Treny – streszczenie

Kolejny wykład z cyklu Podróż przez Biblię podsumowujący całe Pismo Święte. W każdą ostatnią niedzielę miesiąca Paweł Jurkowski, starszy brat kościoła w Wejherowie, omawia jedną z 66 ksiąg Nowego i Starego Testamentu, dlatego cykl trwać będzie aż 5 lat. Kolejne kazanie streszcza Księgę Jeremiasza – najdłuższą księgę w Biblii.

Zachęcamy do słuchania cyklu online, do przychodzenia na wykłady do zboru w Wejherowie, a przede wszystkim do samodzielnego czytania Pisma Świętego. Przed wysłuchaniem kazania poświęconego danej księdze, warto ją wcześniej przeczytać. Paweł zachęca również do zadawania pytań dotyczących lektury ksiąg, które pomogą mu przygotować kolejne podsumowania.

Zakładki

00:00Księga Jozuego 23:14 07:19Księga Trenów 1:1 74:26Księga Izajasza 63:9

Video

Transkrypcja

Przepisywanie pliku audio jest automatyczne, dlatego zawierać może błędy, literówki i służy raczej do odnajdywania danego fragmentu kazania, niż do czytania go w formie tekstowej.

00:00:00
Otwórzmy księgę i o złego 23 rozdział.
00:00:05
I przeczytajmy wiersze od 14 do 16 księga Jozuego 23 rozdział.
00:00:16
Od 14 do 16 wiersza.
00:00:21
Jozue żegna się z Bożym ludem i mówi, oto idę dziś drogą całej Ziemi, to znaczy.
00:00:33
Wszyscy ludzie na ziemi umierają i ja też muszę iść tą drogą. Muszę odejść z tej ziemi.
00:00:42
I takie słowa do nich wypowiada przed swoją śmiercią.
00:00:45
Bądźcie całym sercem.
00:00:49
I całą waszą duszą przeświadczeni, że spośród wszystkich wspaniałych obietnic, które dał wam yahwe Wasz, Bóg ani jedna nie zawiodła.
00:01:07
Wszystkie się wypełniły. Dla nas żadna nie zawiodła.
00:01:14
Podobnie jednak jak wypełniły się wszystkie wspaniałe obietnice, które dał wam yahwe Wasz Bóg.
00:01:25
Tak też ja chcę.
00:01:27
Sprowadzi na was wszystkie zapowiedziane przeciwko wam kary?
00:01:35
Aż do wypędzenia was z tego pięknego kraju.
00:01:41
Który dał wam ja chcę wasz Bóg.
00:01:45
Jeżeli złamiecie Przymierze?
00:01:49
Które yahwe Wasz Bóg zawarł z wami?
00:01:55
A pójdziecie służyć obcym bogom?
00:01:58
I będziecie ich czcić?
00:02:01
Wtedy rozpali się przeciwko wam gniew jahwe i wkrótce znikniecie z powierzchni tego przepięknego kraju.
00:02:15
Który on wam dał?
00:02:20
A więc ponad.
00:02:22
800 lat przed zniszczeniem Jerozolimy.
00:02:28
Najpierw Mojżesz w księdze powtórzonego prawa w 28 rozdziale.
00:02:34
A następnie ją złe w 23 rozdziale swojej księgi.
00:02:41
Zapowiedzieli tragiczne wydarzenia.
00:02:45
Które doprowadziły do niemal całkowitej zagłady narodu wybranego.
00:02:55
Bóg, który spełnił wszystkie swoje dobre obietnice wobec nich.
00:03:02
Również spełnił wszystkie swoje groźby.
00:03:07
Wszystkie swoje obietnice sądu i gniewu.
00:03:13
Jak widzieliśmy?
00:03:15
Ostatnio rozważając Księgę Jeremiasza.
00:03:19
Jeremiasz poświęcił około 40 lat na ostrzeganie Bożego ludu przed Bożym gniewem i nadchodzącym sądem.
00:03:34
Jeremiasz zapisał swoje proroctwa o upadku Jerozolimy w pierwszych 29 rozdziałach księgi, która nosi jego imię.
00:03:49
Dzisiaj zajmiemy się księgą trenów.
00:03:54
I ta księga trenów, która w naszych bibliach znajduje się za księgą jeremiasza.
00:04:01
Jest smutnym.
00:04:03
Uroczystym potwierdzeniem, że jeremiasz miał rację co do nadchodzącego sądu nad Jerozolimą.
00:04:18
I gdy mówił, jak straszny będzie to sąd nie tylko nad Jerozolimą, ale całą judeę.
00:04:27
Przez lata wielokrotnie ostrzegał, że jeśli ludzie w Jerozolimie i judzie nie odwrócą się od swoich grzechów i nie zwrócą się spowrotem do Boga.
00:04:42
Wtedy babilończycy zaatakują.
00:04:46
I Bóg użyje tej strasznej inwazji, aby sprowadzić na nich swój gniew i sąd.
00:04:58
Jeremiasz, jak widzieliśmy był.
00:05:03
Przez przywódców w Jerozolimie.
00:05:07
A nawet prześladowany.
00:05:11
Za Boże słowo, które im przekazywał.
00:05:16
Zarówno jeremiasz, jak i jego.
00:05:19
Kazania jego przesłanie zostały odrzucone.
00:05:26
Tak więc horror.
00:05:28
Opisany w księdze trenów.
00:05:31
Jest potwierdzeniem.
00:05:34
Że słowa jeremiasza o nadchodzącym sądzie były rzeczywiście prawdziwe.
00:05:43
Były słowami od Boga.
00:05:46
To Bóg, który kocha swój lud?
00:05:49
Jest Bogiem, który też sądzi swój lud, który się od Boga odwraca, który lekceważy Boga.
00:05:58
Który jest nieposłuszny Bogu?
00:06:02
Mimo to.
00:06:05
Przepowiednie nieszczęścia spadły na przepowiedziane nieszczęścia, spadły na niewierny boży lud.
00:06:17
Widzimy, że boży prorocy nie cieszyli się i nie klaskali w dłonie i nie mówili o nie mówiliśmy wam.
00:06:26
Ale widzimy, że oni reagowali.
00:06:36
Nie czerpali przyjemności z dokładnego potwierdzenia ich wcześniejszych proroctw.
00:06:44
Czytając księgę Trenów?
00:06:47
Słyszymy wołanie złamanych serc.
00:06:51
Serc, które są pełne gorzkiego cierpienia z powodu zniszczenia Jerozolimy, szczególnego miasta na tej ziemi.
00:07:03
Miasta, w którym Bóg postanowił, aby w tamtych czasach był postawiony jego przybytek.
00:07:14
Obecności na Ziemi.
00:07:19
Żałobny ton tej księgi jest wyraźny już od pierwszego wiersza, w którym opłakuje się potrójną klęskę Jerozolimę.
00:07:33
Jej spustoszenie.
00:07:39
Pierwszy wiersz mówi jakże samotnie siedzi miasto.
00:07:45
Które było pełne ludzi.
00:07:49
Jakże wdową stała się ta, która była wielka wśród narodu.
00:07:56
Ta, która była księżniczką wśród prowincji, stała się niewolnicą.
00:08:05
Klęska Królestwa judy.
00:08:08
I zagłada Jerozolimy w 586 roku przed chrystusem stanowiły krytyczny moment w historii Bożego postępowania z Izraelem i całym ówczesnym świat.
00:08:25
Jako część świętych pism.
00:08:29
Księga trenów uzupełnia proroctwa jeremiasza, dostarczając natchnionej pełnej emocji oceny losu.
00:08:43
Bożego Ludu.
00:08:45
Cała księga trenów jest poetycka.
00:08:50
Zawiera zwięzłe.
00:08:54
Zwięzłe wypowiedzi malujące żywe obrazy.
00:09:00
Zawiera liczne figury językowe, przenośnie grę słów i hiperbola.
00:09:09
Sama struktura tej księgi jest naprawdę niezwykła.
00:09:14
2 zewnętrzne Poematy, a więc za ten, który jest zapisany w pierwszym i 5 rozdziale, wzajemnie się uzupełniają w opisie losu Jerozolimy i jej wołania o Boże miłosierdzie.
00:09:33
2 wewnętrzne poematy zawarte w 2 i 4 rozdziale wzajemnie się uzupełniają w opisie Bożego gniewu i przyczyn, dla których ten gniew spada.
00:09:50
Środkowy 3 rozdział 3 Poemat odzwierciedla osobiste cierpienie autora całej tej księgi.
00:10:01
Jest najbardziej rozbudowany.
00:10:04
I stoi w centrum całej tej księgi jak wielki monument spowity żałobą.
00:10:13
Choć właśnie z tego rozdziału z tego 3 centralnego rozdziału bije na jaśniejsze światło nadziei na ratunek i odnowę.
00:10:27
Nie wiem, czy zauważyliście, czytając tą księgę, ile wierszy ma każdy rozdział.
00:10:36
Pierwszy 2.
00:10:39
4 i 5 rozdział ma tyle samo wierszy.
00:10:44
Ile wierszy.
00:10:46
22.
00:10:48
Z czego to wynika?
00:10:51
Wynika to z tego, że język hebrajski ma 22 litery.
00:10:58
Każdy wiersz.
00:11:00
Zaczyna się od kolejnej litery hebrajskiego alfabetu.
00:11:05
A więc pierwszy wiersz zaczyna się od alef.
00:11:09
2 wiersz zaczyna się od beth.
00:11:12
3 zaczyna się od zalet.
00:11:15
4 Gimel i tak przez cały alfabet aż ostatni wiersz zaczyna się od taf.
00:11:23
Wyjątkiem jest 3 rozdział i 5 rozdział. Ja powiedziałem, powiedziałem wcześniej 5 z 5 jest inaczej 5 tego nie ma pierwszy 2 i 4.
00:11:34
3 jest wyjątek i 5 jest wyjątek 3 rozdział ile ma wierszy.
00:11:40
66, czyli 3 X 22.
00:11:46
Dlatego, że każdy wiersz zaczyna się od alef.
00:11:51
Znaczy nie każdy pierwszy wiersz zaczyna się od ale w 2 zaczyna się od alef i 3 zaczyna się od alef.
00:11:59
4 od Beth i 5 od Beth i 6 a więc tutaj mamy takie jakby 3 wiersze.
00:12:07
Takie skonstruowana cała ta księga, natomiast w 5 rozdziale.
00:12:12
To Wszystko, jakby się załamuje?
00:12:14
Już nie ma tej struktury.
00:12:17
Alfabetu tylko mamy tam taką jakby bezładną modlitwę o ratunek.
00:12:28
Już w księdze psalmów widzieliśmy przykłady takich utworów.
00:12:33
Które nazywamy akros tychami.
00:12:38
Akros tych to właśnie utwór, który jest tak zbudowany, że każdy kolejny.
00:12:45
Zaczyna się od kolejnej litery alfabetu. Psalm 119 jest ogromnym akros tych m.
00:12:55
I tam mamy.
00:12:56
Ośmio częściowe fragmenty, które właśnie zaczynają się od tej samej litery alfabetu i tak cały alfabet przez cały psalm 119.
00:13:06
Po przeczytaniu tego psalmu 119, jeśli kiedykolwiek daliście Radę go przeczytać całego od razu ma się wrażenie, że powiedziano Wszystko, co możliwe na temat miłości do Bożego słowa.
00:13:24
Że Boże słowo jest jak?
00:13:28
Pełen alfabet od a do z Wszystko obejmuje we wszystkim jest skuteczne. Na Wszystko jest.
00:13:41
Księga Przysłów.
00:13:44
31 rozdział, A więc ostatni rozdział księgi Przysłów. Tam, gdzie mamy ten opis dzielnej Kobiety, ten opis dzielnej Kobiety opisujący jej liczne zalety i dokonania też jest w formie akros ty Chu.
00:14:02
A więc tam też te kolejne jej cnoty. Przymioty są opisywane właśnie w takiej formie.
00:14:14
Z jednej strony stosowanie tych właśnie akros tychów.
00:14:21
W zapamiętaniu.
00:14:24
Danych utworów psalmów czy chociażby tej księgi.
00:14:29
Nam się może wydawać dziwne, że ktoś chciałby się nauczyć takiej księgi na pamięć, ale film Żydzi.
00:14:37
Jak zobaczymy, czytali ją co roku regularnie tą księgę i uczyli się jej na pamięć.
00:14:43
Ponieważ ona zawiera wielkie przesłanie.
00:14:48
Z 2 strony.
00:14:51
Ten właśnie ta idea akros tych u tych utworów, które są w ten sposób zapisane, zawierają w sobie myśl pełni, a więc tak jak mówimy u nas od a do z, a w nowym testamencie mamy alfa i Omega, początek i koniec, a więc Wszystko co co może być zawarte jest w tym określeniu po hebrajsku ot ale w dota w.
00:15:19
A my mówimy od a do z, a Grecy mówili od alfy do omegi, czyli Wszystko pełnia, a więc 4 księga przedstawia nam.
00:15:33
Pełnię bólu.
00:15:36
Pełnię cierpienia.
00:15:38
Pełnię doświadczenia załamania.
00:15:43
Spowodu doświadczenia Bożego gniewu.
00:15:48
Jakkolwiek właśnie ten 5 rozdział L, który nie ma tej formy akurat tych u może wskazywać na utratę tej pełni tego tego.
00:16:03
Właściwie w jakiejś mierze.
00:16:06
Bardziej chyba odnosi się do załamania ładu i porządku w życiu tych, którzy ocaleli po zburzeniu Jerozolimy, a więc te pierwsze 4 rozdziały mają tą formę akustyku, chociaż ten 3 różni się od pozostałych.
00:16:24
5 natomiast tak jak mówię, jest takim już takimi krótkimi zdaniami.
00:16:29
Żałosne i modlitwy. Jeśli zwróciliście uwagę też na długość wierszy, widzimy, że ten 3 rozdział zawiera bardzo krótkie wiersze. W porównaniu z pozostałymi rozdziałami, gdzie te wiersze są dużo dłuższe.
00:16:43
Gdzie te myśli? Są pełniejsze i podobnie ostatni rozdział też jest taki bardziej szarpany, że tak powiem te myśli są takie bardziej zerwane, takie krótkie, takie jakby właśnie wypowiadane w takiej agonalne i modlitwie.
00:17:02
Jak później zobaczymy w księdze Nahuma proroka Nahuma. W pierwszym rozdziale też mamy taką ciekawą analogię do tego utworu, który tutaj mamy.
00:17:12
Tam w pierwszym rozdziale księgi nahuma mamy hymn Bożego bojownika, który rozpoczyna tę księgę i ta i ta księga też zaczyna się w formie akros ty Chu.
00:17:26
Ale w połowie alfabetu w tamtej księdze Akros tyg zaczyna się chwiać i się całkowicie rozpada jakby.
00:17:36
Czytamy tam o tym, że rzeki wysychają góry się trzęse, są żyzne tereny usychają i poetycko załamany akros tych odzwierciedla te zaburzenia, o których mówi prorok.
00:17:52
I być może właśnie ten poetycki efekt braku akros tych u w ostatnim rozdziale księgi trenów służy temu samemu celowi.
00:18:05
Ściśle rzecz biorąc, księga trenów jest anonimowa.
00:18:11
Dzieło to nie wymienia swojego autora.
00:18:16
Niemniej jednak księga trenów od dawna przypisywana jest prorokowi jeremiasz owi.
00:18:26
I istnieje kilka powodów, by sądzić, że ta tradycja jest poprawna.
00:18:32
Jak widziałem, jak czytamy tą księgę, to widzimy, że ta księga księga trenów została napisana przez naocznego świadka oblężenia i upadku Jerozolimy.
00:18:50
Opisy zawarte w tej księdze.
00:18:54
Są opisami strasznych wydarzeń.
00:18:59
Kobiet Jedzących własne dzieci?
00:19:04
Śmierci w męczarniach.
00:19:15
I widać, że te opisy są takie świeże i żywe.
00:19:20
W tej księdze.
00:19:21
Noszą znamiona.
00:19:24
Doświadczenia z pierwszej ręki.
00:19:30
Jak czytaliśmy Księgę Jeremiasza, to widzieliśmy, że ostatnie rozdziały tej księgi kończą się takim rzeczowym, historycznym opisem.
00:19:41
Tych ostatnich rozpaczliwych Dni Jerozolimy, którą jeremiasz, znał i kochał.
00:19:51
Natomiast księga Trenów jest próbą.
00:19:56
Interpretacji znaczenia tej katastrofy.
00:20:04
Jest to w taki, jak mówię, bardzo poetycki sposób zrobione.
00:20:09
A jednocześnie czytając tę księgę?
00:20:13
Doświadczamy siły jej przekazu.
00:20:17
Emocjonalnej siły przekazu.
00:20:22
Ta księga zajmuje się.
00:20:26
Powodem czy?
00:20:32
Inaczej niż księga hioba.
00:20:35
Która zajmuje się problemem osobistego cierpienia.
00:20:40
Ta księga rut mówi o zbiorowym cierpieniu o doświadczeniu wielu ludzi, którzy znaleźli się w cierpieniu i oczywiście 2 zasadnicza różnica jest taka, że księga hioba mówi o nie zasłużonym.
00:20:55
Cierpieniu hioba.
00:20:58
Natomiast ta księga.
00:21:00
Pokazuje nam, że pewne cierpienia w naszym życiu.
00:21:05
Są zasłużone przez nas, że sami je na siebie ściągnęliśmy.
00:21:12
Że nasz grzech nasze nieposłuszeństwo jest przyczyną naszego cierpienia.
00:21:18
I oczywiście dzięki Bogu, że mamy obie te księgi, które pokazują nam, że nie wszystkie, nie każde cierpienie jest wynikiem grzechu i niesprawiedliwości, ale jest takie cierpienie.
00:21:33
Które jest wynikiem właśnie tego.
00:21:40
Septuaginta, czyli wczesny grecki przekład Starego Testamentu, zawiera.
00:21:52
Wprowadzający werset do tej księgi, który brzmi następująco.
00:22:00
I stało się po tym, jak Izrael został wzięty do niewoli.
00:22:08
A Jerozolima legła w gruzach.
00:22:12
Że re Miah.
00:22:14
Usiadł płacząc.
00:22:17
I wygłosił ten lament nad Jerozolimą.
00:22:22
I powiedział.
00:22:24
I dopiero tutaj zaczyna się ten akros tych od alf po tych słowach, czyli va gięcie.
00:22:33
Mamy wprowadzenie.
00:22:36
Do tej księgi, którego nie ma w hebrajskim języku w greckim przekładzie, czyli to przekład jest około 3 wieku przed chrystusem.
00:22:46
A więc bardzo wcześnie w żydowskiej tradycji w żydowskiej myśli widzimy, że.
00:22:54
Jeremiasz jest przedstawiony jako siedzący na gruzach Jerozolimy.
00:22:59
Wypowiadający te wszystkie słowa?
00:23:05
Jednak, w przeciwieństwie do naszej chrześcijańskiej Biblii hebrajskiej St. Nie umieszcza księgi trenów zaraz po księdze Jeremiasza.
00:23:20
Raczej znajduje się ona w grupie ksiąg zwanych K Tuwim, czyli pisma.
00:23:29
Do tych pism należy pnp.
00:23:36
Treny Jeremiasza czy Treny po prostu księga kaznodziei i księga estery i są to księgi, które w tradycji żydowskiej były czytane raz w roku.
00:23:48
Film na głos w czasie ich zgromadzeń świątecznych.
00:23:55
Po dziś dzień księga trenów jest czytana w żydowskich synagogach na całym świecie 9 dnia miesiąca, a w.
00:24:07
A więc gdzieś w środku lata, czasami na przełomie lipca i sier.
00:24:13
Jest to dzień postu, w którym Żydzi upamiętniają zburzenie tej właśnie pierwszej świątyni. Za chwil z czasów Jeremiasza, jak również zburzenie 2 świątyni w 70 roku po chrystusie, co miało miejsce też w tym samym czasie niemal.
00:24:36
Też w lipcu nastąpiło zburzenie tej 2 świątyni.
00:24:43
W języku hebrajskim tytuł tej księgi brzmi.
00:24:47
Alejkach tak się zaczyna. Piec jest pierwsze słowo tej księgi. Pamiętacie, że Żydzi nazywali księgi według pierwszego słowa, czyli czasami pierwszy jednego z pierwszych słów, które znajdowały się w biblijnym na biblijnym zwoju i tutaj pierwszym hebrajskim słowem jest fejk.
00:25:09
Jest to słowo, które nie jest takie łatwe do przetłumaczenia.
00:25:14
Najczęściej jest tłumaczone jak.
00:25:17
Czyli jako pytanie jak, ale tak naprawdę jest ono rodzajem takiego wołania, jakże albo ach, jakże to możliwe.
00:25:29
Taki jest sens tego hebrajskiego słowa, jak prześledzić e gdzie ono jest w Biblii użyte to właśnie występuje w takich kontekstach takiego wołania. Ach, jakże i w niektórych przekładach naszych polskich, tak właśnie jest oddane.
00:25:48
Jest to wołanie pełne żałości.
00:25:54
Żydowscy pisarze talmudyczni, czyli ci, którzy tworzyli takie komentarze do Biblii, nazywali tę księgę kin ot, co oznacza lamenty i zawodzenia.
00:26:09
Lub elegia.
00:26:12
I ten tytuł wywodzi się z tego, że ta księga rzeczywiście jest takim żałobnym wołaniem, nad zburzeniem Jerozolimy i wyrazem smutku z powodu zabrania do niewoli narodu żydowskiego.
00:26:34
W septuagincie właśnie w tym greckim przekładzie tej księgi nadano jej tytuł lamentacje po grecku treny.
00:26:44
Stąd nasza nazwa księga trenów albo w niektórych przekładach księga lamentacje.
00:26:52
Ten tytuł jest bardzo dobry, ponieważ ta księga składa się z 5 lamentów.
00:27:00
Lament to smutny, pełen męki płacz żałobny, zwykle właśnie w poetyckiej formie.
00:27:12
W księdze psalmów znajdują się liczne lamenty, w których pojedyncza osoba lub cała wspólnota woła do Boga w swoim bólu czy cierpienia i księga trenu.
00:27:27
Księga trenów jest zawodze niem bólu i cierpienia, ale jest to zawodzenie, które jest też wyznaniem, że to cierpienie jest zasłużył.
00:27:41
Jest słuszne.
00:27:43
Jest skutkiem.
00:27:45
Powtarzającego się i nieugiętego nieposłuszeństwa lekceważenia Boga.
00:27:54
Odrzucania jego słowa.
00:27:58
Księga trenów jest graficznie przerażającym świadectwem rzeczywistych konsekwencji grzechu.
00:28:12
I miłość do Boga.
00:28:15
Znajdują w księdze Trenów swoją afirmację.
00:28:21
Dlatego pośród cierpienia z powodu grzechu jest Nadzieja.
00:28:27
Jednak ta księga.
00:28:29
Nie jest szybka, nie jest skłonna do takiego szybkiego przejścia do gładkiej teologii, obiecującej, że Wszystko będzie dobrze.
00:28:43
Ta księga zatrzymuje się.
00:28:48
Powagą grzechu nad konsekwencjami grzechu nad cierpieniem, które grzech przynosi do naszego życia.
00:28:58
Osąd nad grzechem i lekceważenie Boga.
00:29:03
Nie może być.
00:29:06
Pochopnie, powierzchownie potraktowane.
00:29:10
Gdyż są to poważne sprawy.
00:29:13
Które zasługują na naszą głęboką refleksję.
00:29:17
Grzech wiele obiecuje o tak Diabeł obiecuje, że grzech cię ubogaci.
00:29:28
Ale za każdym razem, kiedy dasz się oszukać.
00:29:33
Przekonasz się.
00:29:34
Że grzech okrada cię z dobrych rzeczy, które daje ci Bóg.
00:29:42
Jerozolima była zamożną i popularną księżniczką w pośród innych narodów.
00:29:53
Ale z powodu swego grzechu stała się samotną wdową i niewolnicą.
00:30:02
Kiedyś cieszyła się przepychem.
00:30:05
A teraz.
00:30:07
Nie ma co jeść i nie ma w co się ubrać. Zobaczcie na 2 3 wiersz pierwszego rozdziału.
00:30:15
Nieustannie płacze w nocy, a na jej policzkach są łzy.
00:30:23
Nie ma nikogo, kto by ją pocieszył pośród wszystkich jej kochanków.
00:30:30
Wszyscy jej przyjaciele zdradzili ją i stali się jej wrogami.
00:30:37
Juda poszedł na wygnanie z powodu ucisku i Wielkiej niewoli mieszka między Poganami i nie znajduje odpoczynku. Wszyscy jego prześladowcy dopadli go.
00:30:58
I zobaczcie wiersz 6.
00:31:01
A tak zostało zabrane córce Syjonu.
00:31:06
Całe jej dostojeństwo.
00:31:10
Pozostały jej tylko wspomnienie. Jak mówi wiersz 7.
00:31:15
A wspomnienia tylko wzmagały jej ból.
00:31:20
Odrzuciło Jerozolima odrzuciła jarzmo.
00:31:24
Poddania się Bogu.
00:31:27
A teraz musiała nosić jarzmo wroga?
00:31:32
14 wiersz o tym mówi.
00:31:36
W 8 wierszu czytamy, że Jerozolima ciężko zgrzeszyła.
00:31:43
Dlatego została odłączona jako nieczysta.
00:31:48
Wszyscy, którzy ją szanowali?
00:31:51
Teraz nią gardzą.
00:31:55
Gdyż widzą jej nagość.
00:31:58
A ona wzdycha.
00:32:00
I odwraca się plecami.
00:32:03
Dawni przyjaciele, dawni sojusznicy, którzy kiedyś ją podziwiali i wychwalali.
00:32:10
Teraz byli jej wrogami, którzy nią gardzili.
00:32:14
O tym mówi 2 8 wiesz?
00:32:18
Pamiętaj, że ludzie.
00:32:20
Którzy zachęcają cię w twoim grzechu?
00:32:25
Będą znęcać się nad tobą?
00:32:29
I będą Cię w szydzić, będą szydzić z ciebie, kiedy przyjdzie na ciebie cierpienie z powodu twojego grzechu.
00:32:39
Ci wszyscy przyjaciele w grzechu.
00:32:42
Są tak długo przyjaciółmi jak grzech przynosi jakieś.
00:32:46
Korzyści przyjemności, ale to się zawsze kończy.
00:32:51
Rozkosz grzechu jest zawsze krótka i przemijająca.
00:32:56
Natomiast konsekwencje grzechu są zawsze gorzkie i bolesne.
00:33:03
I wtedy już nie ma przyjaciół.
00:33:05
Wtedy są ci, którzy szydzą.
00:33:11
Billy Sunday.
00:33:13
Barwny kaznodzieja z przełomu 19 i 20 wieku powiedział takie słowa.
00:33:21
Jestem przeciwko grzechowi.
00:33:25
Jestem przeciwko grzechowi.
00:33:29
Będę go kopał, dopóki mam stopę.
00:33:33
I będę z nim walczył, dopóki mam pięść.
00:33:37
Będę go budut, póki mam głowę.
00:33:41
Będę go gryzł tak długo, jak będę miał zęby.
00:33:46
A kiedy będę, stary?
00:33:49
Bez pięści, bez stóp i bez zębów będę kąsał grzech bezzębny mi dziąsłami, dopóki nie dotrę do domu chwały.
00:34:00
A grzech pójdzie do domu zagłady?
00:34:07
Zapamiętajmy te słowa.
00:34:09
Podejmijmy determinację, by walczyć z grzechem wszystkim, co jest w nas.
00:34:16
Nie ulegać tym kłamstwom szatana, który obiecuje.
00:34:25
Korzyści z grzechu.
00:34:29
To wielki kłamca.
00:34:31
Który nienawidzi naszych dusz i jeśli damy się oszukać, to doświadczymy tego cierpienia, o którym mówi ta księga.
00:34:40
Księga trenów opisuje niesamowity ból i cierpienie tych.
00:34:46
Którzy znaleźli się w tym piecu Bożego gniewu.
00:34:53
Język jest barwny i intensywny.
00:34:56
Czytelnik może niemal poczuć dym tlących się budynków, zobaczyć ciała leżące na ulicach.
00:35:05
I słyszeć płacz umierających z głodu dzieci.
00:35:11
Autor księgi Trenów stara się zwrócić naszą uwagę.
00:35:18
Na Boga.
00:35:22
Uwagę Boga.
00:35:24
Na skrajne cierpienie jego ludu.
00:35:27
Aby wzbudzić litość w Bogu.
00:35:31
Zbudzić Boże współczucie.
00:35:34
Ton tej księgi nie jest gorzki i gniewny, ale raczej.
00:35:42
To słowo, od którego zaczyna się ta księga, pojawia się też na początku innych rozdziałów.
00:35:50
Ach dlaczego?
00:35:53
Jak to możliwe?
00:35:56
Cała ta księga.
00:35:58
We wszystkich swoich rozdziałach i we wszystkich swoich głosach jest świadoma, że ostateczna wina leży po stronie nieposłusznego Bogu narodu i jego grzechu.
00:36:13
Bóg musiał ukarać swój lud.
00:36:17
Ale kiedy Bóg to zrobił?
00:36:20
Zrobił to z wielkim bólem.
00:36:23
Musimy wiedzieć, że Bóg nie doświadcza człowieka cierpieniem z przyjemnością.
00:36:31
Nasz Bóg nie jest sadystą, który pastwi się nad ludźmi z jakąś przyjemnością, kiedy Bóg sprowadza cierpienie.
00:36:40
Bóg cierpi.
00:36:43
Nad cierpieniem swoich dzieci?
00:36:47
Ale ono jest konieczne.
00:36:50
I dlatego jak czytamy w 5 wierszu Yahwe utracił Jerozolimę z powodu jej licznych grzechów.
00:37:05
Wiesz 8 Jerozolima ciężko zgrzeszyła.
00:37:10
I dlatego.
00:37:12
Stała się nieczysta.
00:37:14
Sama Jerozolima przyznaje w 14 wierszu, że jej grzechy zostały związane w jarzmo.
00:37:23
I nałożone przez Boga na jej nieposłuszny kark.
00:37:28
Jerozolima wyznaje w 18. Wierszu Yahwe jest sprawiedliwy.
00:37:35
A jednak.
00:37:36
Zbuntowałam się przeciwko jego słowu.
00:37:42
A więc obecna dramatyczna sytuacja rozdzielimy jest wynikiem złamania przez nią przymierza z Bogiem, a Bóg zawierając Przymierze ze swoim ludem.
00:37:53
Obiecał im błogosławieństwo, jeśli będą posłuszni.
00:37:58
Ale zapowiedział też straszne przekleństwo, kiedy nie będą posłuszni, kiedy się będą buntować, kiedy będą służyć innym bogom.
00:38:10
Historia świecka historia odnotowuje, że babilon był zwycięskim wrogiem judy.
00:38:21
Ale ta księga uczy nas?
00:38:24
Że babilon był tylko narzędziem Boga?
00:38:28
Że był tylko toporem?
00:38:31
Którym Bóg się posługiwał.
00:38:33
Żeby ściąć 5 5 Izraela.
00:38:38
To Bóg.
00:38:40
Mówi o sobie, że on jest przeciwko swojemu ludowi.
00:38:45
Że to on sprowadza to całe nieszczęście na swój lud.
00:38:50
Cała cały 2 rozdział tej księgi. O tym właśnie mówię.
00:38:55
To Bóg nadzorował zniszczenie murów świątyni.
00:39:00
I klęskę mieszkańców Jerozolimy.
00:39:05
W całym 2 rozdziale.
00:39:07
Księgi trenów akcent jest kładziony na fakt, że upokorzenie Jerozolimy zostało spowodowane przez samego Boga Yahwe.
00:39:21
Zauważcie wszystkie sformułowania mówiące o tym, że zniszczenie Jerozolimy było dziełem Boga 2 rozdział, ja nie będę czytał całego tego fragmentu, chociaż zamierzałem to zrobić, ale ze względu na.
00:39:34
Czas tylko przeczytam czasowniki, które odnoszą się do Boga. Co Bóg zrobił? Zobaczcie od pierwszego do 8 wiersza czytamy. Ja chcę za ciemnię.
00:39:48
Za ciemni ú córka Syjonu swoją chmurą rzucił z nieba na ziemię. Chwałę Izraela nie wspomniał na podnóżek swoich nóg pochłonął bez litości wszystkie domy.
00:40:02
Jakuba zburzył w swej zapalczywości. Twierdzę twierdzę córki judy rzucił je o ziemię, Zhańbił Królestwo i jego książąt odciął.
00:40:15
W zapalczywość i gniew swojego gniewu odciął w zapalczywości swojego gniewu. Cały ruch Izraela cofnął swoją prawicę od wroga zapłoną przeciwko Jakubowi, naciągnął swój łuk jak wróg zabił wszystkich miłych dla jego oczu.
00:40:38
Wylał jak ogień swoją zapalczywość pochłoną Izraela, pochłoną wszystkie jego pałace, zniszczył jego twierdzę, pomnożył jego płacz, pomnożył płacz i lament.
00:40:55
U córki judy.
00:40:57
Zniszczył swoje mieszkanie, skazał na zapomnienie uroczyste święta i szabaty.
00:41:05
Wzgardził qap królem i Kapłanem odrzucił swój Ołtarz, zbrzydła mu jego świątynia wydał w ręce wroga mury jego pałacu.
00:41:20
Pan yahwe postanowił zburzyć mur córki Syjonu rozciągnął sznur mierniczy, nie cofnął swojej ręki od zniszczenia, pogrążył w żałobie. Zobaczcie.
00:41:35
Te wszystkie wiersze mówią o tym, czego dokonał Bóg, nie o tym, czego dokonali babilończycy.
00:41:43
Oni byli narzędziem Boga.
00:41:45
Ale to Bóg ich posłał, to Bóg dał im zwycięstwo, to Bóg dopuścił.
00:41:50
Do tego całego dramatu, który rozegrał się w Jerozolimie 17 wiersz 2 rozdziału Jeszcze raz to powtarza. Ja chcę uczynił to, co zamierzał uczynić.
00:42:03
Spełnił swoją zapowiedź.
00:42:06
To, co ogłaszał od dawna, zburzył bez litości.
00:42:13
I wyśmiewał się z Ciebie wróg, ja chcę pan dał zwycięstwo twoim nieprzyjaciołom.
00:42:22
A więc bóg miłości.
00:42:25
Jest również Bogiem gniewu.
00:42:29
To nauczanie jest wielokrotnie powtarzane i ilustrowane w całej Biblii.
00:42:38
Ten 2 lament, podobnie jak pierwszy składa się z 2 części.
00:42:46
Wierszach od pierwszego do 12 opisany jest gniew yahwe, następnie w wierszu 13 następuje zmiana.
00:42:56
Z 3 osoby.
00:42:59
On on on ja chcę na 2 osobę, a więc narrator zwraca się bezpośrednio do Jerozolimy.
00:43:09
Kogo na świadka ustanowię, do kogo cię Przyrównam o Córko Jerozolimę, do kogo cię porównam abym cię pocieszył dziewicza, córko Syjonu. Twoja klęska bowiem jest wielka jak morze.
00:43:26
Któż cię uleczy?
00:43:31
Czytając tego typu księgi poetyckie, musimy.
00:43:36
Uważać na to, kiedy się zmienia feel albo narrator.
00:43:41
Albo do kogo kierowane są słowa?
00:43:45
Jeśli tego nie robimy, to mamy po prostu zamęt w głowie. O co tu chodzi?
00:43:53
Na tym też polega hebrajska poezja, że z jednej strony poeta raz przemawia do ludzi, raz modli się do Boga.
00:44:05
Za chwilę głos przejmuje ktoś inny.
00:44:08
Jakby u osłabiona Jerozolima mówi o tym, jak bardzo cierpi.
00:44:14
I za chwilę ta Jerozolima modli się do Boga.
00:44:18
Także tutaj musimy uważnie śledzić, kto mówi i do kogo mówi.
00:44:23
Żeby rozumieć sens, bo jeśli nie zauważymy tych zmian, to będziemy mieli problem z w ogóle złapaniem sensu o.
00:44:31
Co w tym chodzi?
00:44:34
Tutaj w następnym wierszu, czyli 2 rozdział 14 wiersz.
00:44:41
Prorok najprawdopodobniej jeremiasz przemawia do Jerozolimy i mówi, Twoi prorocy.
00:44:48
Przepowiadali ci kłamstwo?
00:44:51
I Marność.
00:44:53
A nie odkrywali Twojej nieprawości?
00:44:57
Aby zapobiec Twojej niewoli?
00:45:00
Lecz przepowiadali kłamliwe widzenia przyczyniające się do twojego wygnania.
00:45:07
Winnym przekładzie. Teraz tym w bardziej współczesnym, to brzmi w ten sposób Twoi prorocy wieszczyli ci brednie i głupstwa.
00:45:19
I nie obdarzali Twojej winy?
00:45:22
By przywrócić ci powodzenie, ich widzenia były marne.
00:45:28
Nęciły do odstępstw.
00:45:33
To już widzieliśmy w księdze Jeremiasza.
00:45:36
Że ci fałszywi prorocy zamiast demaskować.
00:45:44
Jaki miał miejsce w Jerozolimie?
00:45:47
Zamiast wzywać ich do pokuty do opamiętania, do nawrócenia do Boga.
00:45:54
Oni mówili, Wszystko będzie dobrze, nie ma się czego bać. Nie mówmy o tym, co negatywne mówmy tylko o tym, co pozytywne.
00:46:06
I doprowadzili ich do ruiny w ten sposób.
00:46:10
Bóg przez swoich proroków ostrzegał Jerozolimę, że grzech doprowadzi ich do katastrofy.
00:46:20
Pośle ich do niewoli?
00:46:23
I ci boży prorocy jak jeremiasz czy ezechiel, którzy byli prawdziwymi prorokami Boga i nie obijali grzechu w bawełnę, ale nazywali rzeczy po imieniu, wzywali boży lud do opamiętania do życia w sprawiedliwości ci byli w nienawiści.
00:46:42
Ci nie cieszyli się popularnością.
00:46:45
Ci byli w pogardzie.
00:46:49
Natomiast ci fałszywi prorocy wieszczyli brednie i głupstwa, kłamstwo i marność.
00:46:57
I tych ludzie wydawałoby się Boży ludzie najbardziej chcieli słuchać.
00:47:05
Pilnujmy się, żebyśmy nie byli w gronie tego tłumu, który dzisiaj słucha takich proroków, którzy milczą na temat grzechu.
00:47:14
Którzy nie wzywają nas do pokuty?
00:47:17
Którzy nie obnażają.
00:47:20
Niesprawiedliwości, którzy tylko mówią, że Wszystko będzie dobrze.
00:47:24
Że Bóg ma tylko super rzeczy dla tych, którzy w niego wierzą.
00:47:28
Bóg ma super rzeczy, ale niektóre z nich są bardzo bolesne.
00:47:33
Niektóre z nich naprawdę są koniecznością, by zbawić naszą duszę.
00:47:39
Czytamy, że kogo Bóg miłuje?
00:47:42
Chłosta tego smaga.
00:47:45
Jak syna, dlatego, że nie chcę, żebyśmy zginęli razem z tym światem.
00:47:57
Zauważcie jak te rozdziały.
00:48:00
Kończą się modlitwą.
00:48:03
Kończą się krótkim wołaniem do Boga.
00:48:09
W tym 2 rozdziale 19 wierszu. Najpierw jeremiasz czy autor tej księgi mówi wstań wołaj w nocy na początku straży wylewaj swe serce jak wodę przed obliczem pana podnieść do niego swoje ręce za dusze swych dzieci, które omdlewa ją z głodu na rogach wszystkich ulic.
00:48:33
I później od 20 wiersza do 22 mamy tę modlitwę, Jerozolimy Jerozolima modli się spójrz ja chcę i zobacz, komu tak uczyniłeś.
00:48:46
I żali się.
00:48:47
Czy Kobiety mają jeść swój płód?
00:48:51
Pieszczone niemowlę.
00:48:54
Czy kapłan i prorok mają być zabici w świątyni pana?
00:49:00
Leżą na ziemi na ulicach dziecko i starzec, moje dziewice i moi młodzieńcy polegli od miecza. Pobiłeś ich w dzień swojego gniewu. Zabiłeś ich bez litości.
00:49:14
Zwołałeś zewsząd, jak w dniu święta moje trwogi.
00:49:19
W dniu gniewu ja chcę. Nikt nie uszedł, nikt nie ocalał.
00:49:24
Tych, których piastowa łam i Wychowałam, mój wróg wyniszczył i podobnie w pierwszym rozdziale 20 wiersz też jest modlitwą. Gdzie?
00:49:37
Jerozolima modli się, spójrz, ja chcę, bo Jestem utra piona. Moje wnętrzności drżą moje serce przewraca się we mnie, gdyż uparcie się buntowałam.
00:49:51
Na dworze niecz o sieroca.
00:49:55
A w domu nie ma nic oprócz śmierci.
00:50:03
A więc to pierwsze 2 rozdziały przedstawiają najpierw tragiczne położenie Jerozolimy.
00:50:10
A następnie 2 rozdział przedstawia nam.
00:50:15
Boga, który jest powodem?
00:50:18
Tego tragicznego położenia oczywiście powodem jest grzech, a Bóg jest sprawcą tego cierpienia. Czyli tutaj mamy wyjaśnienie. Po pierwsze.
00:50:33
Dlaczego jest tak boleśnie? Dlaczego jest tak trudno? Dlaczego jest tak tyle cierpienia?
00:50:40
Grzech jest powodem.
00:50:42
I 2 rozdział mówi i Bóg stoi za sądem nad tym grzechem.
00:50:50
To Bóg sprowadza to cierpienie, aby oczyścić swój lud z tego grzechu.
00:50:58
Następny rozdział.
00:51:00
3 rozdział, który jest.
00:51:05
Który stoi w sercu tej pięcio częściowej lament acji, zawiera wyraz osobistego smutku.
00:51:20
Tak bardzo jego Duch jest utożsamiany z jego ludem. Tak bardzo jest on dotknięty wszystkimi nieszczęściami, że w niektórych wersetach trudno jest rozróżnić, kto mówi, czy sam prorok, czy u osłabiony naród.
00:51:40
Zapisane słowa są jednakowo prawdziwe dla obu.
00:51:45
Ten 3 TREN podobnie jak te 2 poprzednie składa się z 2 części.
00:51:51
W wersetach od pierwszego do 20 mamy opisaną rozpacz i cierpienie samego proroka.
00:51:59
A następnie następuje.
00:52:02
Chwalebny dramatyczny zwrot. Przeczytajmy tylko kilka wierszy z tej pierwszej części od pierwszego do 4.
00:52:13
Mówi, ja Jestem tym człowiekiem, który widział utrapienie podróżą jego gniewu. Prowadził mnie i zawiódł do ciemności, a nie do światła.
00:52:28
Oburzył się na mnie, zwraca swoją rękę przeciwko mnie przez cały dzień sprawił, że zestarzały się moje ciało i moja skóra połamał moje kości i od 17 do 20 wiersza.
00:52:47
Mówi, oddaliłeś moją duszę od pokoju?
00:52:52
Zapomniałem, co to jest pomyślność i powiedziałem, zginęła moja siła i moja Nadzieja, jaką pokładałem wiarę.
00:53:03
Wspominam moje utrapienie i mój płacz pią i żółć.
00:53:12
Moja dusza nieustannie to wspomina.
00:53:17
Uniża się we mnie.
00:53:19
I zobaczcie w tym momencie wydawałoby się takiego dołu.
00:53:25
Następuje dramatyczny chwalebny zwrot.
00:53:30
Biorę to sobie do serca.
00:53:33
Dlatego mam nadzieję.
00:53:37
To wielkie miłosierdzie yahwe, że nie zginęliśmy.
00:53:44
Gdyż nie ustaje jego litość.
00:53:48
Tak oni wszyscy mogli zginąć. Bóg mógł z nimi skończyć na zawsze, ale Bóg zostawił im resztkę.
00:53:56
I on mówi to wynika z Bożego Miłosierdzia. To wynika z Bożej litości.
00:54:02
Każdego poranka.
00:54:04
Odnawia się.
00:54:06
Wielka jest twoja wierność.
00:54:11
Yahwe jest moim działem mówi moja dusza, dlatego mam w nim nadzieję.
00:54:18
Dobry jest yahwe dla tych, którzy go oczekują.
00:54:24
Dla duszy, która go szuka?
00:54:27
Dobrze jest cierpliwie czekać.
00:54:31
Na zbawienie yahwe.
00:54:34
Dobrze jest człowiekowi nosić jarzmo od swojej młodości.
00:54:40
Siedzi samotnie w milczeniu, gdyż na niego je włożono.
00:54:47
A więc tutaj mówi o pokornym przyjęciu.
00:54:54
Cierpienia, które jeśli trzeba, jest nałożone na człowieka.
00:55:00
Tutaj w tych wierszach widzimy wyraz uniżenia i pokory poddania się pod mocną Bożą rękę przyjęcia jego zrządzenia, nie walczenia z tym nie krytykowania, tego nie próby zrzucenia tegoz siebie, ale przyznanie, że nawet ciężar, jeśli Bóg składa go na nasze barki, jest nam potrzebny.
00:55:28
Mówi, dobrze jest człowiekowi nosić jarzmo od swej młodości.
00:55:33
Siedzi samotnie w milczeniu, gdyż na niego je włożono kładzie swe usta w prochu. Może jest jeszcze Nadzieja.
00:55:45
Nadstawia, bijąc mu policzek.
00:55:48
Jest nasycony zniewagą, pan bowiem nie odrzuca na wieki.
00:55:55
A jeśli zasmuca, znów się lituje.
00:56:00
Według obfitości swego miłosierdzia, gdyż nie trapi chętnie.
00:56:07
Ani nie zasmuca synów ludzkich.
00:56:12
Więc tutaj mamy piękne w tej całej ponurej księdze pełnej smutku łez opisów, dramatycznego cierpienia mamy w samym sercu tej księgi.
00:56:26
Spojrzenie na Boże miłosierdzie na Bożą litość na bożą łaskę na nadzieję, którą możemy zawsze w nim położyć.
00:56:35
Choćby w najtrudniejszym, najciemniejszym położeniu.
00:56:40
I dalej prorok rozważa charakter Boga.
00:56:44
Jego suwerenną władzę ponad wszystkim.
00:56:50
Od 34 wiersza.
00:56:53
Miażdżenie pod nogami wszystkich więźniów Ziemi, naginanie prawa człowieka przed obliczem Najwyższego krzywdzenie człowieka w jego sprawie.
00:57:05
Pan nie ma w tym upodobania?
00:57:10
Te wszystkie rzeczy te krzywdy to złota niesprawiedliwość.
00:57:15
Bóg nie ma w tym upodobania.
00:57:18
To nie są rzeczy, które Bóg sprawia w swoim charakterze sprawiedliwości. Do niektórych z nich Bóg dopuszcza.
00:57:28
Ze względu na właśnie różne inne powody, które nie zawsze są dla nas jasne, ale Bóg nie jest Bogiem.
00:57:38
Który by SI.
00:57:41
Z premedytacją.
00:57:43
Dla własnej przyjemności czy wyrazie swojego charakteru?
00:57:50
Dopuszczał do cierpienia na ziemi.
00:57:54
To jest dla nas wielkim wyzwaniem, by widząc ogrom cierpienia, jaki nas otacza.
00:58:01
Nie utracić.
00:58:03
Wiary w sprawiedliwość i dobroć i suwerenność Boga.
00:58:09
W pośród tego całego zła i cierpienia, które nas otacza.
00:58:16
Prorok mówi, któż może powiedzieć, że coś się stanie?
00:58:22
Gdy pan tego nie rozkazał?
00:58:26
To jest bardzo trudne pytanie.
00:58:30
Jest wiele rzeczy, które dzieją się, które z pewnością nie są wolą Boga.
00:58:34
A jednak Bóg do nich dopuszcza.
00:58:37
A jednak Bóg pozwala, żeby się stały.
00:58:41
I często jest nam trudno zrozumieć, dlaczego.
00:58:45
Czyż z ust Najwyższego nie pochodzi zło?
00:58:51
I dobro.
00:58:54
Czy Bóg nie stoi zarówno za tym, co dobre, jak i za tym, co złe? Oczywiście sam Bóg nie jest sprawcą zła.
00:59:03
Ale mógłby je powstrzymać?
00:59:05
Mógłby je zniweczyć?
00:59:08
A jednak w swojej mądrości i suwerenności ma w tym czasie, w którym my żyjemy jakiś powód.
00:59:16
Dla istnienia zła.
00:59:18
Pozwala, by to zło istniało. Czasami panoszył o się, czasami brało górę.
00:59:24
I to są trudne rzeczy, nad którymi w obliczu tego, co tam się dzieje, prorok Rozmyśla zadaje te pytanie.
00:59:32
I w końcu mówi, czemu więc żali się żyjący człowiek?
00:59:39
Spowodu kary za swoje grzechy.
00:59:44
A więc ostatecznie grzech jest przyczyną cierpienia.
00:59:50
Ludzka nieprawość ludzkie odstępstwo od boga ludzki bunt wobec Boga jest pierwotną przyczyną wszelkiego cierpienia, co nie oznacza, że teraz każdy z nas, czy ktokolwiek cierpi na tej ziemi, to jest wynikiem jego własnej winy.
01:00:09
Nie wiemy, że tak nie jest, nie?
01:00:11
Zawsze w niektórych przypadkach tak jest, ale w wielu tak nie jest, natomiast pierwotną przyczyną.
01:00:19
Wszelkiego zła i cierpienia jest ludzki grzech.
01:00:23
Gdyby ludzie nie zgrzeszyli?
01:00:25
Żyliby w raju na Ziemi?
01:00:28
Bez cierpienia, bez bólu, bez łez.
01:00:31
Niestety, kiedy człowiek zdecydował się na niezależność od Boga, kiedy dał się uwieść kłamstwu szatana, że może być jak Bóg bez Boga.
01:00:44
Został zwiedziony, zbuntował się i grzech wszedł na świat, a wraz z grzechem cierpienie i śmierć.
01:00:54
W 4 rozdziale.
01:00:57
Wracamy znowu do 22 wersetów.
01:01:01
I tematem podobnie jak w 2 rozdziale jest gniew yahwe z tą różnicą, że o ile w 2 rozdziale.
01:01:11
Jest opisany gniew ja chcę.
01:01:14
O tyle w tym 4 borzygniew jest.
01:01:18
Wyjaśnione czy uzasadnione?
01:01:24
Oczywiście powód jest ciągle ten sam.
01:01:27
Grzech Jerozolimy grzech judy, grzech Bożego Ludu.
01:01:32
Werset 6, który jest Środkowym Wersetem pierwszej części tego 4 rozdziału, mówi, że nieprawość córki mojego ludu jest większa niż grzech sodomy.
01:01:48
To jest niesamowite.
01:01:50
Że grzech Bożego ludu był gorszy od grzechu sodomy.
01:01:57
Apostoł Paweł, pamiętacie w liście do Koryntian mówi.
01:02:00
Między wami w koryncie są takie grzechy.
01:02:04
Że nawet ludzie tego świata nie robią takich grzechów, jak niektórzy z was.
01:02:12
To jest straszne.
01:02:14
Wśród tych, którzy mają być uświęceni, którzy mają być.
01:02:20
Obrazem Bożego dzieła usprawiedliwienia dzieje się nieprawość gorsza.
01:02:27
Niż w świecie.
01:02:30
Pamiętacie Pana Jezusa, który mówi biada tobie Chorazy mię biada tobie Betsaidy jest u was gorzej niż.
01:02:37
W sezonie jest gorzej niż w tyrze niż.
01:02:42
W tych pogańskich miastach.
01:02:45
Mówi, takie rzeczy między wami się wydarzyły takie cuda, a wy nie uwierzyliście mówi gorzej będzie z wami mówi na sądzie niż z tamtymi miastami mówi.
01:02:55
Lżej będzie zdrowi synowi w dniu sądu niż wam miejscami, do których syn Boży przyszedł, gdzie syn boży się objawił, gdzie uczynił tyle cudów?
01:03:08
To samo miało miejsce niestety w Izraelu.
01:03:11
Tam, gdzie Bóg uczynił tyle cudów tam, gdzie Bóg objawił się w taki sposób, doszło do takiej nieprawości, że Bóg mówi jest gorzej niż w sodomie.
01:03:26
Wiesz 13.
01:03:28
Tego 4 rozdziału mówi za grzechy jej proroków i nieprawości jej kapłanów.
01:03:36
Którzy przelewali krew sprawiedliwych w pośród niej.
01:03:50
Przelewali niewinną krew, zabijali niewinnych ludzi.
01:03:54
Ci, którzy mieli reprezentować Boga?
01:04:00
Ten 4 rozdział ten 4 akros tych podobnie jak te wcześniejsze składa się z 2 części wierszach od pierwszego do 11 mamy serię kontrastów między Syjon Em, który był.
01:04:17
Asy Johnem, który jest teraz. Zobaczcie pierwszy 2 wiesz o jakże zaś nie działo złoto.
01:04:26
Jakże zmieniło się najczystsze złoto. Kiedyś byli złotem, teraz są śniedzią.
01:04:34
Rozrzucono kamienie świątyni po rogach wszystkich ulic szlachetni synowie Syjonu cenieni jak czyste złoto.
01:04:44
Jakże są podszyty Wani za gliniane naczynia.
01:04:49
Kiedyś byli warci, tyle co złoto teraz są warci tyle co glina.
01:04:57
Ci, którzy jadali wyborne potrawy.
01:05:00
Teraz giną z głodu na ulicach?
01:05:04
Ci, którzy byli wychowani w szkarłacie?
01:05:10
Leżą w gnoju.
01:05:15
Zobaczcie, co grzech robi z człowiekiem, dokąd prowadzi człowieka.
01:05:20
Ze złota czyni go gliną.
01:05:24
Z czystości czyni go brudem?
01:05:29
Mówi 7 8 wiersz jej nazre Czycy, czyli ci, którzy byli szczególnie poświęceni Bogu jej na syryjczycy byli czysci niż śnieg.
01:05:41
Biel SI niż mleko.
01:05:43
Ich ciała bardziej rumiane niż rubiny byli wy cios ani jak szafir, ale teraz.
01:05:50
Ich wygląd jest czarniejszy niż węgiel.
01:05:57
Nie poznaje się ich na ulicach. Ich skóra przyschła do kości, wyschła i stała się jak drewno.
01:06:07
Zobaczcie, jaka zmiana.
01:06:09
Jaka strata.
01:06:13
W wierszach od 12 do 22 tego rozdziału.
01:06:18
Mamy opis myśli i czynów patrzących na to pogańskich narodów.
01:06:25
A w szczególności E domu.
01:06:30
Narodu wybranego.
01:06:33
Potomków ezawa.
01:06:39
Kiedy Jerozolima upadła?
01:06:41
Jeszcze dokładali im cierpienia.
01:06:46
Tutaj też czytamy, że ten edom zostanie nawiedzony surowym sądem za to, że tak potraktował Boży lud.
01:06:54
A więc Bóg.
01:06:56
Mówiąc o posłaniu sądu na swój lud.
01:07:00
Zapowiada też sąd tym wszystkim, którzy.
01:07:04
Przyczynili się do cierpienia Bożego ludu ponad miarę.
01:07:09
W 4 Rozdziale nie znajdujemy żadnej modlitwy.
01:07:14
Za to kolejny rozdział 5 rozdział cały jest poświęcony na.
01:07:20
Ostateczną modlitwę.
01:07:24
Tam lud modli się do Boga.
01:07:27
I w tej modlitwie opisuje swoją hańbę.
01:07:30
Opisuje swoje tragiczne położenie po raz kolejny stracili wolność, stracili radość.
01:07:38
Stracili swoje dziedzictwo.
01:07:41
Drogo płacą.
01:07:44
Za swój grzech.
01:07:47
Ledwo co utrzymują się przy życiu.
01:07:51
I to Wszystko z powodu nieposłuszeństwa.
01:07:56
Nie słuchania Bożego głosu, którym Bóg tak długo do nich przemawia.
01:07:56
24.
01:08:03
Chociaż rozdział 5 też ma 22 zdania.
01:08:09
Nie jest akros tych m nie składa się z tych kolejnych liter alfabetu.
01:08:15
Jest to w całości modlitwa, którą wypowiada Skruszona Jerozolima.
01:08:23
Zobaczcie w pierwszym wierszu mówi wspomnień. Ja chcę na to, co nas spotkało. Spójrz i zobacz nasze pohańbienie i w następnych wierszach, których już nie będziemy czytać mamy.
01:08:40
Yy tego pohańbienie opis mający wzbudzić Bożą litość.
01:08:47
Natomiast w ostatnich 4 wierszach, które kończą całą tą księgę, znajdujemy odwołanie do niezmiennej suwerenności i wierności Boga.
01:09:04
Do którego kierowane są pytania.
01:09:09
Pozostawione bez odpowiedzi.
01:09:13
Zobaczcie od 19 wiersza mówi ty yahwe trwasz na wieki?
01:09:19
Twój tron z pokolenia na pokolenie?
01:09:24
Czemu zapominasz o nas na wieki?
01:09:28
I opuszczasz nas na tak długi czas?
01:09:33
Nawróć nas do siebie, ja chcę, a będziemy nawróceni.
01:09:38
Odnów nasze dni jak dawniej?
01:09:43
Czy odrzuciłaś nas całkowicie?
01:09:48
Czy jesteś aż tak bardzo na nas rozgniewany?
01:09:55
Kto z nas w ten sposób zakończyłby?
01:09:59
Jakiś chrześcijańskich wiersz?
01:10:03
Czy ja bym się nie ważył tak zakończyć kazania?
01:10:07
Zawsze szukamy tego tej nadziei?
01:10:11
Która jest w Bogu, zawsze szukamy tej tych odpowiedzi, które Bóg nam daje w swoim słowie, ale zobaczcie tutaj.
01:10:19
Autor tej księgi stawia te smutne pytania.
01:10:24
Na które na tym etapie nie widzi odpowiedzi, nie wie co dalej.
01:10:31
Księga trenów.
01:10:33
Zawiera poważne ostrzeżenie przed buntowniczym.
01:10:40
Grzesznym stylem życia.
01:10:45
Żal i smutek, które płyną z doświadczenia bolesnego Bożego Sądu.
01:10:52
Stanowić powinny dla nas czynnik odstraszający.
01:10:58
Czytając o tym, co Bóg zrobił ze swoim ukochanym ludem.
01:11:03
Powinniśmy mieć w sercach bojaźń przed Bogiem.
01:11:07
Żeby to samo na nas nie przyszło?
01:11:10
Niektórzy ludzie myślą, że w nowym testamencie Bóg nikogo nie sądzi nikogo nie karze nikogo nie uderza.
01:11:18
Ludzie, którzy tak mówią naprawdę bardzo nieuważnie czytają Biblię.
01:11:23
Pan Jezus mówi do pewnego człowieka, idź i nie grzesz więcej, żeby coś gorszego się z tobą nie stał.
01:11:33
Do ludzi, na których spadła Wieża, w których Piłat pomieszało krew z ofiarami, kiedy przychodzą do Pana Jezusa i mówią o tym wydarzeniu, Jezus mówi, jeśli się nie opamiętacie.
01:11:45
Wszyscy podobnie po giniecie?
01:11:49
Pan Jezus najwięcej mówił o ogniu piekielnym.
01:11:53
O cierpieniu, które tam trwa.
01:11:55
Gdzie Robak nie ginie, gdzie ogień nie gaśnie? Gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów?
01:12:03
Księga Objawienia.
01:12:06
Dramatyczne opisy wylania Bożego gniewu na bezbożną ludzkość.
01:12:13
Bóg się nie zmienił.
01:12:15
Bóg jest zawsze taki sam taki jaki był taki jest i taki będzie w nim nie masz żadnej przemiany, żadnej przemiany.
01:12:25
Bóg jest zawsze taki sam niezmienny.
01:12:29
Bóg miłości.
01:12:31
Bóg Miłosierdzia, Bóg łaski.
01:12:34
I Bóg nie.
01:12:37
Wobec wszelkiej bezbożności, która podnosi się przeciwko Poznaniu Boga.
01:12:44
Jeśli Bóg nie zawahał się osądzić swój ukochany lud.
01:12:49
Co zrobi z grzesznym kościołem?
01:12:54
Co zrobić z ludźmi w kościele, którzy grzeszą Apostoł? Paweł w liście do Koryntian w kontekście Wieczerzy pańskiej mówi, niektórzy z was są chorzy, a niektórzy umarli z powodu grzechu.
01:13:06
W którym trwacie i ważycie się przystępować do stołu Pańskiego.
01:13:12
Bóg sądzi swój lud w różny sposób.
01:13:16
I chwała mu za to.
01:13:19
Obyśmy dzisiaj byli osądzeni, aby kiedy staniemy przed nim w wieczności, nie byli tam osądzeni. Tam już będzie za późno na pokutę.
01:13:28
Tam już będzie za późno na jakąś zmianę. Dzisiaj jest dzień łaski. Dzisiaj jest Dzień zbawienia i jeśli to zbawienie musi się dokonać przez ból przez cierpienie przez sąd niech tak będzie.
01:13:41
I Bogu za to oddajmy chwałę.
01:13:44
Nie narzekajmy nie jęczmyk kiedy palą nas różnorakie doświadczenia. Biblia mówi, że winniśmy się radować i weselić, gdy spotykają nas różnorakie bolesne doświadczenia.
01:13:55
Wiedząc, że ten ogień służy oczyszczeniu naszej wiary.
01:13:59
Służy przemianie naszych serc.
01:14:03
Więc nie wzdryga jmy się przed tym.
01:14:06
Nie narzekajmy na to.
01:14:08
Nie oczekujmy, że Wszystko będzie gładko. Pomyślnie bez problemów. To jest fałszywe.
01:14:15
To jest fałszywe poselstwo, które nie znajduje odzwierciedlenia w Bożym słowie.
01:14:22
Tak jak powiedziałem?
01:14:26
Bóg cierpi, kiedy my musimy cierpieć w księdze izajasza w 63 rozdziale 9 wierszu czytamy, że w całym ich utrapieniu.
01:14:38
Tam kontekst jest Bożego Ludu w całym ich utrapieniu. On Bóg.
01:14:44
Był u trapiony.
01:14:48
Kiedy Bóg trapił swój lud?
01:14:51
Bóg trapił swoje własne serce. To tak jak rodzic, który musi ukarać dziecko.
01:14:59
Co dając dziecku ból, co daje sobie ból?
01:15:02
Kiedy widzi łzy swojego dziecka w?
01:15:04
Jego oczach są łzy.
01:15:11
Łzy Jeremiasza.
01:15:13
Jeśli to on napisał tę księgę?
01:15:16
Przypominają nam również o smutku.
01:15:20
Który towarzyszy naszej ziemskiej egzystencji.
01:15:25
Pełnej, bolesnych doświadczeń związanych z grzechem i jego konsekwencjami.
01:15:32
Jednak nasze łzy dzisiaj.
01:15:36
Wskazują także na Bożą obietnicę.
01:15:40
Że pewnego dnia.
01:15:42
Bóg usunie wszelki powód łez.
01:15:47
I Bóg otrze wszelką łzę z naszych oczu.
01:15:52
I już nie będzie ani bólu.
01:15:56
Ani cierpienia, bo grzech przestanie istnieć.
01:16:03
Współczesne lekcje, jakie możemy wysnuć z księgi trenów, są następujące.
01:16:10
Po pierwsze.
01:16:13
Wypełnia swoje słowo.
01:16:16
Bóg jest wierny wszystkim swoim obietnicom.
01:16:20
Tym dobrym.
01:16:23
Po 2.
01:16:25
Nigdy nie powinniśmy brać przeszłych bożych błogosławieństw.
01:16:31
Jako zapewnienia.
01:16:34
Że będą one kontynuowane.
01:16:38
Jeśli my będziemy grzeszyć?
01:16:43
Tylko dlatego, że Bóg wczoraj był dla nas dobry.
01:16:46
Nie jest gwarancją, że jutro będzie dobre, kiedy my będziemy go lekceważyć.
01:16:51
Po 3.
01:16:55
Każdego narodu.
01:16:58
Każdej rodziny.
01:17:00
Każdego człowieka.
01:17:03
Doprowadzi w końcu do jego zniszczenia?
01:17:07
Do rozpadu.
01:17:14
Po 4.
01:17:16
Nasz naród.
01:17:18
I nasze zbory.
01:17:20
Boże Zbory.
01:17:21
Podlegają bożemu sądowi.
01:17:25
Szczególnie gdy przestają być wierne Bogu.
01:17:29
I po 5.
01:17:32
Chociaż próbujemy znaleźć odpowiedzi.
01:17:37
I wyjaśniać ludzkie cierpienie.
01:17:44
Najlepszym sposobem radzenia sobie z cierpieniem jest przyjście z.
01:17:50
Nim do Boga.
01:17:55
Wiara w Boga.
01:17:57
We wszystkich najbardziej trudnych okolicznościach.
01:18:05
Nie uciekaj od Boga, kiedy cierpisz.
01:18:08
Nie Obwiniaj Boga, kiedy cierpisz, nie obrażaj się na Boga, kiedy cierpisz.
01:18:15
Zawsze idź do Boga ze swoim cierpieniem.
01:18:22
Jeśli Boże zapowiedzi sądu?
01:18:24
Okazały się prawdziwe.
01:18:27
To również prawdziwe są jego słowa o przyszłej odbudowie.
01:18:32
I nowym Przymierzu.
01:18:35
Bóg jest cierpliwy.
01:18:38
Bóg jest współczujący i wiemy, że nie chce, by ktokolwiek zginął.
01:18:43
Ale kiedy wszystkie jego ostrzeżenia są ignorowane.
01:18:48
Nie pozostaje nic innego, jak tylko jego sąd.
01:18:53
Nigdy więc nie powinniśmy nadużywać Bożego Miłosierdzia.
01:18:59
I Bożej.
01:19:04
Nie zasługujemy na nie.
01:19:07
Nigdy nie powinniśmy zakładać, że one nam się należą.
01:19:12
Bóg w swej hojności swej dobroci, okazuje je nam.
01:19:16
Ale my nigdy nie powinniśmy tego przyjmować jako coś oczywistego.
01:19:26
Tak jak autor Trenów płakał nad losem Jerozolimy.
01:19:33
Tak samo wielki, później pan Jezus.
01:19:36
Płakał nad tym samym miastem.
01:19:40
Mówi o Jerozolimą.
01:19:43
Jerozolime o.
01:19:45
Która zabijasz proroków?
01:19:49
Ikamien ujesz tych, którzy są do ciebie posłani.
01:19:54
Jakże często chciałem zgromadzić twoje dzieci?
01:19:59
Jak kokosz gromadzi swoje pisklęta pod skrzydłami.
01:20:05
Ale nie chciałaś?
01:20:10
Podczas gdy Chrystus musi osądzić tych, którzy buntują się przeciwko niemu.
01:20:19
On również odczuwa wielki smutek i ból.
01:20:23
Z powodu odrzucenia przez swój lud?
01:20:27
Czytamy, że on przyszedł do swojej własności.
01:20:31
I swoi go nie przyjęli.
01:20:35
Ja myślę, jak często Chrystus odczuwa ból w wielu kościołach.
01:20:40
Które chociaż mają szyld.
01:20:43
Że są kościołem Pana Jezusa Chrystusa. Tak naprawdę są skupione na sobie samych.
01:20:50
Na ludzkich potrzebach na ludzkich przyjemnościach.
01:20:55
Na zaspokajania siebie i traktują Pana Jezusa.
01:20:59
Jako tego, który ma to Wszystko im zapewnić.
01:21:04
Tak jak Jezus był nierozumiany w starym przymierzu, tak jak Jezus był odrzucony za swojego wcielenia i przyjścia na ziemię w księdze Objawienia widzimy Jezusa, który stoi na zewnątrz Kościoła.
01:21:23
Żeby ktoś otworzył drzwi?
01:21:30
To nie jest obraz tego świata, to jest obraz kościoła.
01:21:34
Jezusa, który jest na zewnątrz Kościoła.
01:21:40
I mówi, jeśli ktoś usłyszy mój głos, jeśli ktoś otworzy.
01:21:46
Będę z nim wieczerzał?
01:21:51
Ta krótka księga jest lamentem.
01:21:56
Nad miastem.
01:21:59
Które Bóg kochał?
01:22:02
W którym Bóg złożył swoje święte imię.
01:22:07
Dla którego ocalenia Bóg uczynił Wszystko, co mógł.
01:22:12
A jednak.
01:22:14
Ostatecznie musiało to miasto runąć i to nie raz.
01:22:20
Musiało później runąć po raz kolejny, kiedy odrzuciło Chrystusa.
01:22:26
Jednak w tym całym smutku.
01:22:29
Jest też wyraz wiary, że Jerozolima powstanie z ruin.
01:22:40
Jerozolima rzeczywiście powstała nie raz.
01:22:45
Ale powstała już dwukrotnie.
01:22:48
I wiemy.
01:22:50
Że ostatecznie.
01:22:52
Boże, miasto, w którym Bóg zamieszka ze swoim ludem, będzie się nazywało nowe Jeruzalem.
01:23:06
W księdze Trenów istnieje napięcie między wiarą.
01:23:11
Że Bóg w swej wierności?
01:23:14
W swej miłości przyjmuje swój lud spowrotem.
01:23:20
A ich doświadczeniem.
01:23:23
Straszliwego gniewu Boga.
01:23:27
Doświadczeniem całkowitej dewastacji ich miasta.
01:23:32
I jej mieszkańców.
01:23:35
Jest to napięcie, które jak widzimy, nie zostaje rozwiązane.
01:23:38
W tej księdze.
01:23:40
Ta księga kończy się tymi pytaniami i niepewności.
01:23:46
Na rozwiązanie tego napięcia.
01:23:49
Trzeba czekać aż do przyjścia Jezusa na ziemię.
01:23:55
I do jego śmierci na krzyżu, gdzie bierze na siebie.
01:24:00
Nasz grzech.
01:24:02
Gdzie bierze na siebie powód?
01:24:05
Przyczynę naszego cierpienia.
01:24:08
Gdzie w nasze miejsce umiera?
01:24:11
Abyśmy mogli zbliżyć się do Boga, abyśmy mogli być oczyszczeni, aby mógł nam przebaczyć.
01:24:18
Ja byśmy pewnego dnia.
01:24:21
Mogli zamieszkać z nim w nowym Jeruzalem?
01:24:25
Gdzie już nie będzie ani bólu.
01:24:28
Ani płaczu.
01:24:29
Ani wzdychania.
01:24:32
Ale jak czytamy?
01:24:34
Wieczna szczęśliwość.
01:24:37
Mówią o niej głowy.
01:24:39
Gdzie będzie już tylko radosny śpiew?
01:24:43
Gdzie będzie już tylko Bóg, który będzie wszystkim we wszystkim.
01:24:48
I będzie jego zbawiony, odkupiony uświęcony lud.
01:24:55
W pośród największych doświadczeń cierpienia nie traćmy nadzieji.
01:25:01
Zawsze możemy podnieść nasze oczy ku Górze. Zawsze możemy podnieść nasze oczy wiary na dobre Boże obietnice przyszłości, odnowy, odkupienia, wieczności to Wszystko, co dzisiaj tutaj jest.
01:25:19
My przewijamy.
01:25:21
Coraz nas tu nie będzie.
01:25:24
Jesteśmy dzisiaj, ale jesteśmy jak trawa.
01:25:29
I odejdziemy stąd, jeśli nasz pan nie powróci.
01:25:33
Ale przed nami wieczność, niechaj tam będą zwrócone nasze oczy w pośród wszelkich trosk utrapień cierpień łez.
01:25:43
Bożego Karcenia nas.
01:25:48
Gdzie nasz pan?
01:25:50
Patrzmy na jego nadchodzące królestwo.
01:25:53
Oczekujmy z wiarą odbudowy jerusalem.
01:25:58
I naszej wieczności z nim?
01:26:03
Powstańmy do modlitwy kochani.
01:26:14
Drogi, panie, dzięki ci za twoje całe słowo, każdą księgę, każde poselstwo, jakże potrzebujemy całego twego słowa.
01:26:25
Wszystkich tych.
01:26:30
Budujących rabujących nas fragmentów.
01:26:34
Jak i tych przygnębiających, jak i tych które.
01:26:40
Nie jest nam łatwo czytać, nie jest nam łatwo rozważać. Trudno jest nam z nich wyciągnąć jakieś budujące lekcje tak szybko.
01:26:48
A jednak zawarłeś się w twoim słowie?
01:26:52
Abyśmy nad nim rozmyśla, lee?
01:26:56
Abyśmy je rozważali.
01:26:58
Ja byśmy z nich wyciągali zbawcze lekcjach.
01:27:03
Prosimy Cię, kochany panie, by i poselstwo tej księgi zapadło w nasze serca.
01:27:09
Że grzech sprowadza cierpienie, ból sąd gniew.
01:27:20
Daj panie, żebyśmy nienawidzili grzech.
01:27:24
Żebyśmy walczyli z grzechem?
01:27:27
I, żebyśmy pokładali cona całą naszą ufność w objawieniu się łaski.
01:27:34
I Miłosierdzia.
01:27:36
W twoim synu w naszym panu i zbawicielu jezusie chrystusie, który jest naszą nadzieją naszym zbawieniem, naszym życiem.
01:27:48
Oby jego życie tętniło w każdym z nas.
01:27:53
Coraz mocniej, coraz pełniej.
01:27:56
Oby nasze życie owocowało.
01:28:01
W sprawiedliwość.
01:28:03
W pobożność.
01:28:05
W bojaźni przed tobą?
01:28:08
W miłość.
01:28:11
Prosimy kochany, panie.
01:28:14
Kontynuuj TWE dobre dzieło w naszym życiu ku Twojej chwale.
01:28:19
Aż wszyscy wejdziemy przez.
01:28:23
Bramy tego wielkiego sło tego miasta.
01:28:27
Aby być już z tobą na wieki bez końca.

Skip to content

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia podczas przeglądania. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij