Wielkie Poselstwo

Pierwsze kazanie z cyklu podsumowującego całe Pismo Święte. W każdą ostatnią niedzielę miesiąca Paweł Jurkowski, pastor kościoła w Wejherowie, podsumowuje jedną z 66 ksiąg Nowego i Starego Testamentu, dlatego cykl trwać będzie aż 5 lat. Pierwsze kazanie tytułem wstępu streszcza cały księgozbiór Słowa Bożego.

Zachęcamy do słuchania cyklu online, do przychodzenia na kazania do zboru w Wejherowie, a przede wszystkim do samodzielnego czytania Pisma Świętego. Przed wysłuchaniem kazania poświęconego danej księdze, warto ją wcześniej przeczytać. Paweł zachęca również do zadawania pytań dotyczących lektury ksiąg, które pomogą mu przygotować kolejne podsumowania.

Video

Transkrypcja

Przepisywanie pliku audio jest automatyczne, dlatego zawierać może błędy, literówki i służy raczej do odnajdywania danego fragmentu kazania, niż do czytania go w formie tekstowej.

00:00:00
Rozpoczynamy kochani podróż przez całą Biblię dzisiaj.
00:00:08
Z lotu ptaka przyjrzymy się poselstwo całego słowa Bożego. Jeśli to możliwe, zacznijmy od fragmentu z drugiego listu Apostoła Piotra pierwszego rozdziału.
00:00:24
Drugi list Apostoła Piotra pierwszy rozdział i przeczytajmy wiersze od 16:00 do 21:00.
00:00:36
Piotr pisze.
00:00:39
Obwieściliśmy wam moc oraz przybycie naszego pana.
00:00:48
Jezusa Chrystusa nie jako ludzie, którzy poszli za wymyślonymi baśniami, ale jako naoczni świadkowie jego wielkości.
00:01:06
Bog ojciec bowiem obdarzył go czcią i chwałą, gdy w potędze swego majestatu skierował do niego takie słowa, to jest mój ukochany syn.
00:01:24
Źródło mojej radości.
00:01:31
My ten właśnie głos pochodzący z nieba usłyszeliśmy, gdy przebywaliśmy z nim na świętej Górze.
00:01:41
Mamy także słowo prorockie, jeszcze bardziej pewne.
00:01:49
Wspaniale, że trzymacie się go niczym lampy świecącej W ciemności, dopóki nie zaświta dzień.
00:02:00
Dopóki gwiazda poranna nie wzejdzie w waszych sercach.
00:02:08
Przede wszystkim wiedzcie.
00:02:12
Że żadne proroctwo pisma nie rodzi się z ludzkich przemyśleń proroctwo bowiem nie powstawało nigdy z woli człowieka.
00:02:27
Zawsze wypowiadali je ludzie posłani przez Boga, natchnieni duchem Świętym.
00:02:38
Piotr mówi o 2 ważnych aspektach Objawienia z gwiazd owanego przez apostołów Pana Jezusa, którzy zostali przez niego wybrani i posłani jako naoczni świadkowie jego wielkości.
00:03:03
Przez 3,5 roku towarzyszyli panu jezusowi w jego nieskalanym grzechem, życiu i cudownej służbie.
00:03:16
Nie zmyśli legend i baśni na temat wyimaginowany wyimaginowanego zbawiciela.
00:03:26
Ale na własne oczy oglądali jego liczne cuda, a nawet słyszeli na własne uszy Głos Boga ojca składającego świadectwo o swoim umiłowanym synu.
00:03:47
Jednak ponad te wielkie osobiste doświadczenia i przeżycia. Piotr odwołuje się do jeszcze bardziej pewnego spolegliwego słowa pro skiego.
00:04:04
Do proroctw pisma, które nie powstały z woli człowieka, ale wypowiadali ludzie posłani przez Boga.
00:04:17
Natchnieni jego świętym duchem.
00:04:23
W naszych rękach.
00:04:24
Jest dzisiaj spisane kompletne objawienie Bożej woli dla wszystkich ludzi. Jego prorocze, słowa zainspirowane i natchnione jego świętym duchem skierowane do wszystkich ludzi, wszystkich czasów, we wszystkich kulturach i we wszystkich miejscach.
00:04:54
Biblia jest greckim słowem.
00:04:59
Jest to słowo w liczbie mnogiej, które znaczy księgi albo zwoje.
00:05:07
Biblia więc stanowi zbiór ksiąg spisanych pierwotnie w 3 językach.
00:05:15
Hebrajskim, aramejskim, greckim.
00:05:21
Biblia hebrajska tänak obejmuje 39 ksiąg, które my chrześcijanie nazywamy starym testamentem.
00:05:34
Są to teksty hebrajskie oraz w niewielkiej części aramejskie pochodzące z okresu od roku 1400 przed chrystusem do roku 400 przed Chrystusem, a więc na przestrzeni spisane na przestrzeni tysiąca lat.
00:05:57
Na chrześcijańską Biblię składa się dodatkowo 27 ksiąg, które nazywamy nowym testamentem spisanych potoczną greką, nie klasyczną greką, ale potocznym językiem greckim.
00:06:14
Wciągu zaledwie 50 lat.
00:06:18
Przed końcem pierwszego wieku.
00:06:22
A więc mamy St spisywany na przestrzeni tysiąca lat i nt. Spisywany na przestrzeni 50 lat. Sumie mamy 66 ksiąg w 3 językach spisanych przez około 40 pisarzy żyjących na 3 kontynentach.
00:06:48
W sumie na przestrzeni 1500 lat.
00:06:54
Nie ma drugiego takiego dzieła na świecie.
00:07:01
W ogromnej różnorodności swojego stylu form literackich Biblia stanowi jedną całość, głosząc spójne poselstwo Bożego Królestwa i zbawienia ludzi przez wiarę Bogu, objawione mu w jedności ojca syna i ducha.
00:07:32
Unia hebrajska zwana jest przez Żydów tänak jest to akronim utworzony od początkowych liter 3 części hebrajskich pism tora.
00:07:51
MIK tuwim, czyli prawo, prorocy i pisma.
00:08:00
Łatwiej po polsku zapamiętać 3 P prawo, prorocy i pisma.
00:08:08
Kanon hebrajskiej Biblii stanowią 24 księgi nie tak jak w naszych bibliach 39, a wynika to z tego, że oni wiele ksiąg mają. My mamy 2 księgi a oni mają jedną.
00:08:25
Czyli mamy prawo, czyli Tora pięcioksiąg, Mojżesza pierwsza mojżeszowa, druga, trzecia, czwarta, piąta albo księga rodzaju wyjścia kapłańska liczb powtórzonego prawa. Następnie w hebrajskiej Biblii są prorocy.
00:08:46
Levi nim.
00:08:48
I tutaj oni mają jakby podział na 2 rodzaje proroków są prorocy wcześniejsi albo pierwsi. Dawniejsi tutaj jest księga Jozuego, księga sędziów, pierwsza i druga Samuela księgi Królów.
00:09:05
To są prorocy pierwsi prorocy dawniejsi wcześniejsi według hebrajskiej Biblii, a później mamy prorocy, późniejsi księga Izajasza Jeremiasza i Ezechiela.
00:09:22
Następnie mamy listę 12 proroków mniejszych. Nie będę ich wszystkich wymieniał od Ozeasza do Malachiasza tak jak u nas w naszej Biblii, czyli dla nich to jest to są to są księgi prorockie. Te wszystkie księgi oni uznają jako księgi proroków, następnie mają pisma, czyli katów.
00:09:47
Po hebrajsku tutaj jest księga Psalmów, Przysłów, hioba, pieśń nad Pieśniami, księga rut lm księga kaznodziei, Salomona czy koheleta, księga estery. O dziwo tutaj też jest księga Daniela.
00:10:08
Hebrajskim Kanonie.
00:10:10
Jako jedno spis nie jest zaliczany Daniel do księgi proroków.
00:10:17
Następnie mamy księgi Ezdrasza i Nehemiasza w jednej i pierwsza i druga księga kronik jako jedna księga.
00:10:25
A więc dzisiaj, że ten hebrajski się hebrajska kolejność jest nieco inna niż w naszych bibliach. Ostatnią księgą hebrajskiego kanonu pism N.
00:10:38
Przepraszam, jest druga księga kronik. To jest ostatnia księga hebrajskiego kanonu, druga księga kronik kończąca się następującymi słowami, posłuchajcie, jak kończy się hebrajskiej St.
00:10:54
W ten sposób spełniło się słowo Jahwe wypowiedziane ustami Jeremiasza.
00:11:05
Trwać tak będzie, ale ziemia odbierze należne jej szabaty.
00:11:15
Utrzymywała ona przez wszystkie lata swego spustoszenia.
00:11:20
Tak miało się wypełnić 70 lat.
00:11:26
Pierwszym roku panowania Cyrusa króla Persji po to, aby spełniło się słowo Jahwe wypowiedziane ustami jeremiasza ja chcę pobudził Cyrusa króla Persji w głębi jego ducha, aby ogłosił postanowienie w całym swoim królestwie, a także przekazał na piśmie, co następuje.
00:11:55
Tak mówi Cyrus, król perski, ja chcę Bóg Niebios dał mi władzę nad wszystkimi królestwami Ziemi.
00:12:09
N też polecił mi, abym zbudował mu świątynię w Jerozolimie, która leży ludzie.
00:12:18
Kto zatem wśród was należy do jego ludu?
00:12:24
Niech Jahwe jego Bóg będzie z nim.
00:12:29
Niech wyrusza.
00:12:32
Druga księga kronik.
00:12:34
36 rozdział od 21 do 23 wiersza. Zobaczcie ostatnie słowa żydowskiego kanonu świętych pism to zapis.
00:12:50
Proklamacji pogańskiego władcy.
00:12:55
Aby budować Bożą świątynie.
00:13:00
70 lat niewoli babilońskiej stanowi przełomowy moment w historii Bożego Ludu jako wyraz Bożego gniewu i kary za liczne grzechy Izraela.
00:13:19
Po zburzeniu Jerozolimy w roku 587 przed Chrystusem Judejczycy zostali uprowadzeni na 70 lat do Babilonu zgodnie z proroctwem Jeremiasza.
00:13:38
Isko i stamtąd zostają wyzwoleni przez perskiego króla Cyrusa.
00:13:46
Za jego pośrednictwem Jahwe Bóg wszystkich Królestw Ziemi, wzywa swój lud do powrotu do Jerozolimy.
00:13:59
I zbudowania mu tam świątyni, która ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów.
00:14:10
A więc dziwne miejsce, w którym kończy się stary testament żydowskie w żydowskim porządku.
00:14:19
Wezwaniu wszystkich do budowania świątyni?
00:14:23
Która ma być miejscem modlitwy wszystkich narodów i ostatnie słowa starego przymierza Żydowskiego kanonu pisma.
00:14:35
Pochodzą z ust. Poganina.
00:14:40
Tu jest boża mądrość i zapowiedź tego zbawienia, które ma przyjść do wszystkich narodów.
00:14:47
Tak kończy się żydowski kanon świętych pism, natomiast chrześcijanie w swoim kanonie zachowali kolejność starego Testamentu, idąc za przykładem Septuaginty.
00:15:04
Pierwszego tłumaczenia Starego Testamentu na język grecki z trzeciego wieku przed Chrystusem.
00:15:12
Dzieląc księgi Starego Testamentu na 3 kategorie, historyczne, dydaktyczne, nauczając EI Prorockie, a więc mamy znowu na początku, tak jak w żydowskim Kanonie Pięcioksiąg Mojżesza prawo.
00:15:34
Następnie mamy 12 ksiąg historycznych od księgi Jozuego przez sędziów Rut Samuela, Królewskie Kronik Ezdrasza, Nehemiasza aż do księgi Estery.
00:15:48
Następnie mamy księgi mądrość owe dydaktyczne 5 ksiąg biblijnej poezji, księga Hioba psalmów przypowieści Salomona, Kaznodziei i PNP.
00:16:04
I później mamy księgi Prorockie i mamy tutaj 5 proroków większych ze względu na objętość ich ksiąg nie ze względu na wagę 5 proroków większych od Izajasza przez Jeremiasza Ezechiela do Daniela i to jeszcze oczywiście są treny Jeremiasza. Stąd mamy ich 5, chociaż jest 4 proroków i później mamy proroków mniejszych od Ozeasza do Malachiasza.
00:16:32
Aby łatwo zapamiętać główne przesłanie Biblii możemy ją podzielić na 3 elementy.
00:16:44
Po pierwsze księgi zawierające fundament.
00:16:50
Totalne prawdy.
00:16:52
Czy doktryny?
00:16:55
Po drugie księgi zawierające historyczne relacje jak Boży lud żył w świetle tych prawd.
00:17:09
I po trzecie księgi zawierające prorocze napomnienia skierowane do ludzi, by trzymali się tych praw bardzo proste, proste.
00:17:21
Wyjaśnienie głównego głównej konstrukcji całego pisma.
00:17:31
Najpierw mamy fundamenty.
00:17:34
Następnie historię, która pokazuje nam, jak boży lud żył.
00:17:40
Wierny lub nie wiernie w obliczu danych mu fundamentów i po trzecie prorocze napomnienia, by żyć według fundamentów.
00:17:51
Ten wzorzec wpisuje się zarówno w księgi starego, jak i Nowego Testamentu.
00:18:01
Fundamenty Starego Testamentu to pięcioksiąg Mojżesza.
00:18:06
Fundamenty nowego testamentu to 4 ewangelie.
00:18:12
Historia Starego Testamentu zaczyna się już w księdze rodzaju i sięga aż do odbudowy Jerozolimy i świątyni. Po powrocie z niewoli babilońskiej. Natomiast historia Nowego testamentu zaczyna się w ewangeliach. Jest kontynuowana w księdze dziejów Apostolskich.
00:18:37
Prorocze napomnienia Starego Testamentu są zapisane w 17 księgach prorockich od Izajasza do Malachiasza.
00:18:48
Natomiast prorocze napomnienia Nowego Testamentu są zapisane w 21 listach apostolskich i księdze Objawienia będącej podsumowaniem i konkluzją przesłania całej Biblii.
00:19:08
W centrum Starego Testamentu mamy jeszcze niezwykły zbiór ksiąg, mądrość owych czy też poetyckich, zawierających osobiste świadectwa przeżyć ludzi z Bogiem ich przemyśleń, ich zmagań, zwycięstw i porażek.
00:19:33
Chwały dziękczynienia i uwielbienia Boga.
00:19:41
Żydzi swoim kanonie zaliczali je do ostatniej części świętych ksiąg zwanych katowi, czyli pismami.
00:19:53
Ale ten podział na fundamenty, historię i prorocze napomnienia.
00:20:00
Bardzo dobrze oddaje całość przesłania Bożego słowa. Nie jest to oczywiście ani sztywny podział, ani ścisły.
00:20:09
Ale służy wyłącznie do łatwiejszego uchwycenia całej konstrukcji Biblii zawierającej tak obszerny zbiór Świętych Pism.
00:20:21
W księgach historycznych znajdziemy elementy poezji i proroczych napomnień, a w księgach prorockich znajdziemy elementy historii.
00:20:34
Ważne jest, abyśmy widzieli spójność całego pisma. To jak każda księga jest osadzona w całym kanonie ksiąg i jak poselstwo każdej księgi wiąże się z pozostałymi księgami.
00:20:56
Bez tego zrozumienia i całościowej perspektywy.
00:21:02
Możemy czytać pojedyncze księgi biblijne w oderwaniu od pozostałych i wtedy jesteśmy podobni do małych dzieci bawiących się pojedynczymi puzzlami.
00:21:18
Mamy w ręku jeden element.
00:21:23
Wielkiej układanki złożonej 66 puzzli.
00:21:29
Ten element, który mamy, zawiera prawdziwy obraz fragmentu całości, ale jeśli nie umieścimy go we właściwym miejscu całej układanki.
00:21:44
To, co będziemy widzieć?
00:21:48
Co można zobaczyć na jednym 66 puzzli należących do całej układanki.
00:21:58
Niektóre z tych puzzli są większe i można na nich więcej zobaczyć niż na innych.
00:22:06
Ale są też mniejsze.
00:22:10
Natomiast celem jest ułożony całości i zobaczenie całego obrazu.
00:22:20
W tym celu musimy bracia i siostry czytać całą Biblię od deski do deski od początku do końca.
00:22:35
I logicznie wiązać if całość to, co wcześniej czytaliśmy z tym, co teraz czytamy.
00:22:45
Nowy testament zawiera 1000 odniesień do Starego Testamentu 1000.
00:22:56
Bez całościowego zrozumienia Starego Testamentu błądzimy w naszych dywagacjach na temat nowego.
00:23:07
Dlaczego interpretacja Księgi Objawienia sprawia tak wiele trudności i prowadzi do tak odmiennych wniosków?
00:23:17
W dużej mierze wynika to, ze zmarznie zaznajomienia się symbolami i odniesieniami do starego Testamentu, których w tej jednej księdze jest około 800.
00:23:35
Samej księdze Objawienia mamy 800 odnośników do tego co znajdziecie tylko w starym testamencie. Nigdzie indziej tego nie znajdziecie.
00:23:48
Jeśli nie znamy Starego testamentu, nie wiemy o czym mówią. Te rzeczy dziwnego, że błądzimy i wymyślamy przeróżne rzeczy na temat tego, co jest napisane w księdze Objawienia.
00:24:01
I tu jest problem wielu chrześcijan, którzy bardzo wybiórczo czytają.
00:24:06
Słowo Boże, Pismo Święte.
00:24:13
Jeśli nie wiemy, co kryje się za tymi obrazami.
00:24:20
Za tymi słowami zaczerpnięto zaczerpniętymi ze Starego Testamentu.
00:24:26
I w nowym testamencie traktowane jako oczywiste, że my wiemy o czym tam jest. Mowa one są skierowane do ludzi, którzy zakłada się, że znają tekst, na którym się opiera to poselstwo.
00:24:43
Więc jeśli nie wiemy, co się za tym kryje, będziemy błądzić i wymyślać najprzeróżniejsze Eschatologiczne, właśnie jakieś dzisiaj jest pełno w chrześcijaństwie, które bardzo, bardzo wybiórczo podchodzi do Biblii.
00:25:02
Czytając święte pisma, musimy umieć osadzić dane części w czasie.
00:25:12
W przestrzeni.
00:25:15
Biblia.
00:25:16
Nie była pisana wpe różnie.
00:25:20
Biblia nie jest zbiorem filozoficznych religijnych myśli oderwanych od fizycznej rzeczywistości. Jak to wiecie, ma miejsce w wielu innych religiach.
00:25:38
Biblia jest mocno osadzona w czasie i przestrzeni.
00:25:46
To znaczy, że powinniśmy znać geografię?
00:25:51
Bliskiego Wschodu tego żyznego półksiężyca.
00:25:58
O którym Biblia mówi.
00:26:00
Zauważcie, że ciągle czytamy w Biblii jakieś miejscach, konkretnych miejscach na mapie na Ziemię. Oczywiście mapa tylko oddaje to co tam jest, czy ktoś z nas zadaje sobie trud, żeby otworzyć jakiś Atlas, otworzyć jakąś mapę, żeby zobaczyć gdzie to jest, czy tak po prostu czytamy.
00:26:23
Ja nie ważne czy to na wschód, czy to na Zachód, czy to 100 km stamtąd czy 5 km, ale to ma wielkie znaczenie.
00:26:32
Naprawdę zachęcam bracia i siostry do zakupienia adres atlasu biblijnego. Jeśli jeszcze nie macie, albo jeśli dzisiaj macie dostęp do Internetu, a chyba prawie wszyscy mają, jeśli nie wszyscy to tam są mapy, gdzie można sobie posprawdzać te rzeczy i warto zobaczyć, gdzie to jest, to to dużo lepiej. Wtedy rozumiemy dużo więcej, pamiętamy.
00:26:57
Więc to jest?
00:26:59
Moja dobra rada by czytając o tych różnych miejscach w Biblii.
00:27:05
Zajrzeć na mapę i zobaczyć, gdzie to było. Czasami czytamy, że Pan Jezus udał się do jakiegoś miejsca.
00:27:15
No tak poszedł jakieś Kafarnaum poszedł do Samarii.
00:27:21
Kto z nas zadaje sobie trud, żeby zobaczyć, skąd poszedł, ile kilometrów musiał przejść, żeby tam dojść?
00:27:30
Czasami Jezus szedł cały dzień, czasami szedł kilka dni, żeby dojść do tego miejsca. Było tak odległe, a my czytamy, proszę pan, proszę, pan się nawet nie kwapi my, żeby zajrzeć.
00:27:44
Jak daleko Jezus szedł, żeby zobaczyć, że czasami Jezus spotkał się z jedną osobą. Jej mówił o Bożym Królestwie.
00:27:54
Przemierzając takie ogromne odległości.
00:27:59
Położenie geograficzne Izraela jest jednym z kluczowych elementów jego historii.
00:28:09
Zajmowany przez Izrael obszar odgrywał rolę ważnego szlaku handlowego.
00:28:18
Rozciągająca się na wschodzie pustynia syryjska zmuszała kupców oraz przebywające ze Wschodu armię do przekraczania granicy Izraela.
00:28:32
Wędrówki między Azją.
00:28:36
Afryką i Europą.
00:28:41
Izrael stanowił wąski korytarz.
00:28:46
Na Wschód od niego rozciągała się głęboka Dolina.
00:28:51
Przebiegając as północy na południe do Morza Martwego, a na Zachód mamy Morze Śródziemne.
00:29:00
Izrael leżał na rozdrożu w miejscu, w którym zbiegały się liczne szlaki handlowe ze wszystkich stron świata.
00:29:12
Bóg umieścił swój lud na rozdrożu.
00:29:17
Aby stał się dla wszystkich narodów przykładem Bożego Królestwa. Cały świat mógł przyglądać się błogosławieństwu, spływając mu na ludzi posłusznych Bogu.
00:29:33
Lub.
00:29:35
Przekleństw u.
00:29:36
Będącego wynikiem nieposłuszeństwa Bogu.
00:29:43
Wyjątkowe położenie Izraela nie jest dziełem przypadku.
00:29:48
Wiemy, że to Bóg powołał abrama z dalekiej ziemi chaldejski. Zobaczcie na mapie, gdzie jest ur chaldejskiego, jaki kawał Bóg prowadził abrama do tej właśnie ziemi.
00:30:04
Na obszarze Izraela występują wszystkie niemal rodzaje flory i fauny.
00:30:14
Europejskiej, Afrykańskiej i Azjatyckiej na tym małym obszarze.
00:30:20
Możecie znaleźć miejsce, które będzie wyglądało jak Wejherowo.
00:30:28
Skąd byście nie pochodzili? Tam są wysokie góry i śnieg i na dole są palmy. Wczasach biblijnych na tym terenie występowały też lwy niedźwiedzie, krokodyle i wielbłądy.
00:30:43
Można by powiedzieć, że cały świat został wciśnięty w granice tego małego kraju.
00:30:52
Jeśli chodzi o historię, stary testament obejmuje swym zasięgiem 4000 lat poprzedzające czasy Chrystusa.
00:31:06
11 rozdziałów Księgi Rodzaju opisuje okres prehistoryczny, obejmujący ponad 2000 lat, a więc zobaczcie jak rozłożone są jak rozłożona jest linia czasów Biblii, 1:11, rozdziałów, Biblii. To jest połowa czasu, o którym Biblia w ogóle mówi.
00:31:31
Mamy 2000 lat ponad 2000 lat w 11 rozdziałach.
00:31:37
Mamy tutaj stworzenie świata z niczego w ciągu 6 dni.
00:31:43
Błogie, szczęśliwe życie ludzi w ogrodzie, EDEN harmonii z Bogiem i całym stworzeniem, które nie wiemy, jak długo trwało.
00:31:53
Następnie mamy upadek człowieka w grzech zepsucie całego rodzaju ludzkiego do tego stopnia, że Bóg niszczy pierwotny świat wielkim potopie za czasów Noego.
00:32:10
Następnie mamy odbudowę nowej ludzkości z rodziny noego i znowu jej stopniową degradację.
00:32:20
Kupującą się w budowie Wieży Babel.
00:32:24
Gdzie Bóg miesza ludziom języki i rozprasza ich po całej ówczesnej Ziemi.
00:32:32
W tych pierwszych rozdziałach Biblia całą swoją uwagę skupia na całym rodzaju ludzkim.
00:32:42
Dzieje Izraela rozpoczynają się w 12 rozdziale i tutaj Bóg pozostawia niejako pozostałe narody, chociaż oni wzmiankuje tu i tam, ale Biblia skupia się na wybraniu jednego człowieka abrama.
00:33:03
W dalekiej chaldejski ziemi około 2000 lat przed chrystusem.
00:33:11
Od tego momentu historia biblijna dramatycznie zwalnia i skupia się na życiu najpierw patriarchów ojców narodu wybranego Abrahama Izaaka Jakuba.
00:33:30
Jego 12 synów.
00:33:35
Kończy się przybyciem rodziny Jakuba do Egiptu śmiercią Józefa.
00:33:43
Następnie mamy 400 lat totalnej biblijnej ciszy.
00:33:50
400 lat ciszy.
00:33:54
Aż do czasów nowego faraona w Egipcie, który zaczyna gnębić synów Izraela, którzy w ciągu tych 40 lat zadomowili się w Egipcie i rozłożyli się do tego stopnia, że Egipcjanie zaczęli się ich bać.
00:34:15
Tak rozpoczyna się druga księga Biblii, księga wyjścia, która swym zasięgiem obejmuje okres nieco ponad 100 lat.
00:34:27
Poczynając od około roku 1500 nego przed chrystusem.
00:34:36
Następnie mamy opis wyjścia Izraela z Egiptu, ich czterdziestoletnią wędrówkę po pustyni, dokonaną podbój ziemi obiecanej przez armię Izraela pod przywództwem Jozuego.
00:34:51
A następnie okres około 150 lat wzlotów.
00:34:57
Upadków Izraela.
00:34:59
Pod rządami 14 sędziów.
00:35:04
Kolejny okres to okres królów.
00:35:09
Rozpoczyna się nieco 1000 lat przed Chrystusem od powołania Saula na 1:00 króla Izraela.
00:35:22
Burzliwy okres królów trwa przez kolejne mniej więcej 500 lat.
00:35:30
Aż do najazdu Asyryjczyków na Północne Królestwo Izraela, które zostaje zniszczone i zniewolone przez Syrię, a następnie Babilończycy.
00:35:45
Najeżdżają na Południowe Królestwo Judy.
00:35:50
Uprowadzają Judejczyków do niewoli w Babilonie.
00:35:56
W ostatnim okresie Starego Testamentu.
00:36:00
Po 70 latach niewoli.
00:36:04
Sfery rządów przejmują kapłani.
00:36:08
Którzy kierują narodem wybranym aż do czasów Kajfasza, o którym czytamy w nowym testamencie.
00:36:18
Poczynając od Abla, Henocha, Noego, Bóg przemawia do ludzi.
00:36:29
Posyłając do nich swoich proroków, nauczając ich, jak mają żyć, napomina jący ich, aby żyli tak jak Bóg im przykazał, korygując i wskazując drogę życia.
00:36:49
Aż do czasów ostatniego Proroka Starego Testamentu Malachiasza.
00:36:57
Którego proroctwa są ostatnią księgą Starego Testamentu w naszej chrześcijańskiej Biblii.
00:37:07
Znowu du czasu kolejnego proroka Jana Chrzciciela zapada liczenie na 400 lat.
00:37:20
A więc mamy te 2 okresy Bożego milczenia.
00:37:24
Przed wyprowadzeniem Izraela z Egiptu.
00:37:29
I przed pojawieniem się Jana Chrzciciela zapowiadającego przyjście wyzwoliciela, który wyprowadzi swój lud z ciemności Egiptu tego świata.
00:37:45
400 lat Bożego milczenia, w czasie którego wiele się dzieje na świecie i świeccy. Historycy świeccy historycy piszą o wielkich filozofach, od Sokratesa Platona i Arystotelesa, o życiu i nauczaniu Buddy Konfucjusza o rozkwicie imperium greckiego, a następnie rzymskiego pod wodzą Aleksandra Wielkiego i.
00:38:16
Dusza Cezara.
00:38:18
Bóg natomiast milczy o tych rzeczach.
00:38:23
Przez 400 lat przygotowuje swój lud i cały świat.
00:38:28
Na przyjście swego syna.
00:38:31
Którego życie, śmierć i zmartwychwstanie stanowi Centrum Bożej Historii.
00:38:43
Nowy testament skupia się wokół Bożego Królestwa.
00:38:50
Bożego panowania w osobie Jezusa Chrystusa.
00:38:56
Króla Królów i pana panów doskonałego Najwyższego kapłana.
00:39:07
Ostatecznego proroka.
00:39:11
I Najwyższego niezawisłego sędziego wszystkich ludzi.
00:39:18
Jeden cały stary Testament, jego zapowiada, jego oczekuję.
00:39:29
Cały nowy testament, jego ogłasza wyjaśnia w świetle Starego Testamentu jego wyjątkową pozycję, rolę.
00:39:46
I chwałę.
00:39:49
Jezus mówi, że daremno czytamy, pisma, jeśli przez ich czytanie nie przyjdziemy do niego.
00:40:03
Kochani bracia i siostry nasza wędrówka przez Biblię nie ma na celu poszerzenia jedynie naszej wiedzy. Nie ma na celu jedynie.
00:40:17
Dania nam poczucia uchwycenia całego poselstwa.
00:40:22
Ale moją modlitwą jest tobyśmy, wędrując przez całą Biblię.
00:40:28
Przyszli.
00:40:30
Jeśli jeszcze nie przyszliśmy do Jezusa Chrystusa.
00:40:35
A jeśli przyszliśmy, to byśmy jeszcze bliżej podeszli, jeszcze lepiej go poznali.
00:40:43
Jeszcze bardziej go pokochali.
00:40:46
I chwalili go i służyli. Zakończmy. Czytając fragment z Listu do Hebrajczyków pierwszego rozdziału.
00:40:57
Pierwszy rozdział listu do hebrajczyków pierwsze cztery wiersze.
00:41:03
Czytamy tutaj, że Bóg.
00:41:06
Stopniowo i na wiele sposobów objawiał dawniej swoje słowo ojcom przez proroków.
00:41:19
Ale w tych ostatnich dniach?
00:41:23
Przemówił do nas w osobie Syna.
00:41:28
Jego ustanowił dziedzicem wszystkiego.
00:41:35
Przez niego również stworzył Wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni.
00:41:45
Spk jego syn jako odblask Bożej chwały i odbicie jego istoty.
00:41:57
Jest tym, który podtrzymuje Wszystko słowem swojej mocy.
00:42:07
Gdy sam.
00:42:09
Oczyścił nas z grzechów.
00:42:13
Zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach.
00:42:19
I stał się o tyle ważniejszym od aniołów.
00:42:24
O ile wspanialsze od nich?
00:42:27
Odziedziczył imię.
00:42:31
Powstańmy kochani do modlitwy.
00:42:35
Kochany nasz Boże.
00:42:38
Dziękujemy za niezwykłą księgę.
00:42:43
Zbiór ksiąg, jakie dałeś nasze ręce?
00:42:51
Księga, przez którą możemy słyszeć?
00:42:55
Naszego Boga, który mówi do Las?
00:43:00
Który mówi nam o tym, co jest fundamentalne w naszym życiu, co jest istotą i sensem życia.
00:43:09
Co jest przyczyną, dla której istniejemy i co jest celem, do którego mamy zdążać?
00:43:20
Dziękujemy za twoje słowo?
00:43:24
Dziękujemy za tą zdrowotność przemawiania w twoim słowie, przez prozą, przez poezję, przez pieśni, przez historię, przez biografię. Dziękujemy Boże za twoje słowo żywe i skuteczne, ostrzejsze niż obosieczny miecz.
00:43:46
Rozdzielające duszę i ducha.
00:43:51
Modlimy się, by to słowo mieszkało u nas obficie.
00:43:55
Aby prawdziwie było lampą?
00:43:58
Na naszych wszystkich drogach.
00:44:02
Aby to słowo prowadziło nas do Poznania ciebie naszego Boga.
00:44:09
Objawionego w Jezusie Chrystusie.
00:44:13
Prosimy o pomoc swojego świętego ducha, kiedy czytamy to słowo.
00:44:20
Daj nam panie rozumieć.
00:44:22
Pamiętać?
00:44:25
Żyć w świetle tego, co nam objawia sz.
00:44:31
Oddajemy ci chwałę i cześć.
00:44:35
I modlimy się o każdego z nas, naszych braci i siostry.
00:44:40
Abyśmy wzrastali w Poznaniu naszego pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, twojego syna.
00:44:50
Przez którego jedynie możemy poznać ciebie jedynego prawdziwego Boga.
00:44:57
I znaleźć życie prawdziwe życie, wieczne chwała tobie.
00:45:03
Amen.

Skip to content

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia podczas przeglądania. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij