Szabat – znak przymierza

Starszy zboru w Wejherowie, Paweł Jurkowski podejmuje się tematu, który dzieli świat chrześcijan. Czy uczeń Chrystusa powinien święcić szabat? Jeśli tak to w sobotę, czy w niedzielę?

Zakładki

00:00Księga Wyjścia 20:8 05:26Dzieje Apostolskie 20:7 10:46Księga Izajasza 40:28 30:44Księga Powtórzonego Prawa 5:15

Transkrypcja

Przepisywanie pliku audio jest automatyczne, dlatego zawierać może błędy, literówki i służy raczej do odnajdywania danego fragmentu kazania, niż do czytania go w formie tekstowej.

00:00:00
Otwórzmy proszę 2 księgę mojżeszową 20 rozdział.
00:00:07
Jest to dosyć dobrze znany fragment Bożego słowa, gdyż tutaj w 20 Rozdziale Mamy zapis 10 przykazań, które Bóg przekazał przez Mojżesza dla swojego ludu. Dzisiaj skupimy się na jednym z tych przykazań, które w obecnych czasach budzi wiele kontrowersji.
00:00:33
2, księga mojżeszowa albo księga wyjścia 20, rozdział od 8 do 11 wiersza czytajmy.
00:00:43
Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić.
00:00:50
Pracuj 6 dni i wtedy wykonuj wszelką swoją pracę.
00:00:58
Ale 7 dzień.
00:01:01
Przeznacz na szabat dla yahwe Twojego Boga.
00:01:08
W tym dniu nie wykonuj żadnej pracy.
00:01:14
Ani ty.
00:01:15
Ani, Twój syn, ani Twoja córka?
00:01:20
Ani, Twój sługa.
00:01:22
Ani, twoja służąca, ani twoje bydło?
00:01:30
Ani Cudzoziemiec, który przebywa w obrębie twoich bram.
00:01:38
Czym tak dlatego, że yahwe?
00:01:43
Stworzył niebo i ziemię i może wraz ze wszystkim, co w nich jest.
00:01:50
Przez 6 dni.
00:01:54
A 7 dnia Odpoczął.
00:01:58
Właśnie dlatego yahwe pobłogosławił dzień szabatu i wyróżnił go wśród pozostałych.
00:02:12
Myślę, że nie ma wątpliwości, że pozostałe 9 przykazań jest.
00:02:24
Wiążących dla nas i wszystkich chrześcijan.
00:02:29
Nie mamy mieć innych bogów.
00:02:33
Nigdy nie wolno nam tworzyć fałszywych bogów.
00:02:39
Mamy czcić tylko jednego prawdziwego żywego Boga.
00:02:48
Nigdy nie wolno nam na próżno używać imienia Boga.
00:02:54
Mamy czcić ojca i matkę.
00:02:58
Nie wolno nam mordować.
00:03:01
Cudzołożyć kraść.
00:03:06
Ani pożądać tego, co do nas nie należy.
00:03:11
W związku z tym stawiane jest proste pytanie.
00:03:17
Jeśli wszystkie inne przykazania są trwałe i wiążące i aktualne.
00:03:24
To czy 4 przykazanie dotyczące przestrzegania szabatu?
00:03:30
Nie jest również trwałe i aktualne.
00:03:36
Są ludzie, którzy tak uważają.
00:03:39
I możemy ich nazwać rygorystycznymi sa batalionami.
00:03:45
Jak adwentyści dnia 7, którzy nalegają, abyśmy nie pracowali w sobotę i uczynili z niej szczególny dzień poświęcony oddawaniu czci Bogu.
00:04:01
Oni identyfikują się jako wierna resztka.
00:04:07
Posłuszna wszystkim przykazaniom Bożym, łącznie z 4.
00:04:13
W odróżnieniu od reszty chrześcijaństwa, które nie przestrzega tego przykazania ich.
00:04:23
Istnieje również wiele mniejszych grup religijnych, niezwiązanych ściśle z adwent yzm em pod przewodnictwem ich prorokini ellen Guide, które także interpretują to 4 przykazanie jako odnoszące się do soboty i trwale wiążące dla wszystkich chrześcijan.
00:04:51
Są też tacy, których można by określić mianem niedzielnych sabat Arian.
00:04:59
Wierzą oni, że jako chrześcijanie musimy święcić szabat, ale nie jest to 7 dzień tygodnia, który odnosił się do pierwotnego stworzenia, ale musimy święcić pierwszy dzień tygodnia.
00:05:17
W którym pamięta się o nowym stworzeniu?
00:05:21
Przez zmartwychwstanie Jezusa.
00:05:26
Ci powołują się na nowo testamentowe zapisy o spotkaniu Zmartwychwstałego Jezusa z jego uczniami w pierwszy dzień tygodnia, czyli w niedzielę o wylaniu Ducha Świętego w dzień Pięćdziesiątnicy w niedzielę i spotkaniach pierwszych chrześcijan w pierwszy dzień tygodnia. Zgodnie z dziejami apostolskim i 20 Rozdziałem i 7 wierszem i pierwszym koryntian.
00:05:55
16 2.
00:05:59
Więc oni przesuwają szabat z soboty na niedzielę.
00:06:08
Czy jest to słuszne?
00:06:10
Żebyśmy przestrzegali starotestamentowego żydowskiego szabatu w sobotę.
00:06:18
Czy może w niedzielę jako rodzaj nowego zastępczego szabatu?
00:06:27
Jako Świętego Dnia.
00:06:29
Oddzielonego od wszystkich innych dni.
00:06:38
Aby odpowiedzieć na te pytania?
00:06:42
Musimy uważnie czytać.
00:06:45
I rozważać święte pisma zarówno starego.
00:06:51
Jak i Nowego Testamentu.
00:06:55
Zacznijmy od samego początku.
00:06:58
Zwróćmy się do 2 rozdziału księgi rodzaju.
00:07:04
Czyli pierwsze księgi mojżeszowej.
00:07:07
Ten rozdział.
00:07:09
Rozpoczyna się informacją, że proces stworzenia został ukończony.
00:07:17
Czytamy tam takie słowa.
00:07:22
Tak zostało ukończone niebo wraz z całym swym niebieskim zastępem.
00:07:32
Oraz ziemia.
00:07:34
Stało się to, zanim nastał 7 dzień.
00:07:40
Bóg ukończył swoje dzieło.
00:07:44
I w 7 dniu zaprzestał wszelkiej pracy.
00:07:49
Pobłogosławił on 7 dzień i poświęcił go.
00:07:56
W nim bowiem sam.
00:07:59
Odpoczął po tym, czego dokonał.
00:08:04
W swoim twórczym działaniu.
00:08:09
Zauważmy w wierszu 3 słowo poświęcił.
00:08:15
Słowo to jest pochodnym terminem od słowa Święty.
00:08:22
I tutaj po raz pierwszy pojawia się w Biblii.
00:08:27
Rdzeń tego słowa oznacza oddzielenie, a ściślej rzecz biorąc oddzielenie i wywyższenie.
00:08:38
Jest to oddzielenie, które wynosi lub wywyższa.
00:08:45
Tak więc po raz pierwszy w Biblii spotykamy się z ideą, że coś jest oddzielone przez bycie wywyższony.
00:08:57
To znaczy, że Bóg określa ten 7 dzień jako dzień Wywyższony.
00:09:03
Dzień podniesiony ponad wszystkie inne dni.
00:09:11
Bóg czyni go świętym.
00:09:15
I oświadcza, że jest tak strzech powodów.
00:09:21
Te 3 powody.
00:09:25
Połączone z 3 czasownikami, które składają się na ten tekst.
00:09:31
Po pierwsze ukończył.
00:09:35
Po 2 odpoczął.
00:09:38
I po 3 pobłogosławił.
00:09:43
Po pierwsze.
00:09:44
Jest to dzień, który jest wyjątkowy, ponieważ niebo i ziemia zostały ukończone.
00:09:55
I wszystkie ich zastępy, Wszystko, co je wypełnia.
00:10:02
To jest pierwszy, czasownik ukończył.
00:10:06
Cała boża, twórcza praca została zakończona.
00:10:13
Po 2 mamy czasownik odpoczął.
00:10:17
To jest wyjątkowy dzień, ponieważ gdy stwarzanie jest zakończone, Bóg zatrzymuje się.
00:10:30
Takie też jest znaczenie słowa szabat.
00:10:34
Zatrzymanie się.
00:10:36
Zaprzestanie działania, zakończenie pracy i w konsekwencji odpoczynek.
00:10:46
Oczywiście w odniesieniu do Boga odpoczynek nie zakłada zmęczenia, gdyż jak czytamy w księdze Izajasza w 40 rozdziale i 28 wierszu Bóg ja chcę.
00:11:01
Się nie męczy.
00:11:03
Cokolwiek czyni to?
00:11:06
Go nie męczy, nie nuży.
00:11:09
Bóg odpoczywał tylko w tym sensie, że przestał pracować. Przestał stwarzać, a nie, że był znużony, zmęczony i potrzebował uzupełnić swoją energię.
00:11:27
Raczej Bóg odpoczywał w sensie bycia zadowolonym i usatysfakcjonowanym zgodnie z ostatnim wierszem pierwszego rozdziału.
00:11:41
Gdzie czytamy, w końcu Bóg spojrzał na wszystkie swoje dzieła i rzeczywiście były bardzo dobre.
00:11:53
Bóg ukończył swoje dzieło i w 7 dniu zaprzestał wszelkiej pracy.
00:12:00
Pobłogosławił 7 dzień i poświęcił go.
00:12:05
W nim bowiem.
00:12:07
On sam.
00:12:09
Odpoczął po tym, czego dokonał w swoim twórczym działaniu.
00:12:18
I teraz odpowiedzcie na kilka pytań. Jeśli uważnie słuchaliście, nie będziecie mieli problemy, żeby na nie odpowiedzieć.
00:12:27
Pierwsze pytanie.
00:12:29
Czy w tych pierwszych wierszach 2 rozdziału?
00:12:34
Czytamy o odpoczynku ludzi.
00:12:40
Tak czy nie? Nie czytamy, że tylko sam Bóg odpoczął. Tak?
00:12:50
Ok.
00:12:52
A więc nie ma tu ani słowa o odpoczywaniu ludzi.
00:12:57
Nie ma nic o odpoczynku Adama.
00:13:01
Czy tam coś jest na ten temat?
00:13:04
Nie ma ani słowa.
00:13:06
Jest tu mowa o poświęceniu tego dnia przez Boga, ale nie ma tu żadnego nakazu święcenia tego dnia szabatu przez Adama.
00:13:19
Czy jest tam taki nakaz? Nie ma tutaj tak. Nie ma tutaj nic o tym, że ten dzień ma być dniem poświęconym uwielbia Iu Boga przez człowieka.
00:13:32
Nie ma.
00:13:34
Nie ma nic takiego tutaj nie ma i ci, którzy twierdzą, że nakaz obchodzenia dnia szabatu został ustanowiony na samym początku w 7 dniu stworzenia.
00:13:48
Wczytują w ten tekst swoją własną ideologię zamiast uważnie czytać to, co tutaj jest napisane.
00:13:58
Tu jest napisane, że Bóg ukończył swoje dzieło i w 7 dniu To bóg zaprzestał wszelkiej pracy.
00:14:10
Bóg pobłogosławił 7 dzień i poświęcił go w nim bowiem sam Bóg.
00:14:18
Odpoczął po tym, czego dokonał w swoim twórczym dziele.
00:14:28
Nikomu Bóg w tym momencie nic nie nakazuje.
00:14:34
Ten pierwotny szabat jest całkowicie odniesiony wyłącznie do Boga.
00:14:44
Bóg ukończył swoje dzieło, jest z niego zadowolony.
00:14:50
Zaprzestał stwarzać.
00:14:52
Co stanowi odpoczynek i w 3 wierszu pobłogosławił 7 dzień.
00:15:03
Błogosławieństwo oznacza wyróżnienie i obdarzenie szczególną przychylnością.
00:15:12
Bóg postanowił.
00:15:14
Aby ten 7 dzień był szczególnym upamiętnieniem jego stworzenia.
00:15:22
Jego pierwotnej doskonałości.
00:15:26
To jest niezwykle ważne, byśmy to zrozumieli.
00:15:32
Jest to dzień, który ma być wyniesiony ponad wszystkie inne dni jak pomnik upamiętniający chwałę doskonałości Boga w stworzeniu.
00:15:46
Każdy 7 dzień jest przypomnieniem, że Bóg w 6 dniach stworzył cały wszechświat.
00:15:57
Wszystko, co istnieje?
00:16:03
W tym wszystkim, co ten wszechświat wypełnia?
00:16:09
I do tego odwołuje się 4 z 10 przykazań danych na Synaju.
00:16:21
Do końca księgi rodzaju.
00:16:26
Ani razu nie jest wspominany.
00:16:31
To jest jedyne miejsce w księdze rodzaju. Na początku w 2 rozdziale w pierwszych 3 Wierszach, gdzie idea szabatu się pojawia do końca księgi rodzaju.
00:16:43
Nie ma ani słowa o szabacie.
00:16:47
Jaki okres czasu obejmuje pierwsza księga mojżeszowa?
00:16:54
Ktoś wie?
00:16:57
Około 2,5 tysiąca lat.
00:17:05
Pierwsza księga mojżeszowa to jest 2,5 tysiąca lat historii.
00:17:15
Kolejny raz.
00:17:18
Gdy szabat pojawia się w świętych pismach ma miejsce.
00:17:28
Gdy Bóg wyprowadza swój lud z Egiptu i prowadzi ich przez pustynię, czyli tuż przed nadaniem prawa na Górze Synaj.
00:17:43
A więc około 2,5 1000 lat po upadku Adama i Ewy w grzech.
00:17:53
Minęły całe wieki.
00:17:56
I Millenia.
00:17:59
Patriarchowie przychodzili i odchodzili.
00:18:03
Żaden z nich, o ile nam wiadomo, nie święcił szabatu.
00:18:10
Nigdzie nie czytamy, by było im to nakazane.
00:18:14
Ani, abrahamowi.
00:18:16
Izaakowi, jakubowi Józefowi.
00:18:21
Czy też reszcie Bożego Ludu?
00:18:27
Ani słowem nie wspomina o szabacie. Najstarsza księga Biblii, księga Hioba.
00:18:36
Ani słowem.
00:18:40
Kolejny raz po upływie około 2,5 tysiąca lat szabat pojawia się w 16 rozdziale księgi wyjścia, kiedy to Bóg karmi ludzi manną z nieba.
00:18:53
Podczas ich wędrówki po pustyni pod przewodnictwem Mojżesza.
00:18:59
Manna pojawiała się wokół obozu każdego dnia, z wyjątkiem dnia szabatu.
00:19:08
Dzień wcześniej 6 dnia dostają tak dużo manny, że nie muszą jej zbierać i przygotowywać w dniu szabatu.
00:19:20
I to daje im pewien pogląd na to, co nadchodzi.
00:19:25
Ponieważ w 20 rozdziale mamy 10 przykazań.
00:19:31
A w 10 przykazaniach są podane prawa.
00:19:36
Dotyczące dnia szabatu.
00:19:39
I to jest pierwszy raz, kiedy takie prawa zostały wyraźnie podane przez Boga.
00:19:48
Jest to niezwykle ważne, byśmy rozumieli, że szabat nie został ustanowiony dla człowieka w księdze rodzaju.
00:19:56
Jeden został on oficjalnie ustanowiony dla człowieka w księdze wyjścia w prawie Mojżesza, który odwołuje się do 7 dni stworzenia.
00:20:10
Gdy szabat ma przypominać o doskonałym stworzeniu wszystkich rzeczy w ciągu 6 dni i wzbudzać wdzięczność.
00:20:24
I chwałę Bożego Ludu dla Stwórcy wszechświata.
00:20:32
Dalsze zrozumienie na temat szabatu.
00:20:36
Wynika z uważnego prześledzenia tych miejsc w księgach Mojżesza, gdzie prawo jest wyjaśniane i uzupełniane i wyjaśniane są powody, dla którego takie czy inne przykazania zostały nadane.
00:20:57
Otwórzmy 31 rozdział księgi wyjścia.
00:21:02
Czyli 2 księga mojżeszowa dalej.
00:21:08
Bóg wyjaśnia mojżeszowi powód, dla którego nadał.
00:21:15
Izraelowi szabat.
00:21:19
31, rozdział księgi wyjścia Czytajmy od wiersza 13 do 17 i tutaj dobrze byłoby w swojej Biblii podkreślić pewne zwroty.
00:21:33
Bóg mówi do Mojżesza w ten sposób.
00:21:36
Ty zaś przemów do synów Izraela, tymi słowy.
00:21:42
Macie pilnie przestrzegać moich sabatów. Zauważcie Bóg mówi, moje szabaty ma to być znakiem.
00:21:56
Między mną.
00:21:58
A wami.
00:22:00
Po wszystkie wasze pokolenia, to mam podkreślone znak między.
00:22:10
A wszystkimi pokoleniami Izraela.
00:22:16
Pozwoli wam to pamiętać, że ja ja chcę, Jestem tym, który was uświęca.
00:22:27
Będziecie więc przestrzegać szabatu. Jest on dla was Święty i tu mam podkreślone dla was.
00:22:39
Kto go znieważył?
00:22:42
Będzie musiał umrzeć.
00:22:45
Bo każdy, kto będzie wykonywał w nim jaką kolwiek pracę.
00:22:52
Zostanie usunięty spośród swojego ludu i tu znowu warto podkreślić usunięty spośród swojego ludu.
00:23:07
6 dni będzie można pracować, ale 7 dnia będzie szabat całkowity odpoczynek. Dzień poświęcony yahwe.
00:23:21
Każdy, kto by w dniu szabatu wykonywał jaką kolwiek pracę, będzie musiał umrzeć.
00:23:33
Synowie Izraela.
00:23:36
Będą więc przestrzegali szabatu całe to zdanie podkreślone mam.
00:23:43
Synowie Izraela będą więc przestrzegali szabatu.
00:23:50
Będą zachowywali szabat w kolejnych swych pokoleniach na mocy.
00:23:58
Wiecznego przymierza.
00:24:02
Między mną.
00:24:05
A synami Izraela.
00:24:07
Będzie on znakiem.
00:24:11
Na wieki.
00:24:13
Gdyż w 6 dniach.
00:24:16
Stworzył Yahwe niebo i ziemię.
00:24:21
A w 7 dniu Odpoczął.
00:24:24
I wytknął.
00:24:27
Szabat został nadany. Komu?
00:24:35
Nie ma wątpliwości, komu synom Izraela.
00:24:39
Nie wszystkim ludziom.
00:24:42
Nie całej ludzkości, nie Egipcjanom, nie filistynów, nie do mitom.
00:24:50
Widzimy, że Bóg nigdy nie napomina tych ludów za to, że nie przestrzegają szabatu.
00:24:55
Ale napomina Izraela synów Izraela konsekwentnie w całym starym testamencie Bóg Izraela napomina Izraela za nieprzestrzeganie szabatu, natomiast nic nie mówi o tych innych ludach, a ma o nich dużo do powiedzenia mówi na temat ich grzechów, ale nigdy, przenigdy nie mówi, że są winni nie przestrzegania szabatu.
00:25:23
O tym potem.
00:25:29
Rozważaj my te fragmenty.
00:25:31
Wyraźnie widać i Bóg to podkreśla tutaj wielokrotnie.
00:25:38
Szabat został nadany synom Izraela, a nie całej ludzkości, ale tylko narodowi wybranemu, z którym Bóg zawiera szczególne przymierze.
00:25:53
Relacja tego Przymierza wymaga uświęcenia Izraela, a więc oni mają być także oddzieleni i podniesieni.
00:26:05
I poprzez Święcenie Szabatu Izrael ma stale pamiętać.
00:26:11
Że to Bóg, który uświęcił 7 dzień po zakończeniu stworzenia.
00:26:19
Również uświęca swój lud. To jest tu wyraźnie powiedziane.
00:26:28
W jakim celu szabat został nadany synom Izraela?
00:26:35
Zwróćcie uwagę w tym fragmencie kilkakrotnie jest powiedziane jako znak.
00:26:42
Przymierza między yahwe a synami Izraela po wszystkie pokolenia.
00:26:51
Znak Przymierza.
00:26:56
Zwróćcie uwagę, ile razy jest to w tych wierszach powtórzone.
00:27:02
W tamtych czasach nie stosowano takich metod, jakie my dzisiaj stosujemy, żeby coś na coś zwrócić uwagę my dzisiaj podkreślamy coś albo wytłuszczony tekst, albo pochylamy tekst, żeby rzucał się w oczy.
00:27:20
W tamtym czasie, jeśli Bóg chciał coś podkreślić, to powtarzał to.
00:27:26
Zresztą ludzie robili to samo, co Bóg, jakby z powodu tego, jak ludzie czytają i słuchają, robi to samo.
00:27:35
Bóg coś powtarza kilka razy, żeby nie było wątpliwości, co ma na myśli, żeby człowiek to dobrze zapamiętał.
00:27:44
Jak przeczytacie te wiersze, kilkakrotnie zobaczycie, ile razy ile tam jest myśli, które mówią Bóg i synowie Izraela. Znak Przymierza Szabat jest znakiem tego przymierza, który zawieram z wami dzisiaj na Górze Synaj.
00:28:04
Widzimy tutaj, że szabat jest znakiem.
00:28:09
To znaczy, że.
00:28:11
Wskazuje na coś innego znak, jeśli stoi gdzieś to ono czymś innym namówią nas o czymś informuje ona coś wskazuje. Taki jest sens stawiania znaków.
00:28:27
To jest pewien symbol.
00:28:29
Jest to znak Przymierza Mojżeszowego i został umieszczony niemal w środku 10 przykazań na granicy przykazań odnoszących się do Boga. Pierwsze 3 przykazania.
00:28:47
Relacji między ludźmi kolejne 6 przykazań pomiędzy nimi jest szabat jako znak przymierza.
00:28:57
Kiedy Bóg zawarł przymierze z Noem?
00:29:01
Obiecał noemu.
00:29:03
Że nigdy więcej nie zniszczy świata i Bóg ustanowił znak tego przymierza. Jaki to był znak?
00:29:14
Kiedy Bóg zawarł przymierze z Abrahamem, również określił znak tego Przymierza.
00:29:23
Jaki był znak przymierza z abrahamem?
00:29:28
Tak jest obrzezanie.
00:29:32
A tu w Przymierzu Mojżeszowym?
00:29:36
Jest inny znak.
00:29:38
Jest nim szabat.
00:29:41
Szczególny dzień odpoczynku i świętowania przed obliczem stworzyciela.
00:29:51
Ponadto szabat jest też.
00:29:55
Potwierdzeniem tożsamości Izraela jako ludu wykupionego z niewoli.
00:30:05
Utwórzmy 5 rozdział księgi powtórzonego prawa, czyli 5 księgi mojżeszowej. Łatwo zapamiętać 5 Mojżeszowa 5 rozdział.
00:30:19
Słowa Mojżesza skierowane do ludu są przypomnieniem 10 przykazań.
00:30:29
I tutaj.
00:30:30
Pokazują, że szabat funkcjonuje również jako przypomnienie dla Izraela o jego szczególnym pochodzeniu.
00:30:42
5 mojżeszowa.
00:30:44
5 rozdział wiersz 15.
00:30:49
3 piątki trzeba zapamiętać.
00:30:52
Pamiętaj, Bóg mówi, Pamiętaj.
00:30:56
Że byłeś niewolnikiem w Ziemi egipskiej?
00:31:01
Wyprowadził cię stamtąd, ja chcę Twój Bóg.
00:31:07
Mocną ręką z podniesionym ramieniem.
00:31:16
Nakazał ci, ja chcę Twój Bóg?
00:31:20
Obchodzić Dzień Szabatu.
00:31:25
Dlaczego Bóg?
00:31:27
Nakazał Izraelowi obchodzi dzień Szabatu.
00:31:33
Przestrzeganie przez Izraela szabatu było też dla nich cotygodniowym przypomnieniem, że byli niewolnikami w Egipcie i jako naród zostali wyzwoleni z niewoli egipskiej wśród wielkich znaków i cudów, jakich Bóg dla nich dokonał w tym niezwykłym dziele zbawienia.
00:32:06
Tuż po nadaniu prawa i zawarciu przymierza z Bogiem na Synaju.
00:32:13
Już na pustyni Izraelici zaniedbywali właściwe święcenie szabatu. A czytając pozostałe księgi historyczne.
00:32:26
Widzimy wyraźnie, że Izraelici często lekceważyli szabat.
00:32:32
Jak i pozostałe Boże przykazania i w konsekwencji Bóg wielokrotnie napominał ich przez proroków, by naprawili swoje drogi i byli posłuszni Bogu święconce, szabat i przestrzegając prawa.
00:32:52
Przeczytajmy jeden z takich fragmentów z księgi Ezechiela 20 rozdziału.
00:32:58
Zobaczcie, jak tutaj prorok ze Hill powtarza te rzeczy, które powiedział Mojżesz.
00:33:05
W odniesieniu do celu, w jakim szabat został nadany księga jest hila 20, rozdział od 11 do 13 wiersza.
00:33:19
Bóg mówi tam na pustyni?
00:33:23
Dałem im moje ustawy i zapoznałem ich z moimi prawami.
00:33:31
Tym, którzy je stosują?
00:33:34
Zapewniają one życie.
00:33:40
Nadałem im moje szabaty. Zobaczcie, w jaki sposób Bóg to tutaj formułuje. Właściwie wyróżnia szabat spośród innych przykazań, które Bóg mówi, jeśli ludzie je wykonują, to one zapewniają im życie.
00:33:58
I mówi ponadto.
00:34:01
Nadałem im moje szabaty.
00:34:05
Chciałem, by były znakiem?
00:34:09
Pomiędzy mną mówi Bóg, a nimi by dzięki nim wiedzieli, że ja ja chcę. Jestem tym, który ich uświęca ta sama idea.
00:34:26
Bóg poświęcił 7 dzień.
00:34:28
I oni święconce, ten dzień, oni czyniąc ten dzień wyjątkowym szczególnym mieli pamiętać, że to Bóg ich też uświęca też ich oddziela i wywyższa podnosi.
00:34:44
Ale oni wszyscy mówi, Bóg to jest kto?
00:34:49
Dom Izraela.
00:34:52
Oparli mi się na pustyni?
00:34:56
Nie postępowali według moich praw.
00:35:00
Wzgardzili moimi ustawami.
00:35:04
A przecież tym, którzy je stosują, zapewniają one życie.
00:35:11
Bezcześcili też.
00:35:13
Moje szabaty.
00:35:16
I to całkiem wyraźnie.
00:35:19
Wtedy postanowiłem wylać na nich moje wzburzenie tam na pustyni chciałem ich wytępić.
00:35:29
W tych słowach ponownie Bóg powtarza cel Święcenia szabatu jako po pierwsze znak przymierza z Izraelem.
00:35:41
I ich uświęcenia przez Boga?
00:35:46
Oraz wyraźnie widzimy Boże rozczarowanie niewiernością Izraela i ich lekceważący stosunek do Bożego Prawa.
00:36:01
Zapewnia życie tym, którzy go przestrzegają.
00:36:08
Zauważcie, że w tym fragmencie również to wyrażenie jest dwukrotnie powtórzone.
00:36:15
A więc dwukrotne powtórzenie czegoś obok siebie jest jak podkreślenie i pogrubienie tekstu.
00:36:23
2 razy Bóg mówi, że tym, którzy przestrzegają jego przykazań.
00:36:33
One życie.
00:36:37
I ludzi tego doświadczyło.
00:36:41
Ilu ludzi znalazło życie.
00:36:44
W przestrzeganiu Bożych przykazań.
00:36:49
Ilu ludzi?
00:36:51
Czytacie nt.
00:36:56
Wielokrotnie nt. Mówi nam, że ani jeden.
00:37:03
Tak, gdyby był taki, który przestrzegał by wszystkich bożych przykazań i nie uchybił by w niczym.
00:37:12
Znalazłby w tym życie? Tak jest.
00:37:15
Ale taki się nie narodził poza naszym panem jezusem chrystusem.
00:37:24
Ilu ludzi znalazło życie, przestrzegając Bożych przykazań, w centrum których znajduje się przykazanie.
00:37:34
Dotyczące szabatu.
00:37:38
Choć jak w tym fragmencie widzimy, ona jest w pewien sposób, jakby poza tymi przykazaniami.
00:37:46
Czy to przymierze?
00:37:48
Które Bóg zawarł z Izraelem na Synaju.
00:37:53
Okazało się zbawcze dla Izraela.
00:37:58
I w związku z tym Bóg zaprosił do tego Przymierza inne narody, żeby się przyłączyły do tego przymierza.
00:38:08
Czy też Bóg anulował tamto przymierze?
00:38:13
I ustanowił nowe przymierze.
00:38:17
Za krwi swojego syna?
00:38:22
Chyba nie macie wątpliwości, że Bóg nie zaprosił nas i całej reszty ludzkości do tego Przymierza, które Bóg zawarł z Mojżeszem na Synaju.
00:38:33
Ale zaprosił nas do nowego przymierza.
00:38:36
Jeśli macie jakieś wątpliwości, to mam tu świadka z listu do hebrajczyków z 8 rozdziału. Otwórzcie proszę list do Hebrajczyków 8 rozdział i przeczytajmy wiersze od 7 do 13.
00:38:56
Lista hebrajczyków 8, rozdział od 7 do 13 wierszu wiersza.
00:39:03
Apostoł mówi.
00:39:04
Gdyby to pierwsze przymierze było bez wad i tu mówi nie o przymierzu z noem, nie o przymierzu z Abrahamem, ale w kontekście mówi o przymierzu, Mojżeszowym Przymierzu zawartym z Izraelem na Górze Synaj o tym przymierzu jest mowa w kontekście.
00:39:25
Gdyby to pierwsze przymierze było bez wad?
00:39:29
Nie Szukano by miejsca na 2.
00:39:33
Jak wynika z nagany udzielonej domowi Izraela, oto idą dni mówi pan, gdy ustanowię z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze, a więc to nie tylko dotyczy pogan, zauważmy, ale to nowe przymierze dotyczy również domu Izraela i domu Judy. To nie jest tak, że dzisiaj Żydzi są nadal w tamtym przymierzu.
00:40:01
I tylko dokładają Jezusa do tego przymierza, a my poganie jesteśmy w jakimś innym przymierzu, tylko z jezusem nie.
00:40:10
Bóg mówi, że w tamtym przymierzu były pewne wady.
00:40:15
Tam były pewne problemy i Bóg one nie wynikały z błędów w tym przymierzu. Czy z jakiś wad tego przymierza w samych sobie, ale te te błędy te wady wynikały z ludzi, którzy przystąpili do tego przymierza.
00:40:30
Tu tu był problem?
00:40:32
Nieskuteczności tamtego przymierza. Problem był w człowieku, który został do tego przymierza zaproszony.
00:40:44
A więc Bóg mówi, że teraz jest ustanawia nowe przymierze.
00:40:50
Z domem Izraela.
00:40:53
I z domem Judy.
00:40:55
Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z Ziemi egipskiej, a więc tu mamy precyzyjnie powiedziane, o jakie przymierze chodzi o to przymierze, które zostało zawarte, gdy wyszli z Egiptu.
00:41:19
Przez Boga i jego sługę, Mojżesza.
00:41:24
Nie wytrwali oni.
00:41:27
W moim przymierzu.
00:41:31
Dlatego ja także przestałem się o nich troszczyć mówi pan.
00:41:37
Takie natomiast przymierze Zawrę z domem Izraela po tych dniach mówi pan i tutaj autor listu do hebrajczyków cytuje cały czas ze starych Pis.
00:41:51
Spiszmy starego przymierza on cały czas cytuje przypomi.
00:41:57
I naim słowa proroków, którzy zapowiadali nowe przymierze.
00:42:06
Moje prawa mówi dalej włożę w ich umysły i wypiszę je na ich sercach.
00:42:16
I będę im Bogiem.
00:42:18
A oni będą mi ludem?
00:42:22
Nikt nie będzie uczył swojego rodaka ani swojego brata, mówiąc, poznaj pana, ponieważ wszyscy oni mnie znać będą od najmniejszego do największego, gdyż będę Miłosierny.
00:42:41
Mimo ich nieprawości.
00:42:44
I nie wspomnę więcej ich grzechów.
00:42:50
Gdy pan mówi nowe?
00:42:54
Pierwsze uznaje za przedawnione.
00:43:00
To natomiast to się przedawnia i starzeje.
00:43:06
Bliskie jest zaniku i o czym tutaj mówi?
00:43:11
O pierwszym przymierzu.
00:43:13
Kiedy mówi nowe, to mówi nowe przymierze i w tym momencie mówi, to stare jest przedawnione.
00:43:24
Starzeje się i jest bliskie zniszczenia, co jest eufemizmem.
00:43:29
By stwierdzić, że jest anulowane, nieaktualne.
00:43:37
Bóg anuluje stare przymierze zapisane na kamiennych tablicach.
00:43:44
I zawiera nowe zapisane w ludzkich sercach.
00:43:49
I wyjaśniania i wyjaśnia nam tego przyczynę.
00:43:54
W tych wierszach, które już przeczytaliśmy, mamy pewne wyjaśnienie i dalej w 10 rozdziale.
00:44:00
Mamy kolejne wyjaśnienia. Przeczytajmy pierwszy wiersz 10 rozdziału tego listu prawo.
00:44:09
I tutaj mówimy o prawie nadanym na Górze Synaj przez Mojżesza czytamy. Prawo zawierało w sobie cień.
00:44:21
Przyszłych przywilejów.
00:44:24
A nie sam obraz rzeczy.
00:44:29
Prawo zawierało cień Wszystko, co było w prawie, było zapowiedzią czegoś.
00:44:38
Co się w całej pełni objawiło w jezusie Chrystusie, a więc szabat również zawierał pewien cień rzeczywistości odpocznienia, jaka jest dla ludu Bożego w chrystusie.
00:44:56
Prawo zawierało cień.
00:45:00
Przyszłych przywilejów, a nie sam obraz rzeczy i wiersz 9.
00:45:08
Unieważnia więc pierwsze, aby ustanowić 2.
00:45:18
Za 2 tygodnie.
00:45:20
Jak Bóg pozwoli?
00:45:22
Zwrócimy się do Ewangelii.
00:45:25
I posłuchamy pana szabatu tego, który ustanowił szabat i który decyduje o szabacie.
00:45:36
Posłuchamy pana szabatu, który mówi, że szabat został ustanowiony dla człowieka.
00:45:44
I że szabat.
00:45:46
Jest to dobre.
00:45:48
I, że należy czynić to, co dobre w szabat.
00:45:56
Rozważymy też troszkę dokładniej znaczenie szabatu w świetle nowego przymierza.
00:46:04
I tego, jak szabat starego przymierza.
00:46:08
Był cieniem.
00:46:10
I Zapowiedzą.
00:46:12
Odpocznienia w chrystusie.
00:46:16
Które nie jest ograniczone do jednego dnia w tygodniu.
00:46:22
Ale jest stałym szabatem odpocznienia.
00:46:26
Bożego Ludu.
00:46:28
W nowym Przymierzu.
00:46:31
Przeczytajmy na koniec z 4 rozdziału tego listu do hebrajczyków. Gdzie o tym właśnie jest mowa?
00:46:40
4 rozdział listu do hebrajczyków.
00:46:46
Czytajmy od pierwszego do 11 wiersza.
00:46:52
Bądźmy zatem ostrożni.
00:46:57
Aby czasem.
00:46:59
Choć obietnica wejścia do jego odpoczynku pozostaje aktualna.
00:47:06
Ktoś z was nie uznał?
00:47:09
Że go ona nie dotyczy?
00:47:13
Gdyż nam również.
00:47:16
Podobnie jak tamtym?
00:47:19
O znamiona została dobra nowina.
00:47:24
Im jednak.
00:47:26
Zwiastowanie słowo nie przyniosło korzyści.
00:47:31
Ponieważ nie należeli do ludzi słuchających z wiarą.
00:47:38
Do odpoczynku, natomiast wchodzimy my.
00:47:43
Którzy uwierzyliśmy?
00:47:47
Zgadza się to z jego oświadczeniem?
00:47:53
Dlatego przysiągłem w swoim gniewie.
00:47:57
Nie wejdą do mojego odpoczynku.
00:48:02
Słowa te zostały wypowiedziane, pomimo, że jego dzieła dokonane są od założenia świata.
00:48:13
Bo tak powiedziano gdzieś o 7 Dniu Tygodnia i Odpoczął Bóg 7 dnia od wszystkich swoich dzieł.
00:48:23
Tutaj natomiast czytamy.
00:48:26
Nie wejdą.
00:48:27
Do mojego odpoczynku.
00:48:32
Jeśli więc niektórzy mają do niego wejść?
00:48:38
A ci, którym najpierw zwiastowała no dobrą nowinę, nie weszli z powodu nieposłuszeństwa.
00:48:48
To znowu wyznacza pewien dzień. Dzisiaj zauważcie mamy nowy dzień wyznaczony.
00:48:57
Jaki to jest dzień dzisiaj?
00:49:04
Tam był pewien Dzień dzień szabatu 7 dzień, ale Bóg wyznacza Nowy Dzień.
00:49:13
To nie chodzi o niedzielę?
00:49:16
To nie chodzi o piątek.
00:49:18
To nie chodzi o sobotę?
00:49:20
To nie chodzi o wtorek, środę.
00:49:25
Dzisiaj możesz mieć udział w nowym szabacie.
00:49:29
Tamten szabat mówił jako cień i zapowiedź o tym odpocznie iu, który jest w jezusie chrystusie.
00:49:37
Dalej, zobaczmy co tu jest napisane, to jest to jest dobra nowina, bracia siostry.
00:49:44
Wyznacza pewien dzień dzisiaj?
00:49:49
I mówi po tak długim czasie.
00:49:52
Za pośrednictwem Dawida to co już przedtem zostało powiedziane.
00:49:59
Dzisiaj, jeśli usłyszycie jego głos, nie znieczula jcie swoich serc.
00:50:09
Gdyby toyo złe, wprowadził ich do odpoczynku, Bóg nie mówiłby po tak długim czasie o innym dniu.
00:50:20
A zatem pozostaje odpoczynek szabatu dla ludu Bożego.
00:50:28
Kto wszedł do jego odpoczynku?
00:50:32
Ten też odpoczął od swoich dzieł.
00:50:36
Jak Bóg od swoich?
00:50:40
Starajmy się zatem wejść do tego odpoczynku.
00:50:44
Aby ktoś z Was nie upadł?
00:50:48
Tak jak w tamtym przykładzie?
00:50:55
Powstańmy kochani do modlitwy.
00:51:11
Kochany nasz ojcze.
00:51:16
Stwórcą wszystkich rzeczy.
00:51:19
Boże, który mocą swego słowa powołałeś do istnienia Wszystko, co istnieje.
00:51:29
Niebiosa niebios galaktyki planety gwiazdy.
00:51:34
Ziemię, na której umieściłeś człowieka?
00:51:38
W rzeźni uczyniłeś Wszystko, co istnieje mocą twego słowa, jak Wielkim Bogiem jesteś?
00:51:47
Jak potężnym Bogiem jesteś?
00:51:51
Panie, daj by i w naszych sercach.
00:51:55
Był dla ciebie nieustanny podziw był nieustanny zachwyt twoją wielkością i mocą i chwałą, i aby każde upływające 7 dni każdego tygodnia przypominało nam.
00:52:12
Jak Wielkiego Boga mamy?
00:52:14
Jak wielkiego Stwórcę mamy?
00:52:18
Kochany ojcze.
00:52:21
Dziękujemy za nowe przymierze w jezusie Chrystusie.
00:52:27
Czytamy, lepsze Przymierze?
00:52:31
Lepsze przymierza.
00:52:35
Dziękujemy, że możemy czytać o tym starym Przymierzu i uczyć się z niego.
00:52:40
I widzieć.
00:52:42
Ten cień i zapowiedź.
00:52:46
Doskonałości, jaka jest w nowym przymierzu w Jezusie Chrystusie.
00:52:53
Boże, modlimy się o nas samych.
00:52:56
O naszych braci i siostry o twój kościół.
00:53:00
Abyśmy byli ludem nowego przymierza, abyśmy nie próbowali kleić ze sobą tych 2 przymierzy.
00:53:09
Abyśmy nie byli nierozumni.
00:53:13
Ale byśmy rozumieli właściwie twoje słowo, które pokazuje nam nowe przymierze.
00:53:20
I nowy szabat w jezusie chrystusie dzisiaj.
00:53:26
Szabat, który trwa w odpocznienia w jezusie chrystusie, w tym czego ty Dokonałeś Boże w nim i przez niego dla nas.
00:53:35
Czego nikt z nas własnymi staraniami i wysiłkami nie byłby w stanie nigdy dokonać.
00:53:45
Boże, modlimy się, byś pomógł nam to lepiej rozumieć.
00:53:50
Ja by to nasze wspólne rozważania.
00:53:53
Przyniosły nam.
00:53:57
I Odpocznienie.
00:54:00
Odpocznienie tego, który mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani.
00:54:08
Którzyście obciążeni.
00:54:12
A ja wam dam odpocznienie dla Waszych dusz.
00:54:18
Wielbimy Cię, panie? Jezu chryste.
00:54:22
Za odpoczynek, który możemy znaleźć w tobie dzisiaj.
00:54:27
Chwała tobie.

Skip to content

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia podczas przeglądania. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij