Szabat – znak przymierza

Starszy zboru w Wejherowie, Paweł Jurkowski podejmuje się tematu, który dzieli świat chrześcijan. Czy uczeń Chrystusa powinien święcić szabat? Jeśli tak to w sobotę, czy w niedzielę?

Zakładki

00:00Księga Wyjścia 20:8 05:26Dzieje Apostolskie 20:7 10:46Księga Izajasza 40:28 30:44Księga Powtórzonego Prawa 5:15

Transkrypcja

Przepisywanie pliku audio jest automatyczne, dlatego zawierać może błędy, literówki i służy raczej do odnajdywania danego fragmentu kazania, niż do czytania go w formie tekstowej.

00:00:00
Otwórzmy proszę 2 księgę mojżeszową 20 rozdział.
00:00:07
Jest to dosyć dobrze znany fragment Bożego słowa, gdyż tutaj w 20 Rozdziale Mamy zapis 10 przykazań, które Bóg przekazał przez Mojżesza dla swojego ludu. Dzisiaj skupimy się na jednym z tych przykazań, które w obecnych czasach budzi wiele kontrowersji.
00:00:33
2, księga mojżeszowa albo księga wyjścia 20, rozdział od 8 do 11 wiersza czytajmy.
00:00:43
Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić.
00:00:50
Pracuj 6 dni i wtedy wykonuj wszelką swoją pracę.
00:00:58
Ale 7 dzień.
00:01:01
Przeznacz na szabat dla yahwe Twojego Boga.
00:01:08
W tym dniu nie wykonuj żadnej pracy.
00:01:14
Ani ty.
00:01:15
Ani, Twój syn, ani Twoja córka?
00:01:20
Ani, Twój sługa.
00:01:22
Ani, twoja służąca, ani twoje bydło?
00:01:30
Ani Cudzoziemiec, który przebywa w obrębie twoich bram.
00:01:38
Czym tak dlatego, że yahwe?
00:01:43
Stworzył niebo i ziemię i może wraz ze wszystkim, co w nich jest.
00:01:50
Przez 6 dni.
00:01:54
A 7 dnia Odpoczął.
00:01:58
Właśnie dlatego yahwe pobłogosławił dzień szabatu i wyróżnił go wśród pozostałych.
00:02:12
Myślę, że nie ma wątpliwości, że pozostałe 9 przykazań jest.
00:02:24
Wiążących dla nas i wszystkich chrześcijan.
00:02:29
Nie mamy mieć innych bogów.
00:02:33
Nigdy nie wolno nam tworzyć fałszywych bogów.
00:02:39
Mamy czcić tylko jednego prawdziwego żywego Boga.
00:02:48
Nigdy nie wolno nam na próżno używać imienia Boga.
00:02:54
Mamy czcić ojca i matkę.
00:02:58
Nie wolno nam mordować.
00:03:01
Cudzołożyć kraść.
00:03:06
Ani pożądać tego, co do nas nie należy.
00:03:11
W związku z tym stawiane jest proste pytanie.
00:03:17
Jeśli wszystkie inne przykazania są trwałe i wiążące i aktualne.
00:03:24
To czy 4 przykazanie dotyczące przestrzegania szabatu?
00:03:30
Nie jest również trwałe i aktualne.
00:03:36
Są ludzie, którzy tak uważają.
00:03:39
I możemy ich nazwać rygorystycznymi sa batalionami.
00:03:45
Jak adwentyści dnia 7, którzy nalegają, abyśmy nie pracowali w sobotę i uczynili z niej szczególny dzień poświęcony oddawaniu czci Bogu.
00:04:01
Oni identyfikują się jako wierna resztka.
00:04:07
Posłuszna wszystkim przykazaniom Bożym, łącznie z 4.
00:04:13
W odróżnieniu od reszty chrześcijaństwa, które nie przestrzega tego przykazania ich.
00:04:23
Istnieje również wiele mniejszych grup religijnych, niezwiązanych ściśle z adwent yzm em pod przewodnictwem ich prorokini ellen Guide, które także interpretują to 4 przykazanie jako odnoszące się do soboty i trwale wiążące dla wszystkich chrześcijan.
00:04:51
Są też tacy, których można by określić mianem niedzielnych sabat Arian.
00:04:59
Wierzą oni, że jako chrześcijanie musimy święcić szabat, ale nie jest to 7 dzień tygodnia, który odnosił się do pierwotnego stworzenia, ale musimy święcić pierwszy dzień tygodnia.
00:05:17
W którym pamięta się o nowym stworzeniu?
00:05:21
Przez zmartwychwstanie Jezusa.
00:05:26
Ci powołują się na nowo testamentowe zapisy o spotkaniu Zmartwychwstałego Jezusa z jego uczniami w pierwszy dzień tygodnia, czyli w niedzielę o wylaniu Ducha Świętego w dzień Pięćdziesiątnicy w niedzielę i spotkaniach pierwszych chrześcijan w pierwszy dzień tygodnia. Zgodnie z dziejami apostolskim i 20 Rozdziałem i 7 wierszem i pierwszym koryntian.
00:05:55
16 2.
00:05:59
Więc oni przesuwają szabat z soboty na niedzielę.
00:06:08
Czy jest to słuszne?
00:06:10
Żebyśmy przestrzegali starotestamentowego żydowskiego szabatu w sobotę.
00:06:18
Czy może w niedzielę jako rodzaj nowego zastępczego szabatu?
00:06:27
Jako Świętego Dnia.
00:06:29
Oddzielonego od wszystkich innych dni.
00:06:38
Aby odpowiedzieć na te pytania?
00:06:42
Musimy uważnie czytać.
00:06:45
I rozważać święte pisma zarówno starego.
00:06:51
Jak i Nowego Testamentu.
00:06:55
Zacznijmy od samego początku.
00:06:58
Zwróćmy się do 2 rozdziału księgi rodzaju.
00:07:04
Czyli pierwsze księgi mojżeszowej.
00:07:07
Ten rozdział.
00:07:09
Rozpoczyna się informacją, że proces stworzenia został ukończony.
00:07:17
Czytamy tam takie słowa.
00:07:22
Tak zostało ukończone niebo wraz z całym swym niebieskim zastępem.
00:07:32
Oraz ziemia.
00:07:34
Stało się to, zanim nastał 7 dzień.
00:07:40
Bóg ukończył swoje dzieło.
00:07:44
I w 7 dniu zaprzestał wszelkiej pracy.
00:07:49
Pobłogosławił on 7 dzień i poświęcił go.
00:07:56
W nim bowiem sam.
00:07:59
Odpoczął po tym, czego dokonał.
00:08:04
W swoim twórczym działaniu.
00:08:09
Zauważmy w wierszu 3 słowo poświęcił.
00:08:15
Słowo to jest pochodnym terminem od słowa Święty.
00:08:22
I tutaj po raz pierwszy pojawia się w Biblii.
00:08:27
Rdzeń tego słowa oznacza oddzielenie, a ściślej rzecz biorąc oddzielenie i wywyższenie.
00:08:38
Jest to oddzielenie, które wynosi lub wywyższa.
00:08:45
Tak więc po raz pierwszy w Biblii spotykamy się z ideą, że coś jest oddzielone przez bycie wywyższony.
00:08:57
To znaczy, że Bóg określa ten 7 dzień jako dzień Wywyższony.
00:09:03
Dzień podniesiony ponad wszystkie inne dni.
00:09:11
Bóg czyni go świętym.
00:09:15
I oświadcza, że jest tak strzech powodów.
00:09:21
Te 3 powody.
00:09:25
Połączone z 3 czasownikami, które składają się na ten tekst.
00:09:31
Po pierwsze ukończył.
00:09:35
Po 2 odpoczął.
00:09:38
I po 3 pobłogosławił.
00:09:43
Po pierwsze.
00:09:44
Jest to dzień, który jest wyjątkowy, ponieważ niebo i ziemia zostały ukończone.
00:09:55
I wszystkie ich zastępy, Wszystko, co je wypełnia.
00:10:02
To jest pierwszy, czasownik ukończył.
00:10:06
Cała boża, twórcza praca została zakończona.
00:10:13
Po 2 mamy czasownik odpoczął.
00:10:17
To jest wyjątkowy dzień, ponieważ gdy stwarzanie jest zakończone, Bóg zatrzymuje się.
00:10:30
Takie też jest znaczenie słowa szabat.
00:10:34
Zatrzymanie się.
00:10:36
Zaprzestanie działania, zakończenie pracy i w konsekwencji odpoczynek.
00:10:46
Oczywiście w odniesieniu do Boga odpoczynek nie zakłada zmęczenia, gdyż jak czytamy w księdze Izajasza w 40 rozdziale i 28 wierszu Bóg ja chcę.
00:11:01
Się nie męczy.
00:11:03
Cokolwiek czyni to?
00:11:06
Go nie męczy, nie nuży.
00:11:09
Bóg odpoczywał tylko w tym sensie, że przestał pracować. Przestał stwarzać, a nie, że był znużony, zmęczony i potrzebował uzupełnić swoją energię.
00:11:27
Raczej Bóg odpoczywał w sensie bycia zadowolonym i usatysfakcjonowanym zgodnie z ostatnim wierszem pierwszego rozdziału.
00:11:41
Gdzie czytamy, w końcu Bóg spojrzał na wszystkie swoje dzieła i rzeczywiście były bardzo dobre.
00:11:53
Bóg ukończył swoje dzieło i w 7 dniu zaprzestał wszelkiej pracy.
00:12:00
Pobłogosławił 7 dzień i poświęcił go.
00:12:05
W nim bowiem.
00:12:07
On sam.
00:12:09
Odpoczął po tym, czego dokonał w swoim twórczym działaniu.
00:12:18
I teraz odpowiedzcie na kilka pytań. Jeśli uważnie słuchaliście, nie będziecie mieli problemy, żeby na nie odpowiedzieć.
00:12:27
Pierwsze pytanie.
00:12:29
Czy w tych pierwszych wierszach 2 rozdziału?
00:12:34
Czytamy o odpoczynku ludzi.
00:12:40
Tak czy nie? Nie czytamy, że tylko sam Bóg odpoczął. Tak?
00:12:50
Ok.
00:12:52
A więc nie ma tu ani słowa o odpoczywaniu ludzi.
00:12:57
Nie ma nic o odpoczynku Adama.
00:13:01
Czy tam coś jest na ten temat?
00:13:04
Nie ma ani słowa.
00:13:06
Jest tu mowa o poświęceniu tego dnia przez Boga, ale nie ma tu żadnego nakazu święcenia tego dnia szabatu przez Adama.
00:13:19
Czy jest tam taki nakaz? Nie ma tutaj tak. Nie ma tutaj nic o tym, że ten dzień ma być dniem poświęconym uwielbia Iu Boga przez człowieka.
00:13:32
Nie ma.
00:13:34
Nie ma nic takiego tutaj nie ma i ci, którzy twierdzą, że nakaz obchodzenia dnia szabatu został ustanowiony na samym początku w 7 dniu stworzenia.
00:13:48
Wczytują w ten tekst swoją własną ideologię zamiast uważnie czytać to, co tutaj jest napisane.
00:13:58
Tu jest napisane, że Bóg ukończył swoje dzieło i w 7 dniu To bóg zaprzestał wszelkiej pracy.
00:14:10
Bóg pobłogosławił 7 dzień i poświęcił go w nim bowiem sam Bóg.
00:14:18
Odpoczął po tym, czego dokonał w swoim twórczym dziele.
00:14:28
Nikomu Bóg w tym momencie nic nie nakazuje.
00:14:34
Ten pierwotny szabat jest całkowicie odniesiony wyłącznie do Boga.
00:14:44
Bóg ukończył swoje dzieło, jest z niego zadowolony.
00:14:50
Zaprzestał stwarzać.
00:14:52
Co stanowi odpoczynek i w 3 wierszu pobłogosławił 7 dzień.
00:15:03
Błogosławieństwo oznacza wyróżnienie i obdarzenie szczególną przychylnością.
00:15:12
Bóg postanowił.
00:15:14
Aby ten 7 dzień był szczególnym upamiętnieniem jego stworzenia.
00:15:22
Jego pierwotnej doskonałości.
00:15:26
To jest niezwykle ważne, byśmy to zrozumieli.
00:15:32
Jest to dzień, który ma być wyniesiony ponad wszystkie inne dni jak pomnik upamiętniający chwałę doskonałości Boga w stworzeniu.
00:15:46
Każdy 7 dzień jest przypomnieniem, że Bóg w 6 dniach stworzył cały wszechświat.
00:15:57
Wszystko, co istnieje?
00:16:03
W tym wszystkim, co ten wszechświat wypełnia?
00:16:09
I do tego odwołuje się 4 z 10 przykazań danych na Synaju.
00:16:21
Do końca księgi rodzaju.
00:16:26
Ani razu nie jest wspominany.
00:16:31
To jest jedyne miejsce w księdze rodzaju. Na początku w 2 rozdziale w pierwszych 3 Wierszach, gdzie idea szabatu się pojawia do końca księgi rodzaju.
00:16:43
Nie ma ani słowa o szabacie.
00:16:47
Jaki okres czasu obejmuje pierwsza księga mojżeszowa?
00:16:54
Ktoś wie?
00:16:57
Około 2,5 tysiąca lat.
00:17:05
Pierwsza księga mojżeszowa to jest 2,5 tysiąca lat historii.
00:17:15
Kolejny raz.
00:17:18
Gdy szabat pojawia się w świętych pismach ma miejsce.
00:17:28
Gdy Bóg wyprowadza swój lud z Egiptu i prowadzi ich przez pustynię, czyli tuż przed nadaniem prawa na Górze Synaj.
00:17:43
A więc około 2,5 1000 lat po upadku Adama i Ewy w grzech.
00:17:53
Minęły całe wieki.
00:17:56
I Millenia.
00:17:59
Patriarchowie przychodzili i odchodzili.
00:18:03
Żaden z nich, o ile nam wiadomo, nie święcił szabatu.
00:18:10
Nigdzie nie czytamy, by było im to nakazane.
00:18:14
Ani, abrahamowi.
00:18:16
Izaakowi, jakubowi Józefowi.
00:18:21
Czy też reszcie Bożego Ludu?
00:18:27
Ani słowem nie wspomina o szabacie. Najstarsza księga Biblii, księga Hioba.
00:18:36
Ani słowem.
00:18:40
Kolejny raz po upływie około 2,5 tysiąca lat szabat pojawia się w 16 rozdziale księgi wyjścia, kiedy to Bóg karmi ludzi manną z nieba.
00:18:53
Podczas ich wędrówki po pustyni pod przewodnictwem Mojżesza.
00:18:59
Manna pojawiała się wokół obozu każdego dnia, z wyjątkiem dnia szabatu.
00:19:08
Dzień wcześniej 6 dnia dostają tak dużo manny, że nie muszą jej zbierać i przygotowywać w dniu szabatu.
00:19:20
I to daje im pewien pogląd na to, co nadchodzi.
00:19:25
Ponieważ w 20 rozdziale mamy 10 przykazań.
00:19:31
A w 10 przykazaniach są podane prawa.
00:19:36
Dotyczące dnia szabatu.
00:19:39
I to jest pierwszy raz, kiedy takie prawa zostały wyraźnie podane przez Boga.
00:19:48
Jest to niezwykle ważne, byśmy rozumieli, że szabat nie został ustanowiony dla człowieka w księdze rodzaju.
00:19:56
Jeden został on oficjalnie ustanowiony dla człowieka w księdze wyjścia w prawie Mojżesza, który odwołuje się do 7 dni stworzenia.
00:20:10
Gdy szabat ma przypominać o doskonałym stworzeniu wszystkich rzeczy w ciągu 6 dni i wzbudzać wdzięczność.
00:20:24
I chwałę Bożego Ludu dla Stwórcy wszechświata.
00:20:32
Dalsze zrozumienie na temat szabatu.
00:20:36
Wynika z uważnego prześledzenia tych miejsc w księgach Mojżesza, gdzie prawo jest wyjaśniane i uzupełniane i wyjaśniane są powody, dla którego takie czy inne przykazania zostały nadane.
00:20:57
Otwórzmy 31 rozdział księgi wyjścia.
00:21:02
Czyli 2 księga mojżeszowa dalej.
00:21:08
Bóg wyjaśnia mojżeszowi powód, dla którego nadał.
00:21:15
Izraelowi szabat.
00:21:19
31, rozdział księgi wyjścia Czytajmy od wiersza 13 do 17 i tutaj dobrze byłoby w swojej Biblii podkreślić pewne zwroty.
00:21:33
Bóg mówi do Mojżesza w ten sposób.
00:21:36
Ty zaś przemów do synów Izraela, tymi słowy.
00:21:42
Macie pilnie przestrzegać moich sabatów. Zauważcie Bóg mówi, moje szabaty ma to być znakiem.
00:21:56
Między mną.
00:21:58
A wami.
00:22:00
Po wszystkie wasze pokolenia, to mam podkreślone znak między.
00:22:10
A wszystkimi pokoleniami Izraela.
00:22:16
Pozwoli wam to pamiętać, że ja ja chcę, Jestem tym, który was uświęca.
00:22:27
Będziecie więc przestrzegać szabatu. Jest on dla was Święty i tu mam podkreślone dla was.
00:22:39
Kto go znieważył?
00:22:42
Będzie musiał umrzeć.
00:22:45
Bo każdy, kto będzie wykonywał w nim jaką kolwiek pracę.
00:22:52
Zostanie usunięty spośród swojego ludu i tu znowu warto podkreślić usunięty spośród swojego ludu.
00:23:07
6 dni będzie można pracować, ale 7 dnia będzie szabat całkowity odpoczynek. Dzień poświęcony yahwe.
00:23:21
Każdy, kto by w dniu szabatu wykonywał jaką kolwiek pracę, będzie musiał umrzeć.
00:23:33
Synowie Izraela.
00:23:36
Będą więc przestrzegali szabatu całe to zdanie podkreślone mam.
00:23:43
Synowie Izraela będą więc przestrzegali szabatu.
00:23:50
Będą zachowywali szabat w kolejnych swych pokoleniach na mocy.
00:23:58
Wiecznego przymierza.
00:24:02
Między mną.
00:24:05
A synami Izraela.
00:24:07
Będzie on znakiem.
00:24:11
Na wieki.
00:24:13
Gdyż w 6 dniach.
00:24:16
Stworzył Yahwe niebo i ziemię.
00:24:21
A w 7 dniu Odpoczął.
00:24:24
I wytknął.
00:24:27
Szabat został nadany. Komu?
00:24:35
Nie ma wątpliwości, komu synom Izraela.
00:24:39
Nie wszystkim ludziom.
00:24:42
Nie całej ludzkości, nie Egipcjanom, nie filistynów, nie do mitom.
00:24:50
Widzimy, że Bóg nigdy nie napomina tych ludów za to, że nie przestrzegają szabatu.
00:24:55
Ale napomina Izraela synów Izraela konsekwentnie w całym starym testamencie Bóg Izraela napomina Izraela za nieprzestrzeganie szabatu, natomiast nic nie mówi o tych innych ludach, a ma o nich dużo do powiedzenia mówi na temat ich grzechów, ale nigdy, przenigdy nie mówi, że są winni nie przestrzegania szabatu.
00:25:23
O tym potem.
00:25:29
Rozważaj my te fragmenty.
00:25:31
Wyraźnie widać i Bóg to podkreśla tutaj wielokrotnie.
00:25:38
Szabat został nadany synom Izraela, a nie całej ludzkości, ale tylko narodowi wybranemu, z którym Bóg zawiera szczególne przymierze.
00:25:53
Relacja tego Przymierza wymaga uświęcenia Izraela, a więc oni mają być także oddzieleni i podniesieni.
00:26:05
I poprzez Święcenie Szabatu Izrael ma stale pamiętać.
00:26:11
Że to Bóg, który uświęcił 7 dzień po zakończeniu stworzenia.
00:26:19
Również uświęca swój lud. To jest tu wyraźnie powiedziane.
00:26:28
W jakim celu szabat został nadany synom Izraela?
00:26:35
Zwróćcie uwagę w tym fragmencie kilkakrotnie jest powiedziane jako znak.
00:26:42
Przymierza między yahwe a synami Izraela po wszystkie pokolenia.
00:26:51
Znak Przymierza.
00:26:56
Zwróćcie uwagę, ile razy jest to w tych wierszach powtórzone.
00:27:02
W tamtych czasach nie stosowano takich metod, jakie my dzisiaj stosujemy, żeby coś na coś zwrócić uwagę my dzisiaj podkreślamy coś albo wytłuszczony tekst, albo pochylamy tekst, żeby rzucał się w oczy.
00:27:20
W tamtym czasie, jeśli Bóg chciał coś podkreślić, to powtarzał to.
00:27:26
Zresztą ludzie robili to samo, co Bóg, jakby z powodu tego, jak ludzie czytają i słuchają, robi to samo.
00:27:35
Bóg coś powtarza kilka razy, żeby nie było wątpliwości, co ma na myśli, żeby człowiek to dobrze zapamiętał.
00:27:44
Jak przeczytacie te wiersze, kilkakrotnie zobaczycie, ile razy ile tam jest myśli, które mówią Bóg i synowie Izraela. Znak Przymierza Szabat jest znakiem tego przymierza, który zawieram z wami dzisiaj na Górze Synaj.
00:28:04
Widzimy tutaj, że szabat jest znakiem.
00:28:09
To znaczy, że.
00:28:11
Wskazuje na coś innego znak, jeśli stoi gdzieś to ono czymś innym namówią nas o czymś informuje ona coś wskazuje. Taki jest sens stawiania znaków.
00:28:27
To jest pewien symbol.
00:28:29
Jest to znak Przymierza Mojżeszowego i został umieszczony niemal w środku 10 przykazań na granicy przykazań odnoszących się do Boga. Pierwsze 3 przykazania.
00:28:47
Relacji między ludźmi kolejne 6 przykazań pomiędzy nimi jest szabat jako znak przymierza.
00:28:57
Kiedy Bóg zawarł przymierze z Noem?
00:29:01
Obiecał noemu.
00:29:03
Że nigdy więcej nie zniszczy świata i Bóg ustanowił znak tego przymierza. Jaki to był znak?
00:29:14
Kiedy Bóg zawarł przymierze z Abrahamem, również określił znak tego Przymierza.
00:29:23
Jaki był znak przymierza z abrahamem?
00:29:28
Tak jest obrzezanie.
00:29:32
A tu w Przymierzu Mojżeszowym?
00:29:36
Jest inny znak.
00:29:38
Jest nim szabat.
00:29:41
Szczególny dzień odpoczynku i świętowania przed obliczem stworzyciela.
00:29:51
Ponadto szabat jest też.
00:29:55
Potwierdzeniem tożsamości Izraela jako ludu wykupionego z niewoli.
00:30:05
Utwórzmy 5 rozdział księgi powtórzonego prawa, czyli 5 księgi mojżeszowej. Łatwo zapamiętać 5 Mojżeszowa 5 rozdział.
00:30:19
Słowa Mojżesza skierowane do ludu są przypomnieniem 10 przykazań.
00:30:29
I tutaj.
00:30:30
Pokazują, że szabat funkcjonuje również jako przypomnienie dla Izraela o jego szczególnym pochodzeniu.
00:30:42
5 mojżeszowa.
00:30:44
5 rozdział wiersz 15.
00:30:49
3 piątki trzeba zapamiętać.
00:30:52
Pamiętaj, Bóg mówi, Pamiętaj.
00:30:56
Że byłeś niewolnikiem w Ziemi egipskiej?
00:31:01
Wyprowadził cię stamtąd, ja chcę Twój Bóg.
00:31:07
Mocną ręką z podniesionym ramieniem.
00:31:16
Nakazał ci, ja chcę Twój Bóg?
00:31:20
Obchodzić Dzień Szabatu.
00:31:25
Dlaczego Bóg?
00:31:27
Nakazał Izraelowi obchodzi dzień Szabatu.
00:31:33
Przestrzeganie przez Izraela szabatu było też dla nich cotygodniowym przypomnieniem, że byli niewolnikami w Egipcie i jako naród zostali wyzwoleni z niewoli egipskiej wśród wielkich znaków i cudów, jakich Bóg dla nich dokonał w tym niezwykłym dziele zbawienia.
00:32:06
Tuż po nadaniu prawa i zawarciu przymierza z Bogiem na Synaju.
00:32:13
Już na pustyni Izraelici zaniedbywali właściwe święcenie szabatu. A czytając pozostałe księgi historyczne.
00:32:26
Widzimy wyraźnie, że Izraelici często lekceważyli szabat.
00:32:32
Jak i pozostałe Boże przykazania i w konsekwencji Bóg wielokrotnie napominał ich przez proroków, by naprawili swoje drogi i byli posłuszni Bogu święconce, szabat i przestrzegając prawa.
00:32:52
Przeczytajmy jeden z takich fragmentów z księgi Ezechiela 20 rozdziału.
00:32:58
Zobaczcie, jak tutaj prorok ze Hill powtarza te rzeczy, które powiedział Mojżesz.
00:33:05
W odniesieniu do celu, w jakim szabat został nadany księga jest hila 20, rozdział od 11 do 13 wiersza.
00:33:19
Bóg mówi tam na pustyni?
00:33:23
Dałem im moje ustawy i zapoznałem ich z moimi prawami.
00:33:31
Tym, którzy je stosują?
00:33:34
Zapewniają one życie.
00:33:40
Nadałem im moje szabaty. Zobaczcie, w jaki sposób Bóg to tutaj formułuje. Właściwie wyróżnia szabat spośród innych przykazań, które Bóg mówi, jeśli ludzie je wykonują, to one zapewniają im życie.
00:33:58
I mówi ponadto.
00:34:01
Nadałem im moje szabaty.
00:34:05
Chciałem, by były znakiem?
00:34:09
Pomiędzy mną mówi Bóg, a nimi by dzięki nim wiedzieli, że ja ja chcę. Jestem tym, który ich uświęca ta sama idea.
00:34:26
Bóg poświęcił 7 dzień.
00:34:28
I oni święconce, ten dzień, oni czyniąc ten dzień wyjątkowym szczególnym mieli pamiętać, że to Bóg ich też uświęca też ich oddziela i wywyższa podnosi.
00:34:44
Ale oni wszyscy mówi, Bóg to jest kto?
00:34:49
Dom Izraela.
00:34:52
Oparli mi się na pustyni?
00:34:56
Nie postępowali według moich praw.
00:35:00
Wzgardzili moimi ustawami.
00:35:04
A przecież tym, którzy je stosują, zapewniają one życie.
00:35:11
Bezcześcili też.
00:35:13
Moje szabaty.
00:35:16
I to całkiem wyraźnie.
00:35:19
Wtedy postanowiłem wylać na nich moje wzburzenie tam na pustyni chciałem ich wytępić.
00:35:29
W tych słowach ponownie Bóg powtarza cel Święcenia szabatu jako po pierwsze znak przymierza z Izraelem.
00:35:41
I ich uświęcenia przez Boga?
00:35:46
Oraz wyraźnie widzimy Boże rozczarowanie niewiernością Izraela i ich lekceważący stosunek do Bożego Prawa.
00:36:01
Zapewnia życie tym, którzy go przestrzegają.
00:36:08
Zauważcie, że w tym fragmencie również to wyrażenie jest dwukrotnie powtórzone.
00:36:15
A więc dwukrotne powtórzenie czegoś obok siebie jest jak podkreślenie i pogrubienie tekstu.
00:36:23
2 razy Bóg mówi, że tym, którzy przestrzegają jego przykazań.
00:36:33
One życie.
00:36:37
I ludzi tego doświadczyło.
00:36:41
Ilu ludzi znalazło życie.
00:36:44
W przestrzeganiu Bożych przykazań.
00:36:49
Ilu ludzi?
00:36:51
Czytacie nt.
00:36:56
Wielokrotnie nt. Mówi nam, że ani jeden.
00:37:03
Tak, gdyby był taki, który przestrzegał by wszystkich bożych przykazań i nie uchybił by w niczym.
00:37:12
Znalazłby w tym życie? Tak jest.
00:37:15
Ale taki się nie narodził poza naszym panem jezusem chrystusem.
00:37:24
Ilu ludzi znalazło życie, przestrzegając Bożych przykazań, w centrum których znajduje się przykazanie.
00:37:34
Dotyczące szabatu.
00:37:38
Choć jak w tym fragmencie widzimy, ona jest w pewien sposób, jakby poza tymi przykazaniami.
00:37:46
Czy to przymierze?
00:37:48
Które Bóg zawarł z Izraelem na Synaju.
00:37:53
Okazało się zbawcze dla Izraela.
00:37:58
I w związku z tym Bóg zaprosił do tego Przymierza inne narody, żeby się przyłączyły do tego przymierza.
00:38:08
Czy też Bóg anulował tamto przymierze?
00:38:13
I ustanowił nowe przymierze.
00:38:17
Za krwi swojego syna?
00:38:22
Chyba nie macie wątpliwości, że Bóg nie zaprosił nas i całej reszty ludzkości do tego Przymierza, które Bóg zawarł z Mojżeszem na Synaju.
00:38:33
Ale zaprosił nas do nowego przymierza.
00:38:36
Jeśli macie jakieś wątpliwości, to mam tu świadka z listu do hebrajczyków z 8 rozdziału. Otwórzcie proszę list do Hebrajczyków 8 rozdział i przeczytajmy wiersze od 7 do 13.
00:38:56
Lista hebrajczyków 8, rozdział od 7 do 13 wierszu wiersza.
00:39:03
Apostoł mówi.
00:39:04
Gdyby to pierwsze przymierze było bez wad i tu mówi nie o przymierzu z noem, nie o przymierzu z Abrahamem, ale w kontekście mówi o przymierzu, Mojżeszowym Przymierzu zawartym z Izraelem na Górze Synaj o tym przymierzu jest mowa w kontekście.
00:39:25
Gdyby to pierwsze przymierze było bez wad?
00:39:29
Nie Szukano by miejsca na 2.
00:39:33
Jak wynika z nagany udzielonej domowi Izraela, oto idą dni mówi pan, gdy ustanowię z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze, a więc to nie tylko dotyczy pogan, zauważmy, ale to nowe przymierze dotyczy również domu Izraela i domu Judy. To nie jest tak, że dzisiaj Żydzi są nadal w tamtym przymierzu.
00:40:01
I tylko dokładają Jezusa do tego przymierza, a my poganie jesteśmy w jakimś innym przymierzu, tylko z jezusem nie.
00:40:10
Bóg mówi, że w tamtym przymierzu były pewne wady.
00:40:15
Tam były pewne problemy i Bóg one nie wynikały z błędów w tym przymierzu. Czy z jakiś wad tego przymierza w samych sobie, ale te te błędy te wady wynikały z ludzi, którzy przystąpili do tego przymierza.
00:40:30
Tu tu był problem?
00:40:32
Nieskuteczności tamtego przymierza. Problem był w człowieku, który został do tego przymierza zaproszony.
00:40:44
A więc Bóg mówi, że teraz jest ustanawia nowe przymierze.
00:40:50
Z domem Izraela.
00:40:53
I z domem Judy.
00:40:55
Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z Ziemi egipskiej, a więc tu mamy precyzyjnie powiedziane, o jakie przymierze chodzi o to przymierze, które zostało zawarte, gdy wyszli z Egiptu.
00:41:19
Przez Boga i jego sługę, Mojżesza.
00:41:24
Nie wytrwali oni.
00:41:27
W moim przymierzu.
00:41:31
Dlatego ja także przestałem się o nich troszczyć mówi pan.
00:41:37
Takie natomiast przymierze Zawrę z domem Izraela po tych dniach mówi pan i tutaj autor listu do hebrajczyków cytuje cały czas ze starych Pis.
00:41:51
Spiszmy starego przymierza on cały czas cytuje przypomi.
00:41:57
I naim słowa proroków, którzy zapowiadali nowe przymierze.
00:42:06
Moje prawa mówi dalej włożę w ich umysły i wypiszę je na ich sercach.
00:42:16
I będę im Bogiem.
00:42:18
A oni będą mi ludem?
00:42:22
Nikt nie będzie uczył swojego rodaka ani swojego brata, mówiąc, poznaj pana, ponieważ wszyscy oni mnie znać będą od najmniejszego do największego, gdyż będę Miłosierny.
00:42:41
Mimo ich nieprawości.
00:42:44
I nie wspomnę więcej ich grzechów.
00:42:50
Gdy pan mówi nowe?
00:42:54
Pierwsze uznaje za przedawnione.
00:43:00
To natomiast to się przedawnia i starzeje.
00:43:06
Bliskie jest zaniku i o czym tutaj mówi?
00:43:11
O pierwszym przymierzu.
00:43:13
Kiedy mówi nowe, to mówi nowe przymierze i w tym momencie mówi, to stare jest przedawnione.
00:43:24
Starzeje się i jest bliskie zniszczenia, co jest eufemizmem.
00:43:29
By stwierdzić, że jest anulowane, nieaktualne.
00:43:37
Bóg anuluje stare przymierze zapisane na kamiennych tablicach.
00:43:44
I zawiera nowe zapisane w ludzkich sercach.
00:43:49
I wyjaśniania i wyjaśnia nam tego przyczynę.
00:43:54
W tych wierszach, które już przeczytaliśmy, mamy pewne wyjaśnienie i dalej w 10 rozdziale.
00:44:00
Mamy kolejne wyjaśnienia. Przeczytajmy pierwszy wiersz 10 rozdziału tego listu prawo.
00:44:09
I tutaj mówimy o prawie nadanym na Górze Synaj przez Mojżesza czytamy. Prawo zawierało w sobie cień.
00:44:21
Przyszłych przywilejów.
00:44:24
A nie sam obraz rzeczy.
00:44:29
Prawo zawierało cień Wszystko, co było w prawie, było zapowiedzią czegoś.
00:44:38
Co się w całej pełni objawiło w jezusie Chrystusie, a więc szabat również zawierał pewien cień rzeczywistości odpocznienia, jaka jest dla ludu Bożego w chrystusie.
00:44:56
Prawo zawierało cień.
00:45:00
Przyszłych przywilejów, a nie sam obraz rzeczy i wiersz 9.
00:45:08
Unieważnia więc pierwsze, aby ustanowić 2.
00:45:18
Za 2 tygodnie.
00:45:20
Jak Bóg pozwoli?
00:45:22
Zwrócimy się do Ewangelii.
00:45:25
I posłuchamy pana szabatu tego, który ustanowił szabat i który decyduje o szabacie.
00:45:36
Posłuchamy pana szabatu, który mówi, że szabat został ustanowiony dla człowieka.
00:45:44
I że szabat.
00:45:46
Jest to dobre.
00:45:48
I, że należy czynić to, co dobre w szabat.
00:45:56
Rozważymy też troszkę dokładniej znaczenie szabatu w świetle nowego przymierza.
00:46:04
I tego, jak szabat starego przymierza.
00:46:08
Był cieniem.
00:46:10
I Zapowiedzą.
00:46:12
Odpocznienia w chrystusie.
00:46:16
Które nie jest ograniczone do jednego dnia w tygodniu.
00:46:22
Ale jest stałym szabatem odpocznienia.
00:46:26
Bożego Ludu.
00:46:28
W nowym Przymierzu.
00:46:31
Przeczytajmy na koniec z 4 rozdziału tego listu do hebrajczyków. Gdzie o tym właśnie jest mowa?
00:46:40
4 rozdział listu do hebrajczyków.
00:46:46
Czytajmy od pierwszego do 11 wiersza.
00:46:52
Bądźmy zatem ostrożni.
00:46:57
Aby czasem.
00:46:59
Choć obietnica wejścia do jego odpoczynku pozostaje aktualna.
00:47:06
Ktoś z was nie uznał?
00:47:09
Że go ona nie dotyczy?
00:47:13
Gdyż nam również.
00:47:16
Podobnie jak tamtym?
00:47:19
O znamiona została dobra nowina.
00:47:24
Im jednak.
00:47:26
Zwiastowanie słowo nie przyniosło korzyści.
00:47:31
Ponieważ nie należeli do ludzi słuchających z wiarą.
00:47:38
Do odpoczynku, natomiast wchodzimy my.
00:47:43
Którzy uwierzyliśmy?
00:47:47
Zgadza się to z jego oświadczeniem?
00:47:53
Dlatego przysiągłem w swoim gniewie.
00:47:57
Nie wejdą do mojego odpoczynku.
00:48:02
Słowa te zostały wypowiedziane, pomimo, że jego dzieła dokonane są od założenia świata.
00:48:13
Bo tak powiedziano gdzieś o 7 Dniu Tygodnia i Odpoczął Bóg 7 dnia od wszystkich swoich dzieł.
00:48:23
Tutaj natomiast czytamy.
00:48:26
Nie wejdą.
00:48:27
Do mojego odpoczynku.
00:48:32
Jeśli więc niektórzy mają do niego wejść?
00:48:38
A ci, którym najpierw zwiastowała no dobrą nowinę, nie weszli z powodu nieposłuszeństwa.
00:48:48
To znowu wyznacza pewien dzień. Dzisiaj zauważcie mamy nowy dzień wyznaczony.
00:48:57
Jaki to jest dzień dzisiaj?
00:49:04
Tam był pewien Dzień dzień szabatu 7 dzień, ale Bóg wyznacza Nowy Dzień.
00:49:13
To nie chodzi o niedzielę?
00:49:16
To nie chodzi o piątek.
00:49:18
To nie chodzi o sobotę?
00:49:20
To nie chodzi o wtorek, środę.
00:49:25
Dzisiaj możesz mieć udział w nowym szabacie.
00:49:29
Tamten szabat mówił jako cień i zapowiedź o tym odpocznie iu, który jest w jezusie chrystusie.
00:49:37
Dalej, zobaczmy co tu jest napisane, to jest to jest dobra nowina, bracia siostry.
00:49:44
Wyznacza pewien dzień dzisiaj?
00:49:49
I mówi po tak długim czasie.
00:49:52
Za pośrednictwem Dawida to co już przedtem zostało powiedziane.
00:49:59
Dzisiaj, jeśli usłyszycie jego głos, nie znieczula jcie swoich serc.
00:50:09
Gdyby toyo złe, wprowadził ich do odpoczynku, Bóg nie mówiłby po tak długim czasie o innym dniu.
00:50:20
A zatem pozostaje odpoczynek szabatu dla ludu Bożego.
00:50:28
Kto wszedł do jego odpoczynku?
00:50:32
Ten też odpoczął od swoich dzieł.
00:50:36
Jak Bóg od swoich?
00:50:40
Starajmy się zatem wejść do tego odpoczynku.
00:50:44
Aby ktoś z Was nie upadł?
00:50:48
Tak jak w tamtym przykładzie?
00:50:55
Powstańmy kochani do modlitwy.
00:51:11
Kochany nasz ojcze.
00:51:16
Stwórcą wszystkich rzeczy.
00:51:19
Boże, który mocą swego słowa powołałeś do istnienia Wszystko, co istnieje.
00:51:29
Niebiosa niebios galaktyki planety gwiazdy.
00:51:34
Ziemię, na której umieściłeś człowieka?
00:51:38
W rzeźni uczyniłeś Wszystko, co istnieje mocą twego słowa, jak Wielkim Bogiem jesteś?
00:51:47
Jak potężnym Bogiem jesteś?
00:51:51
Panie, daj by i w naszych sercach.
00:51:55
Był dla ciebie nieustanny podziw był nieustanny zachwyt twoją wielkością i mocą i chwałą, i aby każde upływające 7 dni każdego tygodnia przypominało nam.
00:52:12
Jak Wielkiego Boga mamy?
00:52:14
Jak wielkiego Stwórcę mamy?
00:52:18
Kochany ojcze.
00:52:21
Dziękujemy za nowe przymierze w jezusie Chrystusie.
00:52:27
Czytamy, lepsze Przymierze?
00:52:31
Lepsze przymierza.
00:52:35
Dziękujemy, że możemy czytać o tym starym Przymierzu i uczyć się z niego.
00:52:40
I widzieć.
00:52:42
Ten cień i zapowiedź.
00:52:46
Doskonałości, jaka jest w nowym przymierzu w Jezusie Chrystusie.
00:52:53
Boże, modlimy się o nas samych.
00:52:56
O naszych braci i siostry o twój kościół.
00:53:00
Abyśmy byli ludem nowego przymierza, abyśmy nie próbowali kleić ze sobą tych 2 przymierzy.
00:53:09
Abyśmy nie byli nierozumni.
00:53:13
Ale byśmy rozumieli właściwie twoje słowo, które pokazuje nam nowe przymierze.
00:53:20
I nowy szabat w jezusie chrystusie dzisiaj.
00:53:26
Szabat, który trwa w odpocznienia w jezusie chrystusie, w tym czego ty Dokonałeś Boże w nim i przez niego dla nas.
00:53:35
Czego nikt z nas własnymi staraniami i wysiłkami nie byłby w stanie nigdy dokonać.
00:53:45
Boże, modlimy się, byś pomógł nam to lepiej rozumieć.
00:53:50
Ja by to nasze wspólne rozważania.
00:53:53
Przyniosły nam.
00:53:57
I Odpocznienie.
00:54:00
Odpocznienie tego, który mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani.
00:54:08
Którzyście obciążeni.
00:54:12
A ja wam dam odpocznienie dla Waszych dusz.
00:54:18
Wielbimy Cię, panie? Jezu chryste.
00:54:22
Za odpoczynek, który możemy znaleźć w tobie dzisiaj.
00:54:27
Chwała tobie.

Skip to content