Zjednoczeni w Chrystusie, przeznaczeni do odmiennych zadań

Seria wykładów poświęcona przywództwu, nauczaniu i nakrywaniu głów przez kobiety w kontekście nauki biblijnej.

Zakładki

00:001 List do Koryntian 11:1 19:53List do Galacjan 3:26

Transkrypcja

Przepisywanie pliku audio jest automatyczne, dlatego zawierać może błędy, literówki i służy raczej do odnajdywania danego fragmentu kazania, niż do czytania go w formie tekstowej.

00:00:00
Pierwszy list Apostoła Pawła do koryntian rozdziału 11 będziemy czytali od pierwszego do 16 wiersza.
00:00:11
Bądźcie moimi naśladowcami, jak i ja. Jestem naśladowcą Chrystusa.
00:00:19
A chwalę was bracia za to, że we wszystkim o mnie pamiętacie i zachowujecie nauki tak jak je wam przekazałem, a chcę, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus.
00:00:39
A głową Kobiety, mężczyzna, a głową Chrystusa Bóg.
00:00:46
Każdy mężczyzna, gdy się modli albo prorokuje z nakrytą głową, hańbi swoją głowę.
00:00:56
I każda kobieta, gdy się modli albo prorokuje z Nie nakrytą głową.
00:01:02
Hańbi swoją głowę.
00:01:05
Bo to jest jedno i to samo, jakby była ogolona.
00:01:10
Jeśli więc kobieta nie nakrywa głowy, niech się też strzyże.
00:01:16
A jeśli hańbiące jest dla Kobiety być ostrzyżona lub ogoloną, niech nakrywa głowę.
00:01:24
Mężczyzna zaś.
00:01:26
Nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i chwałą Boga.
00:01:33
Kobieta zaś jest chwałą mężczyzny, bo mężczyzna nie jest Kobiety, lecz kobieta z mężczyzny.
00:01:45
Mężczyzna bowiem nie został stworzony dla Kobiety, ale kobieta dla mężczyzny. Dlatego kobieta powinna mieć na głowie znak władzy ze względu na aniołów.
00:02:02
A jednak w Panu ani mężczyzna nie jest bez Kobiety, ani kobieta nie jest bez mężczyzny.
00:02:12
Jak bowiem kobieta jest z mężczyzny, tak też mężczyzna przez kobietę, a Wszystko jest złe.
00:02:21
Osądźcie sami. Czy wypada kobiecie modlić się do Boga bez nakrycia głowy?
00:02:27
Czyż sama Natura nie uczy was, że gdy mężczyzna nosi długie włosy, przynosi mu to Wstyd? A jeśli kobieta nosi długie włosy, przynosi jej to chwałę, gdyż włosy zostały jej dane za okrycie.
00:02:46
A jeśli ktoś myśli być kłótliwy, my takiego zwyczaju nie mamy ani kościoły Boże.
00:02:56
Publiczne przeczytanie.
00:02:59
Nie tego fragmentu lub zacytowanie jego kluczowych wierszy spotyka się dzisiaj najczęściej z reakcją zdumienia, czasami gwałtownego oburzenia i gniewnego protestu. Można wtedy usłyszeć, czy nie wiesz, że to nas nie dotyczy.
00:03:23
Czy nie rozumiesz, że w chrystusie nie ma mężczyzny ani Kobiety, ale wszyscy są równi?
00:03:30
Po co w ogóle zajmować się tym tematem?
00:03:33
Czy nie ma ważniejszych spraw?
00:03:36
To Zakon to przeżytek to niepotrzebne mieszanie w głowach i wzbudzanie kontrowersji.
00:03:44
A jednak jest to fragment Natchnionego Bożego słowa, którego wartość nie przemija i które nic nie traci na swej Aktualności. Mimo zmieniających się ludzkich poglądów. Mimo kościelnych innowacji i religijnych przemian.
00:04:09
Skąd bierze się ten protest? Skąd bierze się ten gniew?
00:04:13
Z mniemania, że ten fragment promuje nadrzędność jednej płci nad 2.
00:04:23
Czy rzeczywiście taka jest myśl i taki jest przekaz tego fragmentu?
00:04:29
Czyżby ten fragment Bożego słowa Uwłacza Godności Kobiet?
00:04:35
Degrad ował ich pozycję.
00:04:37
Dawał przyzwolenie na męski szowinizm.
00:04:42
Co Apostoł Paweł ma na myśli, mówiąc, że mężczyzna jest głową Kobiety, a Chrystus jest głową każdego mężczyzny.
00:04:53
Abuk głową Chrystusa.
00:04:56
O jakiej głowie tu mowa?
00:04:59
W jakim sensie Apostoł? Paweł używa tego słowa w tym fragmencie i gdzie ma na myśli literalną go?
00:05:08
A gdzie jest to przenośnia? Odnosząca się do zwierzchności autorytetu przewodniej roli czy też źródła pochodzenia?
00:05:20
Jakie znaczenie może mieć dzisiaj dla nas archaiczny zwyczaj nakrywania czy nie nakrywania głów?
00:05:31
Obecnie nakrywanie głów przez Kobiety jest niemal wyłącznie kojarzone z muzułmanka mi amisz ami i może jeszcze katolickimi zakonnicami.
00:05:45
Z historycznego punktu widzenia aż do zeszłego stulecia nakrywanie głów przez Kobiety w czasie nabożeństw było normą we wszystkich odłamach chrześcijaństwa to było coś daleko więcej niż tylko praktyka starożytnego Kościoła w koryncie.
00:06:04
Jednak w 20 wieku, zarówno w świecie, jak i w szeroko pojętym kościele dokonały się diametralne zmiany w myśleniu i podejściu do uznanych i niekwestionowanych przez wieki oczywistych prawd.
00:06:23
Które o dziwo przestały być oczywiste.
00:06:28
Dziś wielu chrześcijan nie zdaje sobie nawet sprawy, że odkrywanie głów przez mężczyzn, jak i nakrywanie głów przez Kobiety jest wyraźnie nakazane w nowym testamencie.
00:06:44
Chociaż znaczenie tego fragmentu wydaje się być dość oczywiste, to dobrze wiemy, że gdy dzisiaj zapytamy religijnych przywódców o brak takiej praktyki w ich kościołach, to usłyszymy bardzo interesujące wyjaśnienia, oparte nie na uczciwej analizie tego fragmentu, ale na rzekomych powodach niewymienionych w ogóle w tym fragmencie.
00:07:12
Nie wiem, czy kiedykolwiek zadawaliście te pytania. Nie wiem, czy kiedykolwiek dyskutowaliście na ten temat. Nie wiem, czy kiedykolwiek próbowaliście uzyskać odpowiedź od pastorów i przywódców. Dlaczego tego zwyczaju nie ma w ich kościołach?
00:07:27
Najczęściej usłyszycie argumenty, które w ogóle nie wynikają z tego fragmentu, ale rzekomo z jakichś historii rzekomo z jakichś tradycji kultury przyjrzymy się dokładnie tym wszystkim sprawą i zobaczymy, ile w nich jest rzeczywiście prawdy. Ile w nich jest w historycznej rzetelności i lej biblijnego uzasadnienia?
00:07:52
Zanim jednak zajmiemy się tymi interesującymi wyjaśnieniami, zatrzymajmy się dzisiaj i zastanówmy się nad fundamentalną zasadą, do której Apostoł Paweł odwołuje się na początku tego fragmentu, która to zasada miała być zobrazowana przez prosty zwyczaj nakrywania lub odkrywania głów w czasie modlitwy i prorokowania.
00:08:19
Ta fundamentalna zasada jest wyraźnie wyartykułowane w wierszu 3.
00:08:26
A chcę, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus.
00:08:32
A głową Kobiety, mężczyzna.
00:08:36
A głową Chrystusa Bóg.
00:08:40
Powtarzający się w tym wierszu kilkakrotnie wyraz głowa jest ewidentnie użyty jako przenośnia i może wyrażać 2 idee, idee pochodzenia lub zwierzchności.
00:08:57
Jeśli spojrzymy na ten wiersz, rozumieją z głowę jako źródło, to możemy postrzegać Chrystusa jako źródło.
00:09:08
Mężczyzny w jego akcie twórczym Mojżesz napisał w 2 rozdziale księgi rodzaju, że Yahwe elohim Pan Bóg ukształtował człowieka na prochu Ziemi i pchnął w jego nozdrza tchnienie życia.
00:09:29
Apostoł Jan, rozpoczynając Ewangelii swoją ewangelię, mówi o jezusie chrystusie Bożym synu, jako o słowie, które zanim stało się ciałem, było u Boga i było Bogiem.
00:09:47
Następnie dodaje, że Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało. Co powsta?
00:09:57
Mojżesz mówi o Stwórcy jako o yahwe elohim.
00:10:03
Jeśli choć troszeczkę zapoznamy się z hebrajską gramatyką, to dowiemy się, że są rzeczowniki kończące się na ime. Są to rzeczowniki w liczbie mnogiej.
00:10:16
Elohim jest przedstawieniem Boga od samego początku jako jednego, ale nie pojedynczego.
00:10:26
Słowo elohim opisuje Boga w liczbie mnogiej, a hebrajskie słowo jeden EHD opisujące Boga odnosi się do złożonej jedności.
00:10:39
Jest inne hebrajskie słowo bardzo podobne, które opisuje pojedynczą jedność. Kiedy Bóg mówi do Abrahama, aby złożył swojego jednego syna, używa tego 2 słowa.
00:10:54
Ale kiedy Bóg mówi, że stworzył mężczyznę i kobietę Istych, dwoje jest jedno ciało, to używa tego słowa EHD, którym opisuje samego siebie, kiedy mówi o poranku i wieczorze jednym dniu używa tego słowa złożonej jedności.
00:11:11
Dlatego Pismo Święte przypisuje stworzenie zarówno Bogu ojcu, jak i synowi, jak i duchowi Świętemu.
00:11:22
To mężczyzna został uczyniony z prochu Ziemi przez swego stwórcę. Jako taki pochodzi od Chrystusa, który jest jego głową źródłem.
00:11:37
Chrystus jest także głową mężczyzny w znaczeniu zwierzchności, co oznacza, że żaden chrześcijański mężczyzna nie postępuje według własnego widzimisię, ale jest kierowany przez wolę i upodobanie swojego Pana Jezusa Chrystusa.
00:11:58
Bóg natomiast jest głową Chrystusa, gdyż w dziele Zbawienia Chrystus zajmuje pozycję pośrednika między ludźmi a Bogiem.
00:12:13
Bóg jest głową w znaczeniu źródła Chrystusa w jego ziemskim wcieleniu.
00:12:21
Jezus został zrodzony z Boga.
00:12:25
Maria została otoczona duchem Świętym napełniona duchem świętym i to, co się w niej zrodziło, było zrodzone z Boga z Bożego ducha. Chrystus, czyli pomazaniec, jest tytułem ODNOSZĄCYM się do człowieczeństwa Jezusa.
00:12:46
Nie jego Boskiej natury.
00:12:49
Jego pełnego utożsamienia się z rodzajem ludzkim, aby dokonać dzieła odkupienia ludzi i reprezentowania ich przed Bogiem w jego arcy kapłańskiej posłudze w tym sensie jest pomazańcem przeznaczonym do zbawienia i reprezentowania ludzi jako kapłan.
00:13:17
To jest pozycja człowieka, to człowiek musiał umrzeć za ludzki grzech.
00:13:25
To człowiek jest wybierany spośród ludu, aby reprezentować lud przed Bogiem.
00:13:33
Tej pozycji Chrystus. Człowiek jest absolutnie poddany Bogu, natomiast sam Bóg jest wolny od wszelkich ludzkich ograniczeń.
00:13:46
A więc w tym sensie Bóg jest głową Chrystusa.
00:13:52
Mężczyzna natomiast jest głową Kobiety jako źródło jej istnienia, gdyż jak czytamy w wierszu 8 tego fragmentu mężczyzna nie jest Kobiety, lecz kobieta z mężczyzny, co oczywiście zgadza się z relacją Mojżesza z księgi rodzaju 2 rozdziału, gdzie czytamy, że yahwe elohim Pan Bóg zesłał głęboki sen na Adama.
00:14:22
A gdy zasnął, wyjął jedno z jego żeber i zapełnił ciałem miejsce po nim isfet.
00:14:29
Żebra, które yahwe elohim wyjął z Adama, utworzył kobietę i przyprowadził ją do Adama.
00:14:39
Bajka chrześcijańska fantastyka nie jakkolwiek dziwne nam się może to wydawać jakkolwiek niezwykłe nam się może to wydawać.
00:14:50
Takie jest świadectwo Boga.
00:14:54
Bóg uczynił kobietę z żebra mężczyzny. Niezwykłe Bóg jest niezwykły. Następnie Paweł dodaje w wierszu 9, że nie mężczyzna został stworzony dla Kobiety, ale kobieta dla mężczyzny.
00:15:14
I gdyby na tym Paweł zakończył, No mielibyśmy tutaj wyzwanie dla nas coś z tym zrobić. Ale Paweł nie kończy dalej w wierszu 11 i 12 czytamy, że w Panu ani mężczyzna nie jest bez Kobiety, ani kobieta nie jest bez mężczyzny. Jak bowiem kobieta jest z mężczyzny, tak też mężczyzna przez kobietę.
00:15:40
A Wszystko jest z Boga?
00:15:42
Od czasu Adama i Ewy nie narodził się żaden mężczyzna, jak tylko przez kobietę.
00:15:50
A zarówno mężczyzna, jak i kobieta zostali uczynie ni przez Boga.
00:15:56
On jest źródłem wszystkiego.
00:16:00
Apostoł Paweł nie mówi, więc w tym fragmencie o ważności wymienionych osób. To jest istotne bracia siostry, o czym on tutaj mówi?
00:16:11
Nie mówi, że jedna osoba jest ważniejsza od 2, tak jak niektórzy próbują wziąć ten fragment za argument, że Chrystus jest mniej ważny niż ojciec.
00:16:20
Paweł nie mówi tu o ważności osób, ale o odmienności ich ról i w związku z realizacją tych ról o odmiennej odpowiedzialności i autorytecie.
00:16:35
Mężczyzna jest głową Kobiety, dlatego, iż w odniesieniu do małżeństwa to na nim spoczywa odpowiedzialność.
00:16:46
Za wspólne decyzje, jakie małżonkowie podejmują w małżeńskiej jedności.
00:16:53
Natomiast w odniesieniu do Kościoła to bracia, a szczególnie bracia starsi niosą odpowiedzialność za decyzje podejmowane w imieniu całej lokalnej społeczności kościoła.
00:17:08
Bycie głową w biblijnej ekonomii niekoniecznie odnosi się do wyższości nadrzędności czy władzy.
00:17:19
Jeśli tylko tak pojmujemy ideę głowy i myślimy i mówimy wyłącznie o wyższości stanowisk, to jak wyjaśnimy postawę naszego Pana Jezusa, który będąc Bogiem w ludzkim ciele na Ziemi, nie oczekiwał, by mu służono, ale sam nieustannie służył.
00:17:44
Nieustannie się Unii żał do innych.
00:17:48
Będąc panem.
00:17:50
Gdy po ostatniej wieczerzy umył swoim uczniom nogi, powiedział do nich, czy rozumiecie, co wam uczyniłem?
00:17:59
Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem i dobrze mówicie.
00:18:06
Bo nim Jestem.
00:18:10
Cóż to za pan i nauczyciel, który umywa nogi swoich uczniów jak najniższy z niewolników?
00:18:20
To zadanie należało do najniższych z niewolników w domu.
00:18:24
Jezus, będąc panem, myje nogi swoich uczniów, pokazując nam na odmienną ekonomię Bożego Królestwa.
00:18:34
Pokazując na czym naprawdę polega wielkość.
00:18:39
W Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale widzimy jego uczniów, którzy sprzeczają się, kto z nich jest największy.
00:18:48
Chcą władzy, chcą pozycji, a Jezus do nich mówi. Otóż ja Jestem pośród was, jako ten, który służy.
00:18:59
Łukasza 22 27 ci wszyscy, którzy we fragmencie z pierwszego listu do koryntian 11 rozdziału Doszukują się męskiej dominacji i bezwzględnego poddaństwa kobiet popełniają kardynalny błąd przenoszenia świeckich koncepcji na biblijne słowa.
00:19:22
Apostoł Paweł w wielu miejscach konsekwentnie naucza równości mężczyzn i kobiet w przystępuje do Boga w duchowych przywilejach i błogosławieństw.
00:19:37
Płynącym z Darowanej nam łaski w jezusie chrystusie.
00:19:43
Co nie jest jednoznaczne z usunięciem różnic, jakie istnieją między płciami.
00:19:53
Klasycznym argumentem za pełnym równouprawnieniem i jednakowym podziałem ról między kobietami i mężczyznami w kościele jest powoływanie się na wiersze z listu do galacjan z 3 rozdziału Otwórzmy to miejsce, proszę.
00:20:10
Czasami, kiedy przeczytamy ten fragment z listu do koryntian z 11 rozdziału, zanim w ogóle rozpocznie się rozmowa, niektórzy od razu sięgają po ten fragment, żeby zniwelować znaczenie tamtego fragmentu.
00:20:25
Absurdalne wiecie w rozmowach niektórych chrześcijan, kiedy przedstawia im się jakąś prawdę biblijną z jednego fragmentu, a oni w ogóle tego nie słuchają, bo mają jakieś inny fragment, który w ich mniemaniu przeczy temu i tamten bardziej wolą od tego i będą po prostu rozbijać cokolwiek i mnie próbujesz wytłumaczyć, wyjaśnić na podstawie jakiegoś fragmentu jednym czy 2 wierszem, którego się kurczowo uchwycili i po prostu nie puszczają i nie da, nie chcą zrozumieć, że te 2 wy jeszcze się nie kłócą.
00:20:57
Że jeden nie przeczy 2.
00:21:00
Ale musimy oba rozumieć w świetle tego, co jeden i 2 mówią i one są uzupełnieniem pewnej prawdy jednej prawdy.
00:21:11
Kiedy słyszę chrześcijan, którzy chwytają za jakiś wiersz biblijny, żeby obalać znaczenie 2 Jestem po prostu załamany.
00:21:21
List do Galacjan 3 rozdział nie przeczy nauce pierwszego listu do koryntian 11 rozdziału wręcz przeciwnie, rozważmy dokładnie te wiersze od 26 do 28 i zobaczmy jak pięknie się uzupełniają.
00:21:39
Apostoł Paweł mówi, tutaj wszyscy bowiem jesteście synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa.
00:21:50
Bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w chrystusie, przyodzialiście się w Chrystusa, nie ma Żyda, ani Greka, nie ma niewolnika, ani wolnego. Nie ma mężczyzny, ani Kobiety.
00:22:08
Wszyscy bowiem jedno jesteście w chrystusie jezusie?
00:22:14
Czy ten ostatni 28 wiersz jest stwierdzeniem absolutnym i nie jest niczym ograniczony?
00:22:25
Czy też jego znaczenie zawęża się wyłącznie do duchowej pozycji ludzi będących w jezusie chrystusie.
00:22:37
O czym mówi ten 28 wiersz?
00:22:39
Czy mówi o zniesieniu wszystkich ziemskich różnic między tymi różnymi osobami?
00:22:46
Czy mówi o ich jedności w jezusie chrystusie w ich duchowej pozycji i ostatecznie wiecznej pozycji?
00:22:56
Paweł mówi, nie ma Żyda, ani Greka.
00:23:00
Czy to oznacza, że jeśli Żyd czy Grek nawróci się do Chrystusa, to automatycznie traci dotychczasowe obywatelstwo? Czy od razu mówią tym samym językiem?
00:23:13
Grecy po żydowsku czy po hebrajsku, Żydzi po grecku.
00:23:19
Nie ma między nimi żadnych różnic kulturowych, obrzędowych, narodowościowych.
00:23:25
W jakim sensie nie ma Żyda ani greka?
00:23:29
Paweł dalej mówi, nie ma niewolnika ani wolnego.
00:23:34
Czy to oznacza, że jeśli nawracają się do Chrystusa, niewolnicy mają takie same prawa jak wolni? Nie muszą już służyć swoim panu?
00:23:44
Skoro już nie ma niewolnika ani wolnego.
00:23:48
Jeśli tak, to dlaczego Paweł wielokrotnie nakazuje niewolnikom wiernie służyć swoim panom, a tym skolei panom nakazuje dobrze traktować swoich niewolników.
00:24:02
Przecież tutaj mówi, że już nie ma ani wolnego, ani niewolnika.
00:24:07
Mówi, nie ma mężczyzny, ani Kobiety. Czy to oznacza, że jeśli ci nawracają się do Chrystusa, to mężczyźni i Kobiety tracą swe odmienne cechy płciowe?
00:24:20
Czy mężczyźni mogą w chrystusie rodzić dzieci, a Kobiety je płodzić?
00:24:27
Czy Kobiety bez problemu rozumieją mężczyzn, a mężczyźni z łatwością pojmują złożoność kobiecej osobowości?
00:24:36
Czy może ta złożoność znika?
00:24:40
Dobrze wiemy, że tak się sprawy nie mają.
00:24:43
Apostoł Paweł nie naucza tutaj absolutnej wszechogarniające.
00:24:50
Jedności w chrystusie w naszej doczesnej ziemskiej egzystencji, ale mówi o zjawisku duchowym dotyczącym naszej pozycji przed Bogiem w okręgach niebiańskich.
00:25:05
Kiedy znajdziemy się w końcu w wiecznym raju, wszelkie nasze różnice rzeczywiście przeminą. Tam nie będzie już wolnych i niewolników, Żydów, Greków, mężczyznkobiet.
00:25:19
Będziemy wszyscy jak Aniołowie w niebie wolni od tego wszystkiego, co nam tutaj dzisiaj na Ziemi towarzyszy, ale tutaj teraz na ziemi nadal się różnimy. Mamy odmienne dary, odmienne możliwości umiejętności.
00:25:36
I stosownie do tego Bóg przeznaczył nam odmienne role.
00:25:43
Jesteśmy w okresie przejściowym od upadku człowieka, kiedy wiele rzeczy się zmieniło, kiedy wiele rzeczy, które były przed upadkiem, zostały zmienione ze względu na upadek i jesteśmy w tym okresie przejściowym, aż DU wyrzuca się z tej ziemskiej rzeczywistości. Wyjścia z tego wszystkiego, co wiąże się z upadkiem i naszą egzystencją na tej upadłej.
00:26:15
I o tych rzeczywistościach duchowych zdobytych w jezusie Chrystusie mówi Apostoł Paweł w liście do Galacjan.
00:26:25
My już jesteśmy dziećmi Bożymi w duchowym sensie, ale w naszym doczesnym doświadczeniu, czy już jesteśmy dziećmi bożymi?
00:26:34
W takim sensie, że już nie ma choroby, nie ma grzechu, nie ma łez, nie ma Bóg.
00:26:41
Nie, to Wszystko nam dalej towarzyszy cząstkowo doświadczamy przed smaku tych rzeczy wiecznych.
00:26:49
Ale pielgrzymujemy, wierzę i oczekujemy na pełne objawienie się synów bożych. Tak są wyborze mówi. Już jesteśmy dziećmi Bożymi, ale dodaje, jeszcze się nie objawiło. Czym będziemy.
00:27:04
A więc są pewne rzeczy, które są rzeczywiste, są duchowe. Apostoł Paweł pisze w nim, zostaliśmy posadzeni w okręgach Niebiańskich. To jest prawda. Wierzycie w to?
00:27:20
No, ale przecież siedzimy tutaj na niebieskich krzesłach w Wejherowie.
00:27:24
Jakże możesz mówić, że jesteśmy w okręgach niebiańskich Ano, jesteśmy w jezusie chrystusie.
00:27:32
W nim jesteśmy w duchowym sensie. W duchowym wymiarze możemy tego nie rozumieć do końca możemy nie umieć tego wyjaśnić, ale słowo Boże naucza nas o rzeczywistej prawdzie naszego duchowego doświadczenia w jezusie chrystusie, co nie oznacza i nie możemy teraz tych prawd bezmyślnie przenosić na nasze ziemskie funkcjonowanie w ciele.
00:27:59
Na nasze doczesne wszystkie odmienności, które nadal nam towarzyszą.
00:28:05
Branie, jakiegoś takiego wiersza mówiącego o duchowej rzeczywistości i przenoszenie go do kontekstu, tak jak tutaj Paweł mówi o pewnym porządku w czasie zgromadzeń Kościoła i pewnej manifestacji odmienności mężczyzn i kobiet jest wielką pomyłką i źródłem tych niepotrzebnych sporów i tych niepotrzebnych innowacji i przemian.
00:28:33
Będąc tu na ziemi, różnimy się.
00:28:35
Mamy odmienne dary odmienne możliwości odmienne umiejętności.
00:28:42
I stosownie do tego Bóg przeznaczył nam odmienne role.
00:28:48
Oczywiście w pewnych dziedzinach możemy robić dokładnie to samo z takim samym skutkiem.
00:28:55
Są jednak pewne dziedziny, do których Bóg przeznaczył tylko Kobiety albo tylko mężczyzn.
00:29:04
Mężczyzna nigdy nie będzie dobrą matką.
00:29:07
A kobieta w pełni nie zastąpi ojca.
00:29:12
Młodsze siostry potrzebują porad i pouczeń od starszych sióstr nie od młodych braci.
00:29:20
Bracia mają się stawać duchowymi ojcami i nauczycielami w kościele, podczas gdy siostry mają się koncentrować na dbałości o dom, wychowywanie dzieci i wspieranie swoich mężów w realizacji ich powołania.
00:29:39
Siostry stanu wolnego mają służyć panu z jeszcze większym zaangażowaniem i wolnością od trosk stanu małżeńskiego, o czym szczegółowo mówiliśmy rozważając.
00:29:51
7 rozdział pierwszego listu do koryntian.
00:29:55
Bóg uczynił Mężczyzn i Kobiety jednością w chrystusie, ale wyznaczył odmienne role i zadania do realizacji w jego królestwie tutaj i teraz.
00:30:10
I nie mówimy, że jedna rola jest ważniejsza od 2, że jedna rola jest nadrzędna nad 2 nie mówimy o stanowiskach wyższych i niższych. Nie w ten sposób winniśmy patrzeć na Boże Królestwo.
00:30:26
Jeśli tego nie rozumiemy, jeśli dążymy do takiej równości, do jakiej dąży ten świat, lekceważymy Boże przykazania przekraczamy zakreślone przez Boga granicę i narażamy się na jego dezaprobatę i jego gniew.
00:30:46
W końcu doświadczymy też smutnych i bolesnych konsekwencji naszej samowoli i nieposłuszeństwa.
00:30:54
Nie nakrywanie głów przez braci i nakrywanie głów przez siostry ma na celu symboliczne zobrazowanie ustalonego przez Boga porządku i przypominanie o odmienności wyznaczonych nam przez Boga ról.
00:31:15
Apostoł Paweł wyjaśniając powody tego zwyczaju powszechnego w całym wczesnym kościele we wszystkich zborach Bożych, odwołuje się do 4 teologicznych argumentów.
00:31:29
Którymi już dzisiaj się nie zajmiemy, nie obawiajcie się, zajmiemy się szczegółowo, jak Bóg pozwoli następnym razem.
00:31:36
Przeanalizujemy również argumenty zwolenników porzucenia zwyczaju nakrywania głów przez siostry i zważymy ich zasadność i wiarygodność. Wiele z nich jest po prostu wyssanych z palca. Jak zawsze zachęcam was bracia siostry do myślenia.
00:31:58
Do rzeczowego dzielenia się waszym zrozumieniem i podejściem do tego tematu powstańmy do modlitwy.
00:32:06
Kochany, ojcze, dziękujemy tobie za twój zamysł wobec nas upadłych ludzi. Dziękujemy za Pana Jezusa Chrystusa twojego syna, którego posłałeś na ziemię w uniżenia.
00:32:24
Aby stał się pomostem pomostem dla nas bezradnych, grzesznych ludzi, pomostem do ciebie samego, do twojego wiecznego Królestwa, chwały do Twojej obecności. Dziękujemy, dziękujemy za twojego syna, którego w miłości do nas posłałeś, aby stał się.
00:32:46
Naszym zbawieniem, panie w tym zbawieniu w ostatecznym sensie wszyscy jesteśmy twoimi dziećmi. Prawdziwie nie masz już żadnych różnic.
00:32:58
Ale jesteśmy wszyscy wysoko podniesieni do godności twoich dzieci w jezusie chrystusie.
00:33:06
Pomóż nam Boże rozumieć tą wielką prawdę i radować się w niej i wielbić ciebie.
00:33:13
I daj nam też mądrość.
00:33:16
Aby rozumieć, jakie jest nasze miejsce, jakie jest nasze zadanie, jak odmiennymi nas uczyniłeś to realizacji twoich dzieł tutaj teraz w tym przejściowym okresie.
00:33:28
Pomóż nam spokojnie to Wszystko rozważać.
00:33:33
Pomóż nam swoją mądrością.
00:33:37
Właściwie rozsądzać Twoje myśli przekazane nam w słowach twojego słowa słowach pisma prosimy o twą pomoc.
00:33:47
Zachowaj nas od sporów kłótni podziałów, które jakże często towarzyszą.
00:33:54
Cielesne mu podejściu do twojego słowa i do siebie wzajemnie.
00:33:59
Napełnij nasze serca twoją miłością, abyśmy naprawdę się miłowali i aby też nasze rozmowy, nasze dyskusje były pełne twej miłości, uniżenia jedni przed drugimi szukania prawdy, a nie szukania zwycięstwa w dyskusji. Dopomóż nam kochany Boże prosimy, daj nam miłować tych, którzy myślą inaczej.
00:34:23
Błogosławić, nie złorzeczyć, nie przeklinać, nie kłócić się. Dopomóż nam kochany panie, wielbić ciebie w naszym życiu i w tej społeczności prosimy o pomoc twego świętego ducha, abyśmy i w tej kwestii widzieli to tak samo. Amen.

Skip to content

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia podczas przeglądania. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij