Księga Samuela – streszczenie

Dziewiąte kazanie z cyklu podsumowującego całe Pismo Święte. W każdą ostatnią niedzielę miesiąca Paweł Jurkowski, starszy brat kościoła w Wejherowie, podsumowuje jedną z 66 ksiąg Nowego i Starego Testamentu, dlatego cykl trwać będzie aż 5 lat. Kolejne kazanie streszcza obie Księgi Samuela.

Zachęcamy do słuchania cyklu online, do przychodzenia na kazania do zboru w Wejherowie, a przede wszystkim do samodzielnego czytania Pisma Świętego. Przed wysłuchaniem kazania poświęconego danej księdze, warto ją wcześniej przeczytać. Paweł zachęca również do zadawania pytań dotyczących lektury ksiąg, które pomogą mu przygotować kolejne podsumowania.

Zakładki

08:071 Księga Kronik 29:29 11:24Księga Samuela 12:13 33:322 Księdze Samuela 7:16 38:38Księga Jozuego 18:1; 19:51 42:44Księga Kronik 21:29 47:43Ewangelia Mateusza 12:6 49:50Apokalipsa 21:4

Video

Transkrypcja

Przepisywanie pliku audio jest automatyczne, dlatego zawierać może błędy, literówki i służy raczej do odnajdywania danego fragmentu kazania, niż do czytania go w formie tekstowej.

00:00:00
Przed nami dzisiaj kochani pierwsza i 2 księga samuela. Mam nadzieję, że udało wam się przeczytać.
00:00:09
Obie te księgi, gdyż.
00:00:13
Nie Jestem w stanie objąć ogromu materiału. Jaki jest w księgach?
00:00:22
Wielu ciekawych historii postaci, które tam się pojawiają.
00:00:28
Swego czasu od 2010 do 2015. Razem żeśmy tutaj w naszym zborze studiowali te 2 księgi.
00:00:39
To nam zajęło jakieś 122 spotkania.
00:00:44
Na naszej stronie jest ponad 120 Kazań z tych właśnie 2 ksiąg także.
00:00:52
Niemożliwością jest, bym zajął się tymi wszystkimi wydarzeniami, postaciami niezwykłymi, naprawdę wspaniałymi lekcjami. Jakie są zawarte w tych księgach? To co zrobimy to.
00:01:10
Skupimy się na głównych 2 myślach, które są przedstawione w tej księdze ściśle związanymi z tym Bożym Objawieniem od pierwszej księgi Mojżeszowej, aż po ostatnią księgę Starego Testamentu i dalej.
00:01:32
Objawienie tego wszystkiego w nowym testamencie.
00:01:38
Kto z was pamięta jeszcze?
00:01:42
Znamienne słowa.
00:01:44
Jakimi kończy się księga sędziów?
00:01:49
Tam w ostatnich rozdziałach powtarza się pewien refren.
00:01:54
Pamiętacie ten refren?
00:01:58
W tamtym czasie nie było.
00:02:04
Króla w Izraelu, ale każdy czynił to, co mu się podobało, albo dosłownie, co było słuszne w jego oczach.
00:02:19
Pierwsza i 2 księga samuela.
00:02:24
Kontynuują zapis w historii Izraela.
00:02:29
Opowiadając o ustanowieniu władzy Królewskiej w Izraelu.
00:02:37
Widzimy okres sędziów i okres chaosu.
00:02:42
Anarchii, zamieszania.
00:02:45
I powtarzający się refren.
00:02:49
W tamtym czasie nie było króla. Każdy robił to, co mu się podobało.
00:02:58
I nadchodzi czas, kiedy Bóg daje króla.
00:03:03
Swojemu ludowi.
00:03:05
I zobaczymy, co to zmieniło?
00:03:10
Te 2 księgi samuela.
00:03:13
Pierwotnie stanowiły jedną całość.
00:03:19
Zawartą na jednym zwoju.
00:03:23
Pod nazwą SM.
00:03:28
Hebrajskie Biblię tak traktowały tą księgę jako całość aż do 16 wieku po chrystusie, kiedy to wprowadzono podział na 2 księgi, tak jak robili to chrześcijanie.
00:03:45
Oryginał hebrajski.
00:03:48
Był zapisywany bez samogłosek.
00:03:52
Samymi tylko spółgłoskami, co oczywiście znacznie skracało długość tekstu, także mieścił się na jednym zwoju.
00:04:05
Natomiast gdy zaczęto tłumaczyć ten tekst na język grecki za pomocą.
00:04:12
Spółgłosek i samogłosek automatycznie tekst się wydłużył.
00:04:19
I trudno było go umieścić na jednym zwoju, więc podzielono go na 2 zwoje i stąd zrobiły się 2 księgi i gdy przetłumaczono go na język grecki, tak zwaną septuaginta tę nazwano pierwszą księgę. Pierwszą księgą Królestw.
00:04:39
A 2 2 księgą Królestw i dokładnie ten sam los spotkał kolejny zwój, czyli.
00:04:49
Naszą dzisiejszą księgę królów, mamy pierwszą księgę królów i 2 księgę królów, które pierwotnie były jedną księgą.
00:05:00
Tyle że tłumaczę.
00:05:02
Na język grecki nazwali ją 3 księgą Królestw i 4 księgą Królestw, czyli w sumie traktowali księgi Samuela i Księgi Królewskie jako 4 księgi opowiadające tą samą historię. Czy ciąg wydarzeń ściśle ze sobą związ.
00:05:23
Kiedy w 4 wieku po chrystusie hieronim dokonał przekładu na język łaciński nieco zmodyfikował tytuł Septuaginty i nazwał pierwszą 2, 3 i 4 księgą królewską. Tam były księgi Królestw Królestw.
00:05:44
A on nazwał je księgami Królewskim i tak te tytuły były używane przez całe średniowiecze.
00:05:51
A zostały zmodyfikowane do naszych obecnych tytułów w 16 wieku przez protestanckich reformatorów, którzy wrócili do.
00:06:03
Tych tradycyjnych żydowskich tytułów, tyle że już.
00:06:07
W 4 księgach a nie w 2 tak jak Żydzi.
00:06:13
Księga samuela bierze swoją pierwotną nazwę od osoby, którą Bóg posłużył się do ustanowienia władzy królewskiej w Izraelu.
00:06:29
Samuel jest najznamienitszy tą postać.
00:06:34
We wczesnych rozdziałach tej tej księgi.
00:06:38
Nie czytamy o narodzinach Dawida nie czytamy o narodzinach Saula, ale mamy dosyć szczegółową sytuację dotyczącą narodzin Samuela i jego wczesnego dzieciństwa ku jego służby.
00:06:56
Kluczowa rola Samuela.
00:06:59
W przeprowadzeniu narodu izraelskiego od epoki sędziów.
00:07:06
Do epoki Królów.
00:07:08
Uzasadnia użycie jego imienia.
00:07:12
W tytule.
00:07:14
Tej księgi.
00:07:16
Samuel był ostatnim sędzią.
00:07:20
Jak również kapłanem.
00:07:23
I prorokiem w jednej osobie.
00:07:26
Był szczególnym Bożym Wybrańcem, który namaścił zarówno pierwszego króla Izraela Saula.
00:07:36
Jak i 2 Dawida.
00:07:40
Mimo że.
00:07:42
Samuel zajmuje czołowe miejsce we wczesnej części tej księgi. Jest jasne, że nie on jest autorem całości tej księgi.
00:07:53
Śmierć samuela jest odnotowana na początku 25 rozdziału pierwszej księgi Samuela jeszcze przed wstąpieniem Dawida na tron w miejsce saula.
00:08:07
W pierwszej księdze Kronik w 29 rozdziale i 29 wierszu znajdujemy ciekawy zapis o innych księgach, które mogły służyć jako materiał źródłowy dla natchnionego redaktora księgi samuela.
00:08:27
Czytamy tam, a dzieje króla Dawida pierwsze i ostatnie.
00:08:33
Oto zapisane są w księdze Samuela, Widzącego w księdze Proroka Natana.
00:08:42
I w księdze Gada widzącego tych 3 proroków spotykamy na kartach.
00:08:50
Pierwszej i 2 księgi Samuela, a więc tych 3 proroków Zapisało dzieje Dawida pierwsze i ostatnie i autor księgi Kronik czy redaktor Księgi Kronik powołuje się na tamte właśnie księgi, z których korzystał w sporządzeniu materiału, który my dzisiaj mamy jako księgi.
00:09:12
Natomiast w 2 księdze samuela w pierwszym rozdziale 17 i 18 wierszu czytamy, że Dawid zaśpiewał żałobną pieśń o saulu i o Jonathanie, jego synu, polecając, aby jej uczono judejczyków i jest ona ta pieśń zapisana w księdze ja szara czy w księdze prawego.
00:09:38
A więc tutaj mamy nawiązanie do jeszcze innej księgi, której w ogóle nie mam.
00:09:43
Ale tutaj jest mowa o tym, że tam właśnie ta pieśń jest zapisana, którą Dawid zaśpiewał i ten autor, redaktor Księgi Samuela podaje nam treść tej pieśni, która zaczerpnięta jest z księgi ja szara.
00:10:00
A więc redaktor czy redaktorzy yy tej księgi samuela najwyraźniej posługiwali się zapisami zaczerpniętymi z różnych.
00:10:11
Co tłumaczy pewne zaburzenia chronologiczne, jakie znajdujemy w księdze samuela, co tłumaczy powtórzenia nawet niektórych zdarzeń, czy też drobne rozbieżności między kilkoma fragmentami, jakie znajdujemy w księdze Samuela.
00:10:27
Tematem, który łączy narrację księgi samuela jest zagadnienie Królestwa.
00:10:36
I Przymierza.
00:10:40
Z jednej strony.
00:10:42
Pragnienie króla przez lud Izraela mogło być postrzegane jako odrzucenie przymierza Izraela z Bogiem, który był ich królem.
00:10:56
Z 2 strony.
00:10:58
Władza Królewska była już zapowiadana przy zawarciu Przymierza Boga z abrahamem.
00:11:07
Następnie w w błogosławieństwie Jakuba skierowanego do plemienia Judy.
00:11:16
A przepisy dotyczące sprawowania władzy Królewskiej były wyraźnie określone w prawie mojżeszowym.
00:11:24
A więc Bóg zapowiadał nadejście Królestwa.
00:11:29
I Bóg już abrahamowi zapowiadał, że z jego nasienia przyjdą królowie.
00:11:36
Kiedy jednak Samuel ustanawia saula pierwszym królem Izraela.
00:11:43
Wyraźnie widać napięcie między wolą ludu.
00:11:49
A Bożym przyzwoleniem połączonym z niezadowoleniem i z ostrzeżeniem.
00:11:57
Przeczytajmy ten fragment z 12 rozdziału pierwszej księgi Samuela.
00:12:04
Od 13 wiersza.
00:12:07
Pierwsza samuela.
00:12:09
12 rozdział od 13 wiersza czytajmy.
00:12:14
Samuel stawia przed ludem Saula i mówi.
00:12:19
Teraz więc oto jest król, którego sobie wybraliście, którego żąda liście.
00:12:29
Oto yahwe ustanowił nad wami króla.
00:12:34
Jeśli będziecie się Bali, ja chcę.
00:12:38
Jemu służyli.
00:12:40
Słuchali jego głosu.
00:12:43
I nie sprzeciwiali się słowu. Ja chcę.
00:12:47
Wtedy izy.
00:12:49
I król, który panuje nad wami?
00:12:53
Będziecie szczęśliwie chodzić za yahwe swoim Bogiem.
00:13:01
Lecz jeśli nie będziecie słuchać głosu, yahwe.
00:13:06
A sprzeciwić E się słowu, ja chcę.
00:13:10
To ręka yahwe będzie przeciwko wam?
00:13:15
Tak jak była przeciwko waszym ojcom, czyli widzimy, że przychodzi król, ale Bóg mówi.
00:13:23
Ja nadal Jestem królem ponad waszym królem.
00:13:27
I wy i wasz król. Macie się mnie słuchać.
00:13:31
I ze mną chodzić?
00:13:33
Jeśli nie.
00:13:34
To się przekonacie, kto naprawdę rządzi.
00:13:39
Teraz więc mówi dalej będziemy czytali aż do 25 wiersza teraz mówi.
00:13:47
Stójcie, więc.
00:13:49
I zobaczcie tę wielką rzecz.
00:13:52
Którą ja chcę uczyni na waszych oczach?
00:13:56
Czy nie dziś są żniwa pszeniczne?
00:14:00
Będę wzywał, ja chcę, a on ześle grzmoty i deszcz abyście poznali i zobaczyli, jak wielka jest wasza niegodziwość.
00:14:12
Której się dopuściliście w oczach jawe, żądając dla siebie króla.
00:14:20
A więc widzimy, że chociaż Bóg zapowiadał przyjście króla, to nie był ten moment.
00:14:26
Lud się spieszył do czegoś, co nie było jeszcze na co jeszcze nie był gotowy.
00:14:34
Zarządali króla i Bóg mówi, Dam wam króla, ale chcę wam pokazać, że to nie jest zgodne z moim zamysłem.
00:14:41
Samuel, więc wołał do yahwe a yahwe zesłał grzmoty i deszcz tego samego dnia.
00:14:49
I cały lud bardzo bał się, ja chcę i samuela.
00:14:56
Wtedy cały lud powiedział do samuela, móc się za swoimi sługami do yahwe swego Boga, abyśmy nie pomarli.
00:15:07
Dodaliśmy bowiem do wszystkich naszych grzechów. To zło że, prosiliśmy dla siebie o króla.
00:15:16
Samuel odpowiedział Ludowi, nie bójcie się.
00:15:20
Wprawdzie uczyniliście całe to zło, nie odstęp ujcie jednak od yahwe, lecz służcie. Ja chcę z całego swojego serca.
00:15:33
Nie zbaczaj cię z tej drogi, aby iść za marnościami.
00:15:38
Które w niczym wam nie pomogą, ani was nie wybawią.
00:15:43
Gdyż są marnością.
00:15:47
Yahwe bowiem nie opuści swego ludu przez wzgląd na swoje wielkie imię.
00:15:56
Gdyż upodobało się, ja chcę uczynić was swoim ludem.
00:16:03
I dalej Samuel mówi, jeśli o mnie chodzi, to nie daj Boże, bym miał Zgrzeszyć przeciwko Yahwe, przestając się modlić za was.
00:16:13
Przeciwnie, będę was uczył dobrej drogi, dobrej i prostej drogi.
00:16:21
Tylko bójcie się jafa.
00:16:24
I służcie mu wprawdzie z całego swego serca.
00:16:31
Spójrzcie, jak wielkie rzeczy wam uczynił.
00:16:36
Znaczy, jeśli będziecie trwać w niegodziwości.
00:16:40
To zarówno wy.
00:16:43
Jaki wasz król?
00:16:48
A więc widzimy, że monarchia w Izraelu?
00:16:52
Została ustanowiona w Bliskim Związku z Przymierzem Boga z jego ludem.
00:17:02
Król w Izraelu.
00:17:04
Miał być poddany bożemu prawu, tak jak każdy obywatel.
00:17:10
Pozostała część księgi samuela.
00:17:13
Jak również Księgi Królewskie i Księgi Kronik.
00:17:18
Pokazują nam.
00:17:20
Że to Bóg jest królem królów i panem panów.
00:17:28
On nadal pozostaje najwyższym władcą swojego narodu.
00:17:34
I jego królów.
00:17:38
Gdy królowie boją się Boga i szanują jego wymagania, doświadczają błogosławieństw.
00:17:47
I Bożej pomocy w sprawowaniu ich ziemskiej władzy.
00:17:53
Kiedy jednak królowie Izraela lekceważą Boga?
00:17:58
Łamią jego prawo spada na nich boży sąd.
00:18:03
Przeróżne nieszczęścia i niepowodzenia.
00:18:08
Wieleń daną.
00:18:10
I też wiele się od nich wymaga.
00:18:14
Król soul.
00:18:16
Zaczyna dobrze.
00:18:18
Jego pierwsze posunięcia charakteryzują się wielką szlachetnością i walecznością.
00:18:26
Jednak władza szybko uderza mu do głowy.
00:18:31
I krok po kroku zbacza z drogi pokornej wiary i posłuszeństwa Bogu.
00:18:39
Wstępując na drogę z samowoli.
00:18:44
Wykorzystywania władzy do własnych samolubnych celów.
00:18:49
Uciskania ludu.
00:18:51
I siania terroru.
00:18:55
Saul jest tragicznym przykładem człowieka.
00:19:00
Który nie poradził sobie z odpowiedzialnością i wyzwaniami powierzonego mu zaszczytnego urzędu.
00:19:12
Zaczął jako wyzwoliciel i obrońca Bożego Ludu.
00:19:18
Ale stopniowo.
00:19:20
Przeradzały się w tyrana.
00:19:23
I postrach swojego ludu.
00:19:27
Będąc Bożym Wybrańcem?
00:19:31
Stał się odstęp, chcą i varu chcą.
00:19:37
Kiedy David po latach prześladowań ze strony Saula i wielu, wielu bolesnych doświadczeniach przejmuje w końcu ster władzy.
00:19:48
Izrael zaczyna na nowo rozkwitać.
00:19:52
I staje się dominującym mocarstwem w pośród otaczających go ludów.
00:20:01
Kiedy jednak David się Rozleniwia?
00:20:05
I zaczyna pobłażać swoim cielesnym żądzom.
00:20:09
Jego Królestwo tak, że zaczyna się chwiać i dochodzi do bratobójczej.
00:20:17
Wojny domowej.
00:20:20
Różnica między Saulem a Dawidem była taka, że Dawid umiał się przyznać do swoich wad i do swoich błędów.
00:20:31
Szukał Bożego przebaczenia i ratunku.
00:20:36
Podczas gdy saul tylko stwarzał pozory pokuty.
00:20:42
Przez to jego serce stawało się coraz bardziej nieczułe na boży głos.
00:20:49
A on sam pogrążał się w coraz większą, duchową i moralną ciemność.
00:20:57
I tak jest z każdym człowiekiem.
00:21:02
Albo będziemy słuchać Boga i kiedy zrobimy błąd, przyznamy się i będziemy to wyznawać i będziemy szukać Bożego przebaczenia i odnowy.
00:21:14
Albo będziemy lekceważyć nasze błędy, nasze grzechy, nasze odstępstwa.
00:21:20
I pozwolimy, by nasze serca się zatwierdziły i odpadły od Boga żywego.
00:21:28
Historia biblijna pełna jest takich dramatycznych przykładów.
00:21:32
Ludzi, którzy dobrze zaczęli.
00:21:36
Ale marnie skończy.
00:21:39
Saúl jest koronnym przykładem.
00:21:43
Widzimy, że Bóg.
00:21:46
Stosownie do postaw królów albo ich błogosławił.
00:21:53
I im pomagał.
00:21:56
Albo napominał karcił.
00:22:00
I Smaka.
00:22:03
Jakość rządów króla.
00:22:07
Jego charakter.
00:22:10
I osobiste czy publiczne decyzje wpływały na życie całego narodu?
00:22:21
My mówimy, jaki pan taki kram?
00:22:25
A Biblia mówi, jaki król taki naród?
00:22:30
Oczywiście to nie oznacza, że wszyscy w narodzie.
00:22:33
Byli tacy jak ich królowie?
00:22:36
Ale widzimy, że gdy był pobożny król, to pociągał za sobą naród do pobożności.
00:22:43
A gdy był?
00:22:44
Bezbożny król cały naród pogrążał się w bezpłodności.
00:22:51
Tak długo, jak sam Bóg był jedynym królem Izraela.
00:22:59
Tak długo żaden pojedynczy człowiek nie mógł nadawać kierunku całemu narodowi.
00:23:09
Jednak synowie Izraela nie doceniali władzy Boga.
00:23:14
I wybieranych przez niego sędziów.
00:23:18
Sędziowie się starze Lee.
00:23:21
A ich synowie.
00:23:23
Niekoniecznie powielali ich wiarę, ich szlachetność czy ich sprawiedliwość, tak jak było w przypadków synów samuela.
00:23:33
Ponadto Izrael pragną króla.
00:23:38
Bo w ten sposób były zarządzane wszystkie okoliczne narody.
00:23:44
One wszystkie miały króla. Izrael nie miał króla, miał Boga.
00:23:52
A oni patrzyli na inne narody i mówili.
00:23:56
Skoro wszyscy tak robią?
00:23:59
To my też tak chcemy?
00:24:04
Jak wiele współczesnych chrześcijan.
00:24:08
I całych kościołów kieruje się tą samą zgubną mentalnością.
00:24:16
Skoro to działa w świecie?
00:24:19
To też musi działać w kościele.
00:24:23
Skoro inni tak robią i dobrze im się powodzi.
00:24:29
To my też musimy tak robić, a będzie nam się dobrze powodzić.
00:24:35
Jest wielka pokusa, by upodabniać się do tego świata.
00:24:42
I rządzić się jego prawa, jego zasadami.
00:24:47
Tworzy się hierarchię kościelną.
00:24:51
Na czele, której stoi jakiś ludzki król?
00:24:57
Jakby się pięknie nazywał?
00:25:00
Papież wielki, patriarcha wierny niewolnik.
00:25:06
Prezbiter naczelny biskup czy tym podobne?
00:25:12
Idea pozostaje ta sama.
00:25:16
Potrzebujemy ziemskiego wodza.
00:25:19
Potrzebujemy dyrektora kościoła.
00:25:24
Czy rzeczywiście?
00:25:27
Czy rzeczywiście potrzebujemy nie biblijnych nadbudówek nad bzdurami?
00:25:32
W formie władz okręgowych i władzy centralnej.
00:25:37
Skąd się wzięły te struktury?
00:25:40
Stojące w ewidentnym konflikcie z nauką pana Kościoła, który powiedział.
00:25:47
Wiecie, że władcy narodów?
00:25:51
Panują nad nim.
00:25:54
A ci, którzy.
00:25:55
Są wielcy, sprawują swą władzę nad nimi, lecz nie tak ma być między wami.
00:26:06
Nie tak ma być.
00:26:09
Kto między wami mówi, Jezus chce być wielki.
00:26:14
Niech będzie waszym sługą?
00:26:17
Nie hierarchia władzy.
00:26:21
Ale służba.
00:26:23
To jest wielkość Królestwie Bożym i to jest przez Pana Jezusa ustalona struktura Kościoła. Dalej Jezus mówi.
00:26:33
Nikogo nie nazywajcie rabbi nauczycielu to nie o to chodzi, że nie ma w kościele nauczycieli i że nie możemy o kimś mówić, że jest nauczycielem. Chodzi o to, żeby się nie tytułować nauczycielem i teraz wszyscy muszą się zwracać do ciebie nauczycielu.
00:26:52
Jezus o tym mówi, nie nazywajcie nikogo nie tytuł ujcie nikogo w ten sposób.
00:26:58
Mówi jeden, bowiem jest wasz Mistrz.
00:27:02
Jeden pan Chrystus, jeden Chrystus.
00:27:07
A wy, wszyscy jesteście kim?
00:27:09
Braćmi braćmi mamy się do siebie zwracać Bracia, nie tytułować się.
00:27:16
A niestety wiecie, jak to jest kościoła dzisiaj?
00:27:20
Niektórym nie idzie, nie przechodzi przez gardło, żeby do mnie powiedzieć po imieniu.
00:27:26
Ja mówię, Jestem Paweł.
00:27:29
Mów mi po imieniu tak pastorze, tak pastorze, ja nie Jestem pastorem, Jestem jak jeśli już to starszym zboru i mam na imię Paweł Możesz mi mówić po imieniu dobrze pastorze.
00:27:46
Nie potrzebujemy tych tytułów, jeśli Bóg cię ustanowił pasterzem, to bądź pasterzem, a nie tytułuje się pasterze. Nie oczekuj, żeby cię nazywali Pasterzem, po prostu bądź pasterzem.
00:28:01
Jeśli Bóg dał ci dar nauczania, nauczaj bądź nauczycielem, a nie tytuł się nie oczekuj. Teraz będą inni na ciebie patrzyli jak kogoś wyższego nad braci. Nie, nie jesteś wyższy. Jesteś dalej bratem.
00:28:16
Jest jeden, pan jeden Mistrz, jeden nauczyć.
00:28:20
I jego mamy.
00:28:21
Tytułować panem, mistrzem, nauczycielem, pasterzem. Tak on nosi ten zaszczytny tytuł, tylko jest, a my jesteśmy braćmi Jezus mówi nikogo na Ziemi nie nazywajcie, nie tytułu jcie ojcem.
00:28:39
Jeden bowiem jest wasz ojciec?
00:28:43
Który jest w niebie?
00:28:45
A iluż to ludzi tytułuje ojcze duchowny, ojcze duchowny, albo jeszcze tego tam w Rzymie.
00:28:55
Mówimy o tych pierwszych wierzących formalnie ojcowie Kościoła.
00:28:59
A Jezus mówi.
00:29:01
Nie, nie róbcie tego, nie nazywajcie mnie. Tytuł ujcie nikogo.
00:29:04
W ten sposób.
00:29:06
Albowiem kto z was jest największy?
00:29:10
Będzie waszym sługą?
00:29:14
To jest istota wielkości w Królestwie Bożym. To jest struktura Kościoła według Pana Jezusa bracia, w których jedni po prostu więcej więcej robią.
00:29:25
I ci są wielcy w jego oczach.
00:29:27
Ci, którzy najwięcej pracują, służą innym.
00:29:32
I to jest wielkość, na którą Bóg patrzy bez tytułów, bez jakiś ziemskich honoru.
00:29:38
To jest nowotestamentowych wzorzec Królestwa Bożego. Bóg jest królem Jezus, jest panem Kościoła, a my wszyscy jesteśmy braćmi. Kościół Nowego Testamentu stanowi Braterską Wspólnotę, nad którą jest jeden pan i jeden władca.
00:29:57
Nie wolno nam.
00:29:59
Nie wolno nam tworzyć ponad zbiorowych władz kościelnych i hierarchicznej administracji zarządzania kościołem.
00:30:10
Skąd się w ogóle biorą? Takie pomysły na zarządzanie kościołem z pewnością nie z nowego testamentu.
00:30:19
Ani z natchnienia Bożego ducha.
00:30:22
Rodzą się z ludzkich ambicji przesiąkniętych duchem tego świata.
00:30:31
Scentralizowanie ludzkiej władzy w kościele.
00:30:35
I ustanawianie ponad zbiorowych struktur zarządzania kościołem jest naśladowaniem tego świata.
00:30:44
I ewentualnie cofaniem się.
00:30:47
Do zarządzania Bożym ludem według wzorców Starego Testamentu.
00:30:55
W starym testamencie owszem, mamy od czasów samuela hierarchię ludzkiej władzy.
00:31:03
Która zrodziła się w akcie buntu przeciwko Bogu.
00:31:10
Zarówno SM.
00:31:13
Jak i następne biblijne księgi są niezbitym świadectwem słabości.
00:31:21
I zawodności scentralizowanej władzy złożonej w rękach pojedynczych ludzi.
00:31:33
Jedynie wielki potomek Dawida, który zasiadł na tronie Izraela.
00:31:41
Okazuje się godnym władcą.
00:31:44
Nie tylko narodu wybranego.
00:31:46
Ale wszystkich narodów wszystkich plemion.
00:31:51
I wszystkich języków.
00:31:53
Tylko Jezus jest królem?
00:31:56
Który rządzi doskonale kierując się najwyższym dobrem swoich poddanych.
00:32:03
A nie samolubnymi ambicjami czy doczesnymi korzyściami.
00:32:11
A niestety każda ziemska władza.
00:32:14
Do tego kusi.
00:32:16
Dlatego mówi się, że władza korumpuje.
00:32:21
A absolutna władza absolutnie korumpuje.
00:32:26
I widziałem to na przestrzeni 30 lat bycia w kościele ewangelicznym widziałem to wielokrotnie.
00:32:33
Widziałem fajnych braci, którzy tak długo jak siedzieliśmy razem w ławce i wielbili śmy Boga.
00:32:41
Była między nami prawdziwa braterska jedność.
00:32:44
Ale kiedy wdrapali się na jakieś kościelne stołki ponad zbiorowe.
00:32:50
Coś im uderzało.
00:32:51
Do głowy.
00:32:53
I nagle przestawali już być normalnymi braćmi.
00:32:57
Ale stawali się jakimiś zarządcami Kościoła i Uzurpował Ali sobie autorytet do wydawania rozkazów w kościele i oczekiwania posłuszeństwa i lojalności.
00:33:10
To jest Harun kujące?
00:33:12
Ta struktura, jaka dzisiaj jest obecna w większości kościołów, jest szkodliwa na tych wszystkich ludzi, którzy zostają wybrani na ich na te wyższe stanowiska, na przedstawicieli czy władze kościoła. To jest po prostu niezgodne z nauką Pana Jezusa.
00:33:32
Nawet David.
00:33:35
Pierwszy boży pomazaniec według Bożego serca.
00:33:41
Był nadal daleki od ideału władzy.
00:33:47
Ten ideał władzy i * się jedynie w wielkim synu Dawida.
00:33:54
W pomazańców, czyli mesjaszem chrystusie.
00:33:59
To wyrażenie mes jah, ja chcę pomazaniec zjawę.
00:34:05
Jest użyte po raz pierwszy w księdze samuela i tam właśnie ta idea myss jasza pomazańca ma swoje korzenie.
00:34:16
Wszelkie dalsze prorocze zapowiedzi nadchodzącego mesjaszem.
00:34:23
Są ściśle związane z przymierzem, jakie Bóg zawarł z Dawidem. Zgodnie ze słowami Zapisanymi w 2 księdze samuela w 7 rozdziale, gdzie w 16 wierszu Bóg obiecuje Dawidowi i trwać będzie twój dom.
00:34:43
I Twoje Królestwo przede mną na wieki.
00:34:48
Twój tron też?
00:34:50
Będzie na wieki utwierdzony.
00:34:54
To jest niezwykła obietnica, jaką Bóg daje Dawidowi.
00:34:58
Kiedy są zaczął Grzeszyć Bóg powiedział.
00:35:02
Koniec z tobą?
00:35:04
I koniec twoim rodem.
00:35:07
Królestwo zostaje ci odebrane?
00:35:11
I zostanie przekazanie przekazane lepszemu od ciebie.
00:35:16
I kiedy Bóg zawiera z Dawidem Przymierze?
00:35:18
Mówi do niego.
00:35:20
Że jego królestwo będzie trwało przed nim na wieki.
00:35:25
Jego tron będzie na wieki utwierdzony.
00:35:33
Co myśleli Żydzi?
00:35:35
500 lat później.
00:35:39
Którzy znajdowali się w niewoli babilońskiej i nie było.
00:35:43
Króla na tronie Dawida.
00:35:47
Około 400 lat później, potej po tym przymierzu, które Bóg zawarł z Dawidem o ciągłości jego dynastii o obietnicy jego Królestwa, które będzie utwierdzony na wieki czy około 400 lat później.
00:36:05
Panowanie dynastii Dawida zostanie gwałtownie zakończone przez najazd babilończyków i uprowadzenie.
00:36:15
Plemienia judy do niewoli babilońskiej.
00:36:19
I przez kolejne 6 SET. Lat.
00:36:24
Tron Davida będzie pusty.
00:36:28
Aż do dnia.
00:36:30
Triumfalnego wjazdu syna Davida.
00:36:34
Do Jerozolimy.
00:36:37
W pośród radosnych okrzyków wiwatujących tłumów, które wołały hosanna synowi Dawida.
00:36:47
Słowo znaczy zbaw nas uratuj nas.
00:36:52
Synu Dawida przyszedł obiecany potomek Dawida.
00:36:59
Błogosławiony, który przychodzi w imieniu pańskim.
00:37:05
Hosanna na wysokościach zbawienie z wysokości.
00:37:14
To jest wizja, którą musimy uchwycić bracia siostry czytając stary Testament.
00:37:20
Bóg zaczyna pewne rzeczy.
00:37:23
I czasami wydaje się, że.
00:37:27
To gdzieś się?
00:37:31
To gdzieś przestało mieć sens?
00:37:36
Zawiodły Boże obietnice.
00:37:39
Ale nie jest tak.
00:37:40
Żeby zawiodła choćby jedna?
00:37:44
Wszystkie Boże obietnice czytamy w Chrystusie. Są tak i amen one w nim wszystkie się ziszcza ją. I czytając te stare testamentowe zapowiedzi, Bracia i siostry, jeśli nie patrzymy na nie przez pryzmat Chrystusa, ale patrzymy tak jak wielu dzisiaj przez jakieś historyczne wydarzenia, niektórzy wierzą jeszcze w przyszłe wydarzenia, które mają się wydarzyć, że one zniszczą. Niektóre z tych zapowiedzi.
00:38:15
Możemy się grubo pomylić i rozczarować?
00:38:19
Natomiast jeśli na nie patrzymy przez pryzmat Chrystusa, w którym wszystkie obietnice są Boże, taki amen, wtedy dochodzimy do tego Objawienia, które wie, że jest.
00:38:33
Istotą życia i Królestwa Bożego.
00:38:38
Kolejnym wydarzeniem o wielkim znaczeniu dla dalszej części biblijnego przekazu jest wybór Jerozolimy na duchowe centrum Izraela.
00:38:52
Od nadania przymierza na Górze Synaj boża obecność w chwale.
00:38:59
Przebywała w przenośnym przybytku.
00:39:03
Namiocie Zgromadzenia albo namiocie spotkania.
00:39:08
Który zawierał arkę przymierza.
00:39:13
Po zajęciu kanaanu przez jozuego czytamy o umieszczeniu namioty namiotu Zgromadzenia w stylo na terenie efraima, czyli w centralnej części kraju księga Jozuego mówi o tym w 18 rozdziale pierwszym wierszu i 19 rozdziale 51 wierszu.
00:39:35
Najwyraźniej przez cały okres sędziów przybytek pozostawał w Stylo.
00:39:42
Gdyż jak czytamy na początku księgi samuela.
00:39:47
Tam właśnie Izraelici pielgrzymowali na coroczne święta.
00:39:56
Kapłan i sędzia Izraela w jednej osobie.
00:40:00
Zarządzał religijnym obrządkiem w namiocie Zgromadzenia razem ze swoimi 2 synami, hof nim i PIN chasem.
00:40:12
Którzy źle się prowadzili i swoją zachłannością i nie moralnością gorszy li pobożnych Izraelitów, którzy przychodzili do przybytków sylo.
00:40:26
Podczas jednej z bitew s filistynami Izraelici postanowili sprowadzić arkę przymierza z Przybytków Sylo do obozu wojsk izraelskich.
00:40:41
Jak u amulet gwarantujący im zwycięstwo.
00:40:48
Wiecie, że bardzo się zawiedli i rozczarowali, kiedy filistyni dali im wielkiego łupnia, zabili bezbożnych kapłanów i zabrali arkę do Ziemi filistyni skiej.
00:41:05
Jednak po kilku miesiącach chorób nieszczęść i katastrof. Jakie obecność Arki sprowadziła na filistynów?
00:41:15
Oni zwrócili Arkę izraelitą łącznie z ofiarami pokutnym.
00:41:23
I w pierwszej księdze Samuela.
00:41:26
W 7 rozdziale czytamy w pierwszych wierszach, że przyszli ludzie ski riad je arim.
00:41:34
Zabrali arkę, ja chcę i wnieśli ją do domu albina dabei na wzgórzu.
00:41:42
Eleazara zaś jego syna poświęcili, aby strzegł Arki ja chcę, a od dnia przybycia arki do Kirjat Yea Rim upłynęło dużo czasu. To jest 20 lat.
00:42:00
A cały dom Izraela płakał Zajawką.
00:42:05
Sylo nigdy już nie pojawia się jako miejsce kultu związanego z przybytkiem natomiast czytamy dalej. W pierwszej księdze Samuela w 7 rozdziale od 16 wiersza, że Samuel co roku obchodził Betel.
00:42:24
Gil Gal.
00:42:26
Inni spię.
00:42:28
I sądził Izraela we wszystkich tych miejscach, potem wracał do srama, ponieważ tam był jego dom.
00:42:38
Tam sądził Izraela i tam też zbudował ołtarz Yahwe.
00:42:44
Natomiast pierwszej księdze Kronik 21 Rozdziale i 29 wierszu. Czytamy, że Przybytek yahwe, którym Mojżesz zbudował na pustyni oraz ołtarz całopalenia były na wyżynie wgi B Onie.
00:43:02
Mam nadzieję, że troszeczkę zapoznaliście się z mapami. Wiecie o czym mówimy?
00:43:08
Nie mamy tutaj rzutnika przygotowanych map, ale może trzeba byłoby, żebyśmy wiedzieli, o co tu chodzi, gdzie to jest, ale mniej więcej jest to Wszystko w centralnej części Izraela.
00:43:20
W 2 księdze Samuela w 6 rozdziale czytamy o sprowadzeniu Arki do Jeruzalemu przez Dawida z różnymi przygodami to się działo, ale w końcu udało się sprowadzić ją do namiotu, który Dawid rozpiął dla Arki i w jeruzalemie, które właśnie zostało zdobyte.
00:43:42
I następnie Dawid planuje budowę świątyni dla tej Arki, dom dla Boga, ale wiemy, że Bóg nie pozwala mu na to i dopiero jego syn salomon buduje świątynię, która staje się nowym centrum duchowego życia Izraela na kolejne wieki.
00:44:04
Znowu jednak po upływie niecałych 400 lat.
00:44:08
Świątynia Salomona legnie w gruzach.
00:44:13
A arka Przymierza Zaginie bez śladu.
00:44:18
Nigdy już nie odzyska. Na krążą różne legendy, gdzie ona jest, ale to tylko Legenda.
00:44:26
Po powrocie z niewoli babilońskiej.
00:44:29
W latach 520 515 przed chrystusem wzniesiono 2 świątynię, o wiele skromniejszą od świątyni Salomona.
00:44:39
I kilkakrotnie później przebudowywano.
00:44:43
W tej świątyni już nie było. Arki Przymierza tylko puste miejsce. Najświętsze za grubą ciężką zasłoną z fioletowej i czerwonej purpury.
00:44:56
Nie wolno tam było nikomu wchodzić.
00:44:59
Jeden raz w roku w święto przebłagania Arcykapłan wchodził poza zasłonę do miejsca Najświętszego.
00:45:07
Aby skropić to miejsce krwią z ofiary przebłagania za grzechy całego ludu.
00:45:15
Za panowania Heroda wielkiego.
00:45:18
2 świątynia została rozebrana.
00:45:22
I wybudowana na nowo.
00:45:24
Wraz z rozległymi dziedzińcami mniej więcej zaczęto jej budowę. Jakieś 20 lat przed narodzeniem Chrystusa.
00:45:32
I wiemy, że 46 lat ją budowano i jeszcze jej nie skończony.
00:45:37
Do tej świątyni właśnie Heroda uczęszczał Jezus i jego uczniowie.
00:45:44
O tej świątyni Jezus powiedział.
00:45:47
Że nie zostanie z niej kamień na kamieniu.
00:45:51
Co wypełniło się literalnie 4 sierpnia 70 roku po nieudanym powstaniu Żydów Rzymianie zburzyli świątynię w Jerozolimie, która jeszcze nie została odbudowana.
00:46:07
Choć niektórzy wierzą, że będzie odbudowana, a niektórzy naiwni.
00:46:11
Nie nie zdrowi na rozumie chrześcijanie dają na to pieniądze.
00:46:16
Jeśli dajesz odbudowanie na pieniądze na odbudowę świątyni, to totalnie nie rozumiesz tego, co tam się będzie działo.
00:46:26
Jezus złożył raz na zawsze ofiarę doskonałą.
00:46:33
I wszelkie inne ofiary, jakie będą składane w świątyni, którą nazwą, jeśli zbudują nie wiem imieniem Boga będą bluźnierczy mi ofiara.
00:46:46
Więc zniechęcam wszystkich chrześcijan do przykładania ręki do tego projektu.
00:46:52
Jeśli Żydzi chcą to robić, którzy odrzucają Chrystusa.
00:46:57
Niech to robią?
00:46:59
Ale my nie miejmy z tym nic wspólnego.
00:47:04
Rzymianie zburzyli świątynię w Jerozolimie, bo już nie miała mie racji bytu.
00:47:10
Ta ofiara, o której mówiły ofiary w tej świątyni, została złożona na krzyżu golgoty doskonała ofiara.
00:47:19
Zbawcza dla wszystkich ludzi we wszystkich plamieniach, narodach i językach.
00:47:26
Nie ma potrzeby składania już żadnych innych ofiar.
00:47:32
Jednak syn Dawida.
00:47:35
Nasz pan powiedział o sobie?
00:47:39
Że jest kimś więcej niż świątynią.
00:47:43
Ewangelia Mateusza 12, rozdział 6 wiersz Jezus mówi o sobie, że jest więcej niż świątynia.
00:47:53
Dla Żydów nie było większej świętości ponad świątynie, gdzie w ich mniemaniu mieszkał Bóg w swojej chwale.
00:48:04
Jezus, syn Boga żywego.
00:48:08
Syn człowieczy, w którym zamieszkała cała pełnia boskości, wypędza przekupniów z ziemskiej świątyni.
00:48:17
I rzuca Żydom wyzwanie.
00:48:22
Zburzcie tę świątynię.
00:48:25
A ja w 3 dni ją odbuduje.
00:48:29
Wtedy Żydzi powiedzieli.
00:48:31
46 lat budowano tę świątynię, a ty ją w 3 dni zniesiesz.
00:48:38
Ale Jezus.
00:48:40
Mówił o świątyni swojego ciała.
00:48:46
Nie o tej świątyni Heroda.
00:48:49
W której stało, mówił o świątyni swojego ciała.
00:48:54
Król Dawid chciał zbudować Bogu dom.
00:49:00
Ale Bóg.
00:49:02
Nie mieszka w świątyniach zbudowanych ludzkimi rękami, nawet Salomon, który w końcu zbudował tę świątynię, tak się właśnie modlił.
00:49:13
Był świadomy, że Bóg nie mieszka w świątyniach zbudowanych ludzkimi rękami. Bóg zamieszkał w świątyni ciała swojego jednorodzonego syna.
00:49:26
A przez jego śmierć i zmartwychwstanie Boży Duch zamieszkuje ciała tych wszystkich, którzy uwierzyli w Jezusa.
00:49:37
Którzy przyszli do Jezusa, którzy zawierzyli swoje życie jezusowi, którzy zostali zanurzeni w Jezusa i trwają w jezusie.
00:49:50
Czytając o przybytku czy świątyni w starym testamencie, starajmy się pamiętać o ich symbolice.
00:49:59
I szukajmy duchowych odniesień, patrząc na Jezusa i jego świątynie.
00:50:07
Oraz ostateczny boży zamysł opisany w księdze Objawienia w 21 rozdziale. Otwórzcie, jeśli możecie ten fragment.
00:50:20
Księga Objawienia 21 rozdział i będę czytał fragmenty tutaj z pierwszego od pierwszego do 4 wiersza.
00:50:31
Jan mówi Potem.
00:50:33
Zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię.
00:50:39
Ja, ja zobaczyłem święte miasto nowe Jeruzalem zstępujące z nieba od Boga.
00:50:48
Przygotowane jak oblubienica przyozdobiona dla swego męża.
00:50:55
I usłyszałem donośny głos z nieba.
00:51:01
Przybytek Boga jest z ludźmi.
00:51:07
Oto, przybytek Boga jest z ludźmi.
00:51:12
I będzie mieszkał z nimi?
00:51:15
Oni będą jego ludem?
00:51:18
A sam, Bóg będzie z nimi?
00:51:22
I będzie ich Bogiem.
00:51:26
I Otrze Bóg wszelką Łzę z ich oczu.
00:51:31
I śmierci już nie będzie ani smutku, ani krzyku, ani bólu. Nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminą.
00:51:43
Jest świątynia.
00:51:47
Czytajmy dalej od 22 wiersza.
00:51:51
Lecz świątyni w nim.
00:51:54
Nie widziałem dlaczego.
00:51:57
Bo jego świątynią jest Pan Bóg wszechmogący oraz baranek.
00:52:06
A miasto nie potrzebuje słońca ani księżyca, aby świeciły w nim, bo oświetla je chwała Boga.
00:52:14
A jego lampą.
00:52:16
Jest baranek, to jest ostateczna wizja świątyni.
00:52:22
Jaką Bóg ma dla swojego ludu?
00:52:24
Sam Bóg i baranek jest świątynią, w której będzie jego lud po wszystkie wieki.
00:52:32
Światłem i chwał sam Bóg boża, chwała boża obecność.
00:52:37
To już nie te.
00:52:40
Tylko zapowiedzi, cienie i obrazy, jakie oglądamy w ziemskich świątyniach czy w przybytku, ale obecność Boga ze swoim ludem, gdzie nie będzie już ani bólu.
00:52:53
Ani śmierci.
00:52:55
Ani smutku ani krzyku.
00:53:00
Wszystkie rzeczy przeminą, kochani.
00:53:04
Jeśli jesteś chrześcijaninem, licząc, że tutaj teraz na Ziemi.
00:53:09
Będziesz żył bez bólu?
00:53:12
Bez smutku bez łez, jak ci niektórzy?
00:53:17
Chrześcijanie obiecują.
00:53:20
Będziesz rozczarowany.
00:53:25
Jesteśmy tutaj, na Ziemi, w pośród wielu ucisków.
00:53:31
Spośród wielu trafień.
00:53:35
Niejednokrotnie z naszych oczu płyną łzy.
00:53:38
Często czujemy się bezsilni i bezradni.
00:53:42
Ale żyjemy wzmocnieni nadzieją tego wielkiego dnia.
00:53:48
Kiedy Bóg?
00:53:50
Zniweczy ten dotychczasowy porządek.
00:53:54
Oczekujemy przyjścia nowej Ziemi i nowego nieba, które się zjednoczą.
00:54:02
Oczekujemy przybytku Boga na ziemi, z nami, ze swoim ludem.
00:54:07
Królestwa, które nie będzie już miało końca.
00:54:12
To jest nasza Nadzieja, kochani.
00:54:14
W tej nadziei wielbimy Boga, choćby pośród bólu, choćby pośród choroby, choćby pośród różnych bolesnych doświadczeń, takich czy innych.
00:54:26
Nie traćmy z oczu tej nadziei, która jest naszym powołaniem.
00:54:31
Wielu chrześcijan załamuje się.
00:54:34
I odchodzi od Boga, bo tutaj na Ziemi nie doświadczają wszystkiego, co Jezus zdobył.
00:54:41
Ktoś im powiedział?
00:54:43
Że Jezus zdobył Wszystko, co jest prawdą.
00:54:47
Ale obiecał im, że to Wszystko mogą mieć już dzisiaj tutaj i teraz zdrowie, szczęście, bogactwo, wolność od łez.
00:54:57
To jest nieprawda.
00:54:59
Mamy tutaj zaczątek, mamy tutaj przedsmak, mamy tutaj jakieś łaskawe doświadczenia zwycięstwa Jezusa i łaskiej nowego.
00:55:10
Ale to jeszcze nic w porównaniu z tym, co będzie naszym udziałem i życie chrześcijanina wierze jest życiem oczekiwania na zmartwychwstanie ciała jest życiem oczekiwanie na przod leczenie się w nasze synostwo, które jest z nieba i życie pod panowaniem Chrystusa jako absolutnego władcy suwerena. Ponad wszystkim to jest nasza Nadzieja.
00:55:39
Póki jesteśmy w ciele, wzdychamy obciążenie, jakże często ostatnio wzdycham.
00:55:47
Wiem, że wielu z was wzdycha obciążonych. Mamy problemy, mamy bolesne doświadczenia w naszym życiu.
00:55:56
I nie narzekajmy.
00:55:58
Że Jezus nie jest wierny, nie narzekajmy i nie rozczarowywał bójmy się, że nie mamy raju na Ziemi.
00:56:07
Jezus nie obiecał raju na ziemi.
00:56:10
Jezus obiecał wiele ucisków na Ziemi.
00:56:14
Paweł mówi, że musimy przejść przez wiele ucisków, żeby wejść do Królestwa Bożego.
00:56:20
I jak ostatnio czytaliśmy 2 list do Koryntian to czytaliśmy jego listę ucisków.
00:56:26
Wielu współczesnych chrześcijan wzdryga się czytając tą listę i nawet nie chce dopuszczać do siebie myśli, że mogliby mieć udział w niektórych w tych rzeczach, o których Paweł tam pisze.
00:56:39
O głodzie o nagości o więzieniach.
00:56:44
O biczowania.
00:56:47
Ostatnio przeczytałem taki wpis i zamieściłem go też u siebie na fejsbuku.
00:56:54
Cytat z wypowiedzi Davida Wilsona, który zapytał.
00:56:58
Gdybyś wiedział?
00:57:00
Że jako chrześcijanin.
00:57:02
Nie będziesz zdrowy.
00:57:05
Nie będziesz bogaty.
00:57:07
Nie będzie żył w bezpiecznym miejscu.
00:57:10
Ale, że będziesz bity.
00:57:12
Że będziesz przeganiamy z miejsca do miejsca.
00:57:18
Że zostanie ci Wszystko zabrane. Co masz?
00:57:21
Będziesz miał tylko Jezusa?
00:57:24
Czy byłbyś dalej chrześcijan na?
00:57:32
Jezus powiedział, że jeśli ktoś chce iść za nim, musi być gotów stracić swoje życie na tej Ziemi musi być gotów, stracić Wszystko na tej ziemi.
00:57:45
Kiedy Biblia mówi o.
00:57:49
Bożym Królestwie o Bożym Panowaniu.
00:57:53
Bożej świątyni.
00:57:55
Powiedzmy, że jest to wizja rozciągnięta w czasie.
00:58:01
To panowanie, które widzimy w księdze samuela i zobaczymy dalej w księgach Królewskich. Nie jest.
00:58:09
Zrealizowaniem wszystkiego, co Bóg obiecał.
00:58:13
Jest tylko zaczątkiem, jest tylko pierwszymi.
00:58:20
Tego, co Bóg zamierza uczynić.
00:58:23
I wiecie, że my dzisiaj?
00:58:25
Jesteśmy w kontynuacji tego dzieła?
00:58:29
Pan Jezus za Inger zainicjował, zainaugurował swoje królestwo, kiedy przyszedł na ziemię.
00:58:38
Kiedy on przyszedł na ziemię, on za imgur za i na górował swoje królestwo.
00:58:46
My dzisiaj jesteśmy w okresie kontynuacji jego Królestwa.
00:58:52
Ale czekamy na pełne objawienie i wypełnienie i spełnienie się jego Królestwa.
00:59:02
To Wszystko przed nami.
00:59:04
I czytamy, że w tym mamy pokładać naszą ufność w nim w jego przyjściu i w jego objawieniu.
00:59:15
Objawieniu się jego chwały i jego Królestwa.
00:59:19
I w tej nadziei, w tym oczekiwaniu jesteśmy zbawieni.
00:59:26
SM kontynuuje wizję Bożego Królestwa Bożego panowania w centrum, którego jest uwielbienie Boga wjego świątyni.
00:59:39
Saul, Dawid Salomon i następni królowie.
00:59:45
Stanowią barwny obraz niedoskonałości ludzkiego panowania. W przeciwieństwie do króla królów.
00:59:56
I pana panów, którego władza jest łaskawa, sprawiedliwa, bezgraniczna.
01:00:05
I nigdy nie kończąca się arka przymierza Przybytek świątynia.
01:00:12
To obrazy Bożej obecności wśród jego ludu.
01:00:16
Obrazy Jezusa i jego kościoła w radosnej społeczności chwały w duchu świętym.
01:00:28
I tak jak powiedziałem na początku.
01:00:31
Wiem, że nie dotknąłem wielu ciekawych wydarzeń zapisanych w księdze samuela, tylko skupiłem się na głównych wiodących tematach.
01:00:41
Które jak zobaczycie, jeśli Bóg pozwoli, będą kontynuowane w kolejnych księgach.
01:00:49
Bożego słowa zarówno starego, jak i Nowego Testamentu.
01:00:53
Wszystkich zainteresowanych szczegółami.
01:00:56
Odsyłam do naszego archiwum czy na stronie uczeń Jezusa czy na naszej stronie. Tam jest 120 ponad Kazań ze szczegółami różnych, ciekawych lekcji wydarzeń z pierwszej i 2 księgi samuela. Natomiast za 2 tygodnie mam nadzieję usiądziemy razem.
01:01:16
Aby Jeszcze raz wspólnie porozmawiać o tym wielkim Poselstwie 2 księgi samuela i być może o niektórych szczegółach, które was tam zaintrygowały i zastanowiły, chcielibyście o nich porozmawiać.
01:01:29
Także czytajcie dalsze Księgi Królewskiej i Kronik, bo o nich będziemy za miesiąc mówić, a za 2 tygodnie wrócimy do tej księgi i razem będziemy o tym rozmawiać. Powstanie do modlitwy, kochanie.
01:01:55
Dziękujemy ci kochany panie, za objawienie twego słowa, objawienie twego Królestwa.
01:02:03
Twego zamysłu zbawienia ludzi.
01:02:07
Panowania w naszym życiu panowania w twoim kościele.
01:02:12
Porządku, jaki ma być w twoim kościele?
01:02:15
Twojego zamysłu prowadzenia swojego ludu, Boże, tak.
01:02:19
Dziękujemy, że mówisz do nas objawia, aż nam te rzeczy, że nas też uwolniłeś i wyprowadziłeś z tego religijnego systemu.
01:02:29
Scentralizowanej władzy. Dziękujemy ci panie, że możemy od tych paru lat cieszyć się całkowitą wolnością służenia tobie jako naszemu panu i doświadczania twego błogosławieństwa. Chwała ci panie, dzięki ci modlimy się, panie, ok, twój kościół, aby się otwierał serca umysły.
01:02:50
Tych, którzy są wybrani przez ciebie, aby prowadzić, kierować, służyć. Daj Panie, by rozumieli właściwie te rzeczy i we właściwy sposób też, jeśli to możliwe zmieniali ten stan rzeczy, jaki obecnie mamy, prosimy o twoją pomoc odwagę dla nich mądrość, łaskę twoją prosimy kochany ojcze.
01:03:14
Daj też nam być błogosławieństwem dla naszych braci i sióstr w różnych społecznościach w różnych miejscach. Zachowaj nas od jakiegokolwiek poczucia, czy to wyższości, czy jakiejkolwiek tutaj pychy czy zasługi, bo nic tego nie mamy.
01:03:31
To panie Twoja łaska, to twoje dzieło w naszym życiu i za to ci chcemy dziękować i ciebie chwalić i być twoją świątynią, być częścią tego twojego cudownego zamysłu z jednoczenia nas ze sobą.
01:03:44
Ustanowienia Wiecznego Królestwa, w którym ty będziesz nam bliski, jak jak my sami sobie panie, będziemy częścią Twojej Boskiej natury, częścią i doświadczeniem twojego życia Twojej radości, gdzie już nie będzie śmierci, nie będzie bólu, nie będzie łez daj pani, byśmy wytrwale wiernie pielgrzymowali służąc tobie, wielbiąc ciebie, oddając ci chwałę w naszym ziemskim życiu.
01:04:11
Prosimy zapiecz N tu i te słowa, które dzisiaj ty do nas powiedziałeś w naszych sercach daj by mieszkały w nas i uzdalnia ły nas do pobożnego życia. Amen.
01:04:25
Zachęcam jeszcze kochani do modlitwy.

Skip to content

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia podczas przeglądania. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij