Księga Rut – streszczenie

Ósme kazanie z cyklu podsumowującego całe Pismo Święte. W każdą ostatnią niedzielę miesiąca Paweł Jurkowski, pastor kościoła w Wejherowie, podsumowuje jedną z 66 ksiąg Nowego i Starego Testamentu, dlatego cykl trwać będzie aż 5 lat. Kolejne kazanie streszcza całą Księgę Rut.

Zachęcamy do słuchania cyklu online, do przychodzenia na kazania do zboru w Wejherowie, a przede wszystkim do samodzielnego czytania Pisma Świętego. Przed wysłuchaniem kazania poświęconego danej księdze, warto ją wcześniej przeczytać. Paweł zachęca również do zadawania pytań dotyczących lektury ksiąg, które pomogą mu przygotować kolejne podsumowania.

Zakładki

05:03Hebrajczyków 11:6 09:29List do Rzymian 5:17 22:54Księga Rut 2:3

Video

Transkrypcja

Przepisywanie pliku audio jest automatyczne, dlatego zawierać może błędy, literówki i służy raczej do odnajdywania danego fragmentu kazania, niż do czytania go w formie tekstowej.

00:00:00
Otwórzmy kochani księgę rut. Mam nadzieję, że udało wam się w ostatnim czasie przeczytać tę krótką księgę.
00:00:11
Zaledwie 4 rozdziały.
00:00:15
Których znajduje się piękny obraz odkupienia ludzkości przez Boga.
00:00:23
W Chrystusie Jezusie.
00:00:27
Benjamin Franklin, którego wizerunek można zobaczyć na banknocie 100 dolarowym.
00:00:35
Był pierwszym ambasadorem Stanów Zjednoczonych we Francji.
00:00:42
I będąc w Paryżu od czasu do czasu uczestniczył w spotkaniach klubu niewiernych.
00:00:51
Tak się nazywał klub ludzi, którzy negowali Biblię i chrześcijaństwo i spędzali większość swojego czasu na poszukiwaniu i czytaniu literackich arcydzieł.
00:01:06
Pewnego razu Franklin na jednym ze spotkań klubu niewiernych przeczytał zebranym tam księgę rut.
00:01:15
Ale zamienił w niej imiona bohaterów, tak, aby nie rozpoznano w niej księgi Biblii.
00:01:22
Kiedy skończył wszyscy zebrani jednomyślnie wychwalali tę piękną opowieść. Powiedzieli, że jest to jedno z najpiękniejszych arcydzieł literackich, jakie kiedykolwiek słyszeli i domagali się.
00:01:37
Aby im powiedział, gdzie natknął się na tak niezwykłe dzieło.
00:01:43
Z wielką przyjemnością. Franklin powiedział im, że to fragment Biblii, którą oni uważali za godną pogardy i szyderstwa i w której ich zdaniem nie było nic dobrego.
00:01:58
Według niektórych biblistów rt pierwotnie była zamykającą częścią księgi sędziów.
00:02:07
Choć w żydowskim kanonie znalazła się ostatecznie w zbiorze ksiąg zwanych pismami, podczas gdy księga sędziów należy w tym zbiorze do ksiąg prorockich.
00:02:23
Historia, jutro, historia rut jaśnieje jak perła na tle ciemności wieków pod rządami sędziów.
00:02:34
Ten barwny okres.
00:02:37
Kiedy każdy czynił to co, sam uważał za słuszne, jak widzieliśmy, był okresem chaosu.
00:02:47
I duchowego zamętu w historii Izraela.
00:02:52
Po chwalebnych zwycięstwach Jozuego.
00:02:56
Nastąpiły wieki duchowego upadku z krótkimi okresami ożywienia.
00:03:04
W miarę upływu czasu sędziów.
00:03:08
Odstępstwo Izraela.
00:03:11
Od Boga pogłębiało się.
00:03:14
Aż na końcu tej księgi czytamy o moralnym zepsuciu i krwawych konfliktach między plemionami Izraela.
00:03:27
Okres sędziów był naznaczony słabą wiarą.
00:03:34
Postępowaniem narodu wybranego.
00:03:39
Jednak pośród wojen.
00:03:43
I Bałwochwalstwa.
00:03:46
Wciąż byli tacy.
00:03:48
Zarówno bogaci, jak i biedni.
00:03:51
Którzy prowadzili bogobojne i proste życie.
00:03:57
Ku chwale jedynego prawdziwego Boga.
00:04:03
Opowiadanie o Ruth dostarcza wdzięcznego przypomnienia, że nawet w najciemniejszych czasach.
00:04:13
Bóg działa w sercach swojej wiernej resztki.
00:04:20
Zaczyna się od historii męża, który miał na imię li me Lech.
00:04:26
Elimelecha znaczy.
00:04:30
Mój Bóg jest królem.
00:04:34
Piękne imię.
00:04:37
W tym pięknym imieniu.
00:04:39
Zawarta jest burza, wizja człowieka.
00:04:44
Boży Plan dla człowieka.
00:04:47
To imię po pierwsze zakłada fakt istnienia Boga.
00:04:55
Nie ma dla człowieka żadnej nadziei.
00:04:58
Jeśli nie uzna istnienia Boga?
00:05:03
Ponieważ jak mówi nam listę hebrajczyków 11 rozdział i 6. Wiesz, każdy.
00:05:09
Kto chce zbliżyć się do Boga?
00:05:12
Musi uwierzyć, że on istnieje?
00:05:17
Bóg istnieje i wcale nie jest trudno uwierzyć w jego istnienie.
00:05:24
Trudniej jest uwierzyć, że Boga nie ma.
00:05:31
Światło od Boga płynie do nas licznymi strumieniami. Jego Objawienia ice każdego miejsca wokół nas.
00:05:41
Tylko zatwardziali grzesznicy i głupcy, wykształceni ponad swoją inteligencję.
00:05:49
Wmawiają sobie, że Boga nie ma.
00:05:53
Cała historia człowieka zaczyna się od wielkiego faktu, że Bóg jest.
00:06:01
Ale jest coś więcej w tym imieniu, Achimelecha.
00:06:06
Mój Bóg.
00:06:12
To jest mój Bóg.
00:06:16
Oznacza to, że Bóg, który jest?
00:06:21
Jest dostępny dla mnie.
00:06:25
Bóg, który istnieje?
00:06:29
I stworzył wszechświat.
00:06:32
Uczynił siebie dostępnym dla człowieka.
00:06:37
Jest to hebrajczyków.
00:06:39
11 wiersz i ten 6 wiersz mówi dalej Każdy, kto chce zbliżyć się do Boga.
00:06:46
Musi wierzyć, że on istnieje.
00:06:51
Że nagradza.
00:06:53
Tych, którzy go szukają?
00:06:59
Bóg nagradza tych, którzy go szukają?
00:07:05
Którzy chcą, żeby on był ich Bogiem.
00:07:10
Pan Jezus powiedział.
00:07:14
A znajdziecie.
00:07:17
Jeśli ktoś nie znajduje Boga?
00:07:20
To dlatego, że nigdy nie zadał sobie trudu, aby go szukać.
00:07:26
Każdy człowiek, który chce dotrzeć do Boga.
00:07:30
Odkryć rzeczywistość Boga, pojąć fakt Boga i doświadczyć relacji z Bogiem musi po prostu zacząć go szukać.
00:07:44
Ponieważ Bóg objawia się krok po kroku człowiekowi, który go szuka.
00:07:53
Objawił się.
00:07:56
Który był poganinem, żyjący wśród bałwochwalców.
00:08:02
Objawił się, objawił się wielu innym ludziom, którzy nie mieli pisma świętego, nie słyszeli, zwiastowała Nej Ewangelii, ale szukali Boga. Czy można go poznać i Bóg daje się znaleźć tym, którzy go szukają, którzy wierzą, że on jest.
00:08:21
I, którzy go szukają?
00:08:25
I wtedy on staje się.
00:08:31
A wtedy pozostaje jeszcze 3 aspekt tego imienia Alimelecha.
00:08:37
Mój Bóg jest.
00:08:45
Pierwszy człowiek otrzymał panowanie nad stworzeniem, które Bóg uczynił pod warunkiem.
00:08:53
Że on sam.
00:08:55
Człowiek będzie poddany Panowaniu Boga, który uczynił człowieka.
00:09:04
Tak długo jak Adam był poddany Panowaniu Boga.
00:09:09
Tak długo panował nad powierzonym jego opiece dziełem stworzenia.
00:09:16
Gdy my poddajemy się panowaniu naszego Boga.
00:09:21
Możemy dzięki jego łasce?
00:09:27
W naszym życiu.
00:09:29
O tym mówi list do Rzymian 5 rozdział i 17. Wiesz, albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego.
00:09:42
O ileż bardziej.
00:09:45
Ci, którzy otrzymują obfitość łaski.
00:09:50
I daru usprawiedliwienia.
00:09:53
Będą królować.
00:09:56
Będą panować w życiu przez jednego?
00:10:02
Jezusa Chrystusa.
00:10:06
Mój Bóg jest królem.
00:10:12
Ożenił się z kobietą?
00:10:14
Której na imię było?
00:10:17
Albo nan.
00:10:19
Będę używał tego 2 imienia. Ono jest bliższe oryginałowi.
00:10:25
Jej imię znaczy.
00:10:30
Mój Bóg jest królem.
00:10:33
Poślubia przyjemność.
00:10:36
Coz takiego związku może powstać.
00:10:40
W tym połączeniu tych 2 imion.
00:10:44
Mamy ilustrację ludzkiego upadku.
00:10:49
Oczywiście przyjemność z zasady nie jest wroga Bogu.
00:10:57
Przyjemność nie jest też wroga służeniu Bogu jako królowi.
00:11:04
To nie wyklucza przyjemności, wręcz przeciwnie.
00:11:08
Życie z Bogiem.
00:11:11
I dla Boga owocuje najgłębszą przyjemnością, do jakiej człowiek jest zdolny.
00:11:20
Psalm 16, wiersz 11 mówi, Dasz mi poznać drogę życia?
00:11:29
Obfitość radości w Twojej twarzy?
00:11:37
Po Twojej prawicy.
00:11:39
Na wieki.
00:11:43
Jednak jest.
00:11:45
Zabójcza przemijająca rozkosz grzechu.
00:11:51
Która obiecuje życie?
00:11:55
Obiecuje przyjemność i zaspokojenie, ale rodzi śmierć.
00:12:04
Kiedy wąż w ogrodzie Eden przyszedł do pierwszych ludzi, zaoferował przyjemność.
00:12:12
Która wiązała się z nieposłuszeństwa.
00:12:17
Powiedział do N widzisz?
00:12:19
Ten owoc.
00:12:22
Czyż nie jest piękny?
00:12:24
Czyż nie jest przyjemny?
00:12:26
Dla oczu.
00:12:28
A jakże.
00:12:35
Alimelecha, czyli mój Bóg jest królem.
00:12:40
Nie może korzystać z takiej przyjemności i absolutnie nie chce powiedzieć, że Naomi była grzesznicą, która sprowadziła wszelkie nieszczęście na Alimelecha. Nie?
00:12:54
Mówię jedynie o alegorycznych alegoria ach.
00:12:59
Czy analogia ach raczej alegorycznych analogia ach wynikających ze znaczenia imion.
00:13:08
Bohaterów tej księgi to jest bardzo ważne tło tej księgi, żeby wejrzeć w jej resztą pozostałą część, więc połowę poświęcę na 5 pierwszych wierszy.
00:13:27
Czyli alegorycznie.
00:13:30
Mój Bóg jest królem.
00:13:33
Poślubia przyjemność i co jest owocem ich zjednoczenia?
00:13:40
2 synów.
00:13:41
Którzy nazywają się horowitz ość?
00:13:46
I śmiertelność.
00:13:49
Kto z was nadał by takie imiona swoim synu?
00:13:54
Ma Lon.
00:13:56
Horror litość.
00:13:58
I fillion, śmiertelność.
00:14:03
Chorowity i umierający.
00:14:08
Najwyraźniej obaj synowie byli wątpli.
00:14:12
I bardzo słabego zdrowia.
00:14:15
Ponadto czytamy, że nastał głód w tym kraju.
00:14:21
Co według ustaleń.
00:14:24
Zawartego na Synaju Przymierza.
00:14:27
Było wyrazem czego?
00:14:30
Bożego gniewu i sądu.
00:14:34
Bóg obiecał na przymierzu na Synaju chronić.
00:14:38
Swój lud od głodu.
00:14:41
Jednocześnie zapowiadając zesłanie głodu jako karę za niewierność i grzeszność swojego ludu.
00:14:53
Mimo żyznej urodzajnej ziemi wokół Betlejem.
00:14:59
Które oznacza.
00:15:01
Dom chleba.
00:15:04
Nie było tam co jeść?
00:15:08
Z lenk Niony Elimelecha.
00:15:11
Z całą swoją rodziną postanawia opuścić ziemię obiecaną.
00:15:17
I udać się około 100 km na Wschód za Jordan, za morze Martwe.
00:15:25
Do Ziemi muab skiej.
00:15:29
Do Ziemi pogan, którzy czcili obce bóstwa, aby tam szukać ratunku.
00:15:37
I jakoś przetrwać czas głodu?
00:15:43
Czyż nie jest to tragiczne, kiedy mój Bóg jest Bogiem, mój Bóg jest królem.
00:15:52
Szuka ratunku w mławie.
00:15:58
To była krytyczna decyzja, która pociągnęła za sobą tragiczne konsekwencje.
00:16:06
Elimelecha wkrótce umarł.
00:16:10
A noemi pozostała sama.
00:16:12
Z 2 słabowity mi chorowitym mi synami.
00:16:18
I ci synowie.
00:16:20
Pojeli sobie za żony moabit Ki.
00:16:25
Jedna miała na imię o RPA albo orffa.
00:16:30
Co znaczy gazela?
00:16:33
Albo grzywa.
00:16:35
Albo tył.
00:16:38
I w końcu pokazała swój tył.
00:16:42
2 miała na imię Ruth.
00:16:45
Co znaczy?
00:16:50
I mieszkali w Oławie w mławie około 10 lat.
00:16:55
Po czym chorowity?
00:16:58
I umierający.
00:17:00
Ma Lon i killion zmarli.
00:17:06
Początek tej historii.
00:17:08
Nie zapowiada się zbyt optymistycznie.
00:17:13
W tych pierwszych 5 krótkich wierszach. Zobaczcie ile treści.
00:17:21
Mamy tutaj pełen treści prolog?
00:17:25
Który opisuje tragedię rodziny, elimelecha człowieka o chwalebnym imieniu, mój Bóg jest królem.
00:17:39
Czy Bóg, który jest królem, jest w stanie obrócić taką tragedię?
00:17:46
W coś dobrego?
00:17:50
Jeśli czytaliście dalszą część tej księgi?
00:17:55
Że jest ona świadectwem Bożej łaski i mocy.
00:18:02
Które objawiają się w pośród ludzkiej bezsilności.
00:18:08
I cierpienia.
00:18:11
To pierwsze bardzo wyraźne, praktyczne i pokrzepiające poselstwo tej krótkiej księgi.
00:18:20
Bóg współdziała.
00:18:23
We wszystkim.
00:18:25
Ku dobremu.
00:18:27
Stymi, którzy go miłują?
00:18:32
Ruth moabit K.
00:18:35
Pochodząc as pogańskiego, bałwochwalczego ludu.
00:18:41
Pokochała noemi.
00:18:44
I jej Boga.
00:18:47
I przekonała się.
00:18:50
Jak wielki.
00:18:52
I jak dobry jest ten Bóg?
00:18:57
Po latach głodu.
00:18:59
Bóg z miłował się nad swoim ludem?
00:19:04
I dał mu chleb.
00:19:07
3 wdowy postanawiają udać się na Zachód.
00:19:13
Za Jordan za morze martwe do domu chleba do Betlejem.
00:19:21
Tak naprawdę nie wiedząc co je tam czeka.
00:19:29
Czyli o RPA.
00:19:32
Ze łzami w oczach.
00:19:34
Pod namową.
00:19:38
Zostaje WMO abie.
00:19:41
Podczas gdy przyjaciółka.
00:19:46
Uparła się, aby iść z noemi mówiąc.
00:19:50
Znamienne słowa.
00:19:53
Nie nalegaj na mnie abym cię opuściła i odeszła od ciebie.
00:20:00
Gdziekolwiek bowiem pójdziesz?
00:20:03
I ja pójdę.
00:20:06
I gdziekolwiek zamieszkasz.
00:20:09
Ja zamieszkam.
00:20:12
Twój lud będzie moim ludem, a Twój Bóg będzie moim Bogiem.
00:20:20
Gdzie ty umrzesz?
00:20:22
Tam ja umrę.
00:20:25
I tam będę pogrzebana.
00:20:28
Niech mi to yahwe uczyni i niech do tego dorzuci, jeśli coś innego niż śmierć.
00:20:37
Oddzieli mnie od ciebie.
00:20:42
Jest to piękna deklaracja.
00:20:44
Która nadaje się do zaakceptowania zaadoptowania na ślubowanie małżeńskie.
00:20:53
Jaki na naszą obietnicę?
00:20:57
I wierności naszemu panu?
00:21:03
Musiało być coś bardzo pięknego w życiu, Naomi.
00:21:09
Co zdobyło.
00:21:12
Oddanie i miłość ród nie tylko do niej samej.
00:21:17
Ale też do jej Boga.
00:21:21
Naomi w całym swoim bólu po stracie męża i 2 synów.
00:21:28
Nie straciła wiary w Boga.
00:21:32
A być może.
00:21:34
Właśnie w pośród tych doświadczeń.
00:21:38
Całym sercem przylgnęła do Boga i prawdziwie go poznała.
00:21:43
Wiecie, że to właśnie pośród najbardziej bolesnych doświadczeń życiowych prawdziwa wiara lśni najjaśniejszym blaskiem.
00:21:57
Ewidentnie Ruth. Dzięki przykładowi wiary noemi i być może jej zmarłego męża.
00:22:06
Była gotowa porzucić swoich łap skich bogów.
00:22:11
Aby skryć się pod skrzydłami Boga Izraela.
00:22:18
Rut i noemi dotarły do Betlejem na początku żniw jęczmiennych i rzeczywiście Betlejem dom chleba znowu był pełen obfitości.
00:22:33
Ale Ruth nie zamierzała ubiegać się o przywileje dla cudzoziemców.
00:22:40
I zapomogę dla prozy litów.
00:22:44
Ale ruszyła szukać pracy.
00:22:48
I w pocie czoła.
00:22:50
Zbierała kłosy po żniwiarzami.
00:22:54
W 2 rozdziale i 3 wierszu czytamy, że tak się szczęśliwie zdarzyło.
00:23:02
Że trafiła na kawałek pola.
00:23:05
Należącego do boasa.
00:23:08
Który był z rodziny zmarłego elimelecha.
00:23:13
Czyż nie jest to cudowne?
00:23:16
Że tak się.
00:23:21
Że za kulisami naszego życia działa potężna ręka Opatrzności.
00:23:29
Która sprawia, że nawet mało znaczące wydarzenia stają się brzemienne w skutkach.
00:23:40
W oazie.
00:23:42
Człowieku zamożnym.
00:23:44
Który był Bliskim, krewnym Elimelecha.
00:23:48
Mamy kolejną piękną postać prostota jego życia.
00:23:55
Uprzejmość, z jaką odnosił się do wszystkich.
00:23:59
Z którymi miał tylko kontakt zarówno do swoich pracowników, jak i swoich bliskich jego szczodrość.
00:24:07
Jego szacunek do Bożego prawa.
00:24:12
I jego stałe odnoszenie każdego wydarzenia do działania Boga.
00:24:19
To Wszystko wyróżnia go na tle duchowej i moralnej ciemności tamtych czasów.
00:24:31
Poleciła Ruth.
00:24:34
Odwołać się do była za.
00:24:36
Aby jako bliski krewny spełnił rolę.
00:24:44
Hebrajskie słowo goal, czyli odkupiciel opisywało człowieka, który miał Prawo i moralny obowiązek odkupić spadek po zmarłym bracie.
00:25:00
I ożenić się z wdową po nim?
00:25:05
Wydarzenia opisane w księdze Rut ilustrują praktyczne zastosowanie przepisów dotyczących dziedziczenia Ziemi i małżeństwa lewj. Irackiego, czyli w zastępstwie zmarłego krewnego.
00:25:24
Ród zastępuje.
00:25:28
Żonę elimelecha.
00:25:31
A działanie Boa, za które wykracza poza literę prawa.
00:25:37
Polega na poślubieniu owdowiał Ej Mobic Kiej synowej swojego bliskiego krewnego.
00:25:45
Które jest motywowane przejęciem przez niego odpowiedzialności, by zapewnić dziedzica.
00:25:55
Od kupionej własności ziemskiej elimelecha.
00:26:01
Postępowanie, bo aza jest analogiczne do dobrowolnej ofiarnej wierności ród wobec owdowiał ej izraelskiej teściowej.
00:26:16
Która nie miała środków na własne utrzymanie.
00:26:21
Kluczowym wątkiem księgi rut jest idea odkupienia.
00:26:28
W oazie.
00:26:32
Widzimy obraz Chrystusa, który nabywa kościół, aby był jego oblubienicą.
00:26:42
30 razy w tej krótkiej księdze występują słowa krewny odkupiciel, bliski krewny, najbliższy krewny, pokrewieństwo.
00:26:54
Które w drobiazgu łości szczegółów dowodzą Boskiej inspiracji tej księgi zapowiadającej.
00:27:04
I ilustrując ej nadchodzące odkupienie całego rodzaju ludzkiego przez Bożego syna, który musiał stać się w pełni człowiekiem.
00:27:17
Aby uzyskać pełne prawo.
00:27:21
By dokonać odkupienia ludzkości z mocy grzechu.
00:27:28
I śmierci.
00:27:31
Nasz pan.
00:27:34
Musiał stać się w pełni człowiekiem.
00:27:38
Aby zdobyć prawo odkupienia ludzi.
00:27:44
Musiał jednocześnie zachować czystość swojej ludzkiej natury.
00:27:51
Bo gdyby miał udział w skutkach ludzkiego upadku?
00:27:55
I w ludzkim grzechu.
00:27:57
Nie mógłby działać jako odkupiciel.
00:28:01
Żaden grzesznik.
00:28:04
Nie może odkupić ani samego siebie.
00:28:08
Ani tym bardziej nie może odkupić 2 człowieka.
00:28:13
W psalmie 49 od 8 do 10 wiersza czytamy. Przecież brata żadnym sposobem nie wykupi człowiek, ani też nie da Bogu za niego okupu.
00:28:28
Bo okup za duszę jest zbyt drogi.
00:28:33
I nigdy nie wystarczy.
00:28:36
By mógł żyć dalej na zawsze.
00:28:40
I nie oglądał grobu.
00:28:44
A więc grzeszny człowiek nie jest w stanie w żaden sposób.
00:28:50
Podkupić siebie samego?
00:28:53
Ani 2 grzesznego człowieka z jego grzechu.
00:28:57
Dlatego Jezus jako prawdziwy człowiek.
00:29:02
A jednocześnie prawdziwy Bóg.
00:29:05
Jest naszym bo azem.
00:29:08
Którego imię oznacza siła albo zdolność?
00:29:16
Przez pokrewieństwo z ludźmi.
00:29:20
I boską siłę zdolności.
00:29:24
Jest on w stanie zbawić. Jak czytamy w liście do Hebrajczyków, w 7 rozdziale jest w stanie zbawić w całej pełni.
00:29:33
Absolutnie doskonale w całej pełni wszystkich.
00:29:38
Którzy przez niego?
00:29:41
Przychodzą do Boga.
00:29:47
Pojął więc ród za żonę.
00:29:52
A ja chcę sprawił, że Ruth poczęła.
00:29:56
I urodziła syna, który otrzymał imię Obed.
00:30:02
Co znaczy?
00:30:03
Chwal CA.
00:30:08
Dobre zakończenie tej księgi.
00:30:16
Kiedy dorósł?
00:30:18
Stał się ojcem i sa jego.
00:30:22
Który był ojcem?
00:30:24
Przyszłego króla Izraela Dawida.
00:30:29
Cielesnego przodka.
00:30:32
Mes jasza Jezusa.
00:30:37
Jednym z najwspanialszych dowodów.
00:30:39
Na prawdziwość Biblii.
00:30:42
Są proroctwa dotyczące narodzin Mesjasza.
00:30:47
Bożego Pomazańca Zbawiciela ludzkości. Za każdym razem, gdy proroctwo przepowiada nową gałąź rodziny jako wybraną.
00:31:00
Wiąże się z tym po ludzku, rzecz biorąc nowe ryzyko.
00:31:06
Ale ponieważ Bóg natchnął wszystkie proroctwa, wybór dokonywany jest z nieomylną precyzją.
00:31:18
Synów noego.
00:31:21
Wybrany jest cham.
00:31:25
Synów Abrahama.
00:31:29
Synów Izaaka Jakub.
00:31:33
Z 12 synów Jakuba.
00:31:36
Wybrany jest juda.
00:31:39
Z którego plemienia?
00:31:41
Wywodził się Dawid.
00:31:44
Obietnica przyjścia mes jasza zostaje odnowiona wobec rodu Dawida.
00:31:51
I znowu Zbawiciel musi mieć miejsce swoich narodzin.
00:31:56
Ze wszystkich kontynentów wybrana jest Azja.
00:32:02
A z jej wielu krajów.
00:32:04
Ziemia kanal nu.
00:32:07
Z jej wielu okręgów wybrana jest judea.
00:32:12
As 1000, wiosek judei.
00:32:18
Prorocy wskazują na jedną mało znaczącą wioskę na Wielkiej mapie świata.
00:32:25
Ale mówią nieomylnie.
00:32:28
Poza ich wypowiedziami.
00:32:30
Stoi wszech Wiedzący Bóg.
00:32:34
Jeśli Samuel jest autorem księgi sędziów i rut.
00:32:40
I pisze Te.
00:32:40
Księgi za czasów panowania Saula, kiedy David pojawia się na scenie.
00:32:47
To Samuel naraża się.
00:32:50
Na wielkie niebezpieczeństwo. Jeśli czytaliście kolejne księgi i wiecie, jakim człowiekiem był król saul.
00:32:58
To wiecie, jakim niebezpieczeństwem było za jego czasów napisać Rt.
00:33:04
W której jest genealogia Dawida z plemienia judy.
00:33:12
Te księgi.
00:33:14
Księga sędziów i Rt. Jak złożymy je razem, to pokazują jeszcze większy kontrast między plemieniem Beniamina.
00:33:24
Z którego pochodził saul, a plemieniem judy.
00:33:30
Z której.
00:33:32
Z którego wywodził się David?
00:33:36
W ostatnich mrocznych rozdziałach rozdziałach księgi sędziów.
00:33:42
Benjamin nici dopuszczają się wielkiego grzechu.
00:33:47
I o mało nie zostają totalnie zgładzeni.
00:33:52
W kontraście do ich bezbożności?
00:33:55
Mamy przykład pobożnego życia była za.
00:34:00
Męża z plemienia judy.
00:34:03
Który jest pra dziadem Dawida?
00:34:06
Po któremu zaczną się zwracać serca mężów Izraela.
00:34:14
Zgodnie z Proroctwami patriarchy Jakuba Berło.
00:34:19
Miało należeć do plemienia judy?
00:34:24
A nie benjamina.
00:34:27
Kolejne 2 księgi samuela.
00:34:30
Opowiadają o burzliwych początkach monarchii.
00:34:35
I o konflikcie potomka benjamina.
00:34:39
Ice potomkiem judy.
00:34:42
I, jeśli Bóg pozwoli za miesiąc, zwrócimy się do tej niezwykłej historii. Powstańmy kochani do modlitwy.
00:35:03
Kochany ojcze, dziękujemy za twoje cudowne słowo.
00:35:10
Słowo, które nie jest jak żadna inna księga.
00:35:16
Pisane na przestrzeni.
00:35:18
Setek lat.
00:35:20
Przez 40 autorów.
00:35:24
Zawiera dla nas spójne poselstwo.
00:35:30
Objawienia Zbawienia i odkupienia.
00:35:34
W jezusie chrystusie twoim synu.
00:35:38
Naszym panu.
00:35:40
Naszym królu.
00:35:42
Tym, który jest nazwany królem Królów.
00:35:47
I panem panów.
00:35:51
Halo ojcze, daj byśmy i dzisiaj?
00:35:55
W tym krótkim rozważaniu tej księgi.
00:35:59
Na nowo zobaczyli twoją wspaniałość.
00:36:04
Twoją dobroć i twoją mądrość?
00:36:07
I twoją łaskę.
00:36:11
I twoje.
00:36:13
Odkupienie zaplanowane jeszcze przed założeniem świata.
00:36:20
Twój odwieczny Plan, by ratować rodzaj ludzki z niewoli grzechu.
00:36:28
Zagłady śmierci.
00:36:31
Dziękujemy za odkupienie w Jezusie Chrystusie.
00:36:41
Za tą historię, która pokazuje nam?
00:36:45
Że chociaż człowiek może bardzo nisko upaść.
00:36:50
Człowiek może znajdować się w tragicznym położeniu w tragicznych okolicznościach.
00:36:57
W beznadzieji.
00:36:59
W ciemności.
00:37:02
I nie jest to miejsce, w którym ty Nie możesz zbawić, w którym ty Nie możesz odkupić, w którym ty Nie możesz dać radości, chwały i uwielbienia.
00:37:18
Oddajemy ci cześć i dziękczynienie.
00:37:23
I za tę historię i za tą księgę i za to poselstwo.
00:37:32
Pomóż nam ufać, to wie i prawdziwie.
00:37:36
Być ludźmi, którzy nie są z nazwy?
00:37:39
Chrześcijanami czy.
00:37:43
Achim ale hami.
00:37:45
Ale prawdziwie byś ty?
00:37:49
Nasz Bóg.
00:37:50
Był naszym królem.

Skip to content

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia podczas przeglądania. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij