jest wzięcie w posiadanie tego, co Bóg obiecał.
00:29:27
Bóg złożył im wielkie obietnice, mówiąc, mam dla was wspaniałe rzeczy.
00:29:35
Ale mówi, to nie spadnie na was wy musicie to wziąć.
00:29:42
Wy musicie wejść w posiadanie tych rzeczy i to będzie was kosztowała.
00:29:49
Będziecie toczyli walki, dlatego kanaan nie oznacza nieba. Niektórzy mówią, że przejście przez Jordan do przejście przez rzekę śmierci i wejście do Kanalu to wejście do raju.
00:30:03
Ale to nie jak się nie ma do tej biblijnej analogii, gdyż w niebie już nie będzie wojen. Tam już nie będzie olbrzymów wielkich miast, które trzeba zdobywać. Tam będzie odpocznienie.
00:30:16
A więc kanal nie jest obrazem nieba, ale jest obrazem pełni chrześcijańskiego życia, pełni obfitości, do której Bóg nas w jezusie chrystusie chce wprowadzić i do tego Bóg mówi, ty musisz wejść i walczyć, zdobyć to, co ja ci daje to co daje. Czy mamy zdobywać jak?
00:30:40
To jest, no właśnie tu jest problem, że czasami chwytamy się jednego czy 2 wiersza i mamy problem, bo w jednych miejscach Bóg mówi oto ci daje Wszystko jest zdobyte, tylko wiesz tylko przyjmij, a w innych miejscach mówi trudził em się i zmagałem się i cierpiałem.
00:30:58
No jak no przecież jak dane to już nic nie trzeba robić. Nic nie trzeba się trudzić. Prób tylko wyciągnąć rękę i wziąć tak, no nie Bóg daje, ale mówi.
00:31:09
Daje ci masz bierz.
00:31:11
A teraz się będziesz musiał bardzo napracować?
00:31:14
Tak tak to wygląda.
00:31:20
Bóg obiecał tę ziemię abrahamowi izaakowi i jakubowi, a więc ich potomkom, którzy już dawno odeszli do chwały.
00:31:30
Oni tylko.
00:31:32
Zaczęli brać w posiadanie tę ziemię. Widzimy Abrahama, któremu umiera żona dzieje się tragedia, ale dzięki śmierci tej żony Abraham nabywa kawałek tej ziemi, kupuje jaskinie w mx, a gdzie chowa swoją ukochaną sarę.
00:31:51
I zaczyna brać w posiadanie tą ziemię, maleńki kawałeczek, ale to jest początek pociągnięcia tej Ziemi. A teraz.
00:32:01
Przez to, że ojcowie 40 lat wcześniej nie weszli, nie zdobyli. Jest kolejne pokolenie i Bóg mówi do nich to samo.
00:32:09
Wchodźcie, bierzcie, więc to daje wam.
00:32:12
Jest to dla was?
00:32:15
Chcecie? No to wchodźcie tak tam są olbrzymi, tam są wielkie miasta, tam trzeba będzie się nam natrudzić, namęczyć, ale warto ziemia mlekiem i miodem płynąca alternatywa.
00:32:30
To wasi ojcowie chodzić po pustyni, jeść mannę przez kolejne 40 lat i po umierać do wyboru bracia siostry, albo się weźmiemy i pójdziemy tam, gdzie Bóg nas wzywa i będziemy walczyć i będziemy się modlić i będziemy cierpieć, jeśli trzeba i będziemy dawać.
00:32:52
Wszystko, co mamy, aby zdobyć to, co Bóg ma dla nas, albo będziemy włóczyć się po pustyni, będziemy wspominać cuda z Egiptu, przejście przez Morze Czerwone, wspominać, jak to było kiedyś, czynił wielkie rzeczy, a my będziemy w kółko jeść, mam i żyć nadzieją, że kiedyś będzie lepiej. Wybór należy do nas.
00:33:16
Bóg mówi, kładę przed tobą drogę życia i drogę śmierci. Wybierz życie, wybierz posłuszeństwo. Wybierz wiarę w to, co ci mówię. Uwierz mi, zaufaj mnie i Idź tam, gdzie cię posyłam, a będziesz żył.
00:33:35
Jeśli mi nie zaufasz, jeśli będziesz wątpił w moje słowa.
00:33:40
Będziesz chodził po pustyni, aż zginiesz wybór należy do nas, tak jak należał do nich.
00:33:50
Kanał Alan.
00:33:52
Ustanowił własności Izraela z racji jakiegokolwiek naturalnego prawa, czy też tylko ich wysiłku.
00:34:05
25 razy księga powtórzonego prawa podkreśla, że ziemia kanaan była darem ja. Chcę dla Izraela.
00:34:19
Należy do nich dlatego, że ja chcę pod przysięgą, dał już tę ziemię abrahamowi izaakowi i jakubowi oraz dlatego, że Kanadyjczycy.
00:34:39
Utracili do niej prawo przez swoją grzeszność.
00:34:47
Otwórzcie 9 rozdział tej księgi, bardzo ważny temat, bardzo ważny fragment w zrozumieniu tego, dlaczego Bóg nakazał eksterminację kananejczyków. Dzisiaj często ludzie tego świata podnoszą sprzeciw przeciwko Bogu miłości, mówiąc przecież Bóg kazał zamordować Kobiety dzieci.
00:35:12
Całe narody kazał wyrżnąć. Jaka w tym miłość?
00:35:17
Wyobraźcie sobie.
00:35:19
Że Bóg posyła was do Ziemi, w której wszyscy są zakażeni AIC i nie ma na to lekarstwa, gdzie mężczyźni śpią z mężczyznami, Kobiety z kobietami, gdzie zjadają swoje dzieci na kolację. Gdzie?
00:35:38
Yy w swoich świątyniach uprawiają seks w otwarty sposób dzieci, Młodzież, wszyscy.
00:35:48
Wyobraźcie sobie sąsiedztwo takich ludzi.
00:35:53
Którzy żyją w totalnym moralnym upadku zepsuł cił, są zakażeni różnymi strasznymi chorobami zakaźnymi. Tak wyglądał kanale.
00:36:07
Słuchaj Izraelu 9 rozdział tej księgi Szema Izrael, Słuchaj Izraelu, dziś przekroczysz Jordan.
00:36:17
Wejdziesz i Wydziedziczyć esz narody większe i mocniejsze niż ty. Zdobędziesz wielkie miasta, otoczone murem sięgającym nieba, Pokonasz Lud Liczny i Rosły potomków Anaka, o których wiesz i o których sam słyszałeś.
00:36:37
Jak mówią, kto kto ostoi się wobec synów anaka? Dziś jednak przekonasz się, że jahwe Twój Bóg przeprawia się.
00:36:48
Przed tobą on jest ogniem trafiającym, on i nich wytępi.
00:36:57
On ich upokorzy przed tobą także szybko wy dziedziczysz ich i usuniesz, jak ci to zapowiedział. Ja chcę, a gdy yahwe Twój Bóg wyprze ich już przed tobą, to nie pomyśl sobie to dzięki mojej sprawiedliwości yahwe mnie tu wprowadził abym posiadł tę ziemię, co by znaczyło, że z powodu niegodziwości tych narodów.
00:37:28
Yahwe nie przed tobą wypędził. Otóż Off.
00:37:35
Spowodu niegodziwości tych narodów. Ja chcę Twój Bóg je wydziedziczył.
00:37:45
Ciebie kieruję tam jednak i pozwalać i posiąść tę ziemię. Nie dzięki Twojej sprawiedliwości, ani dzięki prawości twojego serca. Czyni to dlatego, aby dotrzymać słowa, które poręczył przysięgą wobec Twoich ojców Abrahama Izaaka i Jakuba bądź zatem świadom.
00:38:14
Że to nie dzięki Twojej sprawiedliwości, ja chcę Twój Bóg daje ci ten dobrą ziemię w posiadanie. Jesteś bowiem ludem twardego karku. Pamiętaj też.
00:38:30
I nie zapomni o tym, jak drażni łeś, ja chcę twojego Boga na pustymi od dnia, w którym wyszedłeś z Egiptu do dnia waszego przyjścia. Na to miejsce byliście krnąbrni wobec Yahwe.
00:38:48
Rozgniewa liście, ja chcę już pod chore bem. Już wtedy był on na was tak wzburzony.
00:38:56
Że chciał was wytępić?
00:39:04
To ich wejście do Ziemi było uwarunkowane.
00:39:09
One posłuszeństwem wobec Boga.
00:39:13
Bóg mówi nie daje wam dlatego żeście na to zasłużyli.
00:39:17
Nie daje wam tej ziemi, dlatego żeście tacy sprawiedliwi i taksy mi posłuszni, bo już tyle razy okazaliście mi nieposłuszeństwo, że powinienem był was zabić.
00:39:30
Ale mówi, teraz, kiedy wejdziecie do tej ziemi z mojej łaski i dlatego, że ci są tak zdeprawowani, tak zniszczeni przez swoją nieprawość, że trzeba ich usunąć i wy macie się tym zająć, wy macie ich usunąć, żeby zobaczyć, co się z nami stanie, jeśli będziecie tak postępować jak oni.
00:39:51
A więc Bóg mówi, teraz zobaczycie moją karę na tym ludzie za ich bezbożność, za ich korupcje, za ich zło.
00:40:00
Ale wiedzcie, że jeśli wy zaczniecie w ten sam sposób postępować jak oni, to na was ściągnę takie samo zło.
00:40:14
2 niezwykle ważne zasady zawarte w tym fragmencie. Po pierwsze Kanadyjczycy zostali skazani na zagładę z powodu wielowiekowej deprawacji totalnej, moralnej korupcji i niesprawiedliwości społecznej. Tam nikt się nie opiekował sierotami wdowami, ludźmi, chorymi. Tacy ludzie byli na marginesie na śmierci.
00:40:45
Niech umierają.
00:40:47
Bóg mówi, nie ważcie się tak postępować, żeby między wami byli jacyś ludzie, którzy nie mając co jeść, którzy nie mają się czym przyodziać, którzy są pozostawieni samym sobie w swoich problemach.
00:41:04
Po 2 Izrael Izrael bezwarunkowo otrzymuje kanaan w Wyrazie Bożej łaski i Bożej wierności.
00:41:16
Ale zdobycie kanaanu i zachowanie własności tej Ziemi jest uwarunkowane wiarą i posłuszeństwem Izraela.
00:41:32
I zastanówmy się, czy podobnie nie jest z nami?
00:41:38
Wchodzimy do życia z łaski.
00:41:42
Przez wiarę nie mają nic, nie mając nic Bogu do zaoferowania.
00:41:48
Ale gdy otrzymujemy wielką Bożą łaskę, Bóg nas ostrzega, żebyśmy na daremno tej łaski nie przyjmowali.
00:41:57
Ale żebyśmy teraz, kiedy jesteśmy tak u błogosławieni przez Boga w jezusie chrystusie nie żyli takim życiem, jakim kiedyś żyliśmy, żebyśmy naśladowali świata wokół nas, żebyśmy nie postępowali bezbożnej, bo w ten sposób odpadniemy od Boga.
00:42:16
W ten sposób wyrzeknie my się Boga.
00:42:20
W ten sposób utracimy.
00:42:23
To, co otrzymaliśmy w jezusie Chrystusie, wiem, że są tacy, którzy mówią o new traca Lności Zbawienia i łaski. Rozumiem pewną prawdę w ich przesłaniu, ale to jest tylko część prawdy.
00:42:36
Wielka część nowego Testamentu zawiera ostrzeżenia dla wierzących ludzi, aby nie poszli za nieposłuszeństwem Izraela i ja były skończyli tak jak oni.
00:42:49
I niestety znamy my sami, znamy takich ludzi w kościele, którzy kiedyś Kochali Boga, byli gorący, byli gorliwi, a dzisiaj są w świecie, żyją w grzechu, odpadli od Boga żywego.
00:43:05
Jeśli Izrael po wejściu do obiecanej mu Ziemi będzie przestrzegał bożych przykazań, będzie błogosławiony ponad wszystkie narody Ziemi i będzie obfitował we wszelkie dobro i szczęście. Czytajmy z 26 rozdziału tej księgi.
00:43:26
Od 16 wiersza.
00:43:29
26 rozdział.
00:43:31
Od wiersza 16.
00:43:37
W dniu dzisiejszym Yahwe Twój Bóg nakazuje ci, byś stosował te ustawy i prawa przestrzega ich więc i wykonujesz całego swojego serca i z całej swojej duszy dzisiaj.
00:43:57
Oświadczyłeś wobec yahwe, że chciałbyś, aby był twoim Bogiem, że będziesz kroczył jego drogami, że będziesz przestrzegał jego ustaw jego przykazań, jego praw i że będziesz posłuszny jego głosowi.
00:44:19
Yahwe natomiast oświadczył ci dzisiaj, że będziesz jego ludem jego szczególną własnością, tak jak ci obiecał dlatego.
00:44:34
Przestrzegaj wszystkich jego przykazań, a on cię wywyższy ponad wszystkie narody, które stworzył by wzbudzić pieśń uwielbienia dla sławy i ozdoby.
00:44:54
Abyś był dla ja chcę twojego Boga, ludem świętym.
00:45:01
Tak jak ci to obiecał?
00:45:05
Piękne obietnice.
00:45:08
Zobaczcie do 28 rozdziału 28 rozdział.
00:45:13
I Czytajmy od pierwszego wiersza?
00:45:18
Co ważcie jest warunek nieśli.
00:45:23
Jeśli będziesz pilnie słuchał głosu, ja chcę twojego Boga dokładnie wypełniając wszystkie jego przykazania, które ci dzisiaj nadaje. To wyniesiecie wysoko ponad wszystkie narody Ziemi.
00:45:43
Wspólną, więc na ciebie i spoczną na tobie wszystkie te błogosławieństwa, jeśli będziesz słuchał głosu, yahwe twojego Boga będziesz błogosławiony w mieście i błogosławiony w polu Alleluja super gdziekolwiek będziesz będzie błogosławiony owoc twojego łona plon Twojej ziemi i Przychówek twoich stat.
00:46:15
Młode twojego bydła i jagnięta twoich owiec i kóz.
00:46:22
Błogosławiony będzie Twój kosz i Twoja dzieża, błogosławiony będziesz we wszystkich swych przedsięwzięciach. Ja chcę wydać jej twoich wrogów.
00:46:37
Pobijesz tych, którzy przeciw tobie powstają jedną drogą, wyjdą z tobą walczyć, a 7 będą przed tobą uciekać.
00:46:49
Ja chcę sprowadzi błogosławieństwo dla twoje spichlerze i na każde przedsięwzięcie twoich rąk pobłogosławić się w Ziemi, którą ci daje on yahwe twój Bóg yahwe ustanowi cię sobie jakoś Święty lud zupełnie tak jak ci przysiąg, gdy tylko będziesz przestrzegał przykazań, ja chcę.
00:47:18
Twojego Boga i chodził jego drogami.
00:47:22
Wówczas zobaczą wszystkie ludy Ziemi, że imię yahwe jest wzywane u ciebie i będą się ciebie bać.
00:47:32
Jeden Jan.
00:47:34
Chcę obficie obdarzyć je dobrami, to może owoc twojego łona przychówek twojego bydła i planu twoich pól w tej ziemi, którą daje tobie jak przysiąg twoim ojcom. Ja chcę otworzy dla ciebie swój skarbiec. Dobra niebo yahwe otworzy niebo nad wami.
00:48:01
Będzie wzrastał twoją ziemny deszczem we właściwym czasie i błogosławił wszystkie dzieła twoich rąk. Także będziesz mógł pożyczać wielu narodom, a sam nie będziesz musiał korzystać z pożyczek w ten sposób. Ja chcę postawić je na czele, a nie w tył.
00:48:23
Będziesz tylko górą, nigdy nie będziesz dołem.
00:48:29
Gdy tylko będziesz słuchał Przykazań Yahwe Twojego Boga, które ja ci dzisiaj nadaje, abyś pilnował ich stosowania.
00:48:40
Nie odstąpisz zaś od wszystkich tych słów, które ja ci dziś przekazuję ani w prawo.
00:48:46
Ani w lewo.
00:48:49
Nie pójdziesz za innymi bóstwami, aby im służyć. Zobaczcie, jaki zakres Bożego błogosławieństwa.
00:48:59
Jeśli będą posłuszni, jeśli będą słuchać i starać się wykonywać jego prawo, będą tak błogosławione.
00:49:10
Jeśli natomiast.
00:49:13
Po wejściu do Ziemi obiecanej nie będą strzegli bożych przykazań, ale upodobniają się do otaczających ich ludów nich niemoralności wich niesprawiedliwości.
00:49:25
To czeka ich ta sama surowa kara, jaka spadła na zdeprawowanych Kananejczyków zostaną usunięci z tej ziemi.
00:49:36
I całkowicie zniszczeni. Czytajmy dalej ten sam fragment od 15 wiersza.
00:49:43
Lecz jeśli nie będziesz posłuszny głosowi Jahwe Twojego Boga, nie będziesz przestrzegał stosowania wszystkich jego przykazań i ustaw, które wam dziś nadaje, to spadną na ciebie.
00:49:58
I dosięgną ciebie wszystkie te przekleństwa, będziesz przeklęty w mieście i przeklęty w polu przeklęty będzie Twój kosz i Twoja dzieża przeklęty będzie owoc twojego łona i plony Twojej ziemi przychówek twojego bydła i jagnięta twoich stat przeklęty będziesz we wszystkich twoich przedsięwzięciach.
00:50:27
Jahwe rzuci na Ciebie klątwa. Myślicie, że Bóg nie rzuca klątwy? Chyba ktoś nie czytał tych fragmentów, którzy dzisiaj mówią, że tylko zdrowie, tylko bogactwo, tylko powodzenie pochodzi od Boga, bo w niebie nie ma przekleństwa z nieba, tylko płyną dobre rzeczy. Jahwe przeklnie tych, którzy są nieposłuszni.
00:50:49
Nasz Bóg przeklina bezbożnych, którzy się śmiał mu przeciwstawiać.
00:50:56
Szczególnie tych, którzy się mienią jego ludem.
00:51:00
Na tych ciąży największe przekleństwo, jeśli są nieposłuszni, jeśli są obłudnikami, którzy wyznają imię Jezusa, a swoim życiem się jego zapierają.
00:51:14
Yahwe rzuci na Ciebie Klątwę, wywoła zamęt i rozczarowanie w każdym przedsięwzięciu twych rąk, aż cię zniszczy.
00:51:27
I szybko wytępi z powodu Niegodziwości twoich czynów świadczących, że opuściłaś mnie.
00:51:36
Yahwe sprawi, że przylgnie do ciebie zaraza, aż wytępić je z Ziemi, do której wchodzisz, aby ją wziąć w posiadanie yahwe uderzyć jest sucho tami gorączką z zapaleniami po suchą mieczem, śniedzią i pleśnią, które cię będą prześladować aż całkiem zginiesz.
00:52:03
Niebo nad tobą będzie niczym brąz, a ziemia pod tobą jak żelazo.
00:52:10
Zamiast deszczu yahwe zrzuci na twoją ziemię, proch i pył.
00:52:17
Spadać będą z nieba na ciebie, aż zginiesz yahwe sprawi, że zostaniesz pobity przez swoich wrogów jedną drogą wyruszysz, aby z nimi walczyć, a 7 drogami będziesz przed nimi uciekał i wieść o tobie będzie budzić przerażenie we wszystkich królestwach Ziemi.
00:52:39
Twój trup będzie żelem dla ptaków, panie wie i dla zwierząt pól nie będzie miał ich nawet kto wypłoszyć. Yahwe dotkniecie wrzodami, które znasz z Egiptu, guzami, świerzbem i misza Jem, których nie zdołasz wyleczyć. Yahwe uderzycie też obłędem ślepotą i otępieniem serca.
00:53:08
Będziesz chodził po omacku w południe jak po omacku chodzi niewidomy, którego spowija mrok i nie będzie ci się nad żadnej.
00:53:18
Nie powiedzie ci się na żadną swoich dróg. Owszem, będziesz raczej ciągle uciskany i nie piony, a wy bawić się nie będzie miał, kto za ręczysz się z kobietą, lecz inny mężczyzna ją zgwałci.
00:53:35
Wybudujesz sobie dom, lecz w nim nie zamieszkasz. Zasadzisz sobie winnicę, lecz nie zdążysz z niej skorzystać. Zabiją przy Tobie Twoje Bydle, lecz nie skosztujesz jego mięsa twojego osła ci ukradną sprzed oczu i już nigdy do ciebie nie wróci.
00:53:56
Twoje owce przekażą twoim wrogom i nikt nie pomoże ci ich odzyskać. Twoi synowie i twoje córki zostaną wydane innemu ludowi, a ty w tęsknocie za nimi będziesz codzień wypatrywać oczy oczu, lecz nie starczy ci sił, aby ich wybawić.
00:54:15
Plony Twojej ziemi, owce twego trudu pójdą na pożywienie ludu, którego nie znałeś. Będziesz uciskany i ciemiężony po wszystkie dni i oszalejesz.
00:54:27
Na widok tego, naco będą patrzeć twoje oczy yahwe dotknie cię złośliwymi wrzodami na kolana.
00:54:35
I na udach.
00:54:37
Od spody stóp aż po czubek głowy.
00:54:41
Nie zdołasz ich wyleczyć. Ja chcę poprowadzić ciebie i twojego króla, którego nad sobą ustanowić do narodu, którego nie znałeś, ani ty, ani Twoi ojcowie będziesz tam służył innym bogom z drewna i z kamienia i staniesz się przedmiotem grozy, Przysłów i docinków wśród tych wszystkich ludów, do których zaprowadzi cię pan to nie koniec. To jest w połowie. Sz przerywam to tak dużo przeczytałem i to jest tak.
00:55:11
Tak ciężkie.
00:55:14
Ale to mu oni to musieli Wszystko słychać słuchać. Wiecie, że był taki czas w kościele Wielkiej Brytanii w tym Narodowym kościele angielskim, że raz w roku w czasie postu oni Odczytywali te wszystkie przekleństwa z góry ebal nie to tylko dalszą część tej księgi, gdzie tam oni z jednym z jednej góry mieli wypowiadać błogosławieństwa z 2 przekleństwa.
00:55:41
Ale po jakimś czasie zarzucili ten zwyczaj.
00:55:46
Dlatego, że wielu z nich mówiło, słuchajcie, my przeklinamy samych siebie.
00:55:52
Przeklęty ten, który kłamie przeklęty ten, który bierze sobie żonę swojego bliźniego przeklęty ten, który nich święci dnia Pańskiego i tak dalej i tak dalej.
00:56:02
I oni mówili, lepiej tego nie rób, bo samych siebie przeklinamy i zarzucili to, ale myślę, że to nie byłoby takie złe. Wiecie, gdybyśmy tak raz w roku wzięli te wszystkie przekleństwa?
00:56:15
I takie tutaj spróbowali przekląć wszystkich ludzi, którzy to robią. Co wy na to kiepsko? Nie to trzeba by podyskutować.
00:56:27
To nie chodzi o to, że my teraz kogoś przeklinamy i życzymy komuś źle, ale chodzi o to, żebyśmy byli świadomi, kogo Bóg przeklina o to chodzi, bo tak naprawdę to my nie mamy żadnej mocy nikogo przeklinać.
00:56:38
My możemy tylko błogosławić w imieniu Jezusa i Oby Bóg ich pobłogosławił nasze błogosławieństwo też nic nie zdziała. Jeśli Jezus nie stanie za tym błogosławieństwem. Jeśli pobłogosławi ich małżeństwo.
00:56:51
Homoseksualistów to Bóg tego nie pobłogosławi, choćbyś miał najwyższą czapkę i największą laskę na tym świecie. To tętnic ci nie pomoże.
00:57:03
Takie słowa, które wiem, że nie jest miło czytać i miło słuchać, ale winny być czytane w kościele.
00:57:14
Aby była w nas bojaźni przed Bogiem, że nasz Bóg kochający ojciec, który nie chce, żeby to kogokolwiek spotkało, który zrobił Wszystko w jezusie chrystusie, abyśmy byli uczestnikami tego błogosławieństwa, którego tak chętnie słuchamy i chcielibyśmy ją chce, żebyśmy byli jego uczestnikami, ale ten Bóg będzie przeklinał.
00:57:38
Tych, którzy w ten sposób żyją, którzy w ten sposób postępują, dlatego, że jego sprawiedliwość tego wymaga.
00:57:47
Bóg nie może błogosławić grzechu, nie może błogosławić bezbożności i bezprawia. Bóg jest sędzią sprawiedliwym. Owszem, nie Wszystko tutaj i teraz przeklina i karze, ale z pewnością nadejdzie ten dzień wielkiego przekleństwa i wielkiego sądu i Wielkiej kary nad wszelką bezbożność ą. I ta księga nas przed tym wszystkim ostrzegam, ta księga pokazuje nam Boga miłości.
00:58:17
Który jest jednocześnie Bogiem Sprawiedliwości i Sądu.
00:58:23
To jest tylko fragment wybrany z tej księgi, który jest zapowiedzią strasznego sądu czekającego szczególnie boży lud lekceważący swojego Boga i jego prawo.
00:58:40
Bóg Izraela.
00:58:42
Jest naszym Bogiem.
00:58:46
Ja chcę objawiony z nowym przymierzu jako ojciec, syn i Duch Święty nasz Bóg jest nadal Bogiem miłosierdzia i Bogiem Sprawiedliwości. Zauważyliście, że w tym fragmencie jest napisane, że Bóg jest ogniem trawiący?
00:59:08
I w nowym testamencie w liście do Hebrajczyków właśnie z tej księgi zaczerpnięty ten sam tytuł Boga nasz Bóg jest ogniem trawiący mi. Straszna to rzecz wpaść w ręce tego żywego Boga i to mówi do wierzących.
00:59:24
Którzy śmią odstępować od Boga, którzy śmią lekceważyć Boga, którzy śmią lekceważyć kościół, którzy śmią lekceważyć starszych w kościele, którzy śmią życiach świat.
00:59:39
Mówi straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego mówi, dla takich nie ma już nawet miłosierdzia. Nie ma dla takich ofiary, którzy podeptali krew przymierza krew Jezusa Chrystusa, którą zostali wykupieni z dawnych grzechów.
00:59:58
Potrzebujemy bracia, siostry, bojaźni przed Bogiem naszych sercach.
01:00:04
Dlatego powinniśmy czytać te fragmenty Starego Testamentu w nowym testamencie. To bardzo krótko i zwięźle jest powiedziane, ale w starym testamencie jest to bardzo rozwinięte, szczególnie u proroków i my nie możemy się zgrywać przed tymi fragmentami.
01:00:19
Nie możemy udawać, że ich nie ma. Musimy je czytać i brać z nich ostrzeżenie, brać z nich przestrogę i uczyć się bojaźni, która jest początkiem mądrości.
01:00:37
Serce N Bożego prawa jest miłość.
01:00:44
Która jest nierozłącznie zespolona Ice prawdziwym miłym Bogu posłuszeństwa.
01:00:53
Każdy bogobojny izraelita ice pamięci, zacytuję.
01:01:00
Szema Izrael zapisane w 6 rozdziale The Bar im, gdyż tak nazywa się po hebrajsku. Ta księga, czyli słowa 6, rozdział 4 i 5. Wiesz, przeczytajmy te piękne słowa na zakończenie.
01:01:20
Szema Izrael, Słuchaj, Izraelu.
01:01:27
Ja chcę, jest naszym Bogiem.
01:01:33
Dwunastce jeden.
01:01:36
Kochaj, więc ja chcę.
01:01:39
Swojego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą.
01:01:47
I ze wszystkich swych sił.
01:01:51
To jest szema Izrael.
01:01:55
Ta księga pełna praw na nowo i na nowo powtarza ten refren, Kochaj Boga.
01:02:03
I Bóg kocha ciebie.
01:02:06
Bóg kocha was ta księga to powtarza, tutaj nie jest tak. Wiecie, że jest prawo prawo prawo, a potem miłość, miłość, miłość, miłość tak nie jest sprawą, miłość, razem to jest razem, to nie jest prawo, nie jest przeciwne miłości, ani miłość nie jest przeciwna. Prawo Bóg daje prawo swojemu Ludowi Bóg kocha swój lud.
01:02:27
I w ten sposób.
01:02:28
Wyraża swą miłość do nich i mówi, teraz wy, jeśli mnie kochacie, to przestrzegajcie moich przykazań.
01:02:37
Księga powtórzonego prawa 5, rozdział 10 wiersz Bóg mówi, okazuje łaskę 1000 pokoleniom.
01:02:49
To znaczy do końca świata.
01:02:52
Jeszcze daleko, daleko od Adama nie minęło 1000 pokoleń. Daleko jeszcze nam do tysiąca. Jeszcze jeszcze wiele, wiele, wiele wieków, żeby minęło 1000 pokoleń, Bóg mówi, okazuje łaskę 1000 pokoleniom tych, którzy mnie kochają i przestrzegają moich przykazań.
01:03:13
Widzicie to razem jest zawsze razem, kochają mnie i przestrzegają moich przykazań. 7 rozdział tej samej księgi 9 rozdział.
01:03:22
9 jesz 7 rozdział 9. Wiesz wiedz zatem, że Jahwe Twój Bóg jest Bogiem wiernym.
01:03:30
On tym, którzy go kochają i przestrzegają jego przykazań dochowuje przymierza i okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia na zawsze. 30 rozdział od 15 wiersza spójrz oto dziś kładę przed tobą życie i dobro.
01:03:55
Oraz śmierć i zło 30 rozdział od 15 wiersza. Jeśli będziesz posłuszny przykazaniom Jahwe Twojego Boga, które ci dziś nadaję, jeśli będziesz darzył miłością, ja chcę twojego Boga, kroczył jego drogami i przestrzegał jego przykazań ustaw oraz praw i dzięki temu żył i rozmnażał się.
01:04:25
To Jahwe, Twój Bóg będzie ci błogosławił w ziemi, do której idziesz, aby ją wziąć w posiadanie.
01:04:33
Lecz jeśli odwróci się twoje serce i odmówisz posłuszeństwa, jeśli dasz się odwieść i zaczniesz kłaniać się innym bogom i służyć im.
01:04:48
To ogłaszam wam dziś, że na pewno zginiecie.
01:04:53
Nie zabawicie długo w tej ziemi, do której przeprawiać się przez Jordan, by do niej wejść i wziąć ją w posiadanie.
01:05:03
Wzywam was dziś na świadków wzywa na świadków przeciwko Wam niebo i ziemie. Oto kładę dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo z wybierz życie żyj żyj ty i twoje potomstwo kochaj Jahwe Twojego Boga Słuchaj jego głosu linii do niego, gdyż on jest.
01:05:33
Twoim życiem, przedłużeniem Twoich dni.
01:05:37
Mieszkaj w tej ziemi, którą ja chcę przysiąg twoim ojcom Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, że nie uda.
01:05:47
Czy nowy testament ma jakieś inne poselstwo w tej materii?
01:05:52
Co mówi Jezus.
01:05:54
Ewangelia Jana 14 rozdział II 15 wiersz Jezus mówi, jeśli darzycie mnie miłością.
01:06:03
Będziecie wypełniać moje przykazania?
01:06:08
To przyszedł ten prorok, o którym mówił Mojżesz, którego trzeba słuchać we wszystkim.
01:06:15
I on mówi, jeśli mnie kochacie, to będziecie wypełniać moje przykazania w 14 rozdziale od 23 wiersza. Jezus mówi, jeśli ktoś mnie kocha, będzie wypełniał moje słowo i mój ojciec otoczy go miłością. Do takiej osoby przyjdziemy i u niej zostaniemy.
01:06:39
Kto mnie nie kocha, nie wypełnia moich słów i w 31. Wierszu Jezus mówi, niech jednak świat się przekona, że ja kocham ojca.
01:06:54
Uczynię tak jak mnie ojciec polecił Jezus pokazał, na czym polega miłość ojca.
01:07:03
Czynił jego wolę we wszystkim?
01:07:07
W pierwszym liście Jana w 5 Rozdziale i 3 wierszu Jan mówi to bez już żadnych najmniejszych wątpliwości.
01:07:15
Mówi na tym bowiem polega miłość Boga, że się przestrzega. Jego przykazań. Jego przykazania natomiast nie są uciążliwe. Jeśli ktoś Boga kocha, to z ochotą przestrzega.
01:07:31
Jego przykazań nie jest jakimś i marudzeniem, biadoleniem i narzekaniem, jak to ciężko służyć Bogu, ale z radością, że można służyć Bogu.
01:07:42
Że można być jego zezwoleń sam z grzechu i służyć sprawiedliwości, miłości, prawdzie.
01:07:51
Zarówno stary, jak i nowy testament zgodnie oświadczają, że miłość Boga wyraża się w okazywany mój posłuszeństwie.
01:08:01
Boże, prawo nie jest w konflikcie z miłością, ale prawdziwa miłość wyraża się w przestrzeganiu Bożego Prawa i oby to wielkie poselstwo księgi powtórzonego prawa głęboko zapadło w nasze serca.
01:08:19
I zmieniało nasze życie, ku jego chwale powstańmy do modlitwy.
01:08:36
Kochany ojcze, dziękujemy za to, że możemy pochylić się nad kolejną księgą swojego słowa.
01:08:45
Starą księgą archaiczną księgą.
01:08:50
Ale jakże aktualną, jakże twoje słowa nie tracą nic na Aktualności, jakże i dzisiaj w 21 wieku potrzebujemy uświadomić sobieskim mamy do czynienia, jak wielkim Bogiem jesteś jak Święty, jak sprawiedliwy.
01:09:14
Jak surowy, jak miłosierny, jak łaskawy.
01:09:19
Jak wymagający, a jednocześnie jak hojnie zaopatrujący i błogosławiąc y POMAGAJĄCY i udzielający.
01:09:32
Obyśmy dzisiaj Twój głos usłyszeli nie zatwardza lee naszych serc nie usztywnia li naszych karków, nie lekceważyli twojego głosu.
01:09:44
Ale poddali się Twojej błogosławionej przemianie, aby się ciebie bać i aby cię kochać.
01:09:56
Tak jak mówi Twój psalm, Służcie Bogu z drżeniem z bojaźnią, dajcie mu hołd.
01:10:05
Panie, jakże potrzebujemy dzisiaj w kościele?
01:10:10
Pobożności pełnej szacunku, miłości i drżenia na twoje słowo, aby je czynić, aby w naszym posłuszeństwie wyrażać naszą miłość do ciebie, naszą wiarę w ciebie.
01:10:29
W tym nam dopomóż kochany, panie?
01:10:32
Abyśmy mogli doświadczać błogosławieństwa nowego przymierza. Daleko lepszego.
01:10:39
Duchowego życia w jezusie Chrystusie.
01:10:43
Radość i pokój w duchu świętym miłość rozlana w naszych sercach przez ducha.
01:10:54
Łagodność, cierpliwość.
01:10:59
Pokój, który przewyższa zrozumienie.
01:11:04
Panowanie nad sobą samym.
01:11:08
Daj nam panie doświadczać i przeżywać obfitości nowego kanaanu. Jaki jest dla nas w jezusie chrystusie obfitości życia, w której toczy się walka?
01:11:20
Tak toczymy walkę z szatanem z grzechem ze światem, z naszym własnym ciałem, ale w tobie jest nam zagwarantowane zwycięstwo, jeśli tylko tobie będziemy ufać, jeśli tylko na tobie będziemy polegać i trzymać je niewzruszenie Twoich obietnic.
01:11:39
Dopomóż nam w tym, panie?
01:11:42
Oby też życie było naszym udziały w obfitości przez Jezusa Chrystusa. Amen.

Skip to content

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia podczas przeglądania. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij