Księgi Królewskie i Księgi Kronik – streszczenie

Dziesiąte kazanie z cyklu podsumowującego całe Pismo Święte. W każdą ostatnią niedzielę miesiąca Paweł Jurkowski, starszy brat kościoła w Wejherowie, podsumowuje jedną z 66 ksiąg Nowego i Starego Testamentu, dlatego cykl trwać będzie aż 5 lat. Kolejne kazanie streszcza obie Księgi Królewskie i obie Księgi Kronik.

Zachęcamy do słuchania cyklu online, do przychodzenia na kazania do zboru w Wejherowie, a przede wszystkim do samodzielnego czytania Pisma Świętego. Przed wysłuchaniem kazania poświęconego danej księdze, warto ją wcześniej przeczytać. Paweł zachęca również do zadawania pytań dotyczących lektury ksiąg, które pomogą mu przygotować kolejne podsumowania.

Zakładki

00:001 Księga Królewska 1:1 04:291 Księga Królewska 4:20 15:371 Księga Królewska 11:28 24:582 Księga Królewska 17:5 42:44Księga Kronik 21:29 35:002 Księga Królewska 24:2 43:272 Księga Kronik 36:23

Video

Transkrypcja

Przepisywanie pliku audio jest automatyczne, dlatego zawierać może błędy, literówki i służy raczej do odnajdywania danego fragmentu kazania, niż do czytania go w formie tekstowej.

00:00:00
Pierwsza księga Królewska, pierwszy rozdział i pierwszy wiersz.
00:00:08
Gdy król Dawid zestarzał się i posunął w latach.
00:00:15
To Chodź, pokrywano go szatami, nie mógł się rozgrzać.
00:00:23
Tak rozpoczyna się pierwsza księga Królewska. Ewidentnie jest to kontynuacja wcześniej już rozpoczętej historii.
00:00:38
Historia królów zapoczątkowana w księgach samuela opisuje panowanie 2 pierwszych królów Izraela, Saula i Dawida, ale księgi samuela nie kończą się śmiercią Dawida.
00:01:02
Kończą się swego rodzaju podsumowaniem jego życia.
00:01:07
A dopiero tutaj w pierwszej królewskiej na początku widzimy.
00:01:11
Koniec jego życia.
00:01:15
Księgi królewskie kontynuują królewską sagę władców Izraela.
00:01:23
Księgi Królewskie stanowiły pierwotnie jedną księgę, podobnie jak księgi samuela czy księga kronik.
00:01:33
Dlatego nie oburzajcie się, kiedy czasami będę mówił księga Królewska czy księga kronik zamiast księgi?
00:01:44
Wszystkie te księgi zostały podzielone na 2 części podczas ich tłumaczenia z języka hebrajskiego na język grecki. Ze względu na powiększenie się automatycznie wielkości tekstu, ponieważ w języku hebrajskim były zapisywane tylko spółgłoski.
00:02:06
A w języku greckim doszły też samogłoski, a więc tekst się dramatycznie powiększy.
00:02:14
Księgi Królewskie zaliczane były przez Żydów do ksiąg prorockich, podobnie jak księga Jozuego, księga sędziów czy księga samuela.
00:02:29
Były to tak zwane księgi wczesnych proroków.
00:02:34
Autorem ksiąg Królewskich według żydowskiej tradycji był prorokiem Re Miah, który zebrał różne historyczne zapisy, aby przedstawić proroczą perspektywę Historii Królestwa Izraela i odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Boży lud został wygnany.
00:03:05
Z Ziemi obiecanej do niewoli.
00:03:11
Pierwszy rozdział Księgi Królewskiej przedstawia walkę o tron między 2 synami Dawida adunia Cham i Salomonem.
00:03:26
W 5 wierszu czytamy, że a doń aż syn chagi ty wywyższał się.
00:03:34
Mówiąc, ja zostanę królem?
00:03:40
Zaopatrzył się w rydwany jeźdźców oraz 50 mężczyzn, którzy biegali przed nim.
00:03:50
Jednak zgodnie z wcześniejszą obietnicą Dawida Salomon, syn bad Szeby, został ustanowiony królem.
00:04:03
Wiemy, że był to niezwykły króla.
00:04:07
Był to król, który rozpoczął i zakończył niepowtarzalne złoty okres, okres dostatku sławy i świetności Królestwa Izraela.
00:04:24
Pod jego panowaniem?
00:04:29
4 rozdziale tej pierwszej księgi od 20. Wiersza czytamy, że Juda i Izrael byli tak licznie jak piasek nad morzem, jedli, Pili i radowali się, a Salomon panował nad wszystkimi królestwami od rzeki Eufrat.
00:04:51
Aż do ziemi film synów.
00:04:55
Granicy Egiptu.
00:04:59
Płaciły one daninę i służyły salomonowi po wszystkie dni jego życia.
00:05:08
Panował nad całym obszarem swej strony rzeki. Mowa jest.
00:05:13
O euf racje.
00:05:16
Odpisach aż do Gazy nad wszystkimi Królami stej strony rzeki.
00:05:25
I miał pokój ze wszystkich stron dookoła juda i Izrael mieszkali bezpiecznie każdy pod swoją winoroślą i pod swoim drzewem figowym od Dan aż do Beer Szeby po wszystkie Dni Salomona Bóg dał salomonowi mądrość i bardzo wielkie zrozumienie.
00:05:49
Oraz przestronność serca jak piasek.
00:05:55
Który jest na brzegu morskim?
00:05:58
I mądrość Salomona była większa od mądrości wszystkich narodów wschodnich i od wszelkiej mądrości Egiptu był mądrzejszy niż wszyscy ludzie.
00:06:13
Był sławny wśród wszystkich okolicznych narodów.
00:06:20
Salomon zbudował Bogu Izraela imponującą piękną świątynię pokrytą wewnątrz czystym złotem.
00:06:32
Którą zadedykował Bogu, wznosząc do swoją elokwentną modlitwę zapisaną w 8 Rozdziale Pierwszej Księgi Królewskiej.
00:06:46
W 9 rozdziale czytamy, że kiedy Salomon ukończył budowę domu, ja chcę i domu królewskiego oraz wszystkiego, czego pragną Ico chciał dokonać.
00:07:01
Ja chcę ukazał się po raz 2. Salomonowi, podobnie jak wcześniej, ukazał mu się ją zgi B Onie i Yahwe przemówił do Salomona.
00:07:15
Wysłuchałem Twojej modlitwy i prośby, którą za nosiłeś przede mną. Poświęciłem ten dom, który zbudowałeś, aby tam przebywały moje imię na wieki. Tam będą moje oczy i serce po wszystkie dni.
00:07:37
A jeśli będziesz postępował wobec mnie?
00:07:41
Tak jak postępował twój ojciec Dawid w doskonałości serca i prawości.
00:07:52
I będziesz czynił to Wszystko, co ci nakazałem i będziesz przestrzegał moich nakazów i praw wtedy utwierdza tron swego Królestwa nad Izraelem na wieki, jak obiecałem Dawidowi twemu ojcu mówiąc.
00:08:14
Nie zabraknie ci potomka na tronie Izraela?
00:08:19
Jeśli jednak wy lub wasi synowie zupełnie odwrócicie się ode mnie i nie będziecie strzec moich przykazań i nakazów, które wam dałem, ale pójdziecie służyć innym bogom i będziecie im oddawać pokłon, wtedy wy tracę Izraela z Ziemi.
00:08:50
Którą mu dałem?
00:08:53
A dom, który poświęciłem swojemu imieniu, odrzucał sprzed mojego oblicza.
00:09:02
Izrael zaś będzie przedmiotem.
00:09:07
Przypowieści i pośmiewiskiem u wszystkich narodów.
00:09:14
A temu domowi, który były wzniosły, każdy przechodzący obok zdziwi się.
00:09:24
Nie zagwizdał.
00:09:26
I będą pytać.
00:09:29
Dlaczego ja chcę uczynił tak tej ziemi i temu domowi?
00:09:35
Wtedy odpowiedzą, ponieważ opuścili ja chcę swego Boga.
00:09:46
Który wyprowadził ich ojców z ziemi Egiptu, a uchwycili się innych bogów, oddawali im pokłon.
00:10:02
Dlatego ja chcę sprowadził na nich całe to nieszczęście.
00:10:11
W tych słowach.
00:10:13
Mamy przypomnienie warunków Przymierza zapisanego w księdze powtórzonego prawa, które zapowiadało błogosławieństwo za posłuszeństwo.
00:10:32
Przekleństwo za nieposłuszeństwo.
00:10:37
Dalsze dzieł y Izraela zapisane w tej księdze są żywą ilustracją wierności Boga, swojemu przymierzu.
00:10:52
Bóg okazał się wierny słowom, które wypowiedział do swego ludu, z którym zawarł przymierze.
00:11:05
11 rozdział pierwszej Królewskiej przedstawia tragiczny koniec panowania Salomona.
00:11:13
Jego odstępstwo od Boga Izraela.
00:11:18
I zapowiedź nadchodzącej kary.
00:11:24
Król Salomon czytamy, Kochał wiele obcych kobiet, to znaczy kobiet spośród narodów, o których ja chcę powiedział synom Izraela nie łączcie się z nimi.
00:11:41
I nie ona nie łączą się z wami spewnością, bowiem skłonią wasze serca ku swoim bogom.
00:11:52
Salomon jednak przylgnął do nich swoją miłością.
00:11:58
Miał 700 żon.
00:12:04
I 300 nałożnic.
00:12:09
Gdy Salomon się zestarzał?
00:12:13
Jego żony od wiodły jego serce od ja chwilę.
00:12:20
A skłoniły jego serce ku innym bogom.
00:12:27
Jego serce nie było więc doskonałe wobec yahwe, jego Boga.
00:12:34
Jak serce Dawida.
00:12:37
Jego ojca.
00:12:39
Salonem bowiem poszedł za aż startą boginią sydon czyk ów.
00:12:46
Iza Miko mem obrzydliwością Amonitów.
00:12:52
Salomon czynił to, co złe w oczach jahwe.
00:12:57
I nie chodził całkowicie za yahwe jak Dawid, jego ojciec zauważyliście, jak już w tych kilku fragmentach, które przeczytaliśmy, Bóg ciągle odwołuje się do Dawida?
00:13:14
Do tego, jak Dawid z nim chodził, wiem, że Dawid nie był doskonały. Wiemy, że Dawid popełniał błędy.
00:13:23
Ale Dawid chodził spockiem.
00:13:26
Staram się być wierny Bogu, kochał Boga i Bóg odżałuję się ciągle do Dawida i mówi, Salomon nie chodził z Bogiem, tak jak Dawid, jego ojciec.
00:13:40
Czytamy, że Salomon zbudował w wyżynę dla que mosza obrzydliwości Moabu.
00:13:48
Na Górze na przeciwko Jerozolimy.
00:13:53
Oraz wyżynę dla malucha.
00:13:57
Obrzydliwości sejmów amora, gdzie dzieci wrzucano żywcem do ognia.
00:14:09
Uczynił dla wszystkich swoich żon obcej narodowości.
00:14:15
Które spalały kadzidła i składały ofiary swoim bogom.
00:14:22
Ja chcę rozgniewał się więc na Salomona za to, że jego serce odwróciło się od Jahwe Boga Izraela, który dwukrotnie mu się ukazał.
00:14:41
I zakazał mu chodzić za innymi bogami.
00:14:46
Bóg przestrzegał Salomona.
00:14:51
Lecz Salomon nie przestrzegał tego, co yahwe mu przykazał.
00:14:57
Itow w ogóle jahwe przykazał swojemu ludowi.
00:15:02
Ja chcę powiedział więc do Salomona, ponieważ dopuściłeś się tego.
00:15:09
I nie przestrzegał eś mojego przymierza ani moich nakazów, które ci przykazałem.
00:15:16
Na pewno wyrwę ci królestwo?
00:15:21
I danie twojemu słudze?
00:15:25
Niewierność Salomona doprowadziła do rozpadu Królestwa Izraela na 2 części, o czym czytamy w kolejnych wierszach.
00:15:37
W 11 rozdziale Pierwszej Księgi Królewskiej od 28 wiersza czytamy, że jeru boom był dzielnym wojownikiem.
00:15:48
Gdy Salomon zauważył, że młodzieniec dobrze wykonuje swoją pracę, ustanowił go przełożonym nad wszystkimi sprawami domu Józefa.
00:16:00
I zdarzyło się w tym czasie, gdy je robiłam, wyszedł z Jerozolimy, że spotkał go na drodze prorok ahj aż.
00:16:11
Silo nita udziale w nowy płaszcz.
00:16:16
I ci 2 byli sami w polu.
00:16:21
Wtedy ahj aż chwycił nowy płaszcz, który miał na sobie i rozdarł go na 12 części.
00:16:32
I powiedział Doiero bała.
00:16:35
Weź sobie 10 części.
00:16:40
Tak bowiem mówi, ja chcę Bóg Izraela, oto wyrwę Królestwo z ręki Salomona.
00:16:49
A to ble dam 10 plemion.
00:16:55
Jemu zaś pozostanie jedno plemię.
00:17:00
Ze względu na mego sługę Dawida.
00:17:04
I ze względu na Jerozolimę miasto, które wybrałem spośród wszystkich plemion Izraela, wiemy, że były to 2 plemiona, plemię judy i plemię benjamina, które było bardzo małe i w zasadzie było częścią tego plemienia Judy.
00:17:20
Dlatego tutaj widzimy jest 12 części i 10 bierze 2 zostają, ale to mówi jedno plemię, bo tak naprawdę Wszystko później skupia się wokół plemienia Judy i cała reszta tej księgi nazywa tą część.
00:17:35
Plemieniem Judy.
00:17:38
I dalej prorokach jaż mówi słowa, Ja chcę, że stanie się tak dlatego, że opuścili mnie i oddawali pokłon. Aż starcie bogini student szyków kemo sz owi Bogu, Moro bitów i mil co mowi był busem ufam ona, a nie chodzili moim drogami.
00:17:59
Zauważcie, to jest liczba mnoga tam czytaliśmy coe Salomon robił, ale widzimy, że Salomon wciągnął w swój grzech swój lud.
00:18:09
Izraelici również to czynili.
00:18:13
Nie chodzi i mówi, ja chcę moimi drogami, aby czynić to, co prawe w moich oczach i przestrzegać moich nakazów i praw.
00:18:23
Jak to czynił Dawid?
00:18:30
Nie odbiorę całego Królestwa z jego ręki, ale pozostawię go księciem po wszystkie dni jego życia ze względu na Dawida swego sługę, którego wybrałem.
00:18:47
I, który przestrzegał moich przykazań i nakazów, zabiorę natomiast królestwo z ręki jego syna.
00:18:57
Dam je tobie, czyli nieroba mowi 10.
00:19:06
A jego synowi dam jedno plemię, aby Dawid, mój sługa miał po wszystkie dni pochodnię przede mną w Jerozolimie, w mieście, które sobie wybrałem, aby tam przebywało moje imię.
00:19:25
Ciebie zaś, czyli je robiłam, a ciebie wezmę, wezmę i będziesz panował nad wszystkim, czego zapragnie Twoja Dusza i będziesz królem nad Izraelem.
00:19:38
Jeśli więc znowu zauważcie, Bóg znowu przypomina zasady Przymierza, jeśli więc będziesz słuchał wszystkiego, co ci rozkaże.
00:19:50
I będziesz kroczył moimi drogami i czynił to, co prawe w moich oczach i przestrzegał moich nakazów i przykazań.
00:20:02
Tak jak czynił to mój sługa Dawid.
00:20:06
Wtedy będę z tobą?
00:20:09
Zbuduję ci trwały dom.
00:20:13
Ja też zbudowałem Dawidowi.
00:20:17
I powie, że ci Izraela?
00:20:20
Zobaczcie, jakie obietnice.
00:20:24
Coś, by pomyślał?
00:20:27
No pewnie, że ja robiłam będzie wierny Bogu.
00:20:34
Wkrótce potem po śmierci Salomona, a więc jest to rok około 930 przed narodzeniem Chrystusa.
00:20:46
Na tron wstępuje synem Salomona rehab an.
00:20:54
Za jego panowania 10 północnych plemion oderwało się od plemienia judy i utworzyło odrębne Królestwo Izraela pod panowaniem jero bała.
00:21:11
I kolejne dwiescie lat opisane w tej księdze, czyli pierwszej i 2 Królewskiej.
00:21:18
To równoległe dzieje Północnego Królestwa Izraela i Południowego Królestwa judy, a ostatnie 150 lat zapisane w 2 Księdze Królewskiej to już tylko historia judy.
00:21:39
Spoczywającej się do swego upadku.
00:21:44
Pierwszy król Północnego Królestwa iero bo on zapoczątkował wielkie odstępstwo od Boga yahwe i wszyscy bez wyjątku. Wszyscy kolejni królowie Izraela, czyli Północnego Królestwa. Król, czyli śladami je robiłam a.
00:22:07
Śladami bezbożności.
00:22:10
I odstępstwa nie było ani jednego sprawiedliwego króla w Izraelu na północy.
00:22:17
Wszystkich 19 królów to byli odstępcy od Boga.
00:22:23
Czytamy w pierwszej Księdze Królewskiej w 12. Rozdziale, że je robo Łam powiedział sobie w sercu.
00:22:32
Wkrótce Królestwo powróci do domu Dawida, bo jeśli lud będzie chodził na składanie ofiar do domu yahwe w Jerozolimie.
00:22:44
To serce tego ludu zwróci się do swego pana do rho, bo AMA króla judy zabiją mnie.
00:22:54
I powrócą do rycha beama, króla Judy.
00:23:00
Król jero, byłam z asią gnoza sięgnął więc Rady.
00:23:06
Po czym sporządził 2 Cielce złote Cielce.
00:23:12
I powiedział Ludowi, dość już waszego chodzenia do Jerozolimy.
00:23:18
Oto Twoi bogowie Izraelu, którzy cię wyprowadzili z Egiptu.
00:23:25
I postawił jednego w Betel, czyli na południu a 2 Dan na północy.
00:23:35
I stało się to przyczyną grzechu, bo lud chodził do jednego z nich.
00:23:43
Aż do Dan.
00:23:46
Pobudował też świą tynki na wyżynach i ustanowił kapłanów. Spośród Postu Listwa nie lewitów, którzy nie pochodzili od synów lewiego.
00:24:01
I każdy z kolejnych 18 królów Izraela konsekwentnie trwał przy bezbożności je robiłam, a i dlatego niemal każdy z nich otrzymał podsumowanie swojego życia od natchnionego autora tej księgi typu i czynił to, co złe w oczach yahwe chodząc drogami jeru, bo AMA i jego grzechu.
00:24:30
Do którego skłonił Izraela?
00:24:35
Pułkowo 200 latach bezbożnych rządów królów Izraela w 722 roku przed chrystusem.
00:24:46
Nastąpiło zdobycie Północnego Królestwa przez a serię zburzenie Samarii Stolicy Północnego Królestwa Izraela.
00:24:58
Asyryjczycy bezlitośnie obeszli się z izraelitami. Czytamy o tym w 2 Księdze Królewskiej w 17 rozdziale od 5 wiersza król Asyrii najechał całą ziemię, przybył do samarii i oblegał ją przez 3 lata.
00:25:21
A w 9 roku ozeasza król Asyrii zdobył samaria Ozeasz był ostatnim królem Izraela. Uprowadził Izraela do Asyrii.
00:25:35
I osiedlił ich w halach i hbo, że nad rzeką go zann oraz w miastach mediów.
00:25:44
A stało się tak. Dlaczego?
00:25:47
Autor tej księgi nam wyjaśnia, dlaczego tak się stało. Stało się tak dlatego, że synowie Izraela grzeszyli przeciwko yahwe.
00:25:59
Swemu Bogu, który ich wyprowadził z ziemi Egiptu.
00:26:04
Spod ręki faraona, króla Egiptu.
00:26:09
A Bali się obcych bogów.
00:26:14
Postępując według ustaw pogan, których yahwe wypędził sprzed obliczu w syna synów Izraela oraz.
00:26:28
Królów Izraela, które stwarzali synowie Izraela, robili to potajemne przeciwko yahwe swemu Bogu. To co nie było słuszne.
00:26:41
I pobudowali sobie wyżyny we wszystkich swoich miastach, od wieży strażników aż do miasta warownego.
00:26:52
Ustanawiali sobie poustawiali sobie posągi i gaje na każdym wyniosłym pagórku i pod każdym zielonym drzewem.
00:27:03
I palili tam, kadzidła na wszystkich wyżynach, tak jak narody, które ja wypędził przed nimi.
00:27:13
I popełniali niegodziwe czyny.
00:27:17
Pobudzając yahwe do gniewu.
00:27:21
Służyli bożkom, o których yahwe im powiedział, nie czyńcie tego.
00:27:30
A ja chcę świadczył przeciw Izraelowi.
00:27:35
I przeciw judzie przez wszystkich proroków.
00:27:41
Wszystkich widzących.
00:27:43
Mówiąc, odwróćcie się od swoich złych dróg?
00:27:50
Przestrzegajcie moich przykazań i moich nakazów. Według całego prawa, które nadałem waszym ojcom.
00:28:00
A, który przekazałem wam przez moje sługi proroków.
00:28:09
Lecz oni nie słuchali?
00:28:16
Nie słuchali, Bóg posyłał do nich proroków takich jak eliasz Elizeusz. To, że czynimy niezwykła cuda.
00:28:27
Ale oni.
00:28:28
Nie słuchali.
00:28:31
Ale uczynili twardym swój kark jak kark ich ojców, którzy nie wierzyli.
00:28:40
W yahwe swego Boga.
00:28:45
Jego nakazami i przymierzem, które zawarł z ich ojcami oraz jego świadectwami, którymi świadczył przeciwko nim.
00:28:59
Oni chodzili za marnościami, stali się puści.
00:29:07
Którzy ich otaczali.
00:29:11
Co, do których yahwe im rozkazał, aby tak nie czynili.
00:29:17
Opuścili wszystkie przykazania yahwe swego Boga.
00:29:23
Wykonali sobie luncie posągi 2 cielce zrobili też gaje, oddawali pokłon wszystkim zastępom Niebiańskim.
00:29:40
Przeprowadzali swoich synów i swoje córki przez ogień. To znaczy wrzucali.
00:29:45
Ich do ognia.
00:29:47
Uprawiali wróżbiarstwo.
00:29:50
I Czarnoksięstwo.
00:29:53
I zaprzedali się, aby czynić to, co złe w oczach yahwe pobudzając go do gniewu.
00:30:04
Dlatego właśnie ja chcę rozgniewał się na Izraela.
00:30:10
I odrzucił go sprzed swego oblicza.
00:30:16
Nic nie pozostało oprócz samego.
00:30:21
Plemienia Judy.
00:30:23
Ale również juda nie przestrzegał przykazań yahwe swego Boga, lecz postępował według nakazów.
00:30:35
Które Izrael stworzył?
00:30:38
Yahwe więc odrzucił całe potomstwo Izraela, trapił ich i wydał w ręce grabieżców.
00:30:50
Aż wreszcie odrzucił ich sprzed swego oblicza.
00:30:56
Niestety, królowie judy z nielicznymi wyjątkami.
00:31:02
Niewiele różnili się od królów Izraela, a niektórzy królowie judy byli nawet gorsi.
00:31:10
Od królów Izraela.
00:31:13
Tak jak królowie Izraela byli przyrównywanie i doiero, bo mama pierwszego Władcy Północnego Królestwa.
00:31:23
Tak królowie judy byli przyrównywanie do Dawida.
00:31:29
Czytamy, że 2 król judy syn je Robo AMA i Przepraszam rehab ma syna Salomona a bijan.
00:31:41
Szedł śladem wszystkich grzechów swojego ojca.
00:31:47
Które popełnił przed nim?
00:31:51
Jego serce nie było doskonałe wobec yahwe swego Boga jak serce Dawida, jego ojca.
00:32:04
Natomiast syn nabijała Asa.
00:32:09
Czynił to, co prawe w oczach yahwe jak Dawid, jego ojciec.
00:32:17
Podobnie jego syn niechorza fat chodził wszystkimi drogami Asy swego ojca i nie zboczył z nich czyniąc to, co było dobre w oczach yahwe.
00:32:34
2 kolejnych Królów jeho RAM i Aha Ziarz nie otrzymało już chlubnego świadectwa naśladowania Dawida, bo Grzeszyli i SPRZENIEWIERZA li się Bogu.
00:32:50
A kolejna samozwańcza królowa atalia dopełniła miary bezbożności, mordując Królewskich synów, z wyjątkiem ją ascha, który był ukrywany w świątyni przez bogobojnego kapłana. Przez kolejnych 6 lat krwawych rządów, a talii.
00:33:14
Kiedy w końcu atalia została obalona, ajo aż objął tron, zaprowadził pewne reformy religijne, który za skutkowały częściową duchową odnową.
00:33:27
Ale jak czytamy w natchnionym komentarzu do jego życia.
00:33:32
Czy raczej później do jego syna amaz jasza czytamy, że czynił on coc o słuszne WU oczach yahwe, ale nie tak jak Dawid, jego ojciec.
00:33:46
Czynią Wszystko tak, jak ją aż jego ojciec lud nadal składał ofiary i palił kadzidło na wyżynach. A więc widzimy tutaj 3 fill. Są 3 rodzaje królów judy, jeśli chodzi o Północne Królestwo Izrael, tam jest jeden rodzaj wszyscy odstępcy.
00:34:10
Wszyscy bezbożnicy na południu natomiast mamy 3 rodzaje królów. Mamy tych, którzy chodzili wg.
00:34:18
Pobożności Dawida, którzy całym sercem libelli do Boga.
00:34:24
Mamy tych, którzy chodzi Miss Yahwe, ale nie tak jak Dawid. Częściowo naśladowali Dawida, ale to była żali pewnym grzechom i w końcu byli ci, którzy w ogóle nie chodzi jak Dawid.
00:34:41
Tylko chodzi jak królowie Izraela ifs północy.
00:34:50
Kolejni królowie judy.
00:34:53
Schludnym wyjątkiem historia sza i Jozjasza.
00:35:00
Tylko częściowo naśladowali pobożność Dawida albo totalnie schodzili z jego drogi. Także w końcu Bóg wydał ich w ręce ich wrogów w 2 Księdze Królewskiej 24, Rozdziale od 2 wiersza czytamy, że ja chcę posłał.
00:35:22
Oddziały chaldejczyków.
00:35:26
Oddziały Syryjczyków.
00:35:30
Oddziały moabit UE.
00:35:33
I oddziały synów amona.
00:35:40
Posłał ich na judę.
00:35:43
Aby go zniszczyć.
00:35:45
Zgodnie ze słowem yahwe, które wypowiedział przez swoje sługi proroków.
00:35:53
Owszem, zgodnie z poleceniem yahwe spotkało to judę, aby odrzucić go sprzed niego oblicza za grzechy manassesa za to Wszystko, co uczynił to jeden z poprzednich strasznych Królów, a także za krew niewinną, którą przelał, bo napełnił Jerozolimę krwią niewinną, czego yahwe mnie chciał przebaczyć.
00:36:24
Dalej od 20. Wiersza czytamy, że z powodu gniewu yahwe przyszło to na Jerozolimę i na judę odrzucił ich sprzed swego oblicza asudk sz.
00:36:39
Zbuntował się przeciw królowi Babilonu. To był ostatni król judei.
00:36:46
W 9 roku jego panowania 10 miesiąca 10 dnia tego miesiąca nabuchodonozor król Babilonu wraz całym swoim wojskiem wyruszył przeciwko Jerozolimie.
00:37:01
Rozbił obóz pod nią i zbudował przeciwko niej szańce dookoła i miasto było oblężone aż do 11 roku króla Sebeg Jasza, a w 9 dniu 4 miesiąca wzmógł się głód w mieście.
00:37:19
I nie było chleba dla ludu, tej ziemi.
00:37:24
Kiedy zrobiono wyłom w murze?
00:37:28
Z murze miasta, wszyscy wojownicy uciekli w nocy przez bramę między 2 murami obok królewskiego Grodu Chaldejczycy zaś znajdowali się dookoła miasta.
00:37:44
A królu szedł w stronę pustyni?
00:37:48
I wojsko chaldejczyków ścigało króla Sebag Jasza dogoniło go na równinach Jerycha.
00:37:58
A całe jego wojsko rozpierzchła się od niego. Pojmali więc króla i przyprowadzili go do króla Babilonu do Lidla, gdzie ten wydał na niego wyrok i synów. Sebek jasza zabili na jego oczach.
00:38:16
Asudk ashowi żył, pili oczy.
00:38:20
Zakuli go spiżowy mi łańcuchami.
00:38:24
Uprowadzili do Babilonu.
00:38:28
Tak kończy się.
00:38:30
Historia dynastii Dawida.
00:38:34
Która gwałtownie zostaje przerwana na ponad 6 Set lat.
00:38:40
Aż do Objawienia wielkiego scena Dawida.
00:38:45
Który triumfalnie zostaje obwołany królem?
00:38:50
Na kilka dni przed swoją ręką i wywyższenie mną.
00:39:02
Księgi kronik, które w naszych wydaniach Biblii.
00:39:07
Następują po księgach Królewskich.
00:39:12
W bibliach Hebrajskich.
00:39:14
Znajdują się na samym końcu kanonu żydowskiego.
00:39:20
Zupełnie odrębnych.
00:39:23
Zwojach czy raczej zbiorach zwojów zwanych pismami, nie prorokami.
00:39:33
Żydowski kanon był podzielony na 3 części.
00:39:37
Czy pamiętacie? Mówiliśmy o tym na samym początku tej naszej serii.
00:39:42
Jest prawo Mojżesza tora.
00:39:45
Następnie księgi proroków od Jozuego do malachiasza.
00:39:51
A później mamy pisma, do których należą Psalmy przypowieści Lm Pnp rt księga Daniela nie znajduje się w księgach proroczych u Żydów, ale w pismach księga ezdrasza, czy też księga nehemiasza.
00:40:13
Czyli Żydzi uznają księgi Królewskie za część ksiąg wczesnych proroków, a księgi Kronik za część pism, które w bibliach hebrajskich znajdują się na samym końcu.
00:40:32
I patrząc pobieżnie na treść ksiąg Kronik.
00:40:38
Z wyjątkiem pierwszych 9 rozdziałów można odnieść wrażenie, że jest to powtórka materiału z 2 księgi samuela i ksiąg Królewskich.
00:40:53
Jednak jeśli uważnie.
00:40:56
Porównamy ze sobą treści tych ksiąg.
00:41:01
Zobaczymy tam wiele różnic.
00:41:06
I ta różnica wynika z celu, dla którego księgi kronik zostały napisane i oczywiście tamte księgi. Dlaczego zostały napisane o tamtym wcale już powiedzieliśmy.
00:41:22
Samuela i Królewskie.
00:41:26
Zostały napisane po to, żeby pokazać, w jaki sposób doszło do powstania Królestwa monarchii. W jaki sposób Bóg wybrał królów i w jaki sposób oni odstąpili od Boga i dlaczego zostali odrzuceni.
00:41:44
A więc księgi samuela i Królewskie odpowiadają na pytanie, dlaczego?
00:41:49
Bóg ustanowił monarchię.
00:41:52
I dlaczego ją zakończył?
00:41:55
Posyłając swój lud w niewolę a syryjską.
00:41:59
I Babilońską.
00:42:03
Samuel natan gad jeremiasz i być może jeszcze inni prorocy przedstawiają w tych księgach, czyli samuela i Królewskich.
00:42:16
Bożą wierność.
00:42:19
I Sprawiedliwość w obchodzeniu się z królami Izraela i Judy oraz wyjaśniają powód, dla którego Izrael, a później juda zostały uprowadzone do niewoli.
00:42:37
Księgi kronik według żydowskiej tradycji zostały spisane po okresie niewoli.
00:42:47
Przez uczonego w sprawie kapłana ezdrasza.
00:42:53
A więc po 70 latach niewoli babilońskiej przychodzi czas.
00:43:01
Do Ziemi obiecanej.
00:43:04
I o Straż najprawdopodobniej być może jeszcze inni kronikarze razem z nim piszą tę księgę kronik, aby zmobilizować Żydów do powrotu do Ziemi obiecanej, by odbudować świątynie.
00:43:23
Zacząć służyć tam Bogu?
00:43:27
Ostatni wiersz księgi kronik wyraźnie wskazuje cel napisania tej księgi. Otwórzcie ostatni wiersz 2 księgi kronik 36 rozdział 23 wersji. Mamy tam słowa pogańskiego, władcy cyrusa, króla Persji.
00:43:48
Który mówi takie słowa, wszystkie Królestwa ziemi dał mi yahwe.
00:43:56
Bóg nie da.
00:43:59
I on rozkazał mi, abym mu zbudował dom w Jerozolimie. Wyobrażacie sobie 2 ński król?
00:44:12
Bóg posłał pogan, by zniszczyć Izraela, a teraz Bóg powołuje Poganina, aby odbudować Izraela i dom w Jerozolimie.
00:44:24
Cyrus mówi, że Bóg powołał go, rozkazał mu, aby zbudował dom w Jerozolimie, która jest w ludzie i teraz zobaczcie to mówi.
00:44:35
Kto na całego ludu KTOS całego jego ludu jest wśród was niech yahwe jego bóg będzie z nim i ten niech wyrusza w drogę dosłownie tam jest użyte słowo hebrajskie, ostatnie słowo żydowskiej Biblii To jest słowo Ala, który znaczy z nich wyrusza w górę, niech idzie w górę.
00:45:06
Z doliny Babilonu w górę do Jerozolimy.
00:45:14
Nie chce dusza w górę takimi słowami kończy się hebrajska Biblia.
00:45:19
KTOS całego jego ludu jest wśród was niech yahwe, jego bóg będzie z nim i ten niech wyrusza w górę.
00:45:31
Kto z was pamięta?
00:45:34
Jakim wierszem, albo jakim słowem?
00:45:39
Kończy się.
00:45:41
Nasz stary testament, księga malachiasza.
00:45:47
Ktoś wie, jakie jest ostatnie słowo? Chciałem za malachiasza.
00:45:52
To słowo hebrajskie harem, które znaczy zagłada.
00:46:00
Zniszczenie, klątwa.
00:46:05
Ale nie tak kończy się żydowska Biblia.
00:46:09
Żydowska Biblia kończy się w Górze, niech rusza w górę. Wiecie, kiedy Żydzi czytają księgę malachiasza publicznie na głos? Nawet nie czytają tego ostatniego słowa.
00:46:24
Wypowiadają na głos tego słowa zagłada, zniszczenie, klątwa.
00:46:29
O tym więcej mówić, jak dojdziemy do tej księgi, jeśli Bóg pozwoli.
00:46:34
A więc widzimy, że nasz chrześcijański układ ksiąg biblijnych, który jest bardziej takim układem historycznym, różni się od żydowskiego i niekoniecznie jest lepszy.
00:46:50
Wracając do księgi Kronik, możemy powiedzieć, że powodem jej napisania jest wezwanie judejczyków wyzwolonych z niewoli przez cyrusa. Władcę persji do powrotu do judei, do odbudowy świątyni, do odbudowy kultu Boga yahwe i oczekiwania.
00:47:16
Na obiecanego króla, czyli pomazańca Mesjasza.
00:47:26
Treść księgi Kronik można streścić w 3 słowach.
00:47:31
Zaczynających się na literę K.
00:47:36
Królestwo, kapłaństwo.
00:47:41
Korzenie mówią o tym, skąd dany lud pochodzi.
00:47:48
W odróżnieniu od ksiąg Królewskich Krn rozpoczyna się przeglądem dotychczasowej historii całego Starego Testamentu, poczynając od Adama pierwszego człowieka na Ziemi. Otwórzcie proszę pierwszą księgę kronik pierwszy rozdział i przeczytałem jej pierwszych 4 wiersze.
00:48:16
Czerwony zastępca.
00:48:25
Wała Boga.
00:48:30
Zadedykowany człowiek wskazujący potężny odpoczynek, imię gorący.
00:48:47
To brzmi o wiele ciekawiej niż Adam.
00:48:49
SET a nóż.
00:48:54
Meh lolol jared Henoch i tak dalej przez kolejnych 9 rozdziałów nie uważacie? Szkoda, że nie przetłumaczyli tych imion. Mam od razu nawiasach jakby się dużo lepiej. Czytało takie rodowody, gdybyśmy mieli znaczenia tych imion, a przez to, że my ich nie znamy.
00:49:13
Mało komu się chce zaglądać do jakichś tam leksykon ów czy słowników, żeby sprawdzać.
00:49:19
No to mamy problem z rodowodami.
00:49:21
To jest pierwszy powód?
00:49:23
Ale jest więcej powodów, dla których nie lubimy rodowodów.
00:49:28
Oczywiście niektórych z tych imion to nawet trudno wymówić.
00:49:32
Więc to może być kolejny, natomiast trudność w czytaniu rodowodów w dużej mierze w naszym przypadku wynika z naszej słabej znajomości starego testamentu.
00:49:47
Która utrudnia nam powiązanie wymienionych osób z wydarzeniami, w których one brały udział.
00:49:58
Po 3 mamy trudność z czytaniem rodowodów, bo zupełnie nie rozumiemy celu, dla którego one zostały napisane.
00:50:08
Po prostu jest to jakaś długa lista trudnych do wymówienia imion, których znaczenia nie rozumiemy, których nie umiemy umieścić w historii, więc czytanie tego jest jak czytanie książki telefonicznej.
00:50:26
Zachęcam was, byście spróbowali się przemóc?
00:50:31
I prześledzić te rodowody, jak również?
00:50:35
Te rodowody, które pojawiają się w kilku następnych rozdziałach księgi kronik.
00:50:42
Czyje są te rodowody?
00:50:46
Jaki jest cel ich spisania w świetle przesłania tej księgi?
00:50:55
Ciekawe są też krótkie uwagi i narracje dodane do wybranych osób w tych rodowodach.
00:51:04
Czasami kronikarz zatrzymuje się przy jakiejś osobie i dodaje nam jakieś ciekawe informacje właśnie.
00:51:11
Oni a nie o innej.
00:51:13
Zatrzymajmy się. Zastanówmy się, dlaczego?
00:51:17
Może kiedyś poświęcimy na to więcej czasu wspólnie, ale was zachęcam do tego, byście to robili. Kochani, bracia siostry.
00:51:25
Po tych 9 trudnych rozdziałach.
00:51:29
Pełnych imion i rodowodów. Główna narracja księgi kronik zaczyna się śmiercią Saula i objęciem tronu przez Dawida. Następnie mamy obszerną historię Dawida.
00:51:47
W pominięciem różnych faktów.
00:51:50
W pominięciem jego zmagań z saulem.
00:51:54
W pominięciem.
00:51:55
Jego grzechu z batszebo.
00:51:58
W pominięciem rebelii absalom a i problemów rodzinnych Davida.
00:52:06
To samo dotyczy Salomona.
00:52:09
Jest przedstawiony jako wielki władca w księdze kronik bez wspominania jego duchowego odstępstwa i moralnego upadku.
00:52:21
Dalej mamy tylko historię królów i nudy z całkowitym, niemal pominięciem.
00:52:28
Historii królów Izraela.
00:52:32
Znajdujemy tylko wzmianki o królach Izraela, o ile rzucają więcej światła na znaczenie królów judy.
00:52:41
Nie znajdujemy fascynujących opisów dokonań proroków Eliasza i Elizeusza, ponieważ oni działali w Królestwie Izraela na północy, a nie w judzie na południu, więc o nich kronikarz w ogóle tutaj nie wspomina.
00:53:01
Natomiast krn poświęca bardzo wiele miejsca. Szczegółom dotyczącym świątyni.
00:53:11
Posługi kapłańskiej.
00:53:16
I podpowiem, że w tych rodowodach też tam o tym jest mowa.
00:53:24
Grecki przekład księgi Kronik został nazwany rzeczy pominięte.
00:53:34
Natchniony redaktor księgi kronik celowo pomija różne elementy.
00:53:40
Które stawiają królów judy w złym świetle, a rozpisuje się nad ich dokonaniami na to religijnymi reformami.
00:53:51
Wszelkimi aspektami związanymi z Kultem Boga yahwe.
00:53:58
Czyżby chciał zatuszować prawdę i przedstawić fikcyjny obraz Królestwa judy?
00:54:07
Czemu miała służyć ta jego historyczna wybiórczość?
00:54:14
Tak jak redaktor ksiąg Królewskich wybrał pewne fakty, a pominął inne, o których wspomina księga.
00:54:28
Tak i ten wybrał pewne fakty, a pominął inne.
00:54:33
Redaktor ksiąg Królewskich wybrał te fakty, które pomagały mu przedstawić stopniową korupcję i odstępstwo królów judy. Przepraszam królów Izraela i Judy. Natomiast redaktor księgi kronik wybrał fakty, które wskazywały na Boże ustanowienie monarchii.
00:54:57
I Bożą chwałę objawioną w jego świątyni.
00:55:02
I w kapłańskiej Posłudze.
00:55:05
To, co nie służyło temu celowi?
00:55:08
Zostało pominięte.
00:55:12
Każdy kronikarz.
00:55:14
Jest wybiórczy?
00:55:17
Każdy historyk.
00:55:19
Wybiera to, co uznaje za stosowne, a inne rzeczy pomijam. Biblia nie pisze nam o historii Chin.
00:55:30
Co też było niezwykłe i ważne i tam niezwykłe rzeczy się działy, ale nie mam ani słowem o ich historii. Nie mamy o historii północnych narodów.
00:55:41
Co tutaj się działo na naszych terenach i brało nas nie wspominam w ogóle nie dlatego, że Bóg tego nie widział. Nie wiedział. Po prostu to nie było ważne w jego zamyśle jak którego dał nam swoje słowo.
00:55:56
Mojżesz na przykład opisał obchodzenie wielu izraelskich świąt, a nie opisał żadnego, jak i przez niego święta. Chociaż Egipcjanie mieli wiele świąt i Mojżesz o nich wiedział.
00:56:11
Ale to niczemu nie?
00:56:12
Służyło w tej historii, którą Mojżesz nam zostawił.
00:56:17
W księdze sędziów znajdujemy szczegółowe opisy wydarzeń wziętych z życia wybranych sędziów, a pozostałe wydarzenia są pokryte milczeniem. Ponadto życie i niekt i służba niektórych sędziów jest oddana zaledwie jednym zdaniem.
00:56:38
Pamiętacie tych sędziów tam, o których tylko czytamy? Jola tam tola jair nic o nich nie wiemy poza tym, że.
00:56:45
Tam jeździli na osłach.
00:56:47
A u innych mamy cały rozdziały napisane.
00:56:53
Obecnie redaktor księgi Kronik, miał na uwadze konkretny cel, dla którego spisał tę księga.
00:57:03
Bóg pragnął, aby naród izraelski zademonstrował wszystkim ludom, jak chwalebne może być życie pod rządami Boga.
00:57:17
Bóg wybrał naród izraelski, aby stał się błogosławieństwem dla całego świata.
00:57:25
I to błogosławieństwo miało spłynąć na całą ludzkość, gdyby tylko.
00:57:33
Izrael pozwolił by światło Bożej obecności mieszkało w nim przemieniał o go.
00:57:43
I jaśniały z niego jako światło życia dla wszystkich narodów.
00:57:50
Tak się jednak nie stało.
00:57:53
Izraelici zawiedli.
00:57:56
Królowie judy, potomkowie Dawida okazali się niewierni i zawodni utracili obiecane Królestwo, ale mieli obietnicę przyjścia potomka Dawida, który Odnowi Królestwo Izraela i zasiądzie na tronie Dawida. Aby władać wszystkimi narodami Ziemi.
00:58:24
I czytamy, że gdy nastały wypełnienie czasu, wielki syn Dawida przyszedł, aby wypełnić obietnice dane Izraelowi w Betlejem w mieście Dawida w skromnej stajence narodził się mesjasz Pomazaniec król.
00:58:49
Na jego ramieniu spoczęła władza.
00:58:52
A jego imię brzmi cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec wieczności, książę pokoju, a rozszerzeniu jego władzy i pokoju nie będzie końca.
00:59:12
Zasiądzie na tronie Dawida i nad jego królestwem, aż je ustanowi i utwierdzi sądem i sprawiedliwością.
00:59:23
Odtąd aż na wieki dokona tego gorliwość. Ja chcę zastępów.
00:59:33
Niech Święty boży Duch pomoże nam kochani czytać te księgi ku lepszemu poznawaniu naszego pana i jego Królestwa. Amen.
00:59:44
Powstańmy do modlitwy.
00:59:55
Kochany nasze ojcze.
00:59:58
Dziękujemy za twoje słowo całe słowo, każde słowo w twoim słowie.
01:00:09
Dziękujemy za to bogactwo Objawienia dane nam przez Twoich powołanych proroków kronikarzy.
01:00:19
Dziękujemy za natchnienie twego słowa duchem życia.
01:00:26
Daj nam prosimy serca.
01:00:31
Kochające twoje słowo.
01:00:34
Czytając z uwagą twe słowo z modlitwą TWE słowo.
01:00:42
Daj panie, by to słowo, gdy je czytamy, mówiło do nas ty mów do nas przez swoje słowo.
01:00:49
Białawej nam chwałę twego Królestwa pośród ludzkiej upadłości pośród ludzkiej grzeszności, pośród ludzkiej niewierności.
01:01:05
Dal nam prosimy mądrość, by rozumieć te słowo właściwy, rozumieć.
01:01:14
Jakże potrzebujemy.
01:01:17
Objawienia twojego ducha.
01:01:27
Mów do nas, prosimy Panie przez twoje słowo.
01:01:31
Całe słowo.
01:01:42
Tutaj Namówicie ci twoją chwałę?
01:01:48
Chwałę twego syna Jezusa Chrystusa, pana panów.
01:01:54
I króla Królów władcy ponad wszystkimi władcami tej ziemi.
01:02:06
Od samego początku od upadku pierwszych ludzi poprzez Abrahama Izaaka Jakuba Mojżesza.
01:02:16
Jozuego, sędziów i Królów.
01:02:22
Daj nam panią czytać tą świętą historię.
01:02:26
W duchu Objawienia w duchu zrozumienia, tak jak przekazały się przez swoich świętych proroków, aby nas ustrzec od zła ustrzec nas od odstępstwa od ciebie.
01:02:42
Odsuwam niczyim mocy.
01:02:45
Fałszywych bogów.
01:02:48
Od stania się pustymi.
01:03:00
Mów do nas, panie, prosimy?
01:03:04
No ale twoje słowo mieszka w naszych sercach, abyśmy postępowali według Twojej doskonały woli.
01:03:13
Abyśmy nie zobacz Ali z wąskiej drogi, jaka jest w jezusie dla nas.
01:03:21
Obyśmy byli wierni, to był we wszystkim w rzeczach małych i wielkich. Prosimy.
01:03:31
Zapieczętować twą prawdę w naszych sercach i pomóż nam żyć w prawdzie.
01:03:38
Postępować w sprawiedliwości.
01:03:42
Aby być błogosławieni i by być błogosławieństwem dla wszystkich wokół.
01:03:49
Aby to błogosławieństwo abrahamowe.
01:03:53
Był naszym udziałem w jezusie chrystusie.
01:03:58
W którym te wszystkie obietnice są tak i amen.
01:04:09
Zachęcam kochani jeszcze do modlitwy.

Skip to content

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia podczas przeglądania. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij